V počátečních úsecích vnitroblokových uličních kanalizačních sítí je vypočtený průtok obvykle malý, a proto by bylo možné použít potrubí malého průměru. Dlouholeté provozní zkušenosti však ukazují, že počet ucpání v uliční síti o průměru 150 mm je 2x větší než u potrubí o průměru 200 mm, což způsobuje značné provozní náklady. Rozdíl v nákladech na pokládku trubek o průměru 150 a 200 mm je nevýznamný.

Pro zamezení častého ucpávání potrubí a pro snadné čištění jsou stanoveny následující minimální průměry potrubí: a) pro domovní kanalizaci – vnitroblok 150 mm, uliční 200 mm; b) pro dešťovou a celolegovanou kanalizaci – vnitroblok 200 mm, uliční 250 mm; c) pro tlakové kalové potrubí – 150 mm.

V obydlených oblastech s průtokem odpadních vod do 500 m3/den je povoleno pokládat uliční domovní kanalizaci z potrubí o průměru 150 mm. Pro průmyslové kanalizace je také povoleno použití potrubí o průměru 150 mm.

Náplň je poměr výšky protékající vrstvy vody h k vnitřnímu průměru kruhového kolektoru d (viz obr. 3.2) nebo k výšce H kolektorů jiných tvarů průřezu.

Stupeň naplnění potrubí při gravitačním průtoku vody je standardizován. Plnění odpovídající vynechání vypočteného průtoku se nazývá vypočítané. Předpokládané plnění je poskytováno na předpokládanou dobu provozu kanalizace.

Obecné odvodňovací a dešťové kanalizační sítě jsou navrženy tak, aby byly zcela zaplněny při maximální intenzitě deště.
Domovní a průmyslové kanalizační sítě jsou navrženy tak, aby částečně zaplnily potrubí, aby byla v průřezu potrubí určitá rezerva pro nerovnoměrné proudění odpadních vod a aby byla zajištěna ventilace sítě pro odvod škodlivých a výbušných plynů (tab. 3.1 ),

Náplň kolektorů libovolného tvaru průřezu o výšce 900 mm a více se bere jako 0,8.

Pro krátkodobý průchod sprchové a vanové a prací vody přes domácí a průmyslové sítě o průměru do 500 mm je povoleno plné plnění.

Hloubka proudění v otevřených korytech (příkopech) a příkopech dešťové sítě nacházející se v obydlené oblasti by neměla být větší než 1 m. Okraj příkopu by měl stoupat 0,2 m nad nejvyšší vodní horizont v příkopu.

hydraulické průtokové prvky

S nárůstem průměrné rychlosti proudění klesá hodnota bl, obnažují se výstupky na stěnách potrubí a potrubí hydraulicky hrubne, což vede ke zvýšení koeficientu odporu proti pohybu. V závislosti na rychlosti proudění tak mohou trubky pracovat v hladkých a drsných zónách, jakož i v přechodové oblasti mezi nimi.

ČTĚTE VÍCE
Lze použít sádrovou omítku pro venkovní použití?

Hlavní hydraulické charakteristiky proudění kapaliny jsou: průtok Q, průměrná rychlost proudění u, plocha průřezu proudění w, hydraulický poloměr R, hydraulický sklon /, koeficient drsnosti stěny potrubí p.

Pohyb odpadních vod v určitých úsecích stokové sítě může být rovnoměrný nebo nerovnoměrný.

Rovnoměrný pohyb je takový pohyb, při kterém se průměrná rychlost proudění po délce kanálu nemění. Může být pouze: 1) s konstantním průtokem (d=konst), průtočnou plochou (do -konst), hydraulickým sklonem rovným sklonu dna koryta při volném pohybu (/-t = const), nebo tlak (p== const) v počátečním bodě s tlakovým průtokem (obr. 3.4); 2) se stejným typem drsnosti smáčeného povrchu kanálu podél jeho délky a průřezu; 3) při absenci místních odporů.
Nerovnoměrný pohyb je takový, kdy průměrná rychlost proudění není stejná v různých živých částech kanálu.
Na Obr. Obrázek 3.5 ukazuje nerovnoměrný pohyb odpadních vod v síti podle měření kand. tech. Sciences S.K. Kolobanova.

Skutečná rychlost pohybu vody v síti se vlivem lokálního odporu prudce měnila, vytvářely se vzduté vody, které přispívaly ke srážkám. Nerovnoměrný pohyb tekutiny v síti je komplikován skutečností, že průtok odpadní vody nezůstává konstantní, ale mění se každou hodinu.

Minimální průměry

Rýže. 3.5 Hydraulický režim proudění kapalin ve stokové síti

dnů a zvyšuje se od bočních spojů sítě. To vše nám umožňuje předpokládat, že pohyb kapaliny ve stokové síti je nejen nerovnoměrný, ale také nestabilní.

Nestálý režim pohybu odpadních vod se ostřeji projevuje u potrubí malého průměru. U velkoprůměrových kolektorů malé přidružené přípojky, které přenášejí nízké průtoky odpadní vody, neovlivňují režim proudění.

Vzhledem ke složitosti výpočtu stokové sítě pomocí vzorců pro nerovnoměrný pohyb, kvůli heterogenitě složení a nerovnoměrnému režimu odpadních vod vstupujících do sítě, je její hydraulický výpočet prováděn pomocí univerzálních vzorců pro rovnoměrný pohyb v hrubém, hladkém a přechodovém stavu. oblasti turbulentního režimu.

Vnitroblokové odvodňovací sítě se skládají z potrubí a studní. Od vnější části výpustí jsou potrubí z keramických, azbestocementových, betonových, železobetonových, plastových a litinových (v permafrostu a sesedacích zeminách) potrubí.

Minimální průměr vnitroblokové sítě je 150 mm.

Ve všech případech jsou zajištěny revizní jímky, stejně jako u vnější kanalizace. Na lineárních úsecích sítě je pro průměr potrubí 150 mm vzdálenost mezi jímkami 35 m, pro průměry potrubí nad 150 mm – 40-50 m.

ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete použít LED lampy se stmívačem?

Minimální průměr studny s hloubkou do 2,0 m a průměrem potrubí do 200 mm je 700 mm, s větší hloubkou – 1000 mm. Průměr hrdla studny je 700 mm.

Vnitrobloková síť je napojena na uliční síť přes kontrolní studnu, která je instalována 1,5 – 2 m za červenou stavební čárou uvnitř bloku. Slouží ke kontrole kvality odpadních vod. Obvykle se u kontrolních vrtů zařizuje rozdíl, pokud se potrubí vnitroblokové sítě přibližuje k uliční síti výše než potrubí uliční sítě. Spád do 0,3 m se provádí ve formě jednoduchého přelivu (ve formě rovného žlabu), rozdíl větší než 0,3 m se provádí ve formě stoupačky stejného průměru.

11.6. Výpočet odvodňovací sítě

Výpočet drenážní sítě veřejných budov, průmyslových a domácích areálů průmyslových podniků a obytných budov atypického uspořádání začíná drenážními potrubími z přijímačů odpadních vod a stoupaček. Poté se vypočítá sběrná potrubí, výpusti a vnitrobloková síť nebo vnitropodniková síť u průmyslových podniků.

V obytných budovách se standardními sanitárními kabinami začínají výpočty s prefabrikovanými potrubími a výstupy. Průměry výstupních potrubí a stoupaček jsou brány konstruktivně, protože instalatérské kabiny jsou montovány v továrnách a průměry výstupních potrubí a stoupaček již byly stanoveny.

Výpočet horizontálních potrubí spočívá v určení průměru a sklonu potrubí podle vypočteného průtoku, plnění a rychlosti pohybu odpadní vody.

Odhadované náklady

Voda z téměř všech vodovodních kohoutků okamžitě vstupuje do kanalizační sítě, takže průtoky odpadních vod jsou téměř stejné jako celkový průtok studené a teplé vody. Výjimkou jsou sanitární spotřebiče s napouštěním vody, při jejich vyprazdňování spotřeba prudce stoupá (odtokové sudy, vany, umyvadla, dřezy apod.). Proto je třeba při nízkých průtokech odpadních vod počítat s salvovým vypouštěním vody z jednotlivých sanitárních zařízení. Pokud je průtok dostatečně vysoký (qs > 8 l/s), pak se salvový výtok ze sanitárního zařízení nebere v úvahu a

Pokud je průtok malý (qs 8 l/s), pak

kde je průtok odpadních vod z vodovodní armatury s maximálním průtokem všech vodovodních armatur obsluhovaných projektovou částí stokové sítě.

Pro sběrná potrubí a výstupy, s přihlédnutím ke snížení maximálního průtoku odpadní vody v důsledku akumulační kapacity potrubí, technické zařízení TsNIIEP navrhuje, aby byl návrhový průtok (l/s) stanoven pomocí vzorců:

ČTĚTE VÍCE
Jaké další způsoby znáš měření odporu vodiče?

a) s délkou uvolnění 3 m nebo více

b) s délkou vývodu menší než 3 m

kde n je koeficient drsnosti:

a) pro litinové trubky n = 0,013;

b) pro plast n = 0,011;

c) pro keramiku n = 0,0134;

d) pro azbestocement n = 0,012.

1000K – přijímáno v závislosti na náplni:

Náplň 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1000K 1,276 0,8 0,6 0,49 0,43 0,394 0,38 0,31

l – délka výstupního nebo sběrného potrubí, m.

V souladu s SP 40-107-2003 [15] jsou drenážní a sběrné potrubí v budově navrženo pro následující průtok:

kde je maximální hodinový průtok odpadních vod na projektovaném místě v m3/h;

– průtok odpadní vody ze zařízení o maximální kapacitě (pro obytné budovy = 1,1 l/s – průtok odpadní vody z vany o objemu 150-170 l);

Кs je akceptován v závislosti na počtu sanitárních armatur N a délce projektovaného úseku potrubí.

Provoz celé sítě bez blokování je možný při splnění následujících podmínek:

kde K1 = 0,5 pro plastové a skleněné trubky;

К1 = 0,6 pro trubky z jiných materiálů.

Jak pro síť uvnitř objektu, tak pro vnitroblokovou síť musí být tato podmínka splněna. Pro nízké průtoky a minimální průměry tato podmínka často není splněna. V takových případech je místo považováno za neurčené a je akceptován minimální sklon. Pro takové prostory musí být zajištěna dodatečná opatření pro jejich mytí a čištění. Například nainstalují další revizi nebo čištění.

Průměr sběrného potrubí nebo výstupu lze určit pomocí metody inženýrského zařízení TsNIIEP v závislosti na h/d:

pro h/d > 0,6 d = 1,13.

Pro vnitřní kanalizaci je režim pohybu odpadních vod v potrubí akceptován jako přechodný v oblasti turbulentního režimu volného proudění. Pro tento režim proudění tekutiny lze sklon potrubí zjistit pomocí dvou vzorců:

1. Darcy-Weisbachův vzorec

kde λ je koeficient odporu;

V – průměrná rychlost, m/s

R – hydraulický poloměr, m

g – zrychlení volného pádu;

b = 1,67 v přechodové oblasti turbulentního režimu.

2. Formule TsNIIEP inženýrské zařízení

I = K(100N) 2,8 V2/D 1,3

kde K je koeficient proporcionality:

K = 8,1-10 -4 pro h/d = 0,3;

K = 4,3-10 -4 pro h/d = 0,6.

V souladu s SNiP [3] se doporučuje provádět výpočty podle nomogramu [3, příloha 9]. Znalost q s , d, N, všechny ostatní charakteristiky lze určit: V, h/d, i.

ČTĚTE VÍCE
Je možné otřít obrazovku notebooku alkoholovým hadříkem?

Přednáška 13. Místní zařízení pro předčištění a čerpání odpadních vod