1.1. Kapacita pojistných ventilů a jejich počet by měly být zvoleny tak, aby v nádobě nevznikl tlak, který by převyšoval provozní přetlak o více než 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) při přetlaku v nádobě do 0,3 MPa (3 kgf/cm2) včetně, o 15 % – při překročení provozního tlaku v nádobě do 6,0 MPa (60 kgf/cm2) včetně a o 10 % – při překročení provozního tlaku v nádobě nad 6,0 ​​MPa (60 kgf/ cm2).
1.2. Nastavovací tlak pojistných ventilů se musí rovnat provoznímu tlaku v nádobě nebo jej překročit, nejvýše však o 25 %.
1.3.Zvýšení přetlaku nad pracovníky podle odstavců. 1.1 a 1.2 je třeba vzít v úvahu při výpočtu pevnosti podle GOST 14249-80.
1.4. Provedení a materiál prvků pojistného ventilu a jejich pomocných zařízení je třeba volit v závislosti na vlastnostech a provozních parametrech média.
1.5. Pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí vyhovovat „Pravidlům pro konstrukci a bezpečný provoz tlakových nádob“ schváleným Výborem státního technického dozoru SSSR.
1.6. Všechny pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí být chráněna před svévolnými změnami v jejich nastavení.

1.7. Pojistné ventily by měly být umístěny na místech přístupných pro kontrolu.
1.8. Na pevně instalovaných nádobách, u kterých je z důvodu provozních podmínek nutné uzavřít pojistný ventil, je nutné mezi pojistný ventil a nádobu instalovat třícestný přepínací ventil nebo jiná spínací zařízení, pokud v jakékoli poloze uzavíracího prvku spínacího zařízení budou oba nebo jeden z pojistných ventilů připojeny k ventilům nádob V tomto případě musí být každý pojistný ventil navržen tak, aby v nádobě nevznikl tlak, který by překračoval provozní tlak o hodnotu uvedenou v bodě 1.1.

2. Požadavky na přímo působící pojistné ventily

2.1. Na stacionárních nádobách musí být instalovány pákové pojistné ventily.
2.2. Konstrukce závaží a pružinového ventilu musí poskytovat zařízení pro kontrolu správné funkce ventilu v provozním stavu nucením k otevření během provozu nádoby. Možnost násilného otevření musí být zajištěna při tlaku rovném 80 % pH otevření. Je povoleno instalovat pojistné ventily bez zařízení pro nucené otevírání, pokud je to nepřijatelné vzhledem k vlastnostem média (jedovaté, výbušné apod.) nebo k podmínkám technologického procesu. V tomto případě by měly být pojistné ventily pravidelně kontrolovány ve lhůtách stanovených technologickými předpisy, nejméně však jednou za 6 měsíců, pokud je vyloučena možnost zamrznutí, slepení, polymerace nebo ucpání ventilu pracovním médiem.
2.3. Pružiny pojistného ventilu musí být chráněny před nepřípustným zahřátím (ochlazením) a přímým vystavením pracovnímu prostředí, pokud má škodlivý vliv na materiál pružiny. Při úplném otevření ventilu musí být vyloučena možnost vzájemného kontaktu závitů pružin.
2.4. Hmotnost břemene a délka páky pojistného ventilu zátěže páky by měla být zvolena tak, aby zátěž byla na konci páky. Poměr ramen páky by neměl překročit 10:1. Při použití závěsného závaží musí být jeho spojení trvalé. Hmotnost břemene nesmí přesáhnout 60 kg a musí být vyznačena (vyražena nebo odlita) na povrchu břemene.

3. Požadavky na pojistné ventily ovládané pomocnými zařízeními

3.1. Pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí být konstruovány tak, aby v případě poruchy některého ovládacího nebo regulačního prvku nebo přerušení dodávky elektrické energie byla zachována funkce ochrany nádoby před přetlakem redundancí nebo jinými opatřeními. Konstrukce ventilů musí splňovat požadavky odstavců. 2.3 a 2.5.
3.2. Konstrukce pojistného ventilu musí umožňovat jeho ruční nebo dálkové ovládání.

3.3. Elektricky ovládané pojistné ventily musí být vybaveny dvěma na sobě nezávislými zdroji energie. V elektrických obvodech, kde ztráta pomocného napájení způsobí impuls k otevření ventilu, je povoleno jediné napájení.
3.4. Konstrukce pojistného ventilu musí vyloučit možnost nepřijatelných otřesů při otevírání a zavírání.
3.5. Pokud je ovládacím prvkem pulzní ventil, pak musí být jmenovitý průměr tohoto ventilu minimálně 15 mm. Vnitřní průměr impulsního vedení (vstup a výstup) musí být nejméně 20 mm a ne menší než průměr výstupní armatury impulsního ventilu. Impulzní a regulační potrubí musí zajistit spolehlivý odvod kondenzátu. Na těchto vedeních je zakázáno instalovat uzavírací zařízení. Je přípustné instalovat spínací zařízení, pokud impulsní vedení zůstane otevřené v jakékoli poloze tohoto zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Kam umístit záhon na místě?

3.6 Pracovní prostředí používané k ovládání pojistných ventilů nesmí být vystaveno mrazu, koksování, polymeraci a nesmí mít korozivní účinek na kov.
3.7. Konstrukce ventilu musí zajistit jeho uzavření při tlaku minimálně 95 % pH.

4. Požadavky na vstupní a výstupní potrubí pojistných ventilů

4.1. Pojistné ventily musí být instalovány na odbočkách nebo spojovacích potrubích. Při instalaci několika pojistných ventilů na jednu odbočku (potrubí) musí být plocha průřezu odbočky (potrubí) alespoň 1,25 z celkové plochy průřezu ventilů na ní instalovaných. Při určování průřezu připojovacích potrubí s délkou nad 1000 mm je nutné vzít v úvahu i hodnotu jejich odporu.
4.2. V potrubí pojistného ventilu musí být zajištěna nezbytná kompenzace teplotní roztažnosti. Upevnění tělesa a potrubí pojistných ventilů musí být navrženo s ohledem na statické zatížení a dynamické síly, které vznikají při aktivaci pojistného ventilu.
4.3. Přívodní potrubí musí být po celé délce spádováno směrem k nádobě. V přívodních potrubích by se při aktivaci pojistného ventilu mělo zabránit náhlým změnám teploty stěn (tepelným šokům).
4.4. Vnitřní průměr přívodního potrubí by měl být vypočten na základě maximální kapacity pojistného ventilu. Pokles tlaku v přívodním potrubí nesmí překročit 3 % pH pojistného ventilu.
4.5. Vnitřní průměr výstupní trubky nesmí být menší než největší vnitřní průměr výstupní trubky pojistného ventilu.

Zdroj: Systém standardů bezpečnosti práce. Tlakové nádoby. Bezpečnostní ventily. Bezpečnostní požadavky. GOST 12.2.085-82 (STSZV 3085-81). Omezení doby platnosti I-USZ-88 bylo zrušeno.

Bezpečnostní požadavky na pojistné ventily

1.1. Kapacita pojistných ventilů a jejich počet by měly být zvoleny tak, aby v nádobě nevznikl tlak, který by převyšoval provozní přetlak o více než 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) při přetlaku v nádobě do 0,3 MPa (3 kgf/cm2) včetně, o 15 % – při překročení provozního tlaku v nádobě do 6,0 MPa (60 kgf/cm2) včetně a o 10 % – při překročení provozního tlaku v nádobě nad 6,0 ​​MPa (60 kgf/ cm2).
1.2. Nastavovací tlak pojistných ventilů se musí rovnat provoznímu tlaku v nádobě nebo jej překročit, nejvýše však o 25 %.
1.3.Zvýšení přetlaku nad pracovníky podle odstavců. 1.1 a 1.2 je třeba vzít v úvahu při výpočtu pevnosti podle GOST 14249-80.
1.4. Provedení a materiál prvků pojistného ventilu a jejich pomocných zařízení je třeba volit v závislosti na vlastnostech a provozních parametrech média.
1.5. Pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí vyhovovat „Pravidlům pro konstrukci a bezpečný provoz tlakových nádob“ schváleným Výborem státního technického dozoru SSSR.
1.6. Všechny pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí být chráněna před svévolnými změnami v jejich nastavení.

1.7. Pojistné ventily by měly být umístěny na místech přístupných pro kontrolu.
1.8. Na pevně instalovaných nádobách, u kterých je z důvodu provozních podmínek nutné uzavřít pojistný ventil, je nutné mezi pojistný ventil a nádobu instalovat třícestný přepínací ventil nebo jiná spínací zařízení, pokud v jakékoli poloze uzavíracího prvku spínacího zařízení budou oba nebo jeden z pojistných ventilů připojeny k ventilům nádob V tomto případě musí být každý pojistný ventil navržen tak, aby v nádobě nevznikl tlak, který by překračoval provozní tlak o hodnotu uvedenou v bodě 1.1.

ČTĚTE VÍCE
Jak můžete rozpustit sušenou pěnu v pistoli?

2. Požadavky na přímo působící pojistné ventily

2.1. Na stacionárních nádobách musí být instalovány pákové pojistné ventily.
2.2. Konstrukce závaží a pružinového ventilu musí poskytovat zařízení pro kontrolu správné funkce ventilu v provozním stavu nucením k otevření během provozu nádoby. Možnost násilného otevření musí být zajištěna při tlaku rovném 80 % pH otevření. Je povoleno instalovat pojistné ventily bez zařízení pro nucené otevírání, pokud je to nepřijatelné vzhledem k vlastnostem média (jedovaté, výbušné apod.) nebo k podmínkám technologického procesu. V tomto případě by měly být pojistné ventily pravidelně kontrolovány ve lhůtách stanovených technologickými předpisy, nejméně však jednou za 6 měsíců, pokud je vyloučena možnost zamrznutí, slepení, polymerace nebo ucpání ventilu pracovním médiem.
2.3. Pružiny pojistného ventilu musí být chráněny před nepřípustným zahřátím (ochlazením) a přímým vystavením pracovnímu prostředí, pokud má škodlivý vliv na materiál pružiny. Při úplném otevření ventilu musí být vyloučena možnost vzájemného kontaktu závitů pružin.
2.4. Hmotnost břemene a délka páky pojistného ventilu zátěže páky by měla být zvolena tak, aby zátěž byla na konci páky. Poměr ramen páky by neměl překročit 10:1. Při použití závěsného závaží musí být jeho spojení trvalé. Hmotnost břemene nesmí přesáhnout 60 kg a musí být vyznačena (vyražena nebo odlita) na povrchu břemene.

3. Požadavky na pojistné ventily ovládané pomocnými zařízeními

3.1. Pojistné ventily a jejich pomocná zařízení musí být konstruovány tak, aby v případě poruchy některého ovládacího nebo regulačního prvku nebo přerušení dodávky elektrické energie byla zachována funkce ochrany nádoby před přetlakem redundancí nebo jinými opatřeními. Konstrukce ventilů musí splňovat požadavky odstavců. 2.3 a 2.5.
3.2. Konstrukce pojistného ventilu musí umožňovat jeho ruční nebo dálkové ovládání.

3.3. Elektricky ovládané pojistné ventily musí být vybaveny dvěma na sobě nezávislými zdroji energie. V elektrických obvodech, kde ztráta pomocného napájení způsobí impuls k otevření ventilu, je povoleno jediné napájení.
3.4. Konstrukce pojistného ventilu musí vyloučit možnost nepřijatelných otřesů při otevírání a zavírání.
3.5. Pokud je ovládacím prvkem pulzní ventil, pak musí být jmenovitý průměr tohoto ventilu minimálně 15 mm. Vnitřní průměr impulsního vedení (vstup a výstup) musí být nejméně 20 mm a ne menší než průměr výstupní armatury impulsního ventilu. Impulzní a regulační potrubí musí zajistit spolehlivý odvod kondenzátu. Na těchto vedeních je zakázáno instalovat uzavírací zařízení. Je přípustné instalovat spínací zařízení, pokud impulsní vedení zůstane otevřené v jakékoli poloze tohoto zařízení.

3.6 Pracovní prostředí používané k ovládání pojistných ventilů nesmí být vystaveno mrazu, koksování, polymeraci a nesmí mít korozivní účinek na kov.
3.7. Konstrukce ventilu musí zajistit jeho uzavření při tlaku minimálně 95 % pH.

4. Požadavky na vstupní a výstupní potrubí pojistných ventilů

4.1. Pojistné ventily musí být instalovány na odbočkách nebo spojovacích potrubích. Při instalaci několika pojistných ventilů na jednu odbočku (potrubí) musí být plocha průřezu odbočky (potrubí) alespoň 1,25 z celkové plochy průřezu ventilů na ní instalovaných. Při určování průřezu připojovacích potrubí s délkou nad 1000 mm je nutné vzít v úvahu i hodnotu jejich odporu.
4.2. V potrubí pojistného ventilu musí být zajištěna nezbytná kompenzace teplotní roztažnosti. Upevnění tělesa a potrubí pojistných ventilů musí být navrženo s ohledem na statické zatížení a dynamické síly, které vznikají při aktivaci pojistného ventilu.
4.3. Přívodní potrubí musí být po celé délce spádováno směrem k nádobě. V přívodních potrubích by se při aktivaci pojistného ventilu mělo zabránit náhlým změnám teploty stěn (tepelným šokům).
4.4. Vnitřní průměr přívodního potrubí by měl být vypočten na základě maximální kapacity pojistného ventilu. Pokles tlaku v přívodním potrubí nesmí překročit 3 % pH pojistného ventilu.
4.5. Vnitřní průměr výstupní trubky nesmí být menší než největší vnitřní průměr výstupní trubky pojistného ventilu.

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývá materiál používaný na obklady stěn uvnitř domu?

Zdroj: Systém standardů bezpečnosti práce. Tlakové nádoby. Bezpečnostní ventily. Bezpečnostní požadavky. GOST 12.2.085-82 (STSZV 3085-81). Omezení doby platnosti I-USZ-88 bylo zrušeno.

4 Požadavky na vstupní a výstupní potrubí pojistných ventilů

4.1. Na vstupní a výstupní potrubí pojistných ventilů není dovoleno instalovat uzavírací zařízení.

4.2. Konstrukce potrubí pojistného ventilu musí zajistit potřebnou kompenzaci teplotní roztažnosti.

Upevnění tělesa a potrubí pojistných ventilů musí být navrženo s ohledem na statické zatížení a dynamické síly, které vznikají při aktivaci pojistného ventilu.

4.3. Přívodní potrubí pojistných ventilů musí mít spád po celé délce směrem ke kotli. V přívodním potrubí by měly být vyloučeny náhlé změny teploty stěn při aktivaci pojistného ventilu.

4.4. Pokles tlaku v přívodním potrubí k přímočinným ventilům by neměl překročit 3 % tlaku, při kterém se pojistný ventil začíná otevírat. V přívodních potrubích pojistných ventilů ovládaných pomocnými zařízeními by tlaková ztráta neměla překročit 15 %.

Při výpočtu kapacity ventilu je třeba v obou případech vzít v úvahu udávanou tlakovou ztrátu.

(Změněné vydání, Rev. N 2).

4.5. Pracovní médium musí být vypuštěno z pojistných ventilů na bezpečné místo.

4.6. Výtlačné potrubí musí být chráněno před zamrznutím a musí mít zařízení pro odvod kondenzátu.

Instalace uzavíracích zařízení na odpady není povolena.

(Změněné vydání, Rev. N 2).

4.7. Vnitřní průměr výstupní trubky nesmí být menší než největší vnitřní průměr výstupní trubky pojistného ventilu.

4.8. Vnitřní průměr výstupního potrubí musí být navržen tak, aby při průtoku rovném maximální kapacitě pojistného ventilu nepřekročil protitlak v jeho výstupním potrubí maximální protitlak stanovený výrobcem pojistného ventilu. bezpečnostní ventil.

4.9. Kapacita pojistných ventilů by měla být určena s ohledem na odpor tlumiče hluku; jeho instalace by neměla způsobit narušení normálního provozu pojistných ventilů.

4.10. V prostoru mezi pojistným ventilem a tlumičem hluku musí být k dispozici armatura pro instalaci zařízení na měření tlaku.

© 2007–2022 Gazovik. Všechna práva vyhrazena.
Použití materiálů stránek bez svolení vlastníka je zakázáno a bude stíháno zákonem.

Potrubí od pojistného ventilu

Eco Integrator All Rus’

Skupina: Účastníci fóra
Příspěvky: 11548
Registrace: 14.1.2008
Od: Archangelsk
Uživatelské číslo: 14438

Ahoj. Chtěl bych poprosit o radu ohledně tepelných schémat kotelen.
1 Pokud jsou na potrubí stejného průměru instalovány dva pojistné ventily DN40, co to může znamenat, když se tlak zvýší? Ve společném podniku jsem našel, že potrubí by mělo mít plochu alespoň 1.25. Ale pas kotelny s výkresy byl již dávno předán zákazníkovi a kotelna tam šla.

2 kotelny. Od pojistných ventilů, každý o délce 50 mm, jsou trubky stejného průměru a jsou sloučeny do jedné kanalizační trubky také DN 50. Bude ve všech popsaných případech správné odtlakovat systém?

1. Můžete nainstalovat deset ventilů, ale jeden bude stále fungovat. Takže se zbytečně netrapte.
2. Viz bod 1 a to, co napsal Galiev – neměly by tam být žádné stagnující oblasti, uzamčení orgánů, možnosti zamrznutí a možnosti popálení.

A nějaké texty. Když jsem byl mladý a věřil, že se dá ještě všechno dělat podle pravidel, chodili jsme na stanoviště, s různými vyšetřeními a zaměřil jsem se i na toto aktuální téma – jak funguje odstraňování média z ventilů. Opravdu jsem to chtěl ve svých projektech dělat „správně“ a vědět proč a jak.
Tak tady to je. nejoblíbenějším řešením je ventil, ze kterého vede rovná trubka do otvoru ve zdi. Při aktivaci ventilu je za zdí proud vroucí vody, ale koho to zajímá? Ano, pouze ten, kdo se tam náhodou nachází v okamžiku provozu. Pravděpodobnost? asi jeden z milionu.
Druhé řešení. Viděl jsem to na velmi velké kotelně. Tyto výfuky jsou vyvedeny na střechu. Pozor, ne pára, horká voda. To znamená, že když se aktivují ventily, na střeše je fontána vařící vody a ta pak nějakou dobu teče ze střechy. Pravděpodobnost už je větší, zhruba jedna ku deseti tisícům. Na střeše se možná motají nějací opraváři a kolem kotelny chodí v pracovní době hodně lidí.
Třetí řešení. Od ventilu je do takového sudu tangenciálně zasunuta výstupní trubka a někteří výrobci mají tyto sudy na prodej a říká se jim všelijak vymyšlená slova. Ve skutečnosti je to malý cyklon, ze kterého parní potrubí vychází nahoru a jde za zeď a vodní potrubí klesá dolů a do jámy. Jáma je v kotelně uvnitř a odtok z jímky jde do vnější studny a v té studně je ředění studenou vodou, protože do kanálu nemůžete nalít více než 40 stupňů.
Čtvrté rozhodnutí je, když to učiní skutečně zkušení praktikující. Ten ventil tam prostě stojí a buď z něj nic není, nebo krátký výtok někde za kotlem až na podlahu.
Obecně je na výběr, tlak se uvolní jakýmkoli způsobem, pokud existuje „díra“.

ČTĚTE VÍCE
Jak připojit televizi k satelitní anténě bez přijímače?

uživatel offline

pp prázdný palec

Pohlaví Muž

Skupina: Účastníci fóra
Příspěvky: 3928
Registrace: 10.1.2011
Od: Saransk
Uživatelské číslo: 88830

4.29. Průměr výtlačného potrubí za pojistným ventilem nesmí být menší než výstupní potrubí ventilu.

V případě kombinace výtlačných potrubí z několika pojistných ventilů instalovaných na jedné nádobě (přístroji) a navržených pro současný paralelní provoz musí být plocha průřezu výtlačného potrubí ne menší než součet ploch výstupní potrubí těchto ventilů, tzn.

kde: F – průřez kombinovaného kolektoru, mm2

f – průřez výfukového potrubí ventilu, mm2.

4.30. Výfukové potrubí z provozních pojistných ventilů instalovaných na zařízeních s neutrálním médiem není dovoleno kombinovat s výfukovým potrubím z pojistných ventilů instalovaných na systémech obsahujících škodlivé látky nebo látky tvořící reakční směsi.

4.31. Při navrhování odlehčovacích potrubí od pojistných ventilů je třeba vzít v úvahu, že:

— při vypouštění do atmosféry stoupačkami by měl být odpor výtlačného potrubí minimální a v žádném případě by neměl překročit 5 % nastavovacího tlaku ventilu. V tomto případě by měl být výpočet proveden na základě maximální emise z jednoho pojistného ventilu nebo skupiny ventilů, pokud jsou instalovány na stejném zařízení;

— při vypouštění do uzavřeného systému musí být tlak ve výtlačném potrubí prakticky konstantní; kolísání tlaku v zařízení, kde je výboj směrován, je povoleno v rozmezí minus 10 % plus 5 % tlaku v uzavřeném systému.

Příspěvek byl upraven Galijev — 8.6.2018. 10. 36, XNUMX:XNUMX

uživatel offline

pp prázdný palec

Pohlaví Muž

Skupina: Novinka
Příspěvky: 5
Registrace: 7.6.2018
Uživatelské číslo: 343191

1. Můžete nainstalovat deset ventilů, ale jeden bude stále fungovat. Takže se zbytečně netrapte.
2. Viz bod 1 a to, co napsal Galiev – neměly by tam být žádné stagnující oblasti, uzamčení orgánů, možnosti zamrznutí a možnosti popálení.

A nějaké texty. Když jsem byl mladý a věřil, že se dá ještě všechno dělat podle pravidel, chodili jsme na stanoviště, s různými vyšetřeními a zaměřil jsem se i na toto aktuální téma – jak funguje odstraňování média z ventilů. Opravdu jsem to chtěl ve svých projektech dělat „správně“ a vědět proč a jak.
Tak tady to je. nejoblíbenějším řešením je ventil, ze kterého vede rovná trubka do otvoru ve zdi. Při aktivaci ventilu je za zdí proud vroucí vody, ale koho to zajímá? Ano, pouze ten, kdo se tam náhodou nachází v okamžiku provozu. Pravděpodobnost? asi jeden z milionu.
Druhé řešení. Viděl jsem to na velmi velké kotelně. Tyto výfuky jsou vyvedeny na střechu. Pozor, ne pára, horká voda. To znamená, že když se aktivují ventily, na střeše je fontána vařící vody a ta pak nějakou dobu teče ze střechy. Pravděpodobnost už je větší, zhruba jedna ku deseti tisícům. Na střeše se možná motají nějací opraváři a kolem kotelny chodí v pracovní době hodně lidí.
Třetí řešení. Od ventilu je do takového sudu tangenciálně zasunuta výstupní trubka a někteří výrobci mají tyto sudy na prodej a říká se jim všelijak vymyšlená slova. Ve skutečnosti je to malý cyklon, ze kterého parní potrubí vychází nahoru a jde za zeď a vodní potrubí klesá dolů a do jámy. Jáma je v kotelně uvnitř a odtok z jímky jde do vnější studny a v té studně je ředění studenou vodou, protože do kanálu nemůžete nalít více než 40 stupňů.
Čtvrté rozhodnutí je, když to učiní skutečně zkušení praktikující. Ten ventil tam prostě stojí a buď z něj nic není, nebo krátký výtok někde za kotlem až na podlahu.
Obecně je na výběr, tlak se uvolní jakýmkoli způsobem, pokud existuje „díra“.

ČTĚTE VÍCE
Co dítě ovládá jako výsledek smyslové výchovy?

Existuje takový systém: 40 potrubí jde z odbočky bezpečnostního potrubí kotle. Poté jsou na tuto trubku navařeny ventily DN40. Z ventilů vycházejí výtlačné trubky stejného průměru. Před ani za ventilem nejsou žádné uzavírací orgány. Poté jsou všechna výtlačná potrubí zavařena do drenážní kanalizace (trubka Du 76), která vede v modulové kotelně. No a pak celá drenáž vyúsťuje mimo kotelnu. Už nevím, kam to připojí. Jsem specialista s malými zkušenostmi. Všechny tyto kotelny mi v podstatě diktovaly, jak kreslit. Zkušenosti byly nulové. Včera jsem četl SP a teď si říkám, jestli to není chyba.

4.29. Průměr výtlačného potrubí za pojistným ventilem nesmí být menší než výstupní potrubí ventilu.

V případě kombinace výtlačných potrubí z několika pojistných ventilů instalovaných na jedné nádobě (přístroji) a navržených pro současný paralelní provoz musí být plocha průřezu výtlačného potrubí ne menší než součet ploch výstupní potrubí těchto ventilů, tzn.

kde: F – průřez kombinovaného kolektoru, mm2

f – průřez výfukového potrubí ventilu, mm2.

4.30. Výfukové potrubí z provozních pojistných ventilů instalovaných na zařízeních s neutrálním médiem není dovoleno kombinovat s výfukovým potrubím z pojistných ventilů instalovaných na systémech obsahujících škodlivé látky nebo látky tvořící reakční směsi.

4.31. Při navrhování odlehčovacích potrubí od pojistných ventilů je třeba vzít v úvahu, že:

— při vypouštění do atmosféry stoupačkami by měl být odpor výtlačného potrubí minimální a v žádném případě by neměl překročit 5 % nastavovacího tlaku ventilu. V tomto případě by měl být výpočet proveden na základě maximální emise z jednoho pojistného ventilu nebo skupiny ventilů, pokud jsou instalovány na stejném zařízení;

— při vypouštění do uzavřeného systému musí být tlak ve výtlačném potrubí prakticky konstantní; kolísání tlaku v zařízení, kde je výboj směrován, je povoleno v rozmezí minus 10 % plus 5 % tlaku v uzavřeném systému.

Tím paralelním provozem ventilů myslíš, že budou fungovat 2 najednou? Tyto informace nemám. Kotelny dělaly téměř vše podle diktátu, protože jsem měl malé zkušenosti. Sám jsem si vybral pouze některé vybavení. A právě nainstalovali ventily a je to. Nevím, jak budou fungovat 2 nebo 1. Zdá se, že výkonově je tam malý kotel. KVR 0.3 MW uhlí. (To platí pro modulární kotelnu podle bodu 2)