INSTALACE HASIČSKÉHO KRYTÍKU – jedná se o zařízení skládající se z vodovodní sítě potrubí se sprinklery (viz KOPÍRKA), umístěných rovnoměrně nad chráněným prostorem [1].

Požární sprinklerový systém — automatické vodní hasicí zařízení vybavené normálně uzavřenými sprinklery, které se otevřou při dosažení určité teploty.

Sprinklerová zařízení, která jsou v pohotovostním režimu, v závislosti na plnění jejich potrubních sítí kapalným hasicím prostředkem nebo vzduchem pod tlakem, se nazývají „mokré“ vodou plněné nebo „suché“ suché potrubí. (GOST 12.2.047-86)

Hasicí zařízení s vodním rozstřikovačem — instalace protipožárních sprinklerů, jejichž všechna potrubí jsou naplněna vodou (vodným roztokem) [3].

Instalace protipožárního rozstřikovače vzduchu – instalace protipožárního sprinkleru, jehož přívodní potrubí je naplněno vodou (vodný roztok), zbytek – vzduchem pod tlakem [3].

Účel a rozsah

Automatický hasicí sprinklerový systém je určen k likvidaci (viz POŽÁRNÍ ZPŮSOBILOST) požárů (viz POŽÁR) v místě jejich vzniku v místních oblastech. V přilehlé místnosti, kde teplota (viz TEPLOTA; TEPLOTY PODMÍNKY) nedosahuje kritické hodnoty, se tepelný zámek nezničí a nebude fungovat.

Voda a vodné roztoky s různými přísadami, které zvyšují účinnost hašení vodou nebo nechat získat pěnu (viz PĚNIDLA).

Pohon čerpadla může být buď elektrický, nebo od spalovacího motoru. Hydraulický výpočet potrubního systému sprinklerového zařízení se provádí z podmínky, že tlak v potrubí musí být v rozmezí od 0,14 do 1,0 MPa.

Zařízení protipožárních sprinklerů jsou rozmístěna na velkých plochách a pro usnadnění ovládání a údržby jsou rozdělena do sekcí řídícími jednotkami, což je soubor zařízení (potrubní armatury, uzavírací a signalizační zařízení, měřicí přístroje a další zařízení), která jsou umístěna mezi vstupním a přívodním potrubím.

Hasicí sprinklerové systémy fungují na principu lokálního hašení (viz LOKALIZACE POŽÁRU) nad oblastí se sekvenční aktivací sprinklerů. Provozní doba instalace je od 30 do 60 minut v závislosti na požárním nebezpečí objektu (cm. NEBEZPEČÍ POŽÁRU CHRÁNĚNÉHO PŘEDMĚTU) [1].

K ochraně se používají sprinklerové systémy vodního a pěnového hašení (viz HAŠENÍ POŽÁRU). typy objektů:

v velkoplošné administrativní a veřejné budovy, včetně nákupních a zábavních, výstavních a sportovních stavenišť; kina, divadla (viz TŘÍDA FUNKČNÍHO POŽÁRU);

v jednopatrové modulové budovy s hořlavou izolací pro veřejné, administrativní a domácí účely;

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody a nevýhody předpjatého betonu oproti železobetonu?

v skladové budovy, logistické komplexy;

v nákladové prostory říčních a námořních plavidel;

v prostory, kde se provádějí práce na vypouštění/plnění, skladování paliva a maziv v malých obalech;

v čerpací a kompresorovny pro čerpání ropných produktů (viz NEBEZPEČNÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ);

v strojovny s motory na kapalné palivo;

v sklady, sklady hořlavých kapalin/hořlavých kapalin;

v pilotní místa pro závody na zpracování uhlovodíků, laboratoře pro hodnocení kvality ropných produktů;

v obchody, kde se zpracovávají pryžové a polymerní materiály.

Sprinklerové systémy se také používají k ochraně otevřených stavebních portálů – atria, oblouky, technologické otvory, vestibuly-zámky (viz TAMBUR-GATEWAY); pro rozdělení velkých budov, jako jsou železniční stanice, letiště, na požární úseky/oddělení (viz POŽÁRNÍ ODDĚLENÍ).

Typy instalací sprinklerů

Existují následující typy hasicích systémů [4]:

· naplněné vodou— pro místnosti s minimální teplotou vzduchu 5 °C a vyšší;

· anténa— pro nevytápěné prostory budov s minimální teplotou pod 5 °C;

V instalacích požárních sprinklerů plněných vodou je tlak v potrubí v pohotovostním režimu k řídicím jednotkám a výše zajišťován automatickým podavačem vody – podávacím čerpadlem nebo hydraulickou pneumatickou nádrží.

U vzduchových hasicích zařízení je tlak v potrubí k řídící jednotce zajišťován automatickým podavačem vody nad řídící jednotkou, obvykle vzduchovým kompresorem.

U vzduchového hasicího zařízení je zahájení hašení spojeno s vypuštěním vzduchu z rozvodné sítě a jejím naplněním vodou, přičemž setrvačnost odezvy (doba od okamžiku detekce do dodávky hasicí látky) by neměla být delší než 180 s [2].

V současné době požární sprinklerová zařízení obvykle používají čerpací stanice pro zásobování vodou, které zahrnují dvě čerpací jednotky: hlavní и náhradní.

Instalace hasicích sprinklerů

Schéma instalace hasicího sprinkleru je následující:

Zařízení pro instalaci hasicích sprinklerů.png

Rýže. 1 Instalace hasicího sprinkleru:

· 1kontrolní panel;

· 2rozvaděč;

· 3indikátor tlaku SDU;

· 4přívodní potrubí;

· 5rozvodné potrubí;

· 6postřikovače;

· 7kontrolní uzel;

· 8přívodní potrubí;

· 9, 16normálně otevřené ventily;

· 10hydropneumatická nádrž (pulzní zařízení);

· 11elektrický kontaktní tlakoměr;

· 12kompresor

· 13elektrický motor;

· 14čerpadlo;

· 15zpětný ventil;

· 17sací potrubí.

ČTĚTE VÍCE
Kdy zasadit papriky do otevřeného terénu podle lunárního kalendáře?

Algoritmus pro fungování hasicích zařízení

Princip sprinklerová automatická hasicí instalace je založena na provozu automatického sprinkleru se zabudovaným tepelným zámkem. Při dosažení prahu kritické teploty je tepelný uzávěr, což je tenkostěnná skleněná baňka naplněná látkou citlivou na teplo, zničen a umožňuje přístup k hasivu umístěnému v tlakové potrubní síti.

Po zničení tepelného zámku na jednom z sprinklerů proběhnou následující akce:

1) Řídicí systém zareaguje na pokles tlaku v potrubí a aktivuje pomocné čerpadlo, které udržuje požadovanou hladinu hasiva. Zařízení se vypne po automatické aktivaci centrálního požárního čerpadla dodávajícího hasivo z nádrže;

2) Zpráva o aktivaci je odeslána na centrální dispečink hasičů (viz HASIČSKÝ SERVIS);

3) Je aktivován systém požárního varování (viz SYSTÉM OZNÁMENÍ A ŘÍZENÍ OSOB): siréna, blikající světla, hlasová varování;

4) Ventilační systém (viz VENTILACE) je vypnutý a vzduchové kanály jsou blokovány speciálními klapkami;

5) Aktivuje se systém odvodu kouře (viz PROTIKOUŘOVÉ VĚTRÁNÍ);

6) V případě potřeby a dostupnosti se spouští záložní požární čerpadla.

Plocha pro výpočet průtoku a provozní doby instalací, ve kterých se jako hasivo používá voda s přísadou, se stanoví podle tabulky 1 [3].

Intenzita zavlažování, l/(s m 2 ), ne méně

Maximální plocha ovládaná jedním sprinklerem nebo tepelným zámkem motivačního systému, m 2

Plocha pro výpočet spotřeby vody, roztok pěnidla, m 2

Doba provozu vodních hasicích zařízení min

Maximální vzdálenost mezi sprinklery nebo tavnými zámky, m

Manažeři společnosti Vám rádi zodpoví Vaše dotazy, spočítají cenu služeb a připraví individuální obchodní nabídku.

Děkujeme, že jste si vybrali nás!

21 2022 октября

Sprinklerový hasicí systém je pěnové a vodní hasicí zařízení, pracující automaticky, vybavené specializovanými rozprašovači (sprinklery) s tepelnými zámky, zaměřené na lokalizaci nebo likvidaci požárů v souladu s normami předepsanými v SP 485.1311500.2020.

obsah

pracovní funkce

1.jpg

Sprinklerové systémy fungují komplexně, protože jedna sada zařízení kombinuje kombinaci různých typů automatizace. Jejich práce se provádí takto:

 • Rychle identifikujte zdroj vznícení pomocí sprinkleru, podobného tepelnému detektoru. K tomu dochází, když v prostoru, ve kterém je systém používán, nejsou žádná automatická požární signalizace.
 • Hašení – lokalizace, likvidace požáru pomocí pěnových nebo vodních rozstřikovačů, které se otevírají nad zdrojem plamene.
 • Vydávání příkazů ve formě pulzních signálů pro aktivaci externích požárních automatických systémů objektu, odpojení procesního zařízení, ventilátorů a zamknutí dveří výtahu od napájecí sítě pro rychlou bezpečnou evakuaci zaměstnanců a návštěvníků.
ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi maximálním a minimálním akčním relé?

Typy instalace

Existují dva typy sprinklerových systémů, které fungují automaticky, což je určeno základní látkou použitou k uhašení plamene:

 • Vodní hasicí systémy jsou nejselektivněji fungující, samočinná zařízení pro lokalizaci a likvidaci požárů ve veřejných a skladových zařízeních, kde dochází k požárnímu zatížení tvrdých, měkkých, organických materiálů, zejména textilií, dřeva a papíru. Sprinklerové hlavice s vodou se aktivují přímo nad zdrojem vznícení, potlačují šíření plamene a jeho rozvoj, čímž se minimalizují škody.
 • Pěnové hasicí systémy se používají k likvidaci a potlačení požárů kapalných organických produktů, včetně alkoholů, benzínu, éterů, motorové nafty a paliv a maziv v prostorách s nízkým požárním zatížením.

Použití sprinklerových systémů je nejdůležitější pro ochranu poloprůmyslových, poloprovozních provozů chemické výroby a ropných rafinérií, závodů organické syntézy, specializovaných laboratoří zabývajících se analýzou kvality produktů zpracování uhlovodíků.

Pro objekty je v závislosti na teplotních parametrech chráněných prostor vybrána sada typů sprinklerových systémů:

 • Instalace naplněná vodou, ve které potrubí obsahuje vodu a pěnidlo, proto se tento typ automatického hasicího zařízení používá při pokojových teplotách nad nulou.
 • Vzduchový systém, ve kterém je přívodní potrubí naplněno vodou a přívodní a distribuční síť je naplněna čerpaným vzduchem pod tlakem.
 • Instalace voda-vzduch je systém, ve kterém je voda v přívodním potrubí a v distribučním a přívodním potrubí voda nebo vzduch v závislosti na ročním období.
 • S nucenou aktivací – tento systém je vybaven sprinklery s řízeným pohonem.

Rozhodnutí navrhnout a instalovat systémy s sprinklery tohoto typu se provádí na základě budoucích provozních podmínek zařízení v místnostech, které mohou být trvale nebo sezónně vytápěny nebo chladné.

Zařízení pro instalaci postřikovače

2.jpg

Hasicí sprinklerový systém obsahuje několik základních jednotek a ovládacích prvků a také sadu výkonných a pomocných prvků.

Zavlažovací hlavice jsou záplavové rozstřikovače, u kterých jsou výstupní otvory těsně utěsněny tepelnými uzávěry z nízkotavitelných polymetalických prvků nebo skleněných baněk se směsí látky citlivé na teplo uvnitř. Když se objeví zdroj vznícení, stoupání ohřátého vzduchu vede ke zničení zámku. Baňky se ukázaly být žádané, protože při dlouhodobém používání a čekání na aktivaci neoxidují.

Řídicí jednotka je soubor zařízení: signalizační, spouštěcí, blokovací zařízení, akcelerátory odezvy, potrubní armatury a přístrojové vybavení.

ČTĚTE VÍCE
Jakou matraci by měl mít novorozenec v kočárku?

Za průběžné sledování stavu a pravidelné testování funkčnosti sprinklerů za provozu zodpovídá řídící jednotka. Vysílá řídicí příkazy všem komponentám systému.

K propojení řídící jednotky a přívodu požární vody slouží přívodní potrubí. Propojení řídicí jednotky s rozvodnou potrubní sítí se provádí přívodním potrubím.

Specializovaná uzavírací zařízení jsou zodpovědná za dodávku, seřízení a uzavření toku hasicí látky.

Alarmový ventil je uzavírací zařízení, které je neustále v normálně zavřeném stavu, které zajišťuje vypuštění vody nebo speciálních roztoků při aktivaci sprinkleru, přenášející impuls k aktivaci systému jako celku.

Vypouštěcí ventil je uzavírací zařízení, které, když je umístěno v normálně otevřené poloze, automaticky uzavře vypouštěcí potrubí, pokud je aktivován alarmový ventil.

Tlakový spínač je komponenta pro příjem hydraulického impulsu vysílaného řídicí jednotkou za účelem generování logického impulsu pro napájení vnějších prvků automatizačních systémů zařízení.

Spínač průtoku kapaliny je zařízení, které převádí údaje o daném průtoku látky v potrubí na strukturovaný příkazový impuls.

Jako uzavírací armatury se používají šoupátka, kohouty a šoupátka.

Postřikovače vzduch a voda-vzduch používají ve svém složení několik dalších typů jednotek:

 • Akcelerátor je zodpovědný za spuštění vzduchového alarmového ventilu při otevření zavlažovací hlavice sprinkleru, a to i při minimální změně tlaku vzduchu v přívodním potrubí.
 • Odsávač je zařízení, které zajišťuje aktivní uvolnění tlaku vzduchu z přívodního potrubí v důsledku aktivace sprinkleru.

Regulační dokumenty

Normy, legislativní akty, které se týkají potřeby vytvořit, navrhnout, jakož i upravit technické požadavky na skladbu zařízení, pravidla pro provádění instalačních a uvádění do provozu a provoz hasicích zařízení:

 • FZ-123. Článek 45 obsahuje definici hasicího zařízení – jsou to trvale umístěné komplexy technických prostředků k hašení požárů vypouštěním hasicích látek. Zařízení musí spolehlivě fungovat, pracovat v minimálním čase, který nepřesáhne dobu počáteční fáze rozvoje požáru, a zaručit lokalizaci a likvidaci požáru v době potřebné k uvedení provozních prostředků a sil do provozu.
 • Článek 111 federálního zákona-123 uvádí, že automatické kapalinové a pěnové hasicí systémy musí včas detekovat požár, zajistit automatickou aktivaci systému, dodávku vody, vodných roztoků nebo jiných hasicích kapalin ze sprinklerů, povodňových sprinklerů s optimálním intenzita kapaliny.
 • SP 485.1311500.2020 obsahuje informace o normách a pravidlech pro navrhování automatických hasicích systémů včetně sprinklerů.
 • GOST R 50680-94 specifikuje požadavky a zkušební předpisy pro vodní hasicí systémy, zatímco GOST R 50800-95 specifikuje požadavky na zkoušení pěnových hasicích systémů.
 • GOST R 51043-2002 obsahuje požadavky a zkušební metody pro vodní a pěnová hasicí zařízení.
 • GOST R 51052-2002 obsahuje všechny informace o obecných technických požadavcích a zkušebních metodách.
ČTĚTE VÍCE
Lze samonivelační podlahu použít jako vrchní nátěr?

Aplikace systémů a instalací

Existuje několik typů objektů, které jsou chráněny pomocí hasicích systémů s vodou nebo pěnou:

 • Velkoplošné budovy pro veřejné nebo administrativní účely, včetně obchodů a zábavy, výstav, sportů, divadel a kin.
 • Uzavřená podzemní parkoviště a parkoviště.
 • Jednopodlažní budovy pro různé účely s hořlavou izolací.
 • Logistické komplexy a skladové budovy.
 • Nákladní prostory námořních a říčních plavidel.
 • Prostory, ve kterých se provádějí práce spojené s vypouštěním, plněním a skladováním paliva a maziv v maloobjemových obalech.
 • Strojovny s motory, které k provozu využívají kapalné palivo.
 • Sklady hořlavých a hořlavých kapalin sklady.
 • Dílny, kde se zpracovává pryž a polymery.

Použití sprinklerových systémů je relevantní tam, kde je vyžadována ochrana otevřených stavebních portálů – oblouky, atria, technologické otvory, vestibuly.

Kontrola a údržba

Pro testování vodních a pěnových hasicích sprinklerových systémů jsou velmi specifická pravidla pro kontrolu technického stavu, provozuschopnosti a správné instalace zařízení po dokončení práce předepsaná v GOST R 50680-94, GOST R 50800-95, RD 009-01- 96, jsou používány.

U technických služeb je nutné zapojit pracovníky specializovaných organizací, které mají licenční povolení Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace.

Pravidla pro používání systémů a instalací jsou stanovena v příslušných dokumentech vydaných organizacemi odpovědnými za instalaci, uvedení do provozu, testování a uvedení komplexu zařízení do provozu.

Na každém zařízení jmenuje vedoucí pracovník osobu, která bude odpovědná za provoz instalace požární automatiky, včetně sprinklerových systémů.

Osoba odpovědná za provoz požárních automatických systémů zajišťuje kontrolu dodržování termínů provádění prací podle harmonogramu technických služeb, plánovaných preventivních oprav sprinklerových zařízení.