Jaký dokument upravuje četnost elektrických měření?

Bylo potřeba provést elektrotechnická měření v administrativní budově. Po přečtení PTEEP je jediným povinným měřením měření izolačního odporu jednou za 1 roky. Zbývající měření (smyčka nula fáze, kontrola kovových spojů, zatěžovací stroje) nejsou v četnosti těchto měření standardizována. Na webových stránkách se však píše: „V souladu s požadavky Gospozhnadzor a Energonadzor je soubor testů a elektrických měření, který zahrnuje: měření odporu smyčky fáze-nula a měření obvodu mezi uzemněnými instalacemi a prvky uzemněné instalace. se provádí nejméně jednou za 3 roky.” Rád bych upřesnil názvy nebo čísla dokumentů Gospozhnadzor a Energonadzor, na které se vztahují.

GOST R 50571.16-2007 (IEC 60364-6:2006)
NÍZKAPĚŤOVÉ ELEKTRICKÉ INSTALACE
ČÁST 6
ZKOUŠKY
62. Periodická kontrola
62.1. Obecná ustanovení
62.1.1. V případě potřeby proveďte vizuální kontrolu a periodické testování každé elektrické instalace v souladu s
62.1.2 – 62.1.6.
Periodická revize a zkoušky elektrických instalací se provádí za účelem zjištění, zda se stav elektroinstalace nebo její části nezhoršil natolik, že představuje nebezpečí při provozu, a zda odpovídá platným předpisům.
Dodatečně je nutné zkontrolovat, zda se nezměnily podmínky užívání prostor oproti těm, pro které byla elektroinstalace určena.
Poznámka. Informace požadované pro přejímací zkoušky jsou také vhodné pro pravidelnou kontrolu a testování.
Je také nutné vzít v úvahu protokoly a doporučení dříve provedených periodických testů.
62.1.2. Periodické zkoušky včetně sledování technického stavu elektroinstalace se provádějí bez demontáže nebo s částečnou demontáží elektroinstalace a (je-li to nutné) doplněny příslušnými měřeními podle § 61, včetně kontroly dodržování požadavků na dobu odpojení elektrické sítě v souladu s GOST R 50571.3, požadavky na ochranná zařízení, kontrola požadavků k zajištění:
a) bezpečnost lidí nebo zvířat v případě možného úrazu elektrickým proudem a popálení;
b) ochrana majetku před poškozením v případě požáru nebo přehřátí způsobeného poruchou elektroinstalace;
c) potvrzení, že stav elektroinstalace se nezhoršil natolik, aby při dalším provozu představoval nebezpečí;
d) identifikace závad elektroinstalace a odchylek od požadavků této normy, které se mohou stát zdrojem nebezpečí.
Pokud neexistují žádné zprávy z předchozích periodických kontrol a zkoušek, provádějí se dodatečné zkoušky.
62.1.7. Rozsah periodických testů
Pravidelné testování by mělo zahrnovat alespoň:
– vizuální kontrola elektroinstalace včetně kontroly ochrany proti přímému dotyku a požáru;
– zkouška izolačního odporu;
– testování průchodnosti ochranných vodičů;
– kontrola integrity nulového vodiče;
– zkouška ochrany proti nepřímému dotyku;
– kontrola funkčnosti proudových chráničů (viz Příloha B).
Doporučuje se provést provozní termovizní kontrolu stavu elektroinstalací a jejich částí za účelem posouzení jejich technického stavu podle aktuálních regulačních dokumentů s přihlédnutím k požadavkům [18] (viz příloha G).
62.2. Interval mezi periodickými kontrolami a testy
62.2.1. Interval mezi periodickými revizemi a zkouškami elektroinstalace je stanoven podle druhu elektroinstalace a elektrického zařízení, jeho provozu a provozního režimu, kvality elektrické energie napájecí sítě, intervalu a kvality údržby, popř. jako podmínky prostředí.
Periodické zkoušky elektrických instalací se provádějí v minimálním časovém intervalu.
Poznámky. 1. Minimální časový interval zkoušky určuje spotřebitel elektroinstalace.
2. Tento časový interval lze nastavit např. jednou za dva roky, s výjimkou následujících případů, kdy může existovat vyšší riziko, které vyžaduje kratší dobu mezi kontrolami a zkouškami:
– v přítomnosti pracovišť a prostor, ve kterých hrozí zhoršení kvality instalace, požár nebo výbuch;
– v přítomnosti pracovišť a oblastí, kde je přítomno nízké i vysoké napětí;
– v případě použití obecní elektroinstalace;
– pro staveniště;
– pro oblasti, kde se používá přenosná zařízení (například nouzová světla).
3. U obytných prostor se mohou časové intervaly mezi kontrolami prodloužit.
4. Při změně provozních podmínek bytového prostoru je nutné zkontrolovat stav elektroinstalace.
5. Pokud neexistuje protokol z předchozích periodických testů, provádějí se dodatečné testy.
Je třeba vzít v úvahu také výsledky a doporučení předchozích testů (pokud existují).

Odběratel elektřiny určuje načasování kontroly a zkoušek elektrického zařízení samostatně, nejméně však jednou za tři roky (PTEEP).

ČTĚTE VÍCE
Je možné dát LED lampu do lampy místo halogenové lampy?

Kontrola stavu stacionárních zařízení a elektrických rozvodů nouzového a pracovního osvětlení, zkoušení a měření izolačního odporu vodičů, kabelů a uzemňovacích zařízení by měla být prováděna při uvedení elektrické osvětlovací sítě do provozu a poté podle schváleného harmonogramu Spotřebitelem odpovědným za elektroekonomiku, nejméně však jednou za tři roky. Výsledky měření jsou dokumentovány zákonem (protokolem) v souladu s normami pro zkoušení elektrických zařízení (Příloha 3).

V elektrických instalacích s napětím do 1000 V s pevně uzemněným neutrálem (systémy TN), při velkých, současných opravách a generálních zkouškách, nejméně však 1krát za 2 roky, impedance fázově nulové smyčky elektrických přijímačů související s touto elektroinstalací a připojené ke každé sestavě musí být změřeny , skříň atd. a zkontrolovat násobnost zkratového proudu, který zajišťuje spolehlivost činnosti ochranných zařízení.

Konkrétní termíny zkoušek a měření parametrů elektrických zařízení elektroinstalací při větších opravách (dále – K), při běžných opravách (dále – T) a při generálních zkouškách a měřeních, tzn. při preventivních zkouškách prováděných za účelem posouzení stavu elektrozařízení a nesouvisejících s odvozem elektrozařízení do opravy (dále jen „M“) stanoví technický vedoucí Spotřebitele na základě přílohy č. 3 těchto Pravidla s přihlédnutím k doporučením pokynů výrobce, stavu elektroinstalace a místním podmínkám.

Četnost zkoušek uvedená pro určité typy elektrických zařízení v oddílech 1-28 je doporučená a může být změněna rozhodnutím technického manažera spotřebitele.

Pro typy elektrických zařízení, které nejsou zahrnuty v těchto normách, by měl technický vedoucí spotřebitele stanovit konkrétní normy a podmínky pro zkoušení a měření parametrů s přihlédnutím k pokynům (doporučením) výrobců.

Zkušební normy pro elektrická zařízení zahraničních společností by měly být stanoveny s ohledem na pokyny výrobce.

POТ RM-021-2002 „MEZIODVĚTVÍ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU SKLADŮ ROPNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADŮ ANKET, STACIONÁRNÍCH A MOBILNÍCH PLYNOVÝCH STANIC“

5.3.14. Revize uzemňovacích zařízení včetně měření odolnosti proti šíření proudu musí být provedena minimálně jednou ročně – v létě, se suchou zeminou pro budovy a stavby kategorie ochrany před bleskem I – II, pro budovy a stavby kategorie ochrany před bleskem III. – jednou za 1 roky.

5.6. Izolační odpor elektrické sítě v prostorách bez zvýšeného elektrického ohrožení by měl být měřen nejméně jednou za 1 měsíců, ve zvláště nebezpečných prostorách (nebo se zvýšeným nebezpečím) – nejméně jednou za 12 měsíců. Kromě toho se nejméně jednou za 1 měsíců provádějí testy ochranného uzemnění (uzemnění).

ČTĚTE VÍCE
Co mohu použít místo deodorantu na boty?

5.1.17. Zařízení, které nemá ochranné uzemnění, nelze provozovat s odstraněným krytem krytu zakrývajícím části pod proudem, stejně jako po uplynutí příští roční zkoušky a kontroly stavu ochranného uzemnění. Měření zemního odporu a izolace vodičů se provádí periodicky, minimálně jednou ročně.

8.5.18. Izolační odpor elektrické sítě v místnostech bez zvýšeného nebezpečí se měří nejméně jednou za 12 měsíců, ve zvlášť nebezpečných místnostech (nebo se zvýšeným nebezpečím) – nejméně jednou za 6 měsíců. Zkoušky ochranného uzemnění (uzemnění) se provádějí nejméně jednou za 12 měsíců. Zkoušky izolace přenosných transformátorů a svítidel 12 – 42 V se provádějí dvakrát ročně.

3.7.6. Izolační odpor elektrické sítě v prostorách bez zvýšeného nebezpečí by měl být měřen nejméně jednou za dvanáct měsíců, ve zvláště nebezpečných prostorách (se zvýšeným nebezpečím) – nejméně jednou za šest měsíců. Kromě toho se nejméně jednou za dvanáct měsíců provádějí testy ochranného uzemnění (uzemnění).

4.1.18. Není dovoleno provozovat výrobní zařízení, které nemá ochranné uzemnění s odstraněným krytem krytu zakrývajícím části pod proudem, jakož i po uplynutí příští roční zkoušky a kontroly stavu ochranného uzemnění. Měření zemního odporu a izolace vodičů se provádí periodicky, minimálně jednou ročně.

Měření izolačního odporu a ochranného uzemnění zařízení musí být prováděno v souladu s požadavky GOST R 50571.28-2006 „Elektrické instalace budov. Část 7-710. “Požadavky na speciální elektrické instalace.” „Elektroinstalace zdravotnických prostor“ a objednávka č. 46 ze dne 27.01.2015. ledna XNUMX Moskevského ministerstva zdravotnictví (DZM) /

Níže jsou uvedeny kontroly, měření a zkoušky, které doplňují požadavky GOST R 50571.16 při provádění vizuálních kontrol a zkoušek elektrických instalací zdravotnických prostor před uvedením zařízení do provozu a během pravidelných kontrol a zkoušek:

a) testování zařízení pro sledování izolačního odporu v lékařských IT systémech, včetně vizuálních a akustických poplašných systémů;

b) měření potvrzující shodu systému dodatečného vyrovnání potenciálu s požadavky 710.413.1.6.1 a 710.413.1.6.2;

e) měření svodových proudů v napájecích obvodech koncového uživatele a ochranných krytech transformátorů zdravotnických IT systémů naprázdno.

Četnost kontrol, měření a zkoušek parametrů v souladu se seznamy a) – e) podle 710.61 je stanovena „v resortních regulačních dokumentech Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruské federace“.

ČTĚTE VÍCE
Která kamna jsou lepší do sauny, na dřevo nebo elektrická?

8.8. Kontrolu stavu prvků uzemňovacího zařízení elektrických instalací a stanovení odporu zemnícího zařízení je nutné provádět nejméně jednou za 1 roky a nejméně jednou za 3 let namátkovou kontrolu prohlídkou půda uzemňovacích prvků umístěných v zemi.

Měření dotykového napětí by se mělo provádět po instalaci, rekonstrukci a větších opravách zemnícího zařízení, nejméně však jednou za 1 let.

8.9. Energetická a osvětlovací zařízení musí být minimálně jednou ročně podrobena vnější kontrole. Izolační odpor elektrických rozvodů se měří minimálně 1x za 1 roky a ve zvláště vlhkých a horkých místnostech, ve venkovních instalacích a také v místnostech s chemicky aktivním prostředím minimálně 3x ročně.

8.10. Měření izolačního odporu elektrosvařovacích instalací by se mělo provádět po delší přestávce v jejich provozu, po přestavbě zařízení, nejméně však jednou za 1 měsíců.

8.11. Ve výbušných zónách v elektrických instalacích s napětím do 1000 V s pevně uzemněným neutrálem je třeba při větších, proudových opravách a meziopravových zkouškách, nejméně však jednou za 1 roky, změřit celkový odpor smyčky fáze nula.