Oddíl 2. Elektrická zařízení a elektrické instalace pro všeobecné účely

Kapitola 2.7. Uzemňovací zařízení

2.7.1. Tato kapitola se týká všech typů uzemňovacích zařízení, systémů vyrovnávání potenciálu atd. (dále jen uzemňovací zařízení).

2.7.2. Uzemňovací zařízení musí splňovat požadavky státních norem, pravidel pro elektrické instalace, stavebních předpisů a předpisů a dalších regulačních a technických dokumentů, zajišťovat podmínky pro bezpečnost osob, provozní režimy a ochranu elektrických instalací.

2.7.3. Přijetí k provozu uzemňovacích zařízení se provádí v souladu se stanovenými požadavky.

Při uvádění uzemňovacího zařízení do provozu musí instalační organizace poskytnout dokumentaci v souladu se stanovenými požadavky a pravidly.

2.7.4. Připojení zemnících vodičů k zemnicímu vodiči a zemnicím konstrukcím musí být provedeno svařováním a k hlavní zemnící svorce, krytům přístrojů, strojů a podpěr trolejového vedení – šroubováním (aby byla zajištěna možnost provádění měření). Kontaktní připojení musí splňovat požadavky státních norem.

2.7.5. Instalace zemnících vodičů, zemnících vodičů, připojení uzemňovacích vodičů k zemnicím vodičům a zařízení musí odpovídat stanoveným požadavkům.

2.7.6. Každá část elektrické instalace, která podléhá uzemnění nebo uzemnění, musí být připojena k uzemňovací nebo uzemňovací síti pomocí samostatného vodiče. Sériové připojení několika prvků elektrické instalace s uzemňovacími (nulovými) vodiči není povoleno.

Průřez zemnících a nulových ochranných vodičů musí odpovídat pravidlům pro elektrické instalace.

2.7.7. Otevřeně položené zemnící vodiče musí být chráněny před korozí a natřeny černou barvou.

2.7.8. Pro zjištění technického stavu uzemňovacího zařízení je třeba provádět vizuální kontroly viditelné části, kontroly zemnícího zařízení se selektivním otevřením půdy a měření parametrů uzemňovacího zařízení v souladu s normami pro zkoušení elektrických zařízení. (Příloha 3).

2.7.9. Vizuální kontroly viditelné části uzemňovacího zařízení musí provádět podle harmonogramu, nejméně však jednou za 1 měsíců, osoba odpovědná za elektrické zařízení Odběratele nebo jím pověřený pracovník.

Při kontrole se posuzuje stav kontaktních spojů mezi ochranným vodičem a zařízením, přítomnost antikorozního povlaku, nepřítomnost přerušení.

Výsledky kontrol by měly být zaznamenány v pasu uzemňovacího zařízení.

2.7.10. Kontroly se selektivním otevíráním půdy v místech nejvíce náchylných ke korozi, jakož i v blízkosti uzemňovacích bodů neutrálů výkonového transformátoru, připojení svodičů a svodičů přepětí musí být prováděny v souladu s harmonogramem plánované preventivní údržby (dále jen PPR), nejméně však jednou za 12 let. Velikost části uzemňovacího zařízení podléhajícího selektivnímu výkopu zeminy (kromě venkovního vedení v obydlených oblastech – viz bod 2.7.11) je určena rozhodnutím technického vedoucího Odběratele.

ČTĚTE VÍCE
Kolik kilowattů za hodinu spotřebuje indukční vařič?

2.7.11. Selektivní otevření půdy se provádí na všech uzemňovacích zařízeních elektrických instalací spotřebitele; u venkovních vedení v obydlených oblastech se otevírání provádí selektivně u 2 % podpěr, které mají uzemňovací zařízení.

2.7.12. V oblastech s vysoce agresivní půdou může být rozhodnutím technického vedoucího spotřebitele stanovena častější frekvence kontrol se selektivním otevíráním půdy.

Při otevírání zeminy je třeba provést přístrojové posouzení stavu zemnících vodičů a posouzení stupně koroze kontaktních spojů. Zemnící prvek musí být vyměněn, pokud je zničeno více než 50 % jeho průřezu.

Výsledky kontrol musí být zdokumentovány.

2.7.13. Pro zjištění technického stavu uzemňovacího zařízení v souladu s normami pro zkoušení elektrických zařízení (příloha 3) je třeba provést následující:

 • měření odporu uzemňovacího zařízení;
 • měření dotykového napětí (v elektrických instalacích, jejichž uzemňovací zařízení je vyrobeno podle norem pro dotykové napětí), kontrola přítomnosti obvodu mezi uzemňovacím zařízením a uzemněnými prvky, jakož i spojení přirozených zemnících vodičů s uzemňovací zařízení;
 • měření zkratových proudů elektroinstalace, kontrola stavu průrazných pojistek;
 • měření odporu půdy v oblasti uzemňovacího zařízení.

U venkovních vedení se každoročně měří na sloupech s odpojovači, ochrannými mezerami, svodiči, přezemněním nulového vodiče a dále selektivně na 2 % železobetonových a kovových sloupů v obydlených oblastech.

Měření by mělo být prováděno v období největšího vysychání půdy (pro oblasti permafrostu – v období největšího promrzání půdy).

Výsledky měření jsou dokumentovány v protokolech.

U hlavních snižovacích rozvoden a trafostanic, kde nelze z důvodu podmínek pro zajištění kategorizace napájení odpojit zemnící vodiče od zařízení, by měl být technický stav uzemňovacího zařízení posouzen na základě měření výsledky a v souladu s články 2.7.9-11.

2.7.14. Měření parametrů zemnících zařízení – odpor zemnícího zařízení, dotykové napětí, kontrola přítomnosti obvodu mezi zemnicími vodiči a uzemněnými prvky – se provádí i po rekonstrukci a opravě zemnících zařízení, při zničení nebo překrytí izolátorů venkovního vedení. je detekován elektrickým obloukem.

V případě potřeby by měla být přijata opatření, aby se parametry uzemňovacích zařízení dostaly na normativní.

2.7.15. Každé uzemňovací zařízení v provozu musí mít pas obsahující:

 • výkonné schéma zařízení s odkazy na kapitálové struktury;
 • je indikováno spojení s nadzemními a podzemními komunikacemi a s jinými uzemňovacími zařízeními;
 • datum uvedení do provozu;
 • základní parametry zemnících vodičů (materiál, profil, lineární rozměry);
 • hodnota odporu proti proudovému šíření zemnícího zařízení;
 • odolnost půdy;
 • údaje o dotykovém napětí (v případě potřeby);
 • údaje o stupni koroze umělých zemnících vodičů;
 • údaje o odporu kovového spojení mezi zařízením a uzemňovacím zařízením;
 • výpis kontrol a zjištěných závad;
 • informace o odstraňování připomínek a závad.
ČTĚTE VÍCE
Kam jít, když je v soukromém domě nízký tlak vody?

K pasportu musí být přiloženy výsledky vizuálních kontrol, kontrol s otevřením zeminy, protokoly o měření parametrů uzemňovacího zařízení, údaje o charakteru oprav a změnách provedených na konstrukci zařízení.

2.7.16. Pro kontrolu, zda tavné proudy pojistek nebo nastavení spouští jističů odpovídají zkratovému proudu v elektrických instalacích, je třeba zkontrolovat funkci ochrany.

2.7.17. Po každé přestavbě elektrického zařízení a instalaci nového (v elektroinstalacích do 1000 V), před jeho zapnutím, je nutné zkontrolovat činnost zkratové ochrany.

2.7.18. Použití uzemnění jako fázového nebo nulového vodiče v elektrických instalacích do 1000 V není povoleno.

2.7.19. Při použití proudových chráničů (dále jen proudových chráničů) v elektrické instalaci je třeba je zkontrolovat v souladu s doporučeními výrobce a normami pro zkoušení elektrických zařízení (příloha 3).

2.7.20. Sítě do 1000 V s izolovaným neutrálem musí být chráněny přerušenou pojistkou. Pojistka může být instalována v neutrálu nebo fázi na nízkonapěťové straně transformátoru. Zároveň musí být zajištěna kontrola jeho integrity.