2. Jak se konfigurují kontakty polarizovaného relé?

3. Proč potřebujete vibrační měnič?

Kapitola 19

SPECIÁLNÍ TYPY RELÉ

§ 19.1. Typy speciálních relé

Relé jsou nejrozšířenější v automatizačních systémech. elektromagnetického typu, diskutované v pěti. 17 a 18. Existují však i elektrické řeky jiné typy, u kterých tažná síla není vhodná pro vzdušné tlumení kontaktů, ale nevytváří se pomocí elektromagnetu. To zahrnuje především

relé v principu podobná elektrickým měřicím přístrojům různých systémů: magnetoelektrický, elektrodmikrofon, indukce. Pokud v elektrickém měřicím přístroji pohyblivá část pohybuje šipkou nebo nějakým druhem ukazatele po stupnici, pak v relé odpovídajícího typu pohyblivá část pohybuje kontakty.

Pro získání výrazných časových zpoždění při zavírání a rozepínání kontaktů, speciální časové reléani’, některé z nich jsou založeny na elektromagnetickém mechanismu, ale s přidáním různých zařízení, která poskytují zpožděnou aktivaci nebo uvolnění.

Používají se k automatizaci procesů vytápění a chlazení elektrotepelná relé, ve kterém je spínání elektrických kontaktů zajištěno tepelnou deformací kovů nebo tepelnou roztažností kapalin a plynů.

Automatické ochranné systémy zařízení proti nouzovým stavům používají speciální relé, která se spouštějí při určité hodnotě proudu, napětí, rychlosti, momentu, tlaku a dalších parametrů.

§ 19.2. Magnetoelektrická relé

Princip činnosti magnetoelektrického relé je založen na interakci magnetického pole permanentního magnetu s proudem protékajícím vinutím vytvořeným ve formě otočného rámu.

Magnetoelektrické relé (obr. 19.1) se skládá z permanentního magnetu /, mezi jehož pólovými nástavci je válcové ocelové jádro 2. V prstencové mezeře mezi pólovými nástavci a jádrem vzniká rovnoměrné radiálně směrované magnetické pole. Mezera obsahuje lehký hliníkový rám 3 s vinutím tenkého drátu, do kterého je proud přiváděn přes spirálové pružiny z fosforu nebo cín-zinkového bronzu. Tyto pružiny vytvářejí protipůsobící moment,

chtít nainstalovat rám s vinutím tak, aby jeho rovina směřovala podél osy magnetových pólů 1. Při průchodu proudu vinutím relé působí na rám s vinutím krouticí moment, který způsobuje otáčení kolem své osy ve směru určeném polaritou proudu. Pohyblivý kontakt pevně připevněný k rámu 4 sepne jedním z pevných kontaktů 5 popř 6.

Síla působící na vodič délky /, protékající proudem / a umístěný v magnetickém poli s indukcí D, je určena na základě Ampérova zákona:

ČTĚTE VÍCE
V jaké aplikaci mohu přenášet údaje z měřičů?

z rov. (1U.Z) je vidět, že při konstantních konstrukčních parametrech relé a daném proudu / v jeho vinutí má moment konstantní hodnotu.

Současně je protipůsobící moment vytvářený kroutícími proudovými pružinami úměrný úhlu natočení, tj. úhlu natočení rámu. Vzhledem k tomu, že směr otáčení rámu je určen směrem proudu ve vinutí, je magnetoelektrické relé polarizované a může být provedeno třípolohové.

Magnetoelektrické relé je ve srovnání s jinými elektromechanickými relé nejcitlivější, pracuje s řídicím výkonem zlomku miliwattu. Síla na kontakty magnetoelektrického relé je malá (řádově 1 (G 2 N nebo méně), proto jsou pro zvýšení spolehlivosti kontakty vyrobeny z platiny a slitiny platiny a iridia. Při prudké změně síly, kontakty s nízkým výkonem se rychle opotřebovávají, proto se magnetoelektrická relé obvykle používají v obvodech, kde se stejnosměrný signál mění pomalu.Nevýhodou magnetoelektrických relé je relativně dlouhá doba odezvy (0,1-0,2 s) Z hlediska rychlosti jsou horší na neutrální elektromagnetická relé.