____________________________________________________________________
Text Srovnání SP 7.13130.2009 s SP 7.13130.2013 viz odkaz.
– Poznámka od výrobce databáze.
____________________________________________________________________

OKVED L 7523040

Datum představení 2009-05-01

O souboru pravidel

1 VYVINUTO FGU VNIIPO EMERCOM Ruska

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 274 „Požární bezpečnost“

4 REGISTROVÁNO Spolkovou agenturou pro technickou regulaci a metrologii

5 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

Informace o změnách tohoto souboru pravidel jsou zveřejňovány v každoročně vydávaném informačním indexu „Národní standardy“ a znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním zveřejňovaném informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto souboru pravidel bude odpovídající upozornění zveřejněno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách vývojáře (FGU VNIIPO EMERCOM Ruska) na internetu

Rozsah 1

1.1 Tento soubor pravidel byl vyvinut v souladu s články 85 a 138 federálního zákona ze dne 22. července 2008 N 123-FZ „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“, je regulační dokument o požární bezpečnosti v oblasti standardizace dobrovolných používat a stanovuje požadavky požární bezpečnosti na systémy vytápění, větrání včetně odvodu kouře a vzduchotechnické systémy v budovách a objektech (dále jen budovy).

1.2 Tento soubor pravidel se nevztahuje na systémy:

a) vytápění, větrání a klimatizace ochranných staveb civilní obrany; stavby určené pro práci s radioaktivními látkami a zdroji ionizujícího záření; podzemní těžební místa a prostory, ve kterých se vyrábějí, skladují nebo používají výbušniny;

b) speciální topná, chladicí a odprašovací zařízení a zařízení pro technologická a elektrická zařízení; aspirace, pneumatická doprava a odstraňování prachu a plynů z technologických zařízení a vysavačů.

1.3 Spolu s tímto souborem pravidel musí být dodrženy požadavky požární bezpečnosti stanovené v jiných regulačních dokumentech schválených předepsaným způsobem. Tyto regulační dokumenty mohou obsahovat dodatky, objasnění a změny ustanovení tohoto souboru pravidel s přihlédnutím k rysům funkčního účelu a specifikům požární ochrany různých budov, prostor a inženýrských systémů.

1.4 Tento soubor pravidel lze použít při vývoji speciálních technických specifikací pro navrhování a výstavbu budov.

2 Normativní reference

Tento kodex používá normativní odkazy na následující normy:

GOST R 53296-2009 Instalace výtahů v budovách a konstrukcích. Požadavky na požární bezpečnost

GOST R 53299-2009 Vzduchovody. Zkušební metoda požární odolnosti

ČTĚTE VÍCE
Je možné dát LED lampu do lampy místo halogenové lampy?

GOST R 53300-2009 Protikouřová ochrana budov a konstrukcí. Přejímací a periodické zkušební metody

GOST R 53301-2009 Požární klapky pro ventilační systémy. Zkušební metoda požární odolnosti

GOST R 53302-2009 Zařízení na ochranu proti kouři pro budovy a stavby. Fanoušci. Zkušební metoda požární odolnosti

GOST R 53303-2009 Stavební konstrukce. Protipožární dveře a vrata. Zkušební metoda pro propustnost kouře a plynu

GOST R 53305-2009 Kouřové zástěny. Zkušební metoda požární odolnosti

GOST R 53306-2009 Uzly pro průnik uzavíracích stavebních konstrukcí s potrubími vyrobenými z polymerních materiálů. Zkušební metoda požární odolnosti

Poznámka – Při použití tohoto souboru pravidel je vhodné zkontrolovat platnost referenčních norem, souborů pravidel a klasifikátorů ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí každoročně zveřejňovaný informační index „Národní standardy“, který je zveřejňován k 1. lednu běžného roku a podle odpovídajících měsíčních informačních indexů zveřejňovaných v běžném roce. Pokud je referenční standard nahrazen (změněn), pak byste se při používání této sady pravidel měli řídit nahrazujícím (změněným) standardem. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni odkazováno, použije v části, která nemá vliv na tento odkaz.

3 Termíny a definice

Tyto normy přebírají termíny a definice v souladu s článkem 2 federálního zákona „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“. Kromě toho jsou v těchto normách převzaty následující termíny a definice.

3.1 vzduchový zámek: Konstrukční prvek podlahové větve vzduchového potrubí ze svislého potrubí, zajišťující obrácení toku plynů (spalovacích produktů), pohybujících se v tomto potrubí, v opačném (reverzním) směru, aby se zabránilo kouři v případě požáru na nadzemní podlaží.

3.2 plynový infračervený zářič:

3.2.1 světlo: S otevřeným atmosférickým hořákem, který nemá organizovaný odvod zplodin hoření a sálavou povrchovou teplotou minimálně 800 °C;

3.2.2 temný: S ventilátorovým plynovým hořákem, odvodem spalin mimo místnost a teplotou sálavého povrchu nižší než 600 °C.

3.3 zařízení pro přívod kouře: Mřížka, kouř nebo oheň normálně uzavřený ventil odtahu kouře.

3.4 komín: Vertikální kanál obdélníkového nebo kruhového průřezu pro vytváření tahu a odvod spalin z generátoru tepla (kotle), pece a jejich odvádění vzhůru do atmosféry.

ČTĚTE VÍCE
Proč je pro zateplenou plechovou střechu důležité větrání podstřešního prostoru?

3.5 komín: Kanál pro odvod spalin z generátoru tepla do komína nebo ven stěnou budovy.

3.6 kouřová zóna: Část místnosti chráněná autonomními systémy větrání kouře, podmíněně nebo konstrukčně oddělená od objemu této místnosti v její horní části.

3.7 kouřový poklop (lucerna nebo příčka): Automaticky a dálkově ovládané zařízení, které uzavírá otvory ve vnějších obvodových konstrukcích prostor chráněných odtahovou ventilací s přirozenou stimulací tahu.

3.8 požární klapka: Automaticky a dálkově ovládané zařízení pro blokování vzduchotechnických potrubí nebo otvorů v plášti budov s mezními stavy požární odolnosti, vyznačující se ztrátou hustoty a ztrátou tepelně izolační schopnosti:

– normálně otevřený (zavřený v případě požáru);

– normálně uzavřeno (otevřeno v případě požáru);

– dvojčinný (v případě požáru uzavřen a po požáru otevřen).

3.9 kouřový ventil: Požární klapka je běžně uzavřená, má mezní stav požární odolnosti charakterizovaný pouze ztrátou hustoty a musí být instalována přímo v otvorech šachet pro odvod kouře v chráněných chodbách.

3.10 vícepodlažní budova: Budova se dvěma nebo více podlažími.

3.11 odsazení: Prostor mezi vnějším povrchem kamen nebo kouřovodu (potrubí) a stěnou nebo přepážkou z hořlavých nebo málo hořlavých materiálů, chráněných nebo nechráněných před ohněm.

3.12 stálé pracoviště: Místo, kde lidé pracují déle než 2 hodiny nepřetržitě nebo více než 50 % času.

3.13 prostory s hromadným pobytem osob: Prostory (sály a foyer divadel, kin, zasedací síně, porady, přednáškové sály, restaurace, vestibuly, pokladní sály, výrobní haly atd.) o ploše 50 m1 a více s trvalým nebo přechodným obsazením osobami (kromě v nouzových situacích) více než jedna osoba na XNUMX mXNUMX plochy místnosti.

3.14 místnost bez přirozeného světla: Místnost (včetně chodby), která nemá okna ani světelné otvory ve vnějším plášti budovy.

3.15 odvětrávání kouře: řízená (řízená) výměna plynů vnitřního objemu budovy v případě požáru v některém z jejích prostorů, zabraňující škodlivým účinkům na lidi a (nebo) hmotný majetek šíření zplodin hoření, způsobujících zvýšený obsah toxických složek, zvýšení teploty a změna optické hustoty vzdušného prostředí.

3.16 řezání: Zesílení stěny kamen nebo kouřovodu (potrubí) v místě styku se stavební konstrukcí z hořlavého materiálu.

3.17 systém odvětrávání kouře:

ČTĚTE VÍCE
Jak umýt koupelnové dlaždice bez šmouh doma?

3.17.1 vyčerpat: Automaticky a dálkově ovládaný ventilační systém určený k odvádění zplodin hoření během požáru přes zařízení pro nasávání kouře nebo kouřový poklop ven z budovy;

3.17.2 vstup: Automaticky a dálkově ovládaný ventilační systém určený k zamezení kouře v případě požáru v prostorách bezpečnostních zón, schodišť, výtahových šachet, vestibulů přiváděním venkovního vzduchu a vytvářením přetlaku v nich, jakož i k omezení šíření hoření produktů a kompenzovat objem jejich odstranění.

4 Obecná ustanovení

4.1 V budovách a konstrukcích by měla být zajištěna technická řešení pro zajištění požární a výbuchové bezpečnosti topných, ventilačních a klimatizačních systémů.

4.2 Pro všechny systémy odvětrávání kouře, kromě obecných ventilačních systémů s nimi kombinovaných, nejsou hladiny hluku a vibrací během provozu nebo zkoušení zařízení standardizovány.

4.3 U materiálů, konstrukcí a výrobků podléhajících povinné certifikaci v oblasti požární bezpečnosti by měla být možnost použití v topných, ventilačních a klimatizačních systémech určena potvrzením o jejich použití ve stavebnictví – za přítomnosti certifikátů shody a požáru bezpečnost Ruska.

4.4 Při rekonstrukcích a technickém dovybavování stávajících průmyslových, bytových, veřejných a administrativních budov je při studii proveditelnosti povoleno použít stávající systémy vytápění, větrání a klimatizace včetně odvětrání kouře, pokud splňují požadavky tohoto souboru pravidla.

5 Požární bezpečnost otopných soustav

5.1 Teplota chladiva pro systémy vytápění a zásobování teplem ohřívačů vzduchu vzduchotechnických jednotek, klimatizací, vzducho-tepelných clon apod. (dále jen vnitřní systémy zásobování teplem), podle podmínek pro zajištění požární bezpečnosti budov, by měla být odebírána nejméně o 20 °C pod teplotou samovznícení látek obsažených v interiéru, ale ne více:

110 °C – v místnostech kategorie A a B;

130 °C – v průmyslových prostorách kategorie B1-B4 s uvolňováním hořlavých prachů a aerosolů;

150 °C – v prostorách pro jiné účely (včetně ve výrobních kategoriích B1-B4 bez uvolňování prachu a aerosolů nebo s uvolňováním nehořlavého prachu).

5.2 Pokládání nebo křížení potrubí vnitřního zásobování teplem v jednom kanálu s potrubím hořlavých kapalin, par a plynů s bodem vzplanutí par 170 °C a nižším nebo korozivních par a plynů není dovoleno.

Vzduchovody, kterými se pohybují výbušné směsi, nesmí procházet potrubím vedoucím chladicí kapaliny.

5.3 Vytápěcí a ventilační zařízení, potrubí a vzduchovody v místnostech s korozním prostředím, jakož i ty, které jsou určeny k odvodu vzduchu z korozního prostředí, by měly být vyrobeny z antikorozních materiálů nebo s ochrannými nátěry proti korozi. Pro antikorozní ochranu je povoleno použít nátěr z hořlavých materiálů o tloušťce nejvýše 0,2 mm, kromě vzduchovodů s normovaným limitem požární odolnosti.

ČTĚTE VÍCE
Co by mělo být na dveřích rozvaděčů?

5.4 U vnitřních systémů zásobování teplem by se jako chladivo měla zpravidla používat voda; Je povoleno používat vodní páru a jiná chladiva (kromě systémů ohřevu bazénové vody apod.), pokud splňují požadavky na požární a výbuchovou bezpečnost.

Pro stavby v prostorách s návrhovou venkovní teplotou minus 40 °C a nižší je dle [2] povoleno používat vodu s přísadami, které zabraňují jejímu zamrzání. Výbušné a požárně nebezpečné látky by se neměly používat jako přísady v množství (v případě havárie ve vnitřním topném systému) překračujícím spodní koncentrační limit šíření plamene (LCFL) ve vzduchu v místnosti.

5.5 Jako zdroje tepla pro systémy vytápění bytů pro bytové bytové domy s výškou nejvýše 9 podlaží a do nich zabudované veřejné prostory lze generátory tepla na plynná paliva používat pouze s uzavřenou (uzavřenou) spalovací komorou.

Tepelné generátory musí být vybaveny automatickými bezpečnostními systémy, které zajistí zastavení dodávky paliva, když: