1. Tento dokument obsahuje požadavky na vybavení objektů ochrany, kterými jsou stavby včetně požárních úseků, stavby, prostory, zařízení (dále jen objekty ochrany), které byly uvedeny do provozu nebo projektová dokumentace, pro kterou byla zaslána k přezkoušení. před datem vstupu v platnost federálního zákona „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“, automatická hasicí zařízení, požární poplachový systém, varovný systém a řízení evakuace osob v případě požáru.

2. Ve vztahu k ochranným zařízením, kde byly po nabytí účinnosti federálního zákona „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“ provedeny velké opravy, rekonstrukce, technická přestavba nebo změna funkčního účelu, požadavky spolkového zákona „ Technické předpisy o požadavcích požární bezpečnosti“ platí část odpovídající rozsahu prací na větší opravy, rekonstrukci, technické dovybavení nebo změnu funkčnosti. Vlastník předmětu ochrany nebo osoba, která je vlastníkem předmětu ochrany na základě práva hospodářského řízení, provozního řízení nebo jiného právního základu stanoveného spolkovým zákonem nebo dohodou, má právo použít ustanovení spolkového zákona „Technický Předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“, bez ohledu na provádění větších oprav, rekonstrukcí, technických dovybavení nebo změny funkčního účelu při vybavování ochranných zařízení automatickými hasicími zařízeními, požární signalizací, varovným systémem a řízením evakuace lidí v případě požáru.

3. Chráněné objekty jsou vybaveny automatickým hasicím zařízením a systémem požární signalizace v souladu s:

kritéria pro vybavení budov systémem požární signalizace a automatickým hasicím zařízením podle přílohy č. 1;

kritéria pro vybavení budov systémem požární signalizace a automatickým hasicím zařízením podle přílohy č. 2;

kritéria pro vybavení prostor systémem požární signalizace a automatickým hasicím zařízením podle přílohy č. 3;

kritéria pro vybavení zařízení automatickými hasicími systémy podle přílohy č. 4.

4. Při překročení hodnoty normového plošného ukazatele uvedeného v přílohách č. 5 a 1 k tomuto dokumentu do 3 procent je povoleno chránit objekt (prostor) požární signalizací bez použití automatických hasicích zařízení. .

5. Následující prostory nejsou vybaveny automatickým hasicím zařízením a (nebo) systémem požární signalizace v budovách a objektech:

a) s mokrými procesy (sprchy, bazény, koupelny, chlazené komory, dřezy atd.);

b) větrací komory (s výjimkou výfukových komor sloužících průmyslovým prostorům kategorie A nebo B pro nebezpečí požáru a výbuchu), čerpací stanice vody, kotelny, výtopny a další prostory pro technické zařízení budovy, které neobsahují hořlavé materiály;

ČTĚTE VÍCE
Co mám dělat, když jsem odeslal nesprávné údaje z elektroměru?

c) kategorie B4 (kromě prostor uvedených v přílohách č. 1 – 3 tohoto dokumentu) a kategorie D pro nebezpečí požáru;

d) vestibuly a předsíně.

6. Ve výtahových halách a bezpečných prostorách smí být instalován pouze systém požární signalizace.

Samostatně stojící snižovací trafostanice a rozvodny s napětím 6 – 10 kilovoltů bez stálých pracovišť nebo bez stálé přítomnosti osob nesmějí být vybaveny automatickým hasicím zařízením a požární signalizací.

7. Plochou areálu uvedenou v příloze č. 3 k tomuto dokumentu se rozumí plocha části budov nebo staveb vyčleněná uzavíracími stavbami klasifikovanými jako požární uzávěry s limitem požární odolnosti nejméně EI 45 pro příčky a minimálně REI 45 pro stěny a stropy. Pokud areál není uzavřen uzavíracími konstrukcemi se stanoveným limitem požární odolnosti, rozumí se plochou těchto prostor plocha vymezená vnějšími obvodovými konstrukcemi budovy nebo stavby.

8. Chráněné objekty jsou vybaveny systémem varování a řízení požární evakuace podle kritérií pro vybavení chráněných objektů systémem varování a řízení požární evakuace podle přílohy č. 5.

Klasifikace výstražných systémů a systémů řízení požární evakuace je uvedena v příloze č. 6.

9. Pokud plocha prostor, které mají být vybaveny automatickým hasicím zařízením, tvoří 40 procent nebo více z celkové podlahové plochy budovy a stavby, měla by být budova a stavba jako celek vybavena automatickým hasicím zařízením. s přihlédnutím k odstavci 7 tohoto dokumentu.

10. Budovy, stavby a prostory nesmí být vybaveny automatickými hasicími systémy, pokud je splněna jedna z podmínek stanovených federálním zákonem „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“ pro to, aby předmět ochrany vyhovoval požadavkům požární bezpečnosti nebo při zajištění bezpečná evakuace osob z budov a staveb.

11. Prostory objektů funkční třídy požárního nebezpečí F1, F2, F3 a F4, chráněné automatickým hasicím zařízením, jsou vybaveny požární signalizací.

V prostorách budov funkční třídy požárního nebezpečí F5, chráněných automatickými hasicími zařízeními, je povoleno neposkytovat systém požární signalizace při zajištění bezpečné evakuace osob z budovy s přihlédnutím k setrvačnosti provozu automatického hasicího zařízení instalace, které musí plnit funkce systému požární signalizace.

12. Zvuková požární signalizace výstražného systému a řízení evakuace osob v případě požáru musí zajišťovat hladinu zvukového signálu nejméně 15 akustických decibelů nad přípustnou hladinu zvuku stálého (pozadí) hluku v chráněném prostoru. V tomto případě musí být celková hladina zvuku v chráněné místnosti (hladina konstantního hluku v místnosti spolu s hladinou zvuku signálů produkovaných všemi akustickými požárními hlásiči) alespoň 75 akustických decibelů ve vzdálenosti 3 metrů od siréna, ale ne více než 120 akustických decibelů v žádném místě chráněných prostor. Hladina zvuku by měla být měřena zvukoměrem ve vzdálenosti 1,5 metru od úrovně podlahy.

ČTĚTE VÍCE
Je možné vyměnit plynový sporák v bytě svépomocí?

13. V místnostech na spaní (místnostech, které jsou funkčně navrženy tak, aby osoby mohly být, když spí), musí mít zvukové signály systému požárního varování a řízení evakuace hladinu zvuku alespoň o 15 akustických decibelů vyšší, než je hladina zvuku neustálý hluk v chráněné místnosti. V tomto případě musí být celková hladina zvuku (hladina konstantního hluku v místnosti spolu s hladinou zvuku signálů produkovaných všemi požárními hlásiči) v chráněné místnosti nejméně 70 akustických decibelů ve vzdálenosti 3 metrů od siréna. Měření by měla být prováděna na úrovni hlavy nejvýše spícího člověka.

14. V chráněných prostorech, ve kterých je hladina hluku stálého (pozadí) vyšší než 95 akustických decibelů, musí být zvukové poplachy kombinovány se světelnými, je povoleno použití světelných blikajících poplachů.

15. Výstražný a řídicí systém pro evakuaci osob v případě požáru musí být aktivován povelovým impulsem generovaným požární signalizací nebo automatickým hasicím zařízením. V tomto případě je povoleno:

a) použít dálkovou a místní aktivaci v systému varování a evakuace v případě požáru, pokud v souladu s tímto dokumentem chráněné objekty nemusí být vybaveny požární signalizací nebo automatickým hasicím zařízením;

b) v systému řízení varování a evakuace pro požáry 3.–5. typu využívat poloautomatické ovládání a také dálkovou a místní aktivaci v jednotlivých varovných zónách.

Nejjednodušší způsob, jak uhasit požár, je ve fázi vznícení. To mohou provést lidé na místě nebo pomocí automatických hasicích systémů.

Umístění hasicího zařízení

Pro maximální bezpečnost prostoru musí být AUPT navržen s ohledem na specifické parametry místnosti a „nebezpečné“ body, například zásuvky. Specialisté společnosti BONTEL nám říkají, jak rychle uhasit požár a kde by měla být umístěna primární hasicí zařízení a automatické systémy.

Kde jsou potřeba primární hasicí látky?

Primární hasicí prostředky jsou potřeba všude tam, kde hrozí požár – a to jsou naprosto jakékoli objekty: sklady, školy, nemocnice, obytné budovy, knihovny, doprava, továrny, doly, stadiony. Mezi primární prostředky patří vše, co lze použít k uhašení požáru a zabránění jeho šíření:

Pro osobu bez příslušného školení je obtížné používat tradiční primární hasicí látky. Otevření požárního hydrantu a připojení hadice vyžaduje fyzickou sílu a zručnost. Oheň musíte zasypat pískem z bezprostřední blízkosti – a to je děsivé. Tradiční hasicí přístroje jsou příliš objemné na to, aby s nimi mohla manipulovat například účetní nebo učitelka ve školce.

ČTĚTE VÍCE
Je polystyrenová pěna dobrý izolátor chladu?

Jak chránit sebe a majetek před požárem? Podle článku 60 123-FZ, které primární hasicí prostředky použít a kam je umístit, závisí na mnoha parametrech:

vlastnosti místnosti, budovy, prostředí;

dostupnost paliv a maziv v zařízení;

průměrný počet lidí v místnosti.

Projekční firma tedy samostatně určuje, jaké zařízení použít k zajištění požární bezpečnosti a kam je umístit. Kvalifikace a zkušenosti inženýra musí být dostatečné pro správné posouzení všech vlastností objektu (a lidí, kteří tam budou nejčastěji). Co to znamená?

Je důležité pochopit, že pouhý nákup a umístění hasicích přístrojů v místnosti se nerovná ochraně zařízení před požárem. Pro použití klasických zařízení jsou nutné specifické znalosti. Například pěnové a vodní hasicí přístroje nelze použít, pokud je požářiště pod napětím, musí být nejprve vypnuto. Kde a jak vypnout elektřinu v konkrétní oblasti, ví většinou jen pár zaměstnanců. V důsledku toho mohou být primární hasicí prostředky umístěny správně, ale jsou zcela zbytečné.

Doporučujeme používat moderní přístroje BONTEL, které jsou určeny přímo pro lidi. Bez speciálního školení lze například používat vzduchové emulzní hasicí přístroje. Jednolitrové zařízení snadno zvedne každý zaměstnanec a desetilitrové hasicí přístroje si poradí s požáry gumy nebo benzínu v podniku.

Ještě jednodušší je použít speciální hasicí sprej – jeho konstrukce není o nic složitější než u osvěžovače vzduchu. Pokud potřebujete uhasit oheň, ale je děsivé přiblížit se ke zdroji požáru, použijte hasicí ampuli, kterou lze hodit do plamene.

Kde by mělo být umístěno primární hasicí zařízení?

Ze zákona musí být veškerá primární hasicí zařízení kromě požárních hydrantů umístěna v požárních skříních nebo na panelech. Přístup ke skříním a panelům musí být omezen (uzamčen, utěsněn), což samo o sobě zvyšuje riziko požáru. Ve skutečnosti musí specialista při návrhu požárně bezpečnostního systému najít rovnováhu mezi požadavky regulačních orgánů a skutečnou funkčností a užitečností systému.

Aby skříně prošly kontrolou, musí splňovat normy GOST R 51844-2009 a NPB 151-2000.

Kde je instalován hasicí systém?

V závislosti na typu hasiva mohou být hasicí systémy pěnové, vodní, plynové nebo aerosolové. Kam bych měl každý z nich nainstalovat?

ČTĚTE VÍCE
Jaký by měl být připravený povrch pro tapetování?

Aby odborník určil, co bude pro konkrétní zařízení nejbezpečnější, vyhodnotí plochu místnosti, výšku stropu, typ stavebních materiálů, nebezpečná místa, přístup ke zdroji energie a dostupnost prostoru pro nádrže s hasicí látkou. . Nejlépe osvědčenými systémy jsou kombinované hasicí systémy, které lze instalovat v jakémkoli objektu.

Kde jsou instalovány a používány automatické hasicí systémy?

AUPT nejen zabrání vzniku požáru, ale také upozorní osoby a pošle signál do centrální ústředny. Při instalaci AUPT je důležité správně určit místa, kde mají být umístěny senzory, sprinklery a autonomní zařízení.

Chcete-li skutečně účinně ochránit svůj domov nebo pracoviště před požárem, obraťte se na specialisty společnosti BONTEL. Vyvíjíme moderní protipožární systémy pro objekty jakéhokoli účelu, vyrábíme protipožární zařízení, která může používat každý.