5.1. Prostorové plánování a konstrukční řešení topných bodů musí splňovat požadavky SNiP 31-03-2001 „Průmyslové budovy“ [19].

5.2. Z hlediska nebezpečí výbuchu a požáru by prostory topných bodů měly být klasifikovány jako kategorie D.

5.3. Topná tělesa mohou být umístěna v průmyslových prostorách kategorie G a D, dále v technických suterénech a podzemních prostorách bytových a veřejných budov. Zařízení výtopen musí být v tomto případě odděleno od těchto prostor ploty nebo přepážkami, které zabraňují neoprávněným osobám v přístupu k zařízení výtopny.

5.4. Budovy samostatných a připojených topných bodů musí mít požární odolnost stupně I, II nebo IIIa.

5.5. Jednotky ústředního vytápění (CHS) by měly být zpravidla poskytovány samostatně. Doporučuje se je zablokovat jinými výrobními prostory.

5.6. Je povoleno poskytovat stanice ústředního vytápění připojené k budovám nebo zabudované do veřejných, administrativních nebo průmyslových budov a staveb, pokud jsou umístěny v samostatné místnosti.

5.7. V prostorách výtopen je povoleno umístit zařízení pro zásobování pitnou vodou a systémy zásobování požární vodou objektu včetně čerpacích agregátů a v prostorách přistavených a vestavěných výtopen – také zařízení pro zásobování ventilačních systémů obsluhující průmyslové prostory kategorie B, D, D pro nebezpečí výbuchu a požáru a administrativní a občanské prostory.

5.8. Jednotlivá topná místa musí být zabudována do objektů, kterým slouží, a umístěna v přízemí za předpokladu, že nad rozvodnami tepla, v technických podzemích nebo v suterénech budov a objektů v blízkosti vnějších stěn budovy nejsou obytné prostory.

5.9. Budovy samostatných a připojených topenišť musí být jednopatrové, je povoleno v nich vybudovat suterény pro umístění zařízení, sběr, chlazení a čerpání kondenzátu a vybudování kanalizace.

V podzemí mohou být umístěna samostatná topná místa za předpokladu:

 • nedostatek spodní vody v prostoru stavby a utěsnění inženýrských sítí vstupujících do budovy teplárny, vyloučení možnosti zaplavení teplárny kanalizací, povodněmi a jinými vodami;
 • zajištění gravitačního odvodu vody z potrubí topného bodu;
 • zajištění automatizovaného provozu zařízení topných bodů bez stálého personálu údržby s poplachovým systémem a částečným dálkovým ovládáním z dispečinku.

5.11. Při vývoji prostorově plánovacích a konstrukčních řešení pro samostatně stojící a nástavbové objekty topných těles určených pro průmyslové a zemědělské podniky se doporučuje počítat s možností jejich následného rozšíření.

5.12. Topná místa zabudovaná do budov by měla být umístěna v blízkosti vnějších stěn budov ve vzdálenosti nejvýše 12 m od východu z těchto budov.

ČTĚTE VÍCE
Jak uspořádat nábytek v ložnici podle Feng Shui?

5.13. Při umísťování topných bodů v oddělených místnostech bytových a veřejných budov by měl být proveden ověřovací výpočet tepelných příkonů z prostor topného bodu do sousedních místností. Pokud přípustná teplota vzduchu v těchto místnostech překročí přípustnou teplotu vzduchu, je třeba provést opatření k dodatečné tepelné izolaci obvodových konstrukcí sousedních místností.

5.14. Východy musí být zajištěny z topných bodů zabudovaných v budovách, pokud je zde samostatná místnost:

 • je-li délka místnosti s výhřevným bodem 12 m nebo méně a je umístěna ve vzdálenosti menší než 12 m od východu z budovy ven – jeden východ ven přes chodbu nebo schodiště;
 • je-li délka místnosti s výhřevným bodem 12 m nebo méně a je umístěna ve vzdálenosti větší než 12 m od východu z budovy, je jeden samostatný východ ven;
 • je-li délka místnosti s topným bodem větší než 12 m, jsou zde dva východy, z nichž jeden musí být přímo venku, druhý přes chodbu nebo schodiště.

5.15. Prostory výtopen s chladicí párou o tlaku větším než 1,0 MPa musí mít minimálně dva východy bez ohledu na velikost místnosti.

5.16. U podzemních volně stojících nebo přistavených otopných těles je povoleno zajistit druhý výstup přistavenou šachtou s poklopem nebo poklopem ve stropě a u otopných těles umístěných v technických podzemích nebo suterénech budov – východem do sousední místnost.

5.17. Dveře a vrata z topeniště, pokud je umístěno v samostatné místnosti, se musí otevírat z místnosti nebo budovy topeniště směrem od vás.

5.18. Při výběru materiálů pro stavební konstrukce topných bodů umístěných v samostatné místnosti nebo budově by měl být vlhký režim místnosti v souladu s SNiP 23-02-2003 „Tepelná ochrana budov“ [13].

K ochraně stavebních konstrukcí před korozí musí být použity antikorozní materiály v souladu s požadavky SNiP 2.03.11-85 „Ochrana stavebních konstrukcí před korozí“ [19]. Použití vápenopískových cihel v obvodových konstrukcích prostor není povoleno.

5.19. Vnější tvary, materiál a barvu vnějších obvodových konstrukcí se doporučuje volit s ohledem na architektonický vzhled okolních budov a staveb nebo budov, ke kterým jsou topná tělesa připojena.

5.20. V prostorách topných bodů by mělo být oplocení dokončeno odolnými materiály odolnými proti vlhkosti, které umožňují snadné čištění.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost mezi zrcadlem a komodou?

5.21. Místa ústředního vytápění by měla být vybavena příjezdovými cestami s tvrdým povrchem a plochami pro dočasné uskladnění zařízení během oprav.

5.22. Zařízení topných bodů se doporučuje používat v blokovém provedení, pro které je nutné:

 • používat ohřívače vody, čerpadla a další zařízení v jednotkách připravených z výroby;
 • použijte zvětšené montážní bloky potrubí;
 • konsolidovat technologicky propojená zařízení do přenosných bloků s potrubím, armaturami, přístrojovým vybavením, elektrickým zařízením a tepelnou izolací.

5.23. Minimální světlé vzdálenosti od stavebních konstrukcí k potrubí, zařízení, armaturám, mezi povrchy tepelně izolačních konstrukcí sousedních potrubí, jakož i světlá šířka průchodů mezi stavebními konstrukcemi a zařízeními jsou uvedeny v příloze D.

5.24. Výška prostor od hotové podlahové značky ke spodní části vyčnívajících stropních konstrukcí (v čistém stavu) se doporučuje, aby nebyla menší než, m: pro pozemní stanice ústředního vytápění – 4,2; pro podzemní – 3,6; pro ITP – 2,2.

5.25. Při umístění ITP ve sklepech a suterénech, jakož i v technických podzemních prostorách budov, je povoleno vzít výšku prostor a volných průchodů do nich nejméně 1,8 m.

5.26. Nádrže na kondenzát a akumulační nádrže o objemu větším než 3 m by měly být instalovány mimo areál topenišť na volném prostranství. V tomto případě musí být provedena opatření pro tepelnou izolaci nádrží, instalaci vodotěsných uzávěrů zabudovaných přímo do nádrže, jakož i instalaci plotů s výškou nejméně 1,6 m ve vzdálenosti nejvýše 1,5 m od povrch nádrží, zabraňující neoprávněným osobám v přístupu k nádržím.

5.27. Pro instalaci zařízení, jejichž rozměry přesahují rozměry dveří, by měly být v zemních topných bodech zajištěny instalační otvory nebo vrata ve stěnách a rozměry instalačního otvoru a vrat by měly být o 0,2 m větší než rozměry největšího zařízení. nebo potrubní blok.

5.28. Není potřeba zajišťovat otvory pro přirozené osvětlení topných bodů.

5.29. Pro přemisťování zařízení a armatur nebo integrálních částí jednotek zařízení by měla být k dispozici zařízení pro zvedání a přepravu inventáře.

5.30. Stacionární zvedací a přepravní zařízení by měla být vybavena:

 • s hmotností přepravovaného nákladu od 150 kg do 1 tuny – jednokolejky s ručními kladkostroji a mačkami nebo jednonosníkové ruční mostové jeřáby;
 • stejné, do 2 t – jednonosníkové ruční mostové jeřáby;
 • stejné, více než 2 tuny – jednonosníkové elektrické závěsné jeřáby.
ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit uhlíkové usazeniny z teflonem potažené pánve?

5.31. Je povoleno zajistit možnost použití mobilních malých zvedacích a přepravních vozidel za předpokladu, že je zajištěn vjezd a pohyb vozidel přes topné místo. Mechanizační prostředky mohou být specifikovány při zpracování projektu pro konkrétní podmínky.

5.32. Pro odvod vody by měly být podlahy navrženy se sklonem 0,01 směrem k vpusti nebo drenážní jímce. Minimální rozměry drenážní jímky by měly být zpravidla minimálně 0,5 × 0,5 m půdorysně s hloubkou minimálně 0,8 m. Jímka by měla být zakryta vyjímatelným roštem. Pokud neexistují prostředky pro automatické odstranění vody, zajistěte odvodňovací systém s vypouštěním vody z odtoků a větracích otvorů.

5.33. V místech ohřevu by měla být zajištěna otevřená pokládka potrubí. Je povoleno pokládat potrubí do kanálů, jejichž horní část se překrývá s úrovní hotové podlahy, pokud těmito kanály nevstupují do topné jednotky žádné výbušné nebo hořlavé plyny a kapaliny. Kanály musí mít odnímatelné stropy s jednotkovou hmotností nejvýše 30 kg. Dno kanálů musí mít podélný sklon minimálně 0,02 směrem k drenážní jímce.

5.34. Pro servis zařízení a armatur umístěných ve výšce 1,5 až 2,5 m od podlahy musí být zajištěny mobilní nebo přenosné konstrukce (plošiny). V případech, kdy není možné vytvořit průchody pro mobilní plošiny, stejně jako pro servis zařízení a armatur umístěných ve výšce 2,5 m nebo více, je nutné opatřit stacionární plošiny šířky 0,6 m ploty a stálými schodišti. Vzdálenost od úrovně stacionární plošiny ke stropu musí být minimálně 1,8 m.

5.35. Minimální vzdálenost od okraje pohyblivých podpěr k okraji podpěrných konstrukcí (traverz, konzol, podpěrných podložek) potrubí by měla zajistit maximální možný boční posun podpěry s rezervou minimálně 50 mm. Kromě toho musí být minimální vzdálenost od okraje traverzy nebo konzoly k ose trubky alespoň 1,0 Dy (kde Dy je jmenovitý průměr trubky)

5.36. Světlá vzdálenost od povrchu tepelně-izolační konstrukce potrubí ke stavebním konstrukcím budovy nebo k povrchu tepelně-izolační konstrukce jiného potrubí musí být s přihlédnutím k pohybu potrubí nejméně 30 mm. .

5.37. V místech ohřevu je při výpočtu pevnosti trubek povoleno připojovat potrubí menšího průměru k potrubí většího průměru.

ČTĚTE VÍCE
Jak resetovat chybu na pračce Hotpoint Ariston?

5.38. Položení vodovodního systému by mělo být provedeno v jedné řadě nebo pod potrubím topných sítí a je nutné tepelně izolovat vodovodní systém, aby se zabránilo tvorbě kondenzace na povrchu vodovodního potrubí.

5.39. V místech ohřevu by mělo být přívodní potrubí umístěno vpravo od zpětného potrubí (podél toku chladicí kapaliny v přívodním potrubí) při pokládání potrubí v jedné řadě.

5.40. Umístění a upevnění potrubí uvnitř topného bodu by nemělo bránit volnému pohybu obsluhy a zdvihacích a přepravních zařízení.

5.41. Pro kompenzaci tepelného prodloužení potrubí v místech ohřevu se doporučuje použít úhly natočení potrubí (samokompenzace). Instalace kompenzátorů ve tvaru U, čoček, vlnovců a ucpávek na potrubí by měla být zajištěna, pokud není možné kompenzovat teplotní prodloužení v důsledku samokompenzace.

5.42. Není dovoleno umisťovat armatury, drenážní zařízení, přírubové a závitové spoje v místech, kde jsou potrubí vedena nad dveřními a okenními otvory, jakož i nad vraty.

5.43. K propláchnutí a vyprázdnění systémů spotřeby tepla na jejich vratných potrubích k uzavíracím ventilům (podél toku chladicí kapaliny) je instalována armatura s uzavíracími ventily. Průměr armatury by měl být určen výpočtem v závislosti na kapacitě a požadované době pro vyprázdnění systémů.

5.44. Potrubí by měla být vybavena armaturami s uzavíracími ventily:

 • v nejvyšších bodech všech potrubí – o jmenovitém průměru minimálně 15 mm pro odvzdušňování (odvzdušňovače),
 • v nejnižších bodech vodovodního a kondenzátního potrubí a také na kolektorech – o jmenovité světlosti minimálně 25 mm pro odvod vody (svody).

5.45. V místech ohřevu by neměly být žádné propojky mezi přívodním a vratným potrubím a obtokovým potrubím výtahů, regulačními ventily, lapači bahna a zařízeními pro měření průtoku chladiva a tepla. Je povoleno instalovat propojky mezi přívodní a vratné potrubí v místě vytápění za předpokladu, že jsou na nich instalovány dva postupně umístěné ventily (ventily). Mezi těmito ventily musí být odvodňovací zařízení napojené na atmosféru. Za normálních provozních podmínek musí být armatury na propojkách uzavřeny a utěsněny a ventil odvodňovacího zařízení musí být otevřený.

5.46. Není dovoleno zajišťovat obtokové potrubí pro čerpadla (kromě pomocných čerpadel), výtahy, regulační ventily, lapače bahna a zařízení pro měření tepelných toků a spotřeby vody.

ČTĚTE VÍCE
Potřebujete umět kreslit, abyste se stali zahradním designérem?

5.47. Parní potrubí musí být opatřeno spouštěcím (přímým) a trvalým (přes lapač kondenzátu) odvodněním v souladu s požadavky SNiP 41-02-2003 „Tepelné sítě“ [2].