myčky nádobí se staly nedílnou součástí moderní kuchyně. Umožňují nám ušetřit čas a námahu a osvobozují nás od ručního mytí nádobí. Někdy se však můžeme setkat s problémem, kdy se uvnitř stroje začne zdržovat voda a neodtéká. V tomto článku se podíváme na příčiny tohoto problému a sdílíme tipy, jak jej opravit.

Jednou z možných příčin zadržování vody v myčce je ucpaný filtr. Filtr je navržen tak, aby zachytil velké částice potravin a jiné nečistoty, aby se nedostaly do odtokového systému. Pokud je filtr ucpaný, voda přes něj nemůže volně procházet a je zachycena uvnitř stroje.

Další možnou příčinou problému může být ucpaná vypouštěcí hadice nebo hadička. Pokud je hadice nebo trubka ucpaná, voda nemůže správně odtékat a uvízne uvnitř stroje. V tomto případě je nutné zkontrolovat a vyčistit vypouštěcí hadici nebo hadici.

Příčinou zadržování vody může být také porucha vypouštěcího čerpadla. Pokud čerpadlo nepracuje správně, nemusí být schopno čerpat vodu ze stroje. V takovém případě musíte kontaktovat odborníka, aby čerpadlo opravili nebo vyměnili.

Nakonec, pokud ve vaší myčce stojí voda, musíte zkontrolovat filtr, vypouštěcí hadici nebo hadici a vypouštěcí čerpadlo. Vyčištění nebo výměna těchto položek může pomoci vyřešit problém zadržování vody. Pokud problém přetrvává, doporučujeme, abyste se obrátili na profesionálního technika, aby provedl diagnostiku a opravu vaší myčky.

Důvody stojící vody v myčce

Stojatá voda v myčce může být způsobena několika příčinami. Podívejme se na nejběžnější z nich:

1. Filtr ucpaný
2. Porucha čerpadla
3. Nesprávné napojení na kanalizaci
4. Problémy se snímačem hladiny vody

První důvod, ucpaný filtr, je nejčastější problém, který může způsobit stojatou vodu ve vaší myčce. Pokud je filtr ucpaný zbytky jídla nebo jinými nečistotami, voda nebude správně proudit a bude zachycena uvnitř stroje.

Druhý důvod, vadné čerpadlo, může také způsobit stojatou vodu v myčce. Pokud čerpadlo nepracuje správně, nebude voda ze stroje účinně odčerpávána, což má za následek zadržování vody.

Třetí důvod, nesprávné připojení kanalizace, může být způsobeno nesprávnou instalací nebo připojením potrubí. Pokud nejsou potrubí správně připojena nebo mají problémy s průtokem, může se ve stroji zadržovat voda.

Čtvrtý důvod, problémy se snímačem hladiny vody, mohou vést ke stojící vodě v myčce. Pokud senzor nepracuje správně a nedetekuje správně hladinu vody, může se stroj naplnit příliš velkým nebo příliš malým množstvím vody, což způsobí její zadržování.

Pokud je v myčce stojatá voda, doporučuje se zkontrolovat výše uvedené důvody a přijmout vhodná opatření k jejich odstranění. Pokud problém nelze vyřešit sami, je lepší kontaktovat odborníka pro diagnostiku a opravu.

Špatný odtok vody

Pokud v myčce stojí voda, může to být způsobeno špatným odtokem vody. To se může stát v důsledku různých faktorů, jako je ucpaný filtr nebo potrubí, nesprávná instalace nebo vadné vypouštěcí čerpadlo.

Jedním z důvodů špatného odtoku vody může být ucpaný filtr. Filtr ve vaší myčce je navržen tak, aby zachytil velké částice jídla a další nečistoty. Pokud je filtr ucpaný, může bránit správnému odtoku vody. Pravidelné čištění filtru pomůže tomuto problému předejít.

Špatný odtok vody může být způsoben i ucpaným potrubím. Pokud jsou trubky ucpané, voda jimi nebude moci volně procházet a bude zachycena v myčce. Tento problém může pomoci vyřešit čištění potrubí speciálními čisticími prostředky nebo ručním čištěním.

Nesprávná instalace nebo porucha vypouštěcího čerpadla může také způsobit špatný odtok vody. Vypouštěcí čerpadlo je zodpovědné za čerpání vody z myčky do odpadu. Pokud čerpadlo nepracuje správně, může se ve stroji zachytit voda. V tomto případě je nutné čerpadlo zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit nebo opravit.

ČTĚTE VÍCE
Co se udělá jako první, potěr nebo omítka?

Obecně platí, že špatný odtok vody ve vaší myčce může být způsoben různými důvody. Pravidelné čištění filtru a potrubí, stejně jako kontrola a servis vypouštěcího čerpadla, pomůže tomuto problému předejít a vaše myčka bude fungovat správně.

Filtr ucpaný

Pokud je filtr ucpaný, může to způsobit, že voda nebude správně cirkulovat a hromadit se uvnitř stroje. Nádobí tak může zůstat špinavé a neopláchnuté.

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte pravidelně čistit filtr. Postup čištění filtru se může u různých modelů myček mírně lišit, proto doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky vaší myčky.

Filtr je obvykle umístěn ve spodní části stroje a lze jej z něj vyjmout za účelem čištění. Před zahájením postupu se ujistěte, že je stroj odpojený a že voda uvnitř vychladla.

Vyjměte filtr a opláchněte jej pod tekoucí vodou, odstraňte všechny zbytky jídla a další nečistoty. Pokud je filtr velmi ucpaný, možná budete muset k vyčištění použít měkký kartáč. Jakmile je filtr čistý, vložte jej zpět do stroje.

Pravidelné čištění filtru pomůže zabránit ucpání a zajistí správnou cirkulaci vody v myčce. Tím zajistíte maximální účinnost mytí nádobí a zabráníte hromadění vody uvnitř stroje.

Nesprávná instalace vypouštěcí hadice

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována. Musí být napojen na odpadní potrubí nebo kanalizační systém. Ujistěte se, že hadice není zalomená nebo přimáčknutá. Zkontrolujte také, zda uvnitř hadice nejsou překážky nebo překážky, které by mohly bránit správnému odtoku vody.

Pokud zjistíte, že vypouštěcí hadice není správně nainstalována nebo je poškozená, měli byste ji vyměnit. Při výměně se ujistěte, že je nová hadice správně připojena a bezpečně upevněna. To pomůže zajistit správný odtok vody a zabrání tomu, aby se voda zachytila ​​uvnitř myčky.

Pokud po kontrole a opravě problému s instalací vypouštěcí hadice je v myčce stále voda, problém může spočívat v jiné části odtokového systému. V takovém případě se doporučuje kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu myčky.

Jak vyřešit problém se stojatou vodou

Pokud v myčce stojí voda, může to být z několika důvodů. Zde je několik kroků, které vám pomohou tento problém vyřešit:

1. Zkontrolujte vypouštěcí filtr

Nejprve se ujistěte, že není ucpaný odtokový filtr. Nachází se na dně myčky a může se ucpat zbytky jídla nebo jinými nečistotami. Otevřete filtr a odstraňte z něj všechny překážky.

2. Zkontrolujte drenážní systém

Pokud je vypouštěcí filtr čistý, dalším krokem je kontrola vypouštěcího systému. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná. Zkontrolujte také, zda nejsou překážky v odtokovém systému, který vypouští myčku.

3. Zkontrolujte vypouštěcí čerpadlo

Pokud jsou vypouštěcí filtr a systém čisté, může být problémem vadné vypouštěcí čerpadlo. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje správně. Pokud se nezapne nebo nefunguje správně, může vyžadovat výměnu nebo opravu.

4. Zkontrolujte hladinu vody

Pokud v myčce stojí voda, ujistěte se, že hladina vody je správná. Zkontrolujte, zda není ucpaný přívod vody a zda přívod vody není nadměrný. Pokud je hladina vody příliš vysoká nebo nízká, může to být příčinou problému.

Pokud po provedení všech těchto kroků problém se stojatou vodou stále přetrvává, doporučujeme, abyste se obrátili na odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu vaší myčky.

Zkontrolujte vypouštěcí hadici

Pokud z vaší myčky nevytéká voda, může být problém s vypouštěcí hadicí. Vypouštěcí hadice je určena k odvádění špinavé vody ze stroje do kanalizace.

ČTĚTE VÍCE
Je třeba kovová garážová vrata před lakováním napenetrovat?

Nejprve se ujistěte, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo přiskřípnutá. Zkontrolujte, zda uvnitř hadice není nějaká překážka, která by mohla bránit volnému toku vody.

Věnujte také pozornost tomu, zda je vypouštěcí hadice správně připojena ke kanalizačnímu systému. Ujistěte se, že je hadice pevně připojena a že nedochází k úniku.

Pokud zjistíte nějaké problémy s vypouštěcí hadicí, pokuste se je opravit sami. Pokud problém zůstane nevyřešen, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu myčky.

Vyčistěte filtr

Pokud ve vaší myčce stojí voda, může být problémem špinavý filtr. Filtr je navržen tak, aby zadržel velké částice potravin a jiných nečistot, aby se nedostaly do mycího systému.

Při čištění filtru postupujte podle pokynů v návodu k obsluze vaší myčky. Filtr je obvykle umístěn ve spodní části stroje, pod spodním košem. Otevřete kryt filtru a odstraňte veškeré viditelné nečistoty, jako jsou potraviny nebo vlasy.

Po vyčištění filtru se ujistěte, že je správně nasazen na místo. Poté spusťte myčku a po skončení cyklu zkontrolujte, zda v myčce není nějaká stojatá voda. Pokud se problém nevyřeší, možná budete muset kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Zkontrolujte, zda nejsou překážky pro vypouštění vody

Pokud v myčce stojí voda, jedním z důvodů mohou být překážky bránící vypouštění vody. Zkontrolujte, zda v drenážním systému nejsou nějaké překážky, které by mohly bránit správnému odtoku vody.

Nejprve se ujistěte, že filtr na dně vaší myčky není ucpaný. Vyčistěte filtr od zbytků jídla a jiných nečistot.

Zadruhé zkontrolujte, zda trubice pro odvod vody není zalomená nebo přiskřípnutá. Ujistěte se, že běží volně a není překážkou.

Také se ujistěte, že vypouštěcí čerpadlo funguje správně. Pokud nefunguje správně, voda nemusí ze stroje odtékat. Zkontrolujte vypouštěcí čerpadlo, zda není ucpané nebo poškozené, a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokud se problém nevyřeší po kontrole odvodňovacích překážek, může problém spočívat v jiných aspektech provozu myčky. V tomto případě se doporučuje kontaktovat odborníka pro diagnostiku a opravu.

Otázky a odpovědi:

Proč mi z myčky neodtéká voda?

Voda nemusí z myčky vytékat z různých důvodů. Jednou z možných příčin může být ucpaná vypouštěcí hadice nebo filtr. Problém může být také způsoben poruchou čerpadla nebo vypouštěcího ventilu. Chcete-li tento problém vyřešit, možná budete muset zkontrolovat a vyčistit vypouštěcí hadici a filtr, a pokud je problém způsoben vadným spotřebičem, zavolejte odborníka.

Co mám dělat, když na dně myčky zůstává voda?

Pokud na dně myčky zůstane voda, může to být způsobeno ucpaným filtrem nebo problémy s čerpadlem. Nejprve zkuste vyčistit filtr a ujistěte se, že není ucpaný. Pokud to nepomůže, může být problémem vadné čerpadlo a budete muset zavolat odborníka, aby jej opravil.

Proč voda zůstává v horním koši myčky nádobí?

Pokud v horním koši vaší myčky zůstává voda, může to být způsobeno vadnými tryskami nebo problémy s přívodem vody. Trysky mohou být ucpané a nestříkají správně vodu nebo může být problém s přívodem vody do horního koše. Zkuste zkontrolovat a vyčistit trysky a zajistit, aby voda volně stékala do horního koše. Pokud problém nezmizí, měli byste kontaktovat odborníka.

ČTĚTE VÍCE
Jakou barvu je nejlepší použít na malování stěn v bytě?

Co mám dělat, když voda z myčky úplně nevyteče?

Pokud voda z vaší myčky úplně nevyteče, může být problémem ucpaná vypouštěcí hadice nebo filtr. Zkontrolujte a vyčistěte vypouštěcí hadici a filtr a ujistěte se, že nejsou ucpané. Problém může být také způsoben poruchou čerpadla nebo vypouštěcího ventilu. Pokud problém přetrvává i po kontrole a čištění hadice a filtru, doporučuje se, abyste se obrátili na odborníka pro diagnostiku a opravu.

Proč voda sedí v myčce?

Voda může sedět v myčce z několika důvodů. Filtr, který je zodpovědný za odstranění velkých částeček jídla z vody, může být ucpaný. Problém může být způsoben i ucpanou vypouštěcí hadicí nebo vypouštěcím filtrem, který je zodpovědný za odstranění špinavé vody ze stroje. Dalším důvodem může být nesprávná činnost ventilu přívodu vody nebo porucha čerpadla odpovědného za cirkulaci vody uvnitř stroje. V každém případě se doporučuje kontaktovat odborníka nebo servisní středisko, aby problém odstranil.

Jak vyřešit problém se stojatou vodou v myčce?

Pokud v myčce stojí voda, můžete se pokusit problém vyřešit sami. Nejprve zkontrolujte filtr a odstraňte z něj velké částice jídla. Dále zkontrolujte vypouštěcí hadici a filtr, zda nejsou ucpané, a v případě potřeby je vyčistěte. Vyplatí se také zkontrolovat činnost ventilu přívodu vody a čerpadla. Pokud po těchto krocích problém nezmizí, doporučujeme kontaktovat specialistu nebo servisní středisko za účelem diagnostiky a opravy.

Jaké další důvody mohou způsobit stojatou vodu v myčce?

Kromě ucpaného filtru, vypouštěcí hadice nebo vypouštěcího filtru nebo vadného vodovodního ventilu či čerpadla může být stojatá voda ve vaší myčce způsobena i jinými příčinami. Problém může například souviset s nesprávnou instalací nebo připojením stroje k přívodu vody. Je také možné, že důvodem je porucha elektronických součástí stroje. V každém konkrétním případě se doporučuje kontaktovat odborníka nebo servisní středisko, aby identifikoval a odstranil problém.

V myčce je voda, co mám dělat?

V mnoha ohledech je konstrukce myčky podobná principu fungování pračky. Prostřednictvím jediného výstupního ventilu se kapalina dostává do myčky a plní nádrž na stanovenou úroveň. Ten je pak přiváděn do vahadel pomocí recirkulačního čerpadla. Poté tlak vody uděluje vahadlům rotační pohyb. Díky vějířovému stříkání se při mytí odstraní zbytky jídla.

Měla by tam zůstat voda?

V myčce je voda, co mám dělat?

Mnoho lidí si dělá starosti, když je na dně myčky voda. Tady opravdu není žádný problém. Kapalina je nezbytná pro zvlhčení pryžových částí uvnitř mechanismu. Zbývající vlhkost na dně, stěnách, přihrádce na sůl nebo filtru udrží gumová těsnění déle.

Dalším důvodem, proč se v myčce objevuje voda, je ucpaný filtr. Výjimkou nejsou ani velké redukce. Při odstraňování problémů postupujte takto:

 1. Vyjměte díl.
 2. Čistí ji od nečistot.
 3. Silným proudem opláchněte veškeré zbývající nečistoty.
 4. Kapalina čerpadla.

Všechny tyto kroky lze snadno provést sami. Nejprve sejměte přední panel ve spodní části zařízení. Poté pracují ze spodní části myčky a poskytují přístup k vypouštěcímu čerpadlu. Je zajištěna několika šrouby. Poté, aby se část odstranila, jsou jednoduše odšroubovány.

Někdy skutečnost, že je v myčce voda, není známkou problému. V tomto případě by kapalina neměla být zakalená a její hladina by neměla přesáhnout 1 cm, jinak bude narušena činnost drenážního systému zařízení. V tomto případě stroj nevypustí zbývající kapalinu.

Co dělat, když je v myčce voda

Proč myčka nevypouští vodu, co mám dělat?

Majitelé myček postupem času zjistí, že po skončení mycího programu špinavá voda nevytéká. Moderní přístroje hlásí podobný problém zvukovým signálem nebo rozsvícenou kontrolkou chyby. Důvodů stagnace vody je několik. Sami z nich můžete odstranit následující:

 • ucpaný drenážní systém nebo filtry;
 • nesprávné připojení vypouštěcí hadice;
 • znečištění drenážního systému.
ČTĚTE VÍCE
Lze torzní bity použít v běžném šroubováku?

Jiné důvody vyžadují zásah specialisty:

 • hromadění nečistot ve vypouštěcím čerpadle;
 • porucha softwarového modulu;
 • porucha vypouštěcího čerpadla.

Na dně vždy zbývá malé množství vody. Pokud je čistý a nepřesahuje 1 cm, je to v designu speciálně zajištěno, aby razítka časem nezaschla.

Poruchy, které můžete opravit sami

Stojaté vody se můžete sami zbavit jen v některých případech.

Proč myčka nevypouští vodu, co mám dělat?

Ucpané filtry

Pokud z myčky nevytéká voda, může být problém způsoben ucpaným filtrem. Z tohoto důvodu se tento problém vyskytuje častěji. Objevuje se kvůli vniknutí zbytků jídla do drenážního systému.

Zámek myčky nádobí

Chcete-li vyčistit filtr, postupujte takto:

 1. Vypněte myčku vytažením kabelu ze zásuvky.
 2. Odšroubujeme hrubý filtr – vyčnívá nad povrch pánve.
 3. Vyjměte síťový válec z filtru. Nejprve jej umyjte saponátem na nádobí a poté vyčistěte zubním kartáčkem. Pokud je síťka válce silně znečištěná, díl se vymění za nový.
 4. Válec je znovu instalován do rámu filtru, který je připevněn k povrchu nádoby.
 5. Počítač je připojen k síti a je zkontrolována jeho funkčnost.

Abyste předešli budoucímu zanesení filtru, před vložením do košů PMM nádobí důkladně očistěte od zbytků jídla. Doporučuje se 2-3x měsíčně používat speciální přípravky na blokády PMM. Jednou za měsíc se doporučuje umýt auto jedlou sodou a octem. Složení založené na těchto složkách účinně rozkládá tukové usazeniny na filtru a také čistí drenážní systém a čerpadlo. To vše má pozitivní vliv na výkon zařízení.

čištění kanalizace

V tomto případě čerpadlo během provozu nestihne odstranit veškerou vodu, protože se kanalizace ucpe. Porucha je snadno zjistitelná – odpojte vypouštěcí hadici od kanalizace.

Pokud vytéká špinavá kapalina, zkuste díl vyčistit sami, k čemuž:

 1. Do vypouštěcího otvoru nalijte vařící vodu se zředěným čističem potrubí (může být ucpaný pouze sifon).
 2. Pokud není výsledek, zkuste potrubí vyčistit ocelovým lankem (pokud nějaké máte) nebo zavolejte instalatéra.

Vodovodní kabel pro čištění kanalizačního potrubí

Vodovodní kabel pro čištění kanalizačního potrubí

Kontrola vypouštěcího čerpadla

Vypouštěcí čerpadlo je zodpovědné za odstranění vody ze stroje. Pokud se jeho výkon zhorší nebo se úplně rozbije, kapalina nevyteče. Chcete-li to zkontrolovat, musíte provést následující:

 • Zbývající voda v pánvi musí být zcela odstraněna. Hlavní část se odstraní přes vypouštěcí hadici, zbývající vlhkost lze zachytit houbou;
 • Stroj se spustí na zadní kryt:
 • Spodní kryt spolu se snímačem úniku je odpojen;
 • Kabeláž zajištěná šrouby je odpojena od čerpadla;
 • Kontroluje se činnost oběžného kola. Pokud nedojde k rotaci, je nutné nainstalovat nový náhradní díl;
 • Připojením sond multimetru ke kontaktům čerpadla změřte odpor. Normálně by to mělo být 200 ohmů.

Pokud je na čerpadle zjištěno opotřebení, musí být vyměněno. Tuto práci však musí provést kvalifikovaný technik, k tomu si objednejte opravu myčky v Moskvě.

V myčce je voda

Kontrola a výměna čerpadla

Pokud vaše myčka Bosch nevypouští vodu a neslyšíte zvuk čerpadla, musíte tuto část zkontrolovat a případně vyměnit. Pro to:

 1. Odstraňte vodu z komory PMM jakýmkoli vhodným způsobem.
 2. Vyjměte vypouštěcí filtr.
 3. Položte auto na bok.
 4. Vyjměte pánev a odpojte od ní senzor systému Aquastop.
 5. Vyjměte čerpadlo a odpojte od něj potrubí.
 6. Zkontrolujte oběžné kolo (mělo by se volně otáčet). Pokud se lepí, vyměňte čerpadlo.
 7. Zkontrolujte odpor na svorkách čerpadla pomocí multimetru. Pokud čerpadlo běží, měla by být v rozmezí 200 ohmů. V opačném případě je nutné čerpadlo vyměnit.
 8. Ujistěte se, že čerpadlo přijímá napětí z řídicí jednotky. V opačném případě může být ECU vadná.
ČTĚTE VÍCE
Co je dekorativní osvětlení?

Demontáž čerpadla pro diagnostiku a výměnu

Demontáž čerpadla pro diagnostiku a výměnu

Na závěr bych rád poznamenal, že diagnostiku a výměnu vadných dílů, jako je čerpadlo, tlakový spínač a počítač, je lepší svěřit kvalifikovaným technikům. Mají zkušenosti a správné nástroje k provedení kontroly, takže nebudete muset shánět originální díly pro opravy.

Porucha tlakového spínače

V myčce je voda, co mám dělat?

Někdy není kapalina čerpána kvůli poruše snímače hladiny. Pro kontrolu je rozebrána malá plastová nádobka, což je tlaková vzorkovací komora. Průhlednou trubici vyfoukněte a po připojení na původní místo ji znovu vyfoukněte. Pokud uslyšíte cvaknutí, nedojde k poškození.

Ucpaná nebo ucpaná vypouštěcí hadice

Pokud v myčce zůstane voda, vypouštěcí hadice nemusí správně fungovat. Je to za týmem. Někdy ženy v domácnosti myčku při čištění stěhují, což způsobí zauzlení vypouštěcí hadice. Je důležité oddálit zařízení a ujistit se, že v náustku nejsou žádné zlomy. V případě potřeby hadici narovnejte a zkontrolujte, zda voda odtekla. V budoucnu musíte zajistit, aby bylo zařízení v optimální vzdálenosti od stěny.

Vypouštěcí hadice v ruce

Pokud vaše kanalizační hadice není přiskřípnutá, pravděpodobně je uvnitř ucpaná mastnotou, vodním kamenem a zbytky jídla. Je důležité zkontrolovat. Chcete-li to provést, odpojte potrubí od zařízení a na ovládacím panelu nastavte režim „Odvodnění“. Prázdný kbelík je připraven předem. Hadice se nad ním sklání. Pokud voda teče pod silným tlakem, pak je vše v pořádku. Pokud je tlak slabý, pak je v potrubí zátka a je třeba ji vyčistit. K tomu se používají chemikálie nebo silný drát. Ale musíte pracovat opatrně, abyste nepoškodili stěny hadice.

Existuje alternativní možnost – nainstalovat novou trubku. Dále se doporučuje zkontrolovat provoz sifonu a obecné kanalizace. Je možné, že došlo k vážnému ucpání a z tohoto důvodu voda do PMM nezatéká.

Znečištění ostatních oblastí drenážního systému

Dalším důvodem stojaté vody je ucpaný drenážní systém. Kontroluje se jako vypouštěcí hadice: slabý proud vody naznačuje potřebu čištění. K tomu použijte speciální chemické odstraňovače zámků.

Další problémy

V některých případech dochází k selhání vypouštění vody v důsledku ucpaného oběžného kola čerpadla. Stává se, že se pod jeho čepele zachytí tvrdý kus jídla nebo kus keramiky; V důsledku toho čerpadlo nemůže normálně fungovat a voda se zastaví.

odstátá voda v myčce

Pokud je v myčce voda, může být problém s čerpadlem.

Pokyny proto důrazně doporučují nevkládat do stroje nádobí přímo ze stolu nebo s jasně viditelným poškozením.

vzorek

Dnes mají domácí spotřebiče obrazovky, které zobrazují chybové kódy v případě poruchy.

Kdy kontaktovat servisní středisko

Pokud je filtr ucpaný nebo prasklá vypouštěcí hadice, každý může problém vyřešit sám. Obtížnější je to, když stroj kvůli poruše řídicího systému nebo jednotlivých částí zcela nevypustí vodu. V takových případech je lepší zavolat technika servisního střediska, aby zařízení opravili.

Proč myčka nevypouští vodu, co mám dělat?

Předcházení problémům s odvodněním

V myčce je voda, co mám dělat?

Aby myčka fungovala vždy správně, je důležité ji od začátku správně nainstalovat. Chcete-li to provést, během instalace nezapomeňte vzít v úvahu všechny požadavky uvedené v pokynech.

Pokud myčku používáte pravidelně, preventivní čištění filtrů se provádí každé dva týdny. Každý měsíc je pro preventivní účely zařízení uvolněno bez nádobí. Po každém použití se pryžová těsnění na dvířkách přístroje očistí od nečistot.