Rozsah kontroly svarových spojů potrubí podle kategorií

Rozsah nedestruktivních zkoušek parovodů a horkovodů je stanoven pravidly Státního technického dozoru SSSR. V souladu s nimi podléhají ultrazvukovému zkoušení nebo přenosu oceli perlitické a martenziticko-feritické třídy:

a) všechny podélné svařované spoje potrubí, jejich částí a prvků všech kategorií – po celé délce spoje;

b) všechny příčné svarové spoje potrubí kategorie I o vnějším průměru 200 mm nebo větším s tloušťkou stěny menší než 15 mm – po celé délce spoje;

c) příčné spoje na tupo provedené elektrickým obloukem a plynovým svařováním potrubí 1. kategorie o vnějším průměru menším než 200 mm s tloušťkou stěny menší než 15 mm, jakož i potrubí 2. kategorie o vnějším průměru 200 mm nebo více s tloušťkou stěny menší než 15 mm v objemu nejméně 20 % (ale ne méně než 5 spojů) z celkového počtu podobných spojů potrubí provedených každým svářečem – po celé délce spoje;

d) příčné svarové spoje potrubí kategorie 2 o vnějším průměru menším než 200 mm a tloušťce stěny menší než 15 mm, vyrobené elektrickým obloukem a svařováním plynem, v objemu nejméně 10 % (ale ne menším než čtyři spoje) z celkového počtu podobných spojů potrubí provedených každým svářečem – po celé délce spoje;

e) příčné svarové spoje potrubí 3. kategorie provedené elektrickým obloukovým neplynovým svařováním v objemu minimálně 5 % (ale ne méně než tři spoje) z celkového počtu obdobných potrubních spojů zhotovených každým svářečem – podél celá délka spoje;

f) příčné tupé spoje potrubí 4. kategorie provedené elektrickým obloukovým a plynovým svařováním v objemu minimálně 3 % (ale ne méně než dva spoje) z celkového počtu obdobných potrubních spojů zhotovených každým svářečem – po celé délce délka spojení;

g) všechny rohové a T-spoje částí a prvků potrubí s vnějším průměrem svařovaných tvarovek (trubky, trubky) nejvýše 133 mm, s tloušťkou stěny 15 mm nebo více – po celé délce spoje;

h) rohové a T-svařované spoje částí potrubních prvků s vnějším průměrem svařovaných tvarovek (trubky, trubky) menším než 133 mm, jakož i 133 mm a více s tloušťkou stěny menší než 15 mm, příčně svařované na tupo spoje litých trubkových prvků s litými díly, jakož i další svarové spoje v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi a výrobními pokyny pro svařování.

ČTĚTE VÍCE
Co pomůže spojit plastové trubky dohromady?

Rozsah kontroly svarových spojů potrubí podle kategorií C&I 2.jpg

Požadavky na rozsah kontroly stanovené v odstavcích „d“ a „f“ platí pro svarové spoje potrubí 3. a 4. kategorie s vnějším průměrem nejvýše 465 mm. Pro svarové spoje potrubí většího průměru je rozsah kontroly stanoven zvláštními technickými podmínkami.

Na výrobcích z austenitické oceli, jakož i v místech, kde se prvky z austenitické oceli setkávají s prvky z perlitické nebo martenziticko-feritické oceli, je vyžadována povinná průsvitnost;

Všechny tupé spoje potrubí, s výjimkou těch, které jsou provedeny odporovým svařováním natupo, se provádějí po celé délce spoje; lité prvky, stejně jako trubky s litými díly – po celé délce spoje; všechny rohové a T-spojky dílů a potrubních prvků s vnějším průměrem svařovaných tvarovek (trubky, trubky) 108 mm nebo více (bez ohledu na tloušťku stěny) – po celé délce spoje.

Kontrola svarových spojů metodou RD KViP.jpg

Pokud jsou na svarových spojích vystavených ultrazvukové detekci vad nebo prosvětlení v objemu menším než 100 % zjištěny nepřijatelné vady, podléhají všechny podobné spoje vyrobené tímto svářečem (po celé délce spoje) povinné kontrole stejnou metodou na potrubí 1. a 2. kategorie s výjimkou oblastí nepřístupných pro kontrolu na jednotlivých spojích a na potrubích 3. a 4. kategorie jsou navíc svarové spoje kontrolovány na dvojnásobný objem oproti zavedeným normám. Pokud jsou při dodatečné kontrole zjištěny nepřijatelné vady svarových spojů, musí být zkontrolovány všechny spoje provedené tímto svářečem.

Tabulka – Rozsah kontroly svarových spojů ultrazvukovými nebo radiografickými metodami jako procento z celkového počtu spojů svařených každým svářečem (ale ne méně než jeden).

Snímek obrazovky 2022-01-24 071013.jpg

Musí být splněny následující dodatečné podmínky:

– pro potrubí, kde jsou ovladatelné faktory dotvarování a únava, musí projekt při stanovení rozsahu nedestruktivních zkoušek přiřadit kategorii I;

– u parovodů a horkovodů kategorie I s vnějším průměrem 200 mm a větším a tloušťkou stěny menší než 15 mm jsou všechny příčné svarové spoje po celé délce spojů podrobeny kontrole ultrazvukem nebo RD.

Při zásobování parovodů a horkovodů v souladu s normami Evropské unie je třeba vzít v úvahu následující:

– v místech, kde je požadována 5000% kontrola celkového počtu svarových spojů a svarů větví pomocí metody ultrazvuku nebo XRD, PSDN 100 bar mm;

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí jeden čtvereční metr stropu Armstrong?

– v místech, kde PSDN 3500 bar mm, je vyžadován 25% objem kontroly celkového počtu svarových spojů a svarů větví ultrazvukovou nebo rentgenovou kontrolou.

U potrubí provozovaných při teplotách 100°C a vyšších je nutné podrobit minimálně 10 % spojek ultrazvukové nebo rentgenové kontrole.

12.3.6 Kontrola svarových spojů metodou RD by měla být provedena po odstranění závad zjištěných vnější kontrolou a měřením a pro potrubí kategorie I, jakož i pro potrubí s médiem skupiny A(a) nebo pracující při teplotách pod minus 70°C – po kontrole zjištění povrchových vad pomocí magnetických částic nebo kapilárních metod.

4_cut-photo.ru.jpg

12.3.7 Zkušební metoda (ultrazvuk, rentgen nebo obě metody v kombinaci) se volí na základě možnosti zajistit úplnější a přesnější detekci nepřijatelných vad s přihlédnutím k charakteristikám fyzikálních vlastností kovu, např. stejně jako zvládnutí konkrétní zkušební metody pro konkrétní objekt a typ svarových spojů.

12.3.8 Před zkoušením musí být svarové spoje označeny tak, aby bylo možné jejich polohu snadno identifikovat na kontrolních mapách, radiografických snímcích a zajistit, aby výsledky zkoušek byly spojeny s odpovídajícím úsekem svaru.

12.3.9 Během radiografického testování by měla být zajištěna citlivost (GOST 7512) pro potrubí s PN>100, kategorie I a II na úrovni třídy 2, pro potrubí kategorií III, IV a V – na úrovni třídy 3.

12.3.10 Posouzení kvality svarových spojů na základě výsledků radiografických zkoušek by mělo být provedeno na základě rozsahu plochých vad (trhliny, nestavení, nestavení) a objemových vad (póry, struskové vměstky).

Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám pomůžeme. Můžete nás kontaktovat jakýmkoli pohodlným způsobem: