Třífázový asynchronní motor může pracovat z jednofázové sítě jako jednofázový se spouštěcím prvkem nebo jako jednofázový kondenzátor s neustále spínanou pracovní kapacitou. Upřednostňuje se použití motoru jako kondenzátoru.

V tomto případě se při spouštění motoru používají vinutí všech tří fází k vytvoření rotujícího magnetického pole (obecně eliptického), ve kterém je pomocí aktivního odporu R, indukčnosti L nebo kapacity C vytvořen třífázový asymetrický proudový systém. .

Na konci rozběhu se ve většině případů jedna z fází spolu s pomocným odporem (R, L nebo C) vypne a motor se přepne do jednofázového režimu, ve kterém se vinutí statoru vytvořit spíše pulzující magnetické pole než rotující.

Třífázový asynchronní motor

Použití třífázových motorů pro provoz z jednofázové sítě

Obrázky 1 a 2 ukazují různá schémata spouštění třífázových asynchronních motorů při provozu z jednofázové sítě.

Rýže. 1. Schémata připojení třífázových motorů se třemi svorkami do jednofázové sítě:
a – obvod s rozběhovým odporem, b, c – obvody s pracovní kapacitou

Vezmeme-li výkon třífázového motoru, uvedený na jeho štítu, jako 100%, tak při zapnutí jednofázového dokáže motor vyvinout 50-70% tohoto výkonu a při použití jako kondenzátor – 70- 85 % nebo více. Další výhodou kondenzátorového motoru je, že neexistuje žádné speciální spouštěcí zařízení, které je nutné v jednofázovém obvodu odpojit spouštěcí vinutí po zrychlení motoru.

Rýže. 2. Schémata připojení třífázových motorů se šesti svorkami do jednofázové sítě:
a – obvod s rozběhovým odporem, b, c – obvody s pracovní kapacitou

Připojovací obvod na obrázcích musí být zvolen s ohledem na síťové napětí a jmenovité napětí motoru. Například se třemi výstupními konci vinutí statoru (obr. 1) lze motor použít v síti, jejíž napětí se rovná jmenovitému napětí motoru.

Se šesti koncovými konci vinutí má motor dvě jmenovitá napětí: 127/220 V, 220/380 V. Pokud je síťové napětí rovno většímu jmenovitému napětí motoru, tzn. Uc = 220 V při jmenovitém napětí 127/220 V nebo UC = 380 V při jmenovitém napětí 220/380 V atd., pak musíte použít schémata uvedená na Obr. 1, a, b. Když je síťové napětí nižší než jmenovité napětí motoru, měl by být použit obvod znázorněný na Obr. 1, c. V tomto případě se při jednofázovém zapnutí výrazně sníží výkon motoru, proto je vhodné použít obvody s pracovní kapacitou.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí sestavení srubu z kulatiny?

Výběr kondenzátorů při připojení třífázových motorů do sítě

Výpočet startovacích prvků při použití třífázových motorů jako jednofázových vyžaduje znalost parametrů ekvivalentního obvodu motoru a vzhledem k tomu, že je složitý, neumožňuje většině obvodů přesně určit požadované hodnoty. , proto u motorů s nízkým výkonem v praxi nejčastěji experimentálně stanovena hodnota rozběhových prvků. Kritériem pro správný výběr rozběhových prvků je velikost rozběhového momentu a proudu.

Provozní kapacita CP (uF) pro každý obvod musí mít určitou hodnotu a lze ji vypočítat na základě jednofázového síťového napětí Uc a jmenovitého proudu Iph ve fázi třífázového motoru: CP = kIph/Uc kde k je a koeficient v závislosti na připojovacím obvodu. Při frekvenci 50 Hz pro obvody podle Obr. 1, b a 2, b můžete vzít k=2800; pro schéma podle obr. 1, c – k=4800; pro schéma podle obr. 2, c – k=1600.

Napětí na kondenzátoru Uk závisí také na připojovacím obvodu a síťovém napětí. Pro schémata podle Obr. 1, b, c může být považováno za rovné síťovému napětí; pro schéma podle Obr. 2, b – Uk = 1,15Uc; pro schéma podle Obr. 2, e-Uk=2Uc.

Jmenovité napětí kondenzátoru musí být stejné nebo o něco větší než vypočtená hodnota.

Je třeba pamatovat na to, že kondenzátory po vypnutí udržují na svých svorkách dlouhou dobu napětí a při dotyku vytvářejí pro člověka nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Čím větší je kapacita a čím vyšší je napětí na kondenzátoru zahrnutém v obvodu, tím vyšší je riziko zranění. Při opravě nebo odladění motoru je nutné po každém vypnutí vybít kondenzátor. Pro ochranu před náhodným dotykem během provozu motoru musí být kondenzátory pevně zajištěny a chráněny.

Počáteční odpor Rn se určuje experimentálně pomocí nastavitelného odporu (reostatu).

Pokud je při startování motoru nutné získat zvýšený točivý moment, je paralelně s pracovním kondenzátorem zapojen spouštěcí kondenzátor. Jeho kapacita se obvykle vypočítá pomocí vzorce Cn = (2,5 až 3)Cr, kde Cp je kapacita pracovního kondenzátoru. V tomto případě se rozběhový moment blíží jmenovitému momentu třífázového motoru.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývá velké kulaté okno v gotické architektuře?

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!