6.2.1. Během procesu instalace musí být montážníci na dříve nainstalovaných a zajištěných konstrukcích nebo na lešení.

6.2.2. Nadzemní montážní plošiny, žebříky a další zařízení nezbytná pro montážní pracovníky pro práci ve výškách by měly být instalovány a zajištěny na montovaných konstrukcích předtím, než jsou zvednuty, aby mohly být instalovány do konstrukční polohy.

6.2.3. Aby se montéři mohli pohybovat z jedné konstrukce na druhou, měli by používat žebříky, chodníky a žebříky se zábradlím, a pokud to není možné, bezpečnostní pásy a bezpečnostní lana.

6.2.4. Elektrická instalace a seřizovací práce musí být prováděny v určeném pracovním prostoru.

6.2.5. Bezpečnost pracovníků při montáži a demontáži ocelových a prefabrikovaných nosných konstrukcí musí být zajištěna použitím:

a) schody, palubky, lešení;

b) plošiny, zvedací klece, montážní kolébky a jiné podobné prostředky;

d) bezpečnostní pásy a smyčky, bezpečnostní sítě;

e) mobilní pracovní plošiny;

f) způsoby zvedání a instalace montovaných nosných konstrukcí, eliminující jejich nevyváženost, nestabilitu nebo deformaci při těchto operacích.

6.2.6. Instalace prefabrikovaných monolitických, velkopanelových a vícepodlažních konstrukcí se provádí podle projektu práce, který musí odrážet:

a) specifika instalovaných konstrukcí;

b) technické metody jejich bezpečné instalace;

c) označení polohy a umístění výztuže v konstrukčních prvcích;

d) přípustné zatížení prvků a konstrukce jako celku.

6.2.7. Zvedací háky, úchyty, svorky a další zařízení pro zvedání ocelových a prefabrikovaných nosných konstrukcí musí:

a) mít rozměry a tvar zajišťující bezpečné uchopení bez poškození částí nosných konstrukcí a jejich spolehlivou přepravu;

b) být označen s maximální povolenou nosností za nejnepříznivějších podmínek zdvihu.

6.2.8. Zvedání nosných konstrukcí a jejich částí musí být prováděno tak, aby nedocházelo k jejich náhodnému otočení.

6.2.9. Před zahájením zvedání nosných konstrukcí musí být na ně instalovány ochranné ploty (zábradlí, pracovní plošiny) s upevňovacími prvky pro zavěšené lešení, bezpečnostními pásy a dalšími prostředky nutnými k zajištění bezpečnosti pracovníků při následných montážních pracích.

6.2.10. Montéři nesmějí přecházet instalované konstrukce a jejich prvky (vazníky, příčníky apod.), na kterých nelze instalovanými ploty zajistit požadovanou průjezdnou šířku, bez použití speciálních jistících zařízení (lano natažené podél krovu popř. příčka pro zajištění karabiny táhla bezpečnostního pásu ).

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit podlahu před pokládkou vinylových dlaždic Quartz?

6.2.11. V prostoru (obsazení), kde se provádějí instalační práce, nejsou povoleny jiné práce a přítomnost nepovolaných osob.

6.2.12. Za meteorologických podmínek uvedených v článku 1.32 Pravidel není dovoleno instalovat konstrukce ve výšce.

6.2.13. Způsoby zavěšení konstrukčních prvků a zařízení musí zajistit jejich dodání na místo instalace v poloze blízké projektovanému.

6.2.14. Prvky namontovaných konstrukcí nebo zařízení musí být během pohybu chráněny před kýváním a otáčením pomocí pružných vzpěr.

6.2.15. Lidé nesmí zůstávat na konstrukčních prvcích a zařízení během jejich zvedání a přemisťování.

6.2.16. Během přestávek v práci není dovoleno nechávat zvednuté konstrukční prvky a zařízení viset.

6.2.17. Osoby nesmějí být pod namontovanými konstrukčními prvky a zařízením, dokud nejsou instalovány v konstrukční poloze a zajištěny.

6.2.18. Je-li nutné, aby pracovníci byli pod namontovaným zařízením (konstrukcemi), jakož i na zařízení (konstrukcích), musí být přijata zvláštní opatření k zajištění jejich bezpečnosti.

6.2.19. Výztuhy (tyče atd.) pro dočasné upevnění namontovaných konstrukcí musí být zajištěny k bezpečně instalovaným podpěrám. Počet výztuh, jejich materiál a průřez, způsob tahu a místa upevnění musí být stanoveny organizačně technickou dokumentací. Výztuhy musí být umístěny mimo dopravní vzdálenosti vozidel a zařízení. Výztuhy by se neměly dotýkat ostrých rohů jiných konstrukcí. Ohýbání výztuh v místech jejich styku s prvky jiných konstrukcí je povoleno, pokud je vyloučena možnost jejich poškození a po kontrole pevnosti a stability těchto prvků vlivem sil z výztuh.

6.2.20. Při montáži nosných konstrukcí musí být pracovníkům poskytnuta zařízení k řízení jejich výstupu a sestupu a tato zařízení musí používat.

6.2.21. Před uvolněním ze spojení se zvedacím zařízením musí být montovaná nosná konstrukce zajištěna tak, aby nebyla narušena její stabilita vlivem větru nebo zatížení pociťovaného při montáži.

6.2.22. Části nosných ocelových konstrukcí instalované ve velkých výškách by měly být pokud možno montovány na zemi.

6.2.23. Pod prostorem, kde jsou výškově osazeny nosné konstrukce, musí být nebezpečný prostor oplocen osazením bezpečnostních značek a výstražných plakátů a za tmy nebo za snížené viditelnosti – signálním osvětlením.

6.2.24. Demontáž nosných konstrukcí se provádí vrstva po vrstvě, prvky nosných konstrukcí je nutné snížit. Je zakázáno je pouštět z výšky.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí připojení soukromého domu k elektřině?

6.2.25. Při demontáži ocelových nosných konstrukcí je nutné provést opatření proti náhlému zkroucení, ohnutí a zničení prefabrikovaných ocelových nebo železobetonových konstrukcí.

6.2.26. Konstrukční prvky nebo zařízení instalované v projektové poloze musí být zajištěny tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a geometrická neměnnost.

6.2.27. Odvázání konstrukčních prvků a zařízení instalovaných v projektové poloze by mělo být provedeno po jejich trvalém nebo dočasném upevnění v souladu s projektem. Není dovoleno přemisťovat instalované konstrukční prvky nebo zařízení po jejich odepnutí, s výjimkou případů uvedených v pracovním projektu.

6.2.28. Před prováděním montážních prací musí být stanoven postup pro výměnu podmíněných signálů mezi pracovníkem dohlížejícím na montáž a obsluhou zdvihacího zařízení. Všechny signály dává pouze jedna osoba (předák montážního týmu, vedoucí týmu, rigger-slinger), kromě signálu „Stop“, který může dát každý pracovník, který si všimne nebezpečí.

6.2.29. Při montážních pracích není dovoleno používat zařízení a potrubí, jakož i technologické a stavební konstrukce k zabezpečení technologických a instalačních zařízení bez souhlasu osob odpovědných za jejich provoz.

6.2.30. Při přemísťování konstrukcí nebo zařízení musí být vzdálenost mezi nimi a vyčnívajícími částmi montovaného zařízení nebo jiných konstrukcí nejméně 1 m vodorovně a nejméně 0,5 m svisle.

6.2.31. Při demontáži konstrukcí a zařízení musí být splněny požadavky na instalační práce.

6.2.32. Montáž stavebních konstrukcí a konstrukcí by měla zpravidla začínat prostorově stabilní částí: vaznou buňkou, výztužným jádrem atd.

6.2.33. Instalace konstrukcí nadzemní podlahy (vrstvy) vícepodlažní budovy musí být provedena po konstrukčním upevnění všech instalovaných montážních prvků nosných konstrukcí spodní podlahy.

6.2.34. Instalace další vrstvy rámové budovy je povolena pouze po instalaci uzavíracích panelů nebo dočasných plotů na předchozí vrstvu.

6.2.35. Je zakázáno provádět práce s lidmi ve stejném úseku na podlažích, nad kterými se provádí pohyb, montáž a dočasné upevnění prvků prefabrikovaných konstrukcí a zařízení.

6.2.36. Současné práce na různých podlažích mohou být povoleny se spolehlivými (potvrzenými výpočty pro rázové zatížení) mezipodlažními podlahami po přijetí opatření k zajištění bezpečného provedení práce, s písemným povolením a pod vedením a kontrolou osob odpovědných za bezpečnou instalaci a pohyb zboží.

6.2.37. Před zvedáním musí být konstrukce zkontrolovány, zda nejsou poškozené, očištěny od nečistot, ledu atd.

ČTĚTE VÍCE
Jak říkáte lednici, která se nemusí odmrazovat?

6.2.38. Je zakázáno zvedat konstrukce, které nemají upevňovací smyčky nebo značky, aby bylo zajištěno jejich správné zavěšení a instalace.

6.2.39. Při provádění montážních operací není povolena kontrola souososti otvorů, kontrola shody otvorů v namontovaných dílech prsty, kontrola musí být provedena kónickými trny, montážními zátkami apod.

6.2.40. Upevnění konstrukcí instalovaných v konstrukční poloze musí být provedeno okamžitě po přístrojovém ověření přesnosti jejich polohy.

6.2.41. Při sestavování válcových kontejnerů z jednotlivých zásuvek je třeba provést opatření proti samovolnému svinutí zásuvek a opatření proti samovolnému složení role.

6.2.42. Při práci ve výškách musí být elektrické sítě a jiné inženýrské systémy umístěné v pracovním prostoru zpravidla odpojeny a zkratovány a zařízení a potrubí zbavena výbušných, hořlavých a zdraví škodlivých látek.

6.2.43. Ve výbušném prostředí se musí používat nástroje, zařízení a vybavení, které vylučují možnost jiskření.

6.2.44. Při přemísťování konstrukcí a zařízení s navijáky musí být nosnost brzdových navijáků a kladek stejná jako nosnost trakčních, pokud nejsou projektem stanoveny jiné požadavky.

6.2.45. Při přemísťování konstrukcí nebo zařízení několika zvedacími nebo tažnými prostředky musí být zabráněno přetížení některého z těchto prostředků, k čemuž by měly být použity brzdové prostředky, které zajišťují potřebnou regulaci rychlosti klesání.

6.2.46. Úhly odchylky od svislice nákladních lan a kladek zdvihacího zařízení během práce by neměly překročit hodnotu uvedenou v pasu nebo technických specifikacích pro toto zdvihací zařízení.

6.2.47. Při spouštění konstrukcí nebo zařízení po nakloněné rovině není dovoleno ponechat konstrukce nebo zařízení pohybující se po nakloněné rovině na svahu.

6.2.48. Instalace jednotek zařízení a spojek potrubí a vzduchovodů v blízkosti elektrických vodičů (ve vzdálenosti rovnající se nejdelší délce montované jednotky nebo spoje) musí být prováděna bez napětí.

6.2.49. Není-li možné se zbavit stresu, měla by být práce prováděna podle povolení vydaného předepsaným způsobem.