Zemní odpor (odpor proti šíření elektrického proudu) je definován jako hodnota „odporu“ proti šíření elektrického proudu v zemi, který do ní vstupuje přes zemnící elektrodu.

Měří se v Ohmech a měla by mít nejnižší možnou hodnotu. Ideálním případem je nulová hodnota, což znamená absenci jakéhokoliv odporu při průchodu „škodlivými“ elektrickými proudy, což zaručuje jejich KOMPLETNÍ absorpci zemí.

Protože ideálu nelze dosáhnout, všechna elektrická zařízení a elektronika jsou vytvářeny na základě určitých standardizovaných hodnot zemního odporu = 60, 30, 15, 10, 8, 4, 2, 1 a 0,5 ohmu.

  • u soukromých domů s připojením k napájecímu zdroji 220 V / 380 V je nutné místní uzemnění s doporučeným odporem nepřesahujícím 30 Ohm

Při připojování místního uzemnění k neutrálu transformátoru/generátoru v systému TN by celkový odpor uzemnění (místní + vše opakování + uzemnění transformátoru/generátoru) neměl být větší než 4 Ohm (PUE 1.7.101). Tato podmínka je splněna bez jakýchkoliv dalších opatření, pokud je zdroj proudu (transformátor nebo generátor) řádně uzemněn.

Přečtěte si o tom více na stránce „Uzemnění domova“.

8)

  • Při připojení plynovodu k domu musí být splněn normový požadavek na uzemnění domu. Kvůli použití nebezpečného zařízení však místní uzemnění s odporem ne větším než 10 Ohm
    (PUE 1.7.103; pro všechna opakovaná uzemnění)
  • pro uzemnění používané pro připojení hromosvodů by odpor uzemnění neměl být větší než 10 Ohm (RD 34.21.122-87, odst.
  • u zdroje proudu (generátoru nebo transformátoru) by odpor uzemnění neměl být větší než 2, 4 a 8 ohmů při lineárních napětích 660, 380 a 220 V třífázového zdroje proudu nebo 380, 220 a 127 V zdroje jednofázového proudu (PUE 1.7.101)
  • pro spolehlivý provoz plynových svodičů v zařízeních pro ochranu nadzemních komunikačních vedení (například místní sítě na bázi měděného kabelu nebo vysokofrekvenčního kabelu) by neměl být uzemňovací odpor, ke kterému jsou (svodiče) připojeny 2 Ohm. Existují případy s požadavkem v 4 Ohm.
  • Při připojování telekomunikačních zařízení by uzemnění nemělo mít obvykle odpor větší než 2 nebo 4 ohmy
  • u rozvodny 110 kV by již neměla být odolnost proti šíření proudu 0,5 Ohm (PUE 1.7.90)

Výše uvedené normy zemního odporu platí pro normální půdy s elektrickým odporem
ne více než 100 Ohm*m (například jíl / hlína).

ČTĚTE VÍCE
Lze šňůru sušičky použít na ohřívač vody?

Pokud má půda vyšší elektrický odpor, pak se často (ale ne vždy) minimální hodnoty zemního odporu zvýší o 0,01 na odolnost půdy.

Například u písčitých půd s měrným odporem 500 Ohm*m se minimální lokální zemnící odpor domu se systémem TN-CS zvyšuje 5krát – až na 150 Ohm (místo 30 Ohm).

Výpočet zemního odporu

Pro výpočet zemního odporu existují speciální vzorce a metody, které popisují závislosti na popsaných faktorech. Jsou uvedeny na stránce „Výpočet uzemnění“.

Kvalita uzemnění

Odpor uzemnění je hlavním kvalitativním ukazatelem zemnící elektrody a přímo závisí na:

Půdní odpor

Parametr určuje úroveň „elektrické vodivosti“ země jako vodiče = jak dobře bude v takovém prostředí proudit elektrický proud vycházející ze zemnící elektrody. Čím menší je tato hodnota, tím nižší bude zemnící odpor.

Měrný elektrický odpor půdy (Ohm*m) je naměřená hodnota, která závisí na složení půdy, velikosti a hustotě jejích částic ulpívajících na sobě, její vlhkosti a teplotě, koncentraci rozpustných chemikálií v ní (solí, kyselé a alkalické zbytky).

Obvykle se používá tabulka orientační hodnoty „půdního odporu“, protože jeho přesné měření je možné pouze při speciálních geologických průzkumných pracích.

Konfigurace uzemnění

Odpor uzemnění přímo závisí na oblasti elektrického kontaktu mezi uzemňovacími elektrodami a zemí, která by měla být co největší. Čím větší je plocha zemnící elektrody, tím nižší je zemnící odpor.

Nejčastěji se z důvodu nejmenší montážní náročnosti jako zemnící elektroda používá vertikální elektroda ve tvaru tyč/trubka/úhelník.

Energetickí inženýři se velmi často dohadují o tom, jaké by měly být normy pro šíření proudu zemní smyčky? Jaká je hodnota odporu zemní smyčky? Jaký je přípustný odpor zemní smyčky? Zpravidla v takových sporech můžete slyšet různá čísla, někteří volají 4 Ohmy, jiní říkají 20 Ohmy, někteří odborníci říkají, že odpor zemnícího obvodu není standardizován. Jaké by tedy měly být normy a proč existuje takový zmatek?

jaké jsou testy?

Standardní odpor zemní smyčky

Dovolte mi začít vysvětlením, jaké testy existují. Elektrolaboratoř provádí přejímací nebo provozní zkoušky. Přejímací zkoušky se provádějí po dokončení instalace nové elektroinstalace, po instalaci elektroinstalace a uvedení do provozu, od tohoto okamžiku začínají provozní zkoušky. Přejímací zkoušky se proto provádějí pouze jednou, po dokončení elektroinstalačních prací, a provozní zkoušky se provádějí periodicky, za provozu.

ČTĚTE VÍCE
Proč je vyhřívaný věšák na ručníky po vypnutí horké vody studený?

A tak jsou tu přejímací a provozní zkoušky. Přejímací zkoušky jsou upraveny Pravidly pro stavbu elektroinstalací (PUE), provozní zkoušky pak Pravidly pro technický provoz spotřebitelských elektroinstalací (PTEEP).

Proč se odborníci hádají?

Konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Proč se odborníci přou, proč uvádějí tak rozdílná čísla?

Nejprve musíte pochopit, o jakém druhu testů mluvíme. Pokud se bavíme o přejímacích zkouškách, pak odpověď najdeme v PUE, kapitola 1.8, Normy pro přejímací zkoušky, a pokud o provozních zkouškách, pak hledáme odpověď v PTEEP, Příloha 3, Normy pro zkoušení elektrických zařízení a zařízení spotřebitelských elektroinstalací.

Za druhé, musíte pochopit účel zemní smyčky. Zemnící smyčka je určena pro rozvodny a distribuční body nad 1000 voltů, nadzemní elektrická vedení do 1000 voltů a nad 1000 voltů a elektrické instalace do 1000 voltů.

Jaké jsou pravidla?

Standardní odpor zemní smyčky

1. Uzemňovací obvod pro elektrické instalace s napětím do 1000 voltů:

PUE, článek 1.8.39, tabulka 1.8.38, článek 3 stavy: při měření v těsné blízkosti trafostanice by měl být odpor zemní smyčky: 15, 30 nebo 60 Ohmů, při měření s přihlédnutím k přirozeným zemnicím elektrodám a opakovaným zemnicím elektrodám odchozích vedení: 2, 4 nebo 8 Ohmů pro napětí 660, 380 a 220 voltů.

PTEEP, Příloha č. 3, tabulka 36 stavy: odpor zemní smyčky je 15, 30 nebo 60 ohmů pro síťová napětí 660-380, 380-220 a 220-127 voltů (třífázová/jednofázová síť) a při měření s přihlédnutím k připojeným opakovaným uzemněním nemělo by být větší než 2 a 4 ohmů při napětí 8, 660 a 380 voltů zdroje třífázového proudu a napětí 220, 380 a 220 voltů zdroje jednofázového proudu, v tomto pořadí.

2. Zemnící smyčka pro transformátor rozvodny a distribuční body s napětím vyšším než 1000 voltů:

PUE, článek 1.8.39, tabulka 1.8.38, článek 1 uvádí: při měření v elektrické instalaci s pevně uzemněným a účinně uzemněným neutrálem by nemělo být více než 0,5 Ohm.

PTEEP, Příloha č. 3, tabulka 36 uvádí: při měření v elektrické instalaci s napětím 110 kV a vyšším by v sítích s účinným neutrálním uzemněním neměl být odpor smyčky větší než 0,5 Ohm.

V elektrické instalaci sítí 3 – 35 kV s izolovaným neutrálem – 250/Ip, ale ne více než 10 Ohmů, kde Ip je vypočtený zemní poruchový proud.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně nastavit sílu na momentovém klíči?

3. Zemní smyčka nadzemní elektrické vedení s napětím nad 1 kV:

Standardní odpor zemní smyčky

PUE, článek 1.8.39, tabulka 1.8.38, článek 2 zní: Uzemňovací zařízení pro podpěry vysokonapěťového vedení (OHL) s odporem půdy, ρ, Ohm m: 100/100-500/500-1000/1000-5000 – 10, 15, 20 a 30 Ohm, v tomto pořadí.

PTEEP, Příloha č. 31, tabulka 35, bod 4 zní:

A pro vzduch elektrické vedení pro napětí nad 1000 V: Podpěry s kabelem na ochranu před bleskem nebo jinými zařízeními na ochranu před bleskem, kovové a železobetonové podpěry venkovního vedení 35 kV a stejné podpěry nadzemního vedení 3 – 20 kV
obydlené oblasti, uzemňovací spínače zařízení na podpěrách 110 kV a vyšších: 10, 15, 20 nebo 30 Ohmů s odporem půdy, v tomto pořadí: 100, 100-500, 500-1000, 1000-5000 Ohm m.

B. Pro vzduch elektrické vedení pro napětí do 1000 voltů: Podpěra venkovního vedení s ochranou před bleskem – 30 Ohm, Podpěra s opakovaným uzemněním nulového vodiče – 15, 30 a 60 Ohm pro napájecí napětí 660-380, 380-220 a 220-127 Voltů (třífázová/jednofázová síť), resp. .

Shrnutí

Pro elektrikáře pracující v sítích s napětím pod 1000 voltů:

Roznášení odporu zemní smyčky na nově vybudované elektroinstalaci by měla být 15, 30 nebo 60 ohmů nebo 2, 4 a 8 ohmů při měření s připojeným přirozeným uzemněním a opětovným uzemněním odchozích vedení pro napájecí napětí 660-380, 380-220 nebo 220-127 voltů (třífázové/jednofázové -fázová síť), resp.

Rozložení odporu zemní smyčky na již fungující elektroinstalaci, také 15, 30 a 60 Ohmů nebo 2, 4, 8 Ohmů při měření s připojeným přirozeným a opakovaným uzemněním pro síťová napětí 660-380, 380-220 a 220-127 V (třífázová/jednofázová síť).

Jak vidíte, hodnoty odporu zemní smyčky jsou stejné, bez ohledu na typ testu, ale liší se v závislosti na účelu zemní smyčky!