Uzavírací ventily hrají důležitou roli ve vodovodních a plynových potrubích, řídí průtoky a zajišťují bezpečnost. Aby však uzavírací ventily správně plnily své funkce, musí splňovat určité tlakové požadavky a normy.

Důležitými indikátory pro uzavírací ventily jsou jmenovitý tlak a provozní tlak. Jmenovitý tlak udává maximální tlak, při kterém bude kohoutek nebo ventil fungovat bezpečně a efektivně. Provozní tlak zase odráží tlak, se kterým se setká řízené prostředí při použití uzavíracího ventilu.

Typy kohoutků se mohou lišit jmenovitým a provozním tlakem. Například plynové kohoutky mají obvykle jmenovitý tlak v rozmezí od 0,1 do 1,6 MPa, zatímco vodovodní kohoutky mají obvykle jmenovitý tlak od 0,3 do 2,5 MPa. Provozní tlak u plynových kohoutků může být od 0,05 do 1,0 MPa, u vodovodních baterií od 0,2 do 1,6 MPa. Typy kohoutků se tedy liší nejen konstrukcí a aplikací, ale také tlakem, se kterým mohou pracovat.

Klasifikace ovládání vypínání

Jakému tlaku by měly odpovídat uzavírací ventily: účel a provedení

Uzavírací ventily ve vodovodních a topných systémech hrají klíčovou roli při regulaci průtoku kapaliny a zajištění bezpečného provozu. Je navržen tak, aby uzavíral nebo reguloval tlak v potrubí, stejně jako předcházel únikům a nouzovým situacím.

Zařízení uzavíracího ventilu zahrnuje různé prvky, jako jsou ventily, šoupátka, ventily atd. Poskytují schopnost otevřít nebo zavřít průtok tekutiny na vyžádání a také regulovat tlak. Kromě toho mohou mít uzavírací ventily další funkce, jako je filtrace nebo zpětné uvolnění.

Jmenovitý tlak a pracovní tlak: jaký je rozdíl mezi typy kohoutků

Jedním z důležitých parametrů uzavíracích armatur je jmenovitý tlak. Označuje maximální tlak, který toto zařízení vydrží bez poškození. Jmenovitý tlak je obvykle uveden na tělese ventilu a volí se v souladu s provozními podmínkami.

Klasifikace ovládání vypínání

Provozní tlak zase určuje rozsah tlaku, ve kterém může ventil efektivně fungovat. Záleží na konstrukci a typu armatur a také na provozních podmínkách. Provozní tlak musí zajistit spolehlivou kontrolu průtoku kapaliny a zabránit možnému poškození nebo úniku.

Typy jeřábů se liší konstrukcí a účelem. Pro různé systémy lze použít různé typy ventilů, jako jsou kulové, šoupátkové, ventilové atd. Každý typ jeřábu má své vlastní charakteristiky a je určen pro určité provozní podmínky. Některé baterie mohou mít další funkce, jako je regulace průtoku nebo automatické otevírání a zavírání.

Uzavírací ventily: základní pojmy

Uzavírací ventily jsou zařízení určené k otevírání, uzavírání nebo regulaci průtoku pracovní tekutiny v potrubí. Hraje důležitou roli ve ventilačním systému, zásobování vodou, zásobování plynem a dalšími technickými systémy.

Klasifikace ovládání vypínání

Jedním z důležitých parametrů uzavíracích armatur je jmenovitý tlak. Jmenovitý tlak je maximální hodnota tlaku, kterou musí výrobek vydržet po určitou dobu bez poruchy. Jmenovitý tlak je indikován hodnotou uvedenou na samotném zařízení.

Na rozdíl od jmenovitého tlaku je provozní tlak skutečný tlak, při kterém je ventil v systému provozován. Provozní tlak se může měnit v závislosti na provozních podmínkách a požadavcích procesu. Provozní tlak obvykle nepřesahuje jmenovitý tlak, ale může být nižší.

ČTĚTE VÍCE
Jaký vodič je potřeba k připojení elektrické trouby?

Jaké jsou různé typy jeřábů?

 • Kulové ventily je typ uzavíracího ventilu, který slouží k úplnému zastavení průtoku pracovního média. Mají prvek ve tvaru koule, který se otáčí a otevírá nebo uzavírá průtok. Kulové kohouty mají obvykle vysoký tlak a jednoduchý design.
 • Uzávěry – Jedná se o typ ventilu používaného k regulaci průtoku pracovní tekutiny. Mají plochý nebo válcový prvek, který se pohybuje tam a zpět, aby se změnila velikost průchozího otvoru a tím i hladina průtoku. Ventily se dodávají v různých provedeních a strukturách v závislosti na požadavcích procesu.
 • Ventily – Jedná se o další typ uzavíracího ventilu sloužícího k řízení a regulaci průtoku pracovního média. Ventily mají pružinu a diskový prvek, který lze zvedat nebo spouštět pro otevření nebo uzavření průtoku. Ventily mohou mít různé typy a mechanismy, jako jsou kulové, kotoučové, klínové a další.

Účel a provedení uzavíracích armatur

Uzavírací ventily jsou potřebné pro řízení toku látek v potrubí. Je určen k otevírání nebo zavírání průchodu a lze jej použít k regulaci tlaku. Uzavírací ventily mohou mít různé tvary a zařízení v závislosti na konkrétní aplikaci.

Jmenovitý tlak a pracovní tlak – jaký je rozdíl?

Jmenovitý tlak ventilu znamená maximální tlak, který může odolat za normálních provozních podmínek. Na druhé straně provozní tlak je skutečný tlak, při kterém ventil pracuje. Provozní tlak je obvykle nižší než jmenovitý tlak, aby se zabránilo poškození uzavíracích ventilů a aby byl zajištěn účinný provoz systému.

Druhy jeřábů

Existuje velké množství různých typů jeřábů, z nichž každý má svůj vlastní účel a specifický provoz. Některé z nejběžnějších typů zahrnují kulové kohouty, šoupátka, šoupátka a šoupátka. Každý z nich má své vlastnosti, výhody a zařízení, které umožňuje řídit tok hmoty v potrubí.

Rozdíly mezi jmenovitým tlakem a provozním tlakem

Jmenovitý tlak a pracovní tlak jsou dva hlavní ukazatele, které se používají k charakterizaci uzavíracích ventilů, včetně různých typů ventilů. Ale co přesně tyto dva pojmy odlišuje?

Nominální tlak je maximální tlak, kterému může systém nebo zařízení odolat za daných provozních podmínek. Je to uvedeno výrobcem na speciálních štítcích, štítcích nebo dokumentech doprovázejících uzavírací ventily. Hodnoty tlaku jsou vyjádřeny v jednotkách tlaku, jako je bar, pascal nebo psi.

Pracovní tlak – to je skutečný tlak, při kterém pracují uzavírací ventily v systému. Závisí na provozních podmínkách a může kolísat v rámci přípustných hodnot uvedených v technické dokumentaci. Provozní tlak může být nižší než jmenovitý, pokud systém nebo zařízení pracuje při nižších tlacích.

Jmenovitý tlak a pracovní tlak: jaké jsou rozdíly mezi typy ventilů?

Typy kohoutků se liší nejen svým účelem a provedením, ale také požadavky na jmenovitý a provozní tlak. Různé typy ventilů mohou mít různé tlaky v závislosti na jejich konstrukci a použití.

ČTĚTE VÍCE
Jaké doklady jsou potřeba k provozování čistíren odpadních vod?

Například uzavírací ventily používané k uzavření průtoku kapaliny nebo plynu mohou mít různé tlakové stupně v závislosti na průměru a úrovni pevnosti. Obvykle mají relativně nízký tlak ve srovnání například s kulovými kohouty, které poskytují vyšší těsnost a pevnost spojení.

Za zmínku také stojí, že provozní tlak pro různé typy kohoutků se může lišit v závislosti na provozních podmínkách. Některé ventily mohou pracovat při tlacích blízkých jejich jmenovitému tlaku, zatímco jiné mohou být schopny pracovat při mnohem vyšších nebo nižších provozních tlacích.

Jmenovitý tlak a jeho hodnota pro různé typy kohoutků

Nominální tlak – jedná se o indikátor, který udává maximální přípustný tlak, při kterém může baterie fungovat bez poruch nebo netěsností. U různých typů kohoutků se může jmenovitý tlak lišit v závislosti na jejich konstrukci a účelu.

U uzavíracích ventilů, jako jsou kohoutky, je důležitý jmenovitý tlak. Určuje, jak velkému tlaku média ventil během provozu odolá. Pokud tlak překročí jmenovitou hodnotu, může to vést k prasknutí a netěsnosti kohoutku.

Různé typy ventilů mají různé tlaky, aby vyhovovaly požadavkům pracovního prostředí. Například baterie používané v systémech studené vody mohou mít jmenovitý tlak 10 atmosfér, zatímco baterie pro topné systémy mohou mít jmenovitý tlak 20 atmosfér.

Obecně platí, že jmenovitý tlak ventilu musí být upraven tak, aby vydržel možné přetížení nebo kolísání tlaku v systému. Při výběru ventilu je nutné zvážit nejen jmenovitý tlak, ale i další parametry, jako je provozní teplota, materiál tělesa a úroveň těsnění.

Jmenovitý tlak a provozní Jaký je rozdíl mezi typy jeřábů

Pracovní tlak – to je tlak, při kterém ventil reguluje průtok média. V závislosti na provozních podmínkách může být nižší nebo rovný jmenovitému tlaku. Provozní tlak baterie je dán její konstrukcí a nastavením.

Různé typy vodovodních baterií mohou mít různé provozní tlaky v závislosti na jejich funkčnosti. Například průtokové regulační ventily v systému zásobování vodou mají obvykle nízký provozní tlak, aby bylo zajištěno plynulé a přesné ovládání. Současně mohou mít odbočky topného systému vyšší provozní tlaky, protože musí zvládat vyšší tlaky systému.

Různé typy ventilů se tedy liší nejen jmenovitým tlakem, ale také provozním tlakem. Jmenovitý tlak určuje maximální přípustný tlak, který ventil vydrží bez poškození, zatímco provozní tlak udává tlak, při kterém ventil dokáže spolehlivě a efektivně regulovat průtok média.

Pracovní tlak a jeho hodnota pro různé typy kohoutků

Pracovní tlak je jedním z hlavních parametrů, které určují činnost uzavíracích ventilů. Udává maximální přípustný tlak, při kterém může ventil bezpečně fungovat.

U různých typů kohoutků se může provozní tlak lišit. Například pro konvenční kulový ventil je tato hodnota obvykle několik MPa. To je způsobeno konstrukčními vlastnostmi jeřábu a jeho schopnostmi.

Pracovní tlak má velký význam při výběru a obsluze uzavíracích ventilů. Nesprávné použití ventilu při tlaku vyšším, než je jeho provozní hodnota, může vést k jeho poruše nebo dokonce k havárii. Před instalací ventilu je proto nutné pečlivě prostudovat jeho technické vlastnosti a ujistit se, že provozní tlak odpovídá provozním podmínkám.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od plotu lze sázet hrozny?

Jmenovitý tlak a jeho rozdíly od pracovního tlaku

Důležitým parametrem uzavíracích armatur je také jmenovitý tlak. Udává tlak, při kterém se ventil otevírá a zavírá, aniž by překročil stanovené normy.

Jmenovitý tlak se může lišit od provozního tlaku. To je způsobeno skutečností, že během provozu jeřábu mohou nastat faktory, jako je tlak rázové vlny, přetížení a další nepředvídané okolnosti. Proto se jmenovitý tlak obvykle volí s rezervou, aby byl zajištěn provoz ventilu při možném nebo očekávaném zatížení.

Jmenovitý tlak navíc souvisí i s pevností materiálů, ze kterých jsou ventily vyrobeny. Definuje meze napětí a deformace, které jeřáb vydrží, aniž by se zlomil nebo deformoval.

Jmenovitý tlak a provozní tlak jsou tedy dva důležité ukazatele, které určují bezpečnost a funkčnost uzavíracích ventilů. Při výběru vodovodních baterií je nutné zohlednit tyto parametry a vybrat takové uzavírací armatury, které splňují požadavky a provozní podmínky.

TOP otázky pro instalatérské a topenářské firmy

Pracovní tlak je maximální přípustný tlak, při kterém může ventil spolehlivě a bezpečně fungovat.

U plynových kohoutků je provozní tlak obvykle mezi 0,1 a 10 bar. Hodnota se může lišit v závislosti na konkrétním modelu jeřábu a jeho účelu.

U vodovodních baterií je provozní tlak obvykle mezi 1 a 16 bary. Přesná hodnota se opět může lišit v závislosti na typu a modelu faucetu.

Provozní tlak pro ventily závisí na řadě faktorů, včetně typu provozního média (plyn, voda, pára, olej atd.), konstrukce ventilu, materiálů a účelu. Výrobci vodovodních baterií udávají optimální provozní tlak v technické dokumentaci.

Ano, provozní tlak se může u různých modelů vodovodních baterií stejného typu lišit. Každý model baterie může mít své vlastní charakteristiky a požadavky na provozní tlak stanovené výrobcem.

Pokud provozní tlak překročí přípustnou hodnotu, může dojít k poškození ventilu, úniku pracovní kapaliny nebo jiným negativním následkům. Proto je důležité dodržet provozní tlak udávaný výrobcem pro každý konkrétní kohout.

Ano, provozní tlak může ovlivnit životnost baterie. Pokud je kohoutek neustále v provozu při vyšších tlacích, než je povoleno, může to způsobit opotřebení a poškození jeho součástí. Je proto důležité používat ventily s odpovídajícím provozním tlakem a pravidelně kontrolovat jejich stav.

Kvalita a spolehlivost každého konstrukčního prvku potrubního systému ovlivňuje celkový stav komunikací. Důležitou možnost poskytují také uzavírací ventily, které se používají jako hlavní prvek omezující průtok. Plní funkci blokování dopravovaného pracovního média v komunikacích a lze jej instalovat na hlavní a rozvodná potrubí pro různé účely. Hlavní typy uzavíracích ventilů jsou uzamykací produkty, které svou funkčností umožňují omezit pohyb hmoty.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí tmel za metr čtvereční pro malování?

Aby mohly potrubní armatury plnit své funkce, musí splňovat celý seznam norem – od obecných po specializované. Instalují se s ohledem na provozní podmínky, druh přepravované pracovní látky a další vlastnosti. Základní požadavky, které musí uzavírací ventily používané v komunikacích splňovat, jsou uvedeny v průmyslových normách a normách GOST.

Základní seznam požadavků na parametry

Normy platí pro všechny typy a modifikace uzavíracích armatur. Zařízení splňující tyto parametry mají dostatečnou rezervu spolehlivosti a bezpečnosti. Jejich instalace v různých potrubních komunikacích zajišťuje pevnost a těsnost systému.

Seznam základních požadavků na uzavírací ventily:

 • Provozní doba – až 25 let.
 • Počet odemknutí/zamknutí při zachování těsnosti je až 1000 cyklů.
 • Maximální síla pro pohon je 300 N/m (komorová instalace) a 250 N/m (bezdušová instalace).
 • Na obou stranách musí zajišťovací zařízení zaručovat spolehlivé spojení a být vzduchotěsné.
 • Spojovací prvky musí být vyrobeny v souladu s požadavky na průměr stanovenými ruskými normami.
 • Dodržení přípustných teplotních parametrů: topné sítě a vodovodní systémy pro podzemní instalaci (od -10 do +80 ° C), nadzemní (od -40 do +60 ° C).
 • Je povinné mít v konstrukci dva typy indikátorů: směr pohybu média a také stav uzavíracích ventilů (zavřeno/otevřeno).

Je důležité, aby se díl snadno udržoval a byl snadno přístupný, když jsou nutné opravy nebo údržba potrubí. Nedoporučuje se instalovat ventily nebo šoupátka tak, aby se obtížně otevíraly nebo zavíraly. Vzhledem ke splnění stanovených požadavků by nemělo docházet k potížím při provádění různých technologických operací.

Bezpečnostní požadavky

Požadavky na bezpečnost provozu a instalaci uzavíracích ventilů jsou uvedeny v různých GOST. Pro každý typ výrobku jsou uvedeny specifické parametry, které berou v úvahu konstrukční vlastnosti uzamykacích zařízení a jejich provozní podmínky. Z hlediska technické bezpečnosti, bez ohledu na účel, musí uzavírací armatury splňovat následující požadavky:

 • Minimální hodnota hydraulického odporu.
 • Maximální těsnost.
 • Spolehlivost konstrukce.

Pro zvýšení spolehlivosti a minimalizaci hydraulického odporu při budování komunikací je důležité klást primární důraz na sekční prvky. Neměly by zajistit prudké zúžení nebo rozšíření potrubí a měly by také vyloučit ostré zatáčky. Konstrukční spolehlivost systému musí být zajištěna odolností proti vysokému vnitřnímu tlaku. K tomuto účelu se při provozních zkouškách používá tlak, který je 1,5krát vyšší než vypočtené hodnoty.

Požadavky na značení na částech ventilu

Existují také zvláštní požadavky na označování. Jejich dodržování vám umožňuje rychle a přesně určit konfiguraci a účel zařízení a správně vybrat náhradu, pokud jsou nutné opravy nebo modernizace komunikací. Označení na tělese uzavíracího ventilu musí být snadno čitelné a zřetelné a musí obsahovat také následující údaje:

 • jméno a ochranná známka výrobce;
 • materiál použitý při výrobě pouzdra;
 • hodnota jmenovitého průměru komunikací;
 • parametry pracovního tlaku.

Teplotní režim je uveden na armaturách s označením PP. U úprav, které zajišťují směr pracovního toku, je naznačena další šipka ukazující směr pohybu média v systému.

ČTĚTE VÍCE
Jak rychle a efektivně vyčistit syntetický koberec doma?

Při dodání musí být armatury doplněny návodem k obsluze. Modely o průměru větším než 100 mm jsou doplněny pasem vydaným podle standardních požadavků.

Požadavky na uzavírací armatury otopných soustav

Uzavírací ventily používané při pokládce tepelných komunikací musí splňovat určité specifické požadavky. Zařízení se montují na všechny svorky tepelného systému bez ohledu na jejich průměr a typ použitého chladiva. Vzdálenost mezi armaturami v systémech o průměru 100 mm nebo větším by neměla přesáhnout 1 km. V systémech o průměru 100 mm a více jsou na všech větvích instalovány uzavírací ventily. Požadavky rovněž stanoví předpisy týkající se materiálů používaných při výrobě armatur pro topné sítě.

Ocelová výztuž by měla být použita na výstupech zdrojů tepla, dále na vstupech do předávacích stanic ÚT a jako součást tepelné sítě. Pokud teplota pracovního toku nepřesahuje 200 ° C, pak je přípustné použít v komunikacích bronzové a mosazné uzamykací prvky.

Jaké jsou požadavky na uzavírací ventily pro plynové komunikace?

Při stavbě plynovodů podléhají komunikace a armatury v jejich složení požadavkům, které berou v úvahu tlak v hlavní síti (může být až 100 kgf / cm2), jakož i výstupní teplotu (až 120 ° C) . Kromě toho mohou plyny způsobit rozvoj korozních procesů v důsledku různých nečistot a mechanických inkluzí.

Základní požadavky, které musí splňovat všechny uzavírací armatury pro plynárenské sítě:

 • Minimální hodnoty hydraulického odporu.
 • Schopnost zajistit těsnost určité části sítě, která vyžaduje odstavení z důvodu opravy.
 • Všechny spoje mezi armaturami a potrubím musí být zcela utěsněny.

Je důležité, aby konstrukční vlastnosti kování umožňovaly provádět údržbu a opravy komunikací pohodlně a bez potíží. A otevírání a zavírání ventilů nevyžadovalo velké úsilí. Průměr výztužných prvků musí nutně odpovídat velikosti potrubí. Na armatury pro plynovodní potrubí se navíc vztahují povinné požadavky na požární odolnost.

Testování uzavíracích ventilů

Aby bylo zajištěno, že výrobky splňují charakteristiky GOST a TU, jsou vyžadovány laboratorní zkoušky potrubních armatur pomocí specializovaného zařízení – zkušebních stolic. Na hydraulickém stojanu se kontroluje pevnost a těsnost dílů a také spolehlivost svarů. Dále jsou prováděny zkoušky pro kontrolu dodržování teplotních podmínek, klimatických podmínek apod. Veškeré získané údaje jsou dokumentovány formou dokumentů – protokolu a zkušebního deníku. Na jejich základě je vypracován protokol o zkoušce.

Regulační dokumenty

Hlavní dokumentace, která specifikuje požadavky na vlastnosti uzavíracích ventilů, zahrnuje GOST R 53672-2009 (bezpečnostní parametry), 51365 (zařízení ústí vrtu a zařízení průtokového vrtu), 5761 (ventily), 53673 (škrticí ventily), 5762 (ventily), 21345 (kohoutky). Dokumenty umožňují regulovat kvalitu výrobků, což následně minimalizuje riziko poruch.

Můžete si koupit šoupátko ZMS 65×21 a další uzavírací armatury, které splňují všechny potřebné požadavky u PKF Metservice. Vyrábíme díly ve vlastní výrobě, sledujeme každou fázi. Chcete-li zadat objednávku nebo se poradit s odborníkem, zavolejte na číslo uvedené na webu nebo zanechte online žádost.