8.1 Systémy přívod a odvod kouře budovy (dále jen odvětrání kouře) by měly být zajištěny pro zajištění bezpečné evakuace osob z budovy v případě požáru, který vznikne v některém z prostor. Systémy odvětrávání kouře musí být autonomní pro každý požární úsek.

8.2 Systémy odvětrávání kouře pro odvod spalin v případě požáru by měly zahrnovat:

a) z chodeb a hal obytných, veřejných, administrativních a polyfunkčních objektů s výškou nad 28 m. Výška objektu (pro evakuaci osob) je určena rozdílem převýšení průjezdové plochy pro hasičské vozy. a spodní výška otevíracího okna (otvoru) ve vnější stěně horního patra (nepočítaje horní technické);

b) z chodeb (tunelů) suterénu a přízemí bez přirozeného osvětlení jejich světelnými otvory ve vnějších plotech (dále – bez přirozeného osvětlení) bytových, veřejných, administrativních, průmyslových a polyfunkčních budov při východech do těchto chodeb z prostor určených k trvalému přítomnost osob (bez ohledu na počet osob v těchto prostorách);

c) z chodeb delších než 15 m bez přirozeného osvětlení pro průmyslové a skladové objekty kategorie A, B, B1-B2 se dvěma a více podlažími, jakož i pro průmyslové objekty kategorie VZ, veřejné a polyfunkční objekty se šesti a více podlažími ;

d) ze společných chodeb a hal budov pro různé účely s nekuřáckými schodišti;

e) z chodeb bez přirozeného světla v obytných budovách, ve kterých je vzdálenost od dveří nejvzdálenějšího bytu k východu přímo na schodiště nebo k východu do zádveří vedoucího do vzdušné zóny nekuřáckého schodiště typu H1 je více než 12 m;

f) z atrií budov s výškou nad 28 m, jakož i z atrií s výškou nad 15 m a průchody s dveřmi nebo balkony ústícími do prostoru atrií a průchodů;

g) ze schodišť typu L2 s svítilnami nemocničních budov zdravotnických zařízení, které se automaticky otevírají v případě požáru;

h) z každého výrobního nebo skladového prostoru se stálými pracovišti bez přirozeného osvětlení nebo s přirozeným světlem okny a lucernami, které nemají mechanizované pohony pro otevírání traverz v oknech (ve výšce 2,2 m a výše od podlahy ke spodní části paprsky) a otvory v lucernách (v obou případech plocha dostatečná pro odvod kouře v případě požáru), pokud jsou prostory klasifikovány jako kategorie A, B, B1-B3, jakož i B4, D nebo D v budovách IV. stupeň požární odolnosti;

i) z každé místnosti bez přirozeného světla:

 • veřejné, určené pro hromadná shromáždění lidí;
 • o ploše 50 m2 a více se stálými pracovišti, určenými ke skladování nebo používání hořlavých látek a materiálů;
 • obchodní podlahy;
 • šatny o ploše 200 m2 a více.
ČTĚTE VÍCE
Je možné lepit domácí linoleum lepidlem na vodní bázi?

Odvod zplodin hoření přilehlou chodbou je povoleno navrhnout z prostor o ploše do 200 m2: kategorie výroby B1-VZ nebo určených ke skladování nebo používání hořlavých látek a materiálů.

8.3 Požadavky 8.2 se nevztahují na:

a) pro prostory (kromě prostor kategorie A a B) o ploše do 200 m2, vybavené automatickým vodním nebo pěnovým hasicím zařízením;

b) v prostorách vybavených automatickým plynovým nebo práškovým hasicím zařízením;

c) do chodby a haly, je-li plánován přímý odvod zplodin hoření ze všech místností s dveřmi do této chodby nebo haly.

Poznámka – Pokud jsou v prostoru hlavní místnosti, pro kterou je zajištěn odvod spalin, další místnosti, každá o výměře do 50 m2, nemusí být odtah spalin z těchto místností zajištěn. .

8.4 Průtok spalin odváděných ventilací spalin by měl být stanoven výpočtem s přihlédnutím ke specifickému požárnímu zatížení, teplotě odváděných spalin, parametrům venkovního vzduchu, geometrickým charakteristikám prvků prostorového plánování. a umístění otvorů:

a) v koridorech podle 8.2 a), b), c), d), e) – pro každý koridor o délce nejvýše 45 m;

b) v místnostech podle 8.2 f), g), h), i) – pro každou kouřovou zónu o ploše nejvýše 3000 m2.

8.5 Při určování spotřeby odstraněných produktů spalování je třeba vzít v úvahu následující:

a) úniky vzduchu netěsnostmi v kouřových šachtách, kanálech a vzduchovodech v souladu s 7.11.7;

b) únik vzduchu Gv kg/h, netěsnostmi v uzavřených kouřových ventilech podle výrobce, maximálně však podle vzorce:

kde Аvi je průtoková plocha každého ventilu, m2;
DPi – tlakový rozdíl, Pa, na patrech na obou stranách každého ventilu;
n je počet uzavřených ventilů v systému během požáru.

8.6 Systémy odsávání kouře určené k ochraně chodeb by měly být navrženy odděleně od systémů určených k ochraně místností.

8.7 Při odstraňování zplodin hoření z chodeb by měla být zařízení pro odvod kouře umístěna v šachtách pod stropem chodby, ale pod horní úrovní dveří. Je povoleno instalovat zařízení pro přívod kouře na větve do kouřových šachet. Délka chodby obsluhované jedním zařízením pro odvod kouře by neměla být větší než 45 m.

8.8 Při odstraňování zplodin hoření přímo z prostor o ploše větší než 3000 m2 je nutné tyto rozdělit na kouřové zóny o ploše nejvýše 3000 m2 a také vzít v úvahu možnost vzniku požáru v jednu ze zón. Plocha místnosti obsluhované jedním zařízením pro přívod kouře by neměla být větší než 1000 m2.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít pro vytápění zesíťovaný polyetylen?

8.9 Odtah spalin přímo z prostor jednopodlažních budov by měl být zpravidla zajišťován výfukovými systémy s přirozeným tahem šachtami s kouřovými klapkami, kouřovými poklopy nebo otevíratelnými nefoukanými lucernami.
Z plochy do 15 m šířky přiléhající k oknům je dovoleno odvádět kouř přes okenní příčky (křídla), jejichž dno je minimálně 2,2 m od podlahy.
Ve vícepodlažních budovách by měly být zpravidla instalovány mechanicky poháněné výfukové systémy.

8.10 U systémů odvětrávání kouře by mělo být zajištěno následující:

a) ventilátory (včetně radiálních střešních ventilátorů) s limity požární odolnosti 0,5 hodiny / 200 °C, 0,5 hodiny / 300 °C, 1,0 hodiny / 300 °C, 2,0 hodiny / 400 °C, 1,0 h / 600 °C, 1,5 h / 600 °C v závislosti na návrhové teplotě dopravovaných plynů dle NPB 253 a v provedení odpovídajícím kategorii obsluhovaných prostor;

b) vzduchové kanály a kanály podle 7.11.3 z nehořlavých materiálů třídy P s limity požární odolnosti nejméně:

 • EI 150 – pro průchozí vzduchovody a šachty mimo obsluhovaný požární úsek; zároveň by neměly být instalovány požární klapky na průchozích úsecích vzduchovodů a šachet překračujících požární přepážky požárních úseků;
 • EI 45 – pro svislé vzduchovody a šachty v obsluhovaném požárním úseku při odvodu spalin přímo z obsluhovaných prostor;
 • EI 30 – v ostatních případech v rámci obsluhovaného požárního úseku;

c) kouřové ventily s automaticky a dálkově ovládanými pohony (bez termočlánků) s limity požární odolnosti minimálně:

 • EI 45 – pro přímo obsluhované prostory;
 • EI 30 – pro chodby a haly při instalaci kouřových klapek na větve vzduchovodů z kouřových šachet;
 • EI 30 – pro chodby a haly při instalaci kouřových klapek přímo do šachtových otvorů;
 • pro systémy obsluhující jednu místnost je povoleno používat kouřové klapky s nenormovaným limitem požární odolnosti (kromě místností kategorie A, B, B1-VZ);

d) emise zplodin hoření zpravidla přes nátěry budov a konstrukcí ve vzdálenosti nejméně 5 m od sacích zařízení přívodních systémů odvětrání kouře; emise do atmosféry by měly být poskytovány ve výšce nejméně 2 m od střechy hořlavých materiálů; Při ochraně střechy nehořlavými materiály je povoleno uvolňovat zplodiny hoření v nižší výšce ve vzdálenosti minimálně 2 m od okraje emisního otvoru. Emise spalin je povolena:

 • přes kouřové poklopy v otvorech střech budov, vybavené automaticky a dálkově ovládanými pohony, které zajistí otevření poklopů v případě požáru, v oblastech s předpokládanou rychlostí větru do 11 m/s a se zatížením sněhem do 60 kg/m2;
 • přes mříže na fasádě bez okenních otvorů nebo na fasádě s okny ve vzdálenosti minimálně 5 m vodorovně i svisle od oken, nebo na fasádě s okny při zajištění rychlosti emise minimálně 20 m/s;
 • samostatnými šachtami ve vzdálenosti nejméně 15 m od vnějších stěn s okny nebo od zařízení pro přívod nebo odvod vzduchu ventilačních systémů;
ČTĚTE VÍCE
Která tiskárna umí tisknout na samolepicí papír?

e) instalace zpětných ventilů na ventilátorech. Je dovoleno neinstalovat zpětné ventily, pokud je v obsluhované výrobní místnosti přebytečné teplo větší než 23 W/m3 (za přechodných podmínek).

Vypouštění produktů spalování ze šachet, které odvádějí kouř z podlah a suterénů, může být zajištěno v provzdušňovaných rozsazích hutí, sléváren, válcoven a jiných horkých provozů. Zaústění šachet by v tomto případě mělo být umístěno v úrovni minimálně 6 m od podlahy provzdušňovaného pole (ve vzdálenosti minimálně 3 m svisle a 1 m vodorovně od stavebních konstrukcí budov) nebo při úroveň alespoň 3 m od podlahy při instalaci záplavového zavlažování ústí komínových dolů V těchto dolech by neměly být instalovány kouřové ventily.

8.11 Ventilátory pro odvod spalin umísťovat v oddělených místnostech, oplocených požárně odolnými přepážkami 1. typu, zajišťující větrání zajišťující v případě požáru teplotu vzduchu nepřesahující 60 °C v teplém období (parametry B) popř. odpovídající technickým údajům výrobců ventilátorů.

Ventilátory protikouřových odsávacích zařízení mohou být umístěny na střeše a vně budovy (kromě prostor s předpokládanou teplotou venkovního vzduchu minus 40 °C a nižší – parametry B) s oplocení pro ochranu před přístupem nepovolaných osob. Je povoleno instalovat ventilátory přímo do potrubí za předpokladu, že jsou zajištěny příslušné meze požární odolnosti ventilátorů a potrubí.

8.12 Odvod plynů a kouře po požáru z prostor chráněných plynovými a práškovými hasicími zařízeními by měly být zajištěny systémy s mechanickým pohonem ze spodní a horní zóny areálu s kompenzací odváděného objemu plynů a kouře přiváděným vzduchem. K odstranění plynů a kouře po provozu automatických plynových nebo práškových hasicích systémů je také povoleno používat hlavní a nouzové větrací systémy nebo mobilní větrací jednotky.

Tam, kde vzduchovody (kromě tranzitních) překračují ploty místnosti chráněné plynovým nebo práškovým hasicím zařízením, měly by být instalovány požární klapky s požární odolností alespoň EI 15:

normálně otevřené – v přívodních a výfukových systémech chráněných prostor;
normálně uzavřené – v systémech pro odstraňování kouře a plynu po požáru;
dvojčinné – v hlavních ventilačních systémech chráněných prostor, slouží k odstranění plynů a kouře po požáru.
8.13 Přívod venkovního vzduchu v případě požáru pomocí ventilace přívodu kouře by měl být zajištěn pro:

a) do výtahových šachet (pokud na výstupu z nich nejsou vzduchové uzávěry pro případ požáru) v budovách s nekuřáckými schodišti;

ČTĚTE VÍCE
Co poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci při výkonu práce ve výšce?

b) ve výtahových šachtách v režimu „přeprava hasičských jednotek“;

c) na nekuřáckých schodištích typu H2;

d) v přechodových komorách v nekuřáckých schodištích typu NZ;

e) ve vestibulech před výtahy (včetně dvou po sobě jdoucích) v suterénu a přízemí;

f) do vzduchových uzávěrů na schodištích 2. typu vedoucích do prostor prvního patra ze suterénu (nebo přízemí), v jejichž prostorách se používají nebo skladují hořlavé látky a materiály. V hutích, slévárnách, válcovnách a jiných horkých provozech může být vzduch odebraný z provzdušňovaných rozpětí budovy přiváděn do vzduchových uzávěrů;

g) do vzduchových uzávěrů u vstupů do atria a průchodů z úrovní suterénu a do spodních částí atrií a průchodů podle 8.2 f).

8.14 Průtok vnějšího vzduchu pro přívodní protikouřovou ventilaci by měl být vypočten tak, aby zajistil přetlak alespoň 20 Pa:

a) ve výtahových šachtách – se zavřenými dveřmi ve všech podlažích (kromě hlavní podesty);

b) na nekuřáckých schodištích typu H2 s otevřenými dveřmi na únikové cestě z chodeb a hal v požárním podlaží do schodiště a z objektu ven se zavřenými dveřmi z chodeb a hal ve všech podlažích;

c) ve vzduchových komorách v požárním patře u východů na nekuřácká schodiště typu NZ a ve schodištích 2. typu, u vstupů do atrií z úrovní suterénu, před výtahovými halami podzemních parkovišť – s otevřenými jedněmi dveřmi vzduchových komor , ve zbývajícím vestibulu-zámky – se zavřenými dveřmi.

Průtok vzduchu přiváděný do vzduchových uzávěrů s jedněmi otevřenými dveřmi by měl být určen výpočtem na základě podmínky zajištění průměrné rychlosti (ale ne méně než 1,3 m/s) proudění vzduchu otevřenými dveřmi a při zohlednění kombinovaného účinku výfuku odvětrání kouře. Průtok vzduchu přiváděný do vzduchových uzávěrů se zavřenými dveřmi se musí vypočítat na základě úniků vzduchu netěsnostmi v těsnění dveří.
Velikost přetlaku by měla být stanovena ve vztahu k místnostem sousedícím s chráněnou místností.

8.15 Při výpočtu parametrů větrání přívodního kouře je třeba vzít v úvahu následující:

a) venkovní teplota vzduchu a rychlost větru pro chladné období (parametry B);

b) přetlak vzduchu nejméně 20 Pa a nejvýše 150 Pa – ve výtahových šachtách, na nekuřáckých schodištích typu N2, ve vzduchových komorách nekuřáckých schodišť typu NZ ve vztahu k přilehlým místnostem (chodby, haly );

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít staré linoleum jako podklad pro laminátové podlahy?

c) plocha jednoho většího křídla dvoukřídlých dveří;

d) výtahové kabiny zastaveny v hlavním podestou, dveře do výtahové šachty v tomto podlaží otevřené.

8.16 Pro napájecí systémy ochrany proti kouři by mělo být zajištěno následující:

a) instalace ventilátorů v místnostech oddělených od ventilátorů pro jiné účely, ohrazených požárními přepážkami typu 1. Je povoleno umístit ventilátory na střechu a vně budov, s výjimkou prostor s venkovní teplotou vzduchu minus 40 °C a nižší (parametry B), s oplocení na ochranu proti přístupu nepovolaných osob;

b) vzduchové kanály a kanály podle 7.11.3 z nehořlavých materiálů třídy P s limity požární odolnosti nejméně:

 • EI 150 – při uložení sacích a přívodních potrubí mimo obsluhovaný požární úsek;
 • EI 30 – při pokládání sacích a přívodních kanálů v obsluhovaném požárním úseku;

d) otvory pro nasávání venkovního vzduchu, umístěné ve vzdálenosti nejméně 5 m od emisí zplodin hoření ze systémů odtahu kouře;

e) protipožární normálně uzavřené ventily s limity požární odolnosti:

 • EI 120 – pro systémy podle 8.13 b);
 • EI 30 – pro systémy podle 8.13 a), c), d), e), f), g).

Požární klapky by neměly být instalovány v hutích, slévárnách, válcovnách nebo jiných horkých provozech.