V podnicích ve výrobě betonových směsí a výrobě prefabrikovaných konstrukcí, jakož i na staveništích při betonáži monolitických konstrukcí, musí být statistická kontrola a přejímka betonu na pevnost s přihlédnutím k homogenitě prováděna v souladu s požadavky standardní.

Přijetí betonu porovnáním jeho skutečné pevnosti s normovanou pevností bez zohlednění charakteristik stejnoměrnosti pevnosti není povoleno.

Podléhá kontrole:

popouštěcí pevnost betonu – pro prefabrikované konstrukce bez předpětí a prefabrikované konstrukce s předpětím, je-li pevnost při popouštění vyšší než přenosová pevnost;

přenosová pevnost betonu – pro předpjaté konstrukce;

pevnost betonu ve středním věku stanovená projektovou dokumentací – pro monolitické konstrukce (při odstraňování nosného bednění atd.);

pevnost betonu v návrhovém věku – pro prefabrikované a monolitické konstrukce.

Kontrola síly se provádí v následujícím pořadí:

určit pevnost betonu v každé šarži vyrobené během období stanoveného normou (analyzováno);

vypočítat charakteristiky rovnoměrnosti pevnosti betonu pro analyzované období;

stanovit na základě charakteristik rovnoměrnosti pevnosti betonu v analyzovaném období požadovanou pevnost betonu pro následující kontrolované období;

stanovit pevnost betonu v dané kontrolované dávce, porovnat ji s požadovanou pevností a rozhodnout o přijetí této šarže.

STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU V DÁVCE

Při zkoušení nedestruktivními metodami pro stanovení popouštěcí nebo přenosové pevnosti betonu prefabrikovaných konstrukcí se z dávky vybere 10 %, ne však méně než tři konstrukce.

Pro stanovení pevnosti betonu monolitických konstrukcí nedestruktivními metodami ve středním věku se z objemu betonu položeného během každého dne považuje alespoň jedna konstrukce (nebo část konstrukce v případě, že její betonáž probíhá déle než 1 den) je kontrolován.

Pro každou prefabrikovanou konstrukci vybranou pro stanovení pevnosti betonu pomocí nedestruktivních metod jsou přiřazeny minimálně dva a pro monolitickou konstrukci minimálně čtyři řízené sekce.

Počet a umístění řízených úseků musí být uvedeno projekční organizací na pracovních výkresech konstrukcí v závislosti na geometrických rozměrech, účelu a technologii jejich výroby a nesmí být menší než:

— u liniových staveb — jeden úsek na 4 m délky;

– u plošných konstrukcí, s výjimkou monolitických konstrukcí plných stěn, jedna sekce na 4 m2 plochy;

– pro monolitické konstrukce plných stěn – jedna sekce na 8 m2 plochy.

Při absenci pokynů v pracovních výkresech jsou kontrolované oblasti instalovány výrobcem po dohodě s projekční nebo výzkumnou organizací.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete dát sklenici vody do mikrovlnné trouby?

Počet provedených měření v každém kontrolovaném pásmu se provádí podle platných norem pro nedestruktivní zkušební metody.

Pevnost betonu v dávce (na kontrolním místě)(Rm), MPa, vypočteno podle vzorce

kde Ri — jednotková hodnota pevnosti betonu, MPa;

n je celkový počet jednotlivých hodnot pevnosti betonu v dávce.

Jednotková hodnota pevnosti betonu se považuje za:

– při zkoušení na vzorcích – průměrná pevnost betonu v jedné sérii vzorků, stanovená podle GOST 10180;

– při zkoušení nedestruktivními metodami – průměrná pevnost betonu konstrukce nebo průměrná pevnost betonu kontrolovaného úseku konstrukce, stanovená podle aktuálních státních norem pro nedestruktivní zkušební metody.

STANOVENÍ CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ HOMOGENNÍHO BETONU PODLE PEVNOSTI

Během analyzovaného období se pro každou dávku betonu vypočítává směrodatná odchylka Sm a variační koeficient Vm síla. Uvedené charakteristiky jsou vypočteny pro všechny typy normované pevnosti. V tomto případě je povoleno nevypočítat variační koeficient pevnosti betonu v návrhovém stáří prefabrikovaných konstrukcí, ale vzít jej rovný 85 % variačního koeficientu pevnosti při popouštění.

Při zkoušení na vzorcích je směrodatná odchylka pevnosti betonu v dávce (Sm), MPa, když počet jednotlivých hodnot pevnosti betonu v dávce n je větší než šest, se vypočítá pomocí vzorce

Pokud je počet jednotlivých hodnot pevnosti betonu v dávce od dvou do šesti, hodnota Sm vypočítané podle vzorce

kde Wm – rozsah jednotkových hodnot pevnosti betonu v kontrolované dávce, definovaný jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou jednotkové pevnosti, MPa;

 – koeficient závislý na počtu jednotkových hodnot (n) a braný podle tabulky. 1.

Směrodatná odchylka pevnosti betonu je určena závislostí (2.5):

Variační koeficient pevnosti betonu tento míra šíření směrodatné odchylky pevnosti betonu od průměrné hodnoty dočasné pevnosti betonu v tlaku.

Variační koeficient pevnosti betonu je určen závislostí (2.6):

Čím pokročilejší je výroba a technologie přípravy betonové směsi, tím nižší je variační koeficient pevnosti a tím je výroba ekonomičtější.

Experimentální studie pro těžký, jemnozrnný a lehký beton ukázaly, že variační koeficient pevnosti betonu v tlaku je . S ukazatelem spolehlivosti, který je typický pro 95% pevnostní vlastnosti, je třída betonu z hlediska pevnosti v tlaku určena vzorcem (2.7):

ČTĚTE VÍCE
Jak nastavit přítlak plastových balkónových dveří?

Zaručená pevnost v tlaku třídy betonu stanovená normami se tedy rovná:

Variační koeficient pevnosti betonu v tahu, pak zaručená pevnost v tahu třídy betonu stanovené normami je:

Na Obr. Obrázek 2.10 ukazuje křivku rozložení síly.

Obr.2.10. Křivka rozložení síly

Označit betonu mrazuvzdornost F – počet cyklů střídavého zmrazování a rozmrazování vodou nasycených vzorků zkoušených v souladu s normou, při nichž pevnost neklesne o více než 15 % ve srovnání s pevností vzorku nezmrazovaného.

Normy stanovují třídy betonu pro mrazuvzdornost od F15 do F1000.

Pro každý konkrétní případ se bere stupeň mrazuvzdornosti betonu v závislosti na vypočtené zimní venkovní teplotě, provozních podmínkách a třídě budov.

Třída betonu pro odolnost proti vodě W – nejvyšší tlak vody (MPa), při kterém není pozorován žádný únik prostřednictvím standardního vzorku vyrobeného v souladu s GOST.

Tato značka je akceptována pro konstrukce, které podléhají zvláštním omezením propustnosti vody (nádrže, tlakové potrubí, sila).

Normy nastavují třídy betonu pro voděodolnost od W2 do W20, kde čísla udávají tlak vody, při kterém koeficient filtrace (m/s) nepřekročí normovanou hodnotu.

Konkrétní třída betonu pro odolnost vůči vodě se přijímá v závislosti na třídě budov, provozních podmínkách konstrukcí nebo maximálním tlakovém spádu, který představuje poměr tlaku k tloušťce prvku.

Třída betonu podle průměrné hustoty D je garantovaná vlastní hmotnost betonu (kg/м 3 ), kontrolované na základních vzorcích ve stanoveném časovém rámci podle GOST.

Třída střední hustoty je akceptována pro konstrukce, na které se vztahují požadavky na tepelnou izolaci.

Normy stanoví třídy na základě průměrné hustoty od D200 do D5000, kde čísla udávají hmotnost betonu.

Pro předpínací beton je stanoven samonapínací stupeň.

Třída betonu založená na vlastním namáhání Sp – garantovaná hodnota předpětí v betonu (MPa), vytvořená v důsledku jeho dilatace za přítomnosti podélné výztuže ve výši 1 % a kontrolovaná na základních vzorcích ve stanoveném časovém rámci dle GOST.

Třída samonapínacího betonu se volí v závislosti na požadavcích na odolnost proti trhlinám a tuhost pro samonapínací konstrukce.