6.4.1 V místnostech s emisemi prachu hořlavých hmot (dále jen hořlavý prach) kategorie A, B, B1-VZ by topná zařízení vodních a parních topných systémů měla být opatřena hladkým povrchem umožňujícím snadné čištění:

a) jednotlivá článková nebo desková otopná tělesa;

b) topná zařízení z hladkých ocelových trubek.

6.4.2 Topná zařízení v místnostech kategorií A, B, B1, B2 by měla být umístěna ve vzdálenosti (světlé) větší než 100 mm od povrchu stěn; Není dovoleno umísťovat topná zařízení do výklenků.

6.4.3 V místnostech pro plnění a skladování lahví stlačeným nebo zkapalněným plynem, dále ve skladech kategorií A, B, B1, B2, B3 a skladech hořlavých hmot nebo na místech určených v dílnách pro skladování hořlavých hmot, topení zařízení by měla chránit pomocí zástěn vyrobených z nehořlavých materiálů ve vzdálenosti alespoň 100 mm (zjevně) od topných zařízení, které umožňují přístup k nim za účelem čištění.

6.4.4 Topná zařízení by měla být umístěna pod světelnými otvory na místech přístupných pro kontrolu, opravu a čištění.

Délka topného zařízení by měla být určena výpočtem a brána minimálně 75 % délky světelného otvoru (okna) v nemocnicích, školkách, školách, domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením a 50 % v obytných a veřejných prostorách. budov.

Topná zařízení v průmyslových prostorách se stálými pracovišti umístěnými ve vzdálenosti 2 m a méně od oken, v prostorách s předpokládanou teplotou venkovního vzduchu v chladném období minus 15 °C a nižší (parametry B) by měla být umístěna pod okny .

6.4.5 Topná zařízení na schodištích by měla být zpravidla umístěna v přízemí a na schodištích rozdělených na oddíly – ve spodní části každého oddílu.

Topná zařízení by neměla být umístěna:

a) v oddílech vestibulu s vnějšími dveřmi;

b) na schodištích, včetně nekuřáckých, pokud topná zařízení vyčnívají z roviny stěn ve výšce menší než 2,2 m od povrchu nášlapů a podest schodišť; Na podesty schodiště je povoleno instalovat topná zařízení při výstupu z objektu, pokud je zajištěna normovaná šířka evakuačních průchodů.

6.4.6 Při použití dekorativních zástěn (mřížek) v blízkosti topných zařízení by měl být zajištěn přístup k topným zařízením za účelem čištění.

6.4.7 V jednovrstvých vnějších nebo vnitřních stěnách a příčkách není dovoleno umisťovat vestavěná topná tělesa.

ČTĚTE VÍCE
Jakou zrnitostí bych měl odstranit barvu ze dřeva?

Vestavěná topná tělesa pro vodní nebo elektrický ohřev lze instalovat do vnějších vícevrstvých stěn, ale i do stropů a podlah.

6.4.8 Průměrná povrchová teplota stavebních konstrukcí s vestavěnými topnými tělesy za návrhových podmínek by neměla být brána vyšší, °C:

26 – pro patra prostor s konstantní obsazeností;

23 – pro patra dětských ústavů dle SP 118.13330;

31 – pro podlahy místností s dočasným obsazením, dále pro obchvaty, lavičky krytých bazénů;

dle výpočtů – pro stropy v souladu s 5.8.

Teplota povrchu podlahy podél osy topného tělesa v dětských ústavech, obytných budovách a bazénech by neměla překročit 35 °C.

Omezení povrchové teploty podlahy neplatí pro jednotlivé trubky topných systémů zabudované do stropu nebo podlahy.

6.4.9 Na topných zařízeních by měly být instalovány regulační ventily.

V obytných a veřejných budovách by topná zařízení měla být zpravidla vybavena automatickými termostaty. Automatické termostaty nesmí být instalovány, pokud existuje technické opodstatnění. Při použití dekorativních clon podle 6.4.6 musí mít termostaty tepelnou hlavici s externím čidlem.

V místnostech, kde hrozí nebezpečí zamrznutí chladicí kapaliny, musí být regulační ventily topných zařízení chráněny před neoprávněným uzavřením.

6.4.10 Vytápěcí systémy by měly zahrnovat zařízení pro odvod vzduchu a jeho vyprázdnění. Každá stoupačka by měla být opatřena uzavíracími ventily s armaturami pro připojení hadic (pro vypouštění vody nebo odvod vzduchu). V horizontálních topných systémech by měla být zařízení pro jejich vyprazdňování umístěna na každém patře bez ohledu na počet pater budovy; v systémech s potrubím vyrobeným z polymerových trubek je povoleno používat k profukování systému stlačený vzduch.

6.4.11 Zařízení sálavých otopných soustav (včetně plynových a elektrických infrazářičů) s povrchovou teplotou nad 150 °C umísťovat v horní zóně místnosti nebo na stavební konstrukce třídy požárního nebezpečí KO.

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 12. července 2012 N 191-st byla dnem 30494. ledna 2011 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2013 jako národní norma Ruské federace.

6. VYDÁNÍ (září 2019) s dodatkem (ICS 7-2016)

Informace o nabytí účinnosti (ukončení) této normy a jejích změnách na území výše uvedených států jsou zveřejněny v rejstřících národních norem vydávaných v těchto státech, jakož i na internetu na webových stránkách příslušné národní normalizace těla.

ČTĚTE VÍCE
Kdo by měl upravit místní část bytového domu?

V případě revize, změny nebo zrušení této normy budou příslušné informace zveřejněny na oficiálních stránkách Mezistátní rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci v katalogu „Mezistátní normy“

Změnu č. 1 provedl výrobce databáze dle textu IUS č. 4, 2023

Rozsah 1

Tato norma stanovuje parametry mikroklimatu obsluhovaného prostoru obytných prostor (včetně ubytoven), mateřských škol, veřejných, administrativních a bytových budov, jakož i kvalitu ovzduší v obsluhovaném prostoru těchto prostor a stanovuje obecné požadavky. pro optimální a přípustné ukazatele mikroklimatu a kvality ovzduší.

Tato norma se nevztahuje na parametry mikroklimatu pracovního prostoru průmyslových prostor.

2 Termíny a definice

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

2.1 přijatelné parametry mikroklimatu: Kombinace hodnot ukazatelů mikroklimatu, které při dlouhodobém a systematickém působení na člověka mohou způsobit celkový i lokální pocit nepohodlí, zhoršení pohody a snížené výkonnosti se zvýšeným namáháním termoregulačních mechanismů a nezpůsobí poškození nebo zhoršení zdravotního stavu.

2.2 Kvalita vzduchu

2.2.1 kvalita vzduchu: Složení vzduchu v místnosti, které při dlouhodobé expozici člověku zajišťuje optimální nebo přijatelný stav lidského těla.

2.2.2 optimální kvalita vzduchu: Složení vzduchu v místnosti, které při dlouhodobé a systematické expozici osobě zajišťuje pohodlný (optimální) stav lidského těla.

2.2.3 přijatelná kvalita vzduchu: Složení vzduchu v místnosti, které při dlouhodobé a systematické expozici osobě zajišťuje přijatelný stav lidského těla.

2.3 lokální asymetrie výsledné teploty: Rozdíl výsledných teplot v bodě v místnosti, určený kulovým teploměrem pro dva opačné směry.

2.4 mikroklima v místnosti: Stav vnitřního prostředí místnosti, který má vliv na člověka, charakterizovaný teplotou vzduchu a obklopujícími konstrukcemi, vlhkostí a pohyblivostí vzduchu.

2.5 obsluhovaná plocha areálu (stanoviště): Prostor v místnosti, ohraničený rovinami rovnoběžnými s podlahou a stěnami: ve výšce 0,1 a 2,0 m nad úrovní podlahy – pro stojící nebo pohybující se osoby, ve výšce 1,5 m nad úrovní podlahy – pro sedící osoby (ale ne blíže než 1 m od stropu se stropním vytápěním) a ve vzdálenosti 0,5 m od vnitřních povrchů vnějších a vnitřních stěn, oken a topných zařízení.

2.6 optimální parametry mikroklimatu: Kombinace ukazatelů mikroklimatu, které při dlouhodobém a systematickém působení na člověka zajišťují normální tepelný stav organismu s minimálním namáháním termoregulačních mechanismů a pocitem komfortu minimálně 80 % osob v místnosti.

ČTĚTE VÍCE
Lze kyslíkové bělidlo použít na barevné předměty?

2.7 prostory s trvalým obydlením: Místnost, ve které se lidé zdržují nepřetržitě alespoň 2 hodiny nebo celkem 6 hodin během dne.

2.8 teplota sálání v místnosti: Plošně zprůměrovaná teplota vnitřních povrchů prostorových skříní a topných zařízení.

2.9 výsledná pokojová teplota: Komplexní ukazatel teploty sálání v místnosti a teploty vzduchu v místnosti, stanovený podle přílohy A.

2.10 rychlost vzduchu: Průměrná rychlost vzduchu přes objem obsluhované oblasti.

2.11 teplota kuličkového teploměru: Teplota ve středu tenkostěnné duté koule, charakterizující kombinovaný vliv teploty vzduchu, teploty záření a rychlosti vzduchu.

2.12 teplá sezóna: Období roku charakterizované průměrnou denní venkovní teplotou nad 8°C.

2.13 chladné období: Období roku charakterizované průměrnou denní venkovní teplotou 8 °C nebo nižší.

3 Klasifikace prostor

Tato norma přijímá následující klasifikaci veřejných a administrativních prostor:

– prostory 1. kategorie: prostory, ve kterých se lidé, ležící nebo sedící, nacházejí ve stavu odpočinku a relaxace;

– prostory 2. kategorie: prostory, ve kterých se lidé věnují duševní práci a studiu;

– prostory kategorie 3a: prostory s velkým počtem lidí, ve kterých lidé převážně sedí bez pouličního oblečení;

– prostory kategorie 3b: prostory s velkým počtem lidí, ve kterých lidé převážně sedí v pouličním oblečení;

– prostory 3 v kategorii: prostory s velkým počtem lidí, ve kterých jsou lidé převážně ve stoje bez pouličního oblečení;

– areály 4. kategorie: areály pro venkovní sporty;

– prostory 5. kategorie: prostory, ve kterých jsou lidé spoře odění (šatny, ošetřovny, ordinace lékařů atd.);

– prostory 6. kategorie: prostory s přechodným pobytem osob (předsíně, šatny, chodby, schodiště, koupelny, kuřárny, sklady).

4 Parametry mikroklimatu

4.1 V prostorách obytných a veřejných budov by měly být zajištěny optimální nebo přijatelné parametry mikroklimatu v obsluhovaném prostoru.

4.2 Parametry charakterizující mikroklima v obytných a veřejných prostorách:

– výsledná pokojová teplota;

– lokální asymetrie výsledné teploty.

4.3 Požadované parametry mikroklimatu: optimální, přijatelné nebo jejich kombinace by měly být nastaveny v závislosti na účelu místnosti a ročním období s přihlédnutím k požadavkům příslušných regulačních dokumentů*.

* V Ruské federaci SP 60.13330.2020 „SNiP 41-01-2003 Topení, ventilace a klimatizace“ a SanPiN 1.2.3685-21 „Hygienické normy a požadavky na zajištění bezpečnosti a (nebo) neškodnosti faktorů životního prostředí pro člověka “ jsou v platnosti.

ČTĚTE VÍCE
Proč jsou dekory dražší než základní obklady a dlažby?

4.4 Optimální a přípustné parametry mikroklimatu v obsluhovaném prostoru obytných prostor (včetně ubytoven), mateřských škol, veřejných, administrativních a domácích budov by měly být brány pro odpovídající období roku v mezích hodnot parametrů uvedených v tabulkách. 1-3:

Tabulka 1 – Optimální a přípustné normy teploty, relativní vlhkosti a rychlosti vzduchu v servisní oblasti obytných budov a ubytoven

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici na portálu od 20 do 24 hodin moskevského času, 7 dní v týdnu.

Tento dokument nebo informace o něm jsou také vždy dostupné v odborných referenčních systémech „Tekhexpert“ a „Code“.

Potřebujete úplné znění a stav dokumentů GOST, SNIP, SP?
Zkuste “Techexpert: Laboratoř. Inspekce. Certifikace” zdarma