Izolační odpor je důležitou charakteristikou izolačního stavu elektrického zařízení. Proto se při všech kontrolách izolace provádí měření odporu. Izolační odpor se měří megaohmmetrem.

Široké uplatnění našly elektronické megaohmmetry typu F4101, F4102 pro napětí 100, 500 a 1000 V. Při uvádění do provozu se stále používají megaohmmetry typů M4100/1 – M4100/5 a MS-05 pro napětí 100, 250, 500, 1000 a provozní praxe.a 2500 V. Chyba přístroje F4101 nepřesahuje ±2,5% a u přístrojů typu M4100 až 1% délky pracovní části stupnice. Zařízení F4101 je napájeno ze sítě AC 127-220 V nebo ze zdroje stejnosměrného napětí 12 V. Zařízení typu M4100 jsou napájena z vestavěných generátorů.

Volba typu megaohmmetru se provádí v závislosti na jmenovitém odporu objektu (silové kabely 1 – 1000, spínací zařízení 1000 – 5000, výkonové transformátory 10 – 20 000, elektrické stroje 0,1 – 1000, porcelánové izolátory 100 – 10 000 MOhm), jeho parametry a jmenovité napětí.

K měření izolačního odporu zařízení se jmenovitým napětím do 1000 V (sekundární spínací obvody, motory atd.) se zpravidla používají megaohmmetry se jmenovitým napětím 100, 250, 500 a 1000 V a v elektrotechnice instalace se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V se používají megaohmmetry pro 1000 a 2500 V.

Při měření pomocí megaohmmetrů se doporučuje následující postup:

1. Změřte izolační odpor propojovacích vodičů, jehož hodnota nesmí být menší než horní mez měření megaohmmetru.

2. Nastavte limit měření; pokud je hodnota izolačního odporu neznámá, je nutné začít od nejvyšší meze měření, aby se ručička měřiče neschýlila „mimo stupnici“; při výběru meze měření byste se měli řídit tím, že přesnost bude největší při odečítání hodnot v pracovní části váhy.

3. Ujistěte se, že na testovaném předmětu není žádné napětí.

4. Odpojte nebo zkratujte všechny části se sníženou izolací nebo sníženým zkušebním napětím, kondenzátory a polovodičová zařízení.

5. Při připojování zařízení uzemněte testovaný obvod.

6. Stisknutím tlačítka „vysoké napětí“ v zařízeních napájených ze sítě, nebo otáčením rukojeti generátoru indukčního megaohmmetru rychlostí cca 120 ot./min., 60 s po zahájení měření zaznamenejte hodnotu odporu na zařízení. měřítko.

ČTĚTE VÍCE
Proč v Sovětském svazu instalovali litinové vany místo ocelových?

7. Při měření izolačního odporu objektů s velkou kapacitou je třeba provést měření až po úplném zklidnění ručičky.

8. Po dokončení měření, zejména u zařízení s velkou kapacitou (například dlouhé kabely), je před odpojením konců zařízení nutné odstranit nahromaděný náboj přiložením uzemnění.

Pokud může být výsledek měření izolačního odporu zkreslen povrchovými svodovými proudy, například vlhkostí na povrchu izolačních částí instalace, přiloží se na izolaci objektu elektroda s proudem, připojená ke svorce el. megaohmmetr E.

Zapojení proudovodné elektrody E je určeno z podmínky vytvoření největšího potenciálového rozdílu mezi zemí a místem připojení stínění.

V případě měření izolace kabelu izolovaného od země se svorka E připevní na pancíř kabelu; při měření izolačního odporu mezi vinutími elektrických strojů je svorka E připevněna ke skříni; při měření odporu vinutí transformátoru se svorka E připojí pod plášť výstupního izolátoru.

Měření izolačního odporu silových a světelných rozvodů se provádí při zapnutých spínačích, vyjmutých pojistkových vložkách, vypnutých elektrických přijímačích, přístrojích, zařízeních a lampách.

Je přísně zakázáno měřit izolaci na vedení, které probíhá i na malém prostoru v blízkosti jiného vedení pod napětím a během bouřky na nadzemních vedeních.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!

Měření izolačního odporu instalace pod provozním napětím

Pokud je síť (instalace) pod provozním napětím, pak lze její izolační odpor určit pomocí voltmetru (obr. 1).

Pro měření izolace určíme:

1) provozní napětí U;

2) napětí mezi vodičem A a zemí UA (údaj voltmetru v poloze přepínače A);

3) napětí mezi vodičem B a zemí UB (údaj voltmetru v poloze přepínače B).

Připojením voltmetru k vodiči A a označení rv – odpor voltmetru, rxA a rxB – izolační odpor vodičů A a B vůči zemi, můžeme napsat výraz pro proud procházející izolací vodiče B;

Schéma měření izolačního odporu dvouvodičové sítě voltmetrem

Obr. 1. Schéma měření izolačního odporu dvouvodičové sítě voltmetrem.

Připojením voltmetru k vodiči B můžeme napsat výraz pro proud procházející izolací vodiče A.

Společným řešením dvou získaných rovnic pro rxA a rxB zjistíme izolační odpor vodiče A vůči zemi:

ČTĚTE VÍCE
Co je součástí roční údržby plynového zařízení?

a izolační odpor vodiče B ​​vůči zemi

Když si všimneme odečtů voltmetrů, když jsou zapnuty, a dosadíme tyto údaje do daných vzorců, najdeme hodnoty izolačního odporu každého z drátů vzhledem k zemi.

Pokud je izolační odpor vodiče A vůči zemi velký ve srovnání s odporem voltmetru, pak v poloze A přepínače bude voltmetr zapojen do série s izolačním odporem rxB, jehož hodnotu lze v tomto případě určit podle vzorce:

Podobně, pokud je odpor rxB velký ve srovnání s odporem voltmetru, pak v poloze B přepínače bude voltmetr zapojen do série s izolačním odporem rxA, jehož hodnota

Z posledních výrazů je zřejmé, že údaje voltmetru připojeného mezi jedním vodičem a zemí při konstantním síťovém napětí U závisí pouze na izolačním odporu druhého vodiče.Voltmetr lze tedy kalibrovat v ohmech, resp. z jeho odečtení lze přímo usuzovat na hodnotu izolačního odporu sítě. Takové voltmetry, odstupňované v ohmech, se také nazývají ohmmetry.

Pro sledování izolačního stavu můžete místo jednoho voltmetru s vypínačem použít dva voltmetry, které zapněte podle obvodu znázorněného na obr. 2. V tomto případě bude za normálních izolačních podmínek každý z voltmetrů ukazovat napětí rovné polovině síťového napětí.

Schéma sledování izolačního stavu dvouvodičové sítě

Rýže. 2. Schéma sledování izolačního stavu dvouvodičové sítě.

Pokud se izolační odpor jednoho z vodičů sníží, napětí na voltmetru připojeném k tomuto vodiči klesne a na druhém voltmetru se zvýší, protože ekvivalentní odpor mezi svorkami prvního voltmetru klesá a napětí sítě je distribuován úměrně k odporům.

V trojfázových sítích se izolační stav sleduje také pomocí voltmetrů zapojených mezi vodiče a zem (obr. 3).

Schéma sledování izolačního stavu třífázové sítě

Rýže. 3. Schéma sledování izolačního stavu třífázové sítě.

Pokud je izolace všech vodičů třífázového obvodu stejná, pak každý z voltmetrů ukazuje fázové napětí. Pokud se izolační odpor jednoho z vodičů, například prvního, začne snižovat, sníží se také čtení voltmetru připojeného k tomuto vodiči, protože se sníží potenciálový rozdíl mezi tímto vodičem a zemí. Současně se zvýší hodnoty dalších dvou voltmetrů.

Pokud izolační odpor prvního vodiče klesne na nulu, pak bude potenciální rozdíl mezi tímto vodičem a zemí také nulový a první voltmetr poskytne nulovou hodnotu. Současně se potenciální rozdíl mezi druhým vodičem a zemí, stejně jako mezi třetím vodičem a zemí, zvýší na lineární napětí, které zaznamená druhý a třetí voltmetr svými odečty.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být teplota betonové směsi při pokládce?

Pro sledování stavu izolace ve vysokonapěťových třífázových obvodech s neuzemněným neutrálem použijte buď tři elektrostatické voltmetry zapojené přímo mezi vodiče a zem (obr. 3), nebo tři napěťové transformátory zapojené do hvězdy (obr. 4 ), nebo pětityčové transformátory napětí (obr. . 5).

Obvykle nejsou tříramenné napěťové transformátory vhodné pro monitorování izolace. Při uzemnění jedné z fází instalace totiž dojde ke zkratování primárního vinutí této fáze napěťového transformátoru (obr. 4), zatímco další dvě vinutí budou pod lineárním napětím. V důsledku toho magnetické toky v jádrech těchto dvou fází značně vzrostou a uzavřou se skrz jádro fáze nakrátko a skrz plášť transformátoru. Tento magnetický tok bude indukovat významný proud ve zkratovaném vinutí, což může způsobit přehřátí a poškození transformátoru.

Schéma monitorování izolačního stavu třífázové sítě vysokého napětí

Obr. 4 Schéma sledování izolačního stavu třífázové sítě vysokého napětí

Schéma zařízení a zapojení pětipólového transformátoru napětí

Obr 5 Schéma zařízení a zapojení pětipólového transformátoru napětí

U pětityčového transformátoru, když je jedna z fází instalace zkratována k zemi, jsou magnetické toky ostatních dvou fází transformátoru uzavřeny přes další tyče transformátoru, aniž by došlo k přehřátí transformátoru.

Přídavné tyče mají obvykle vinutí, ke kterým jsou připojena relé a signalizační zařízení, která se aktivují při zkratu jedné z fází instalace k zemi, protože magnetické toky objevující se v tomto případě v přídavných tyčích indukují např. tyče. d.s.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!