f) nedostatek chladiva, je-li v měřiči tepla zahrnuta funkce detekce havarijního stavu.

57. Měřič tepla musí zjišťovat dobu (), po kterou byl skutečný hmotnostní průtok chladiva přívodním potrubím menší než přípustná minimální normovaná hodnota pro měřicí přístroj, a dobu (), po kterou byl skutečný hmotnostní průtok chladicí kapaliny chladicí kapaliny přes přívodní potrubí byla vyšší než maximální normovaná hodnota pro měřicí přístroj.

58. Při provozu měřiče tepla v období musí výpočet tepelné energie pokračovat a čas musí být zaznamenán v archivu měřidel tepla.

Organizace zásobování teplem má právo požadovat po spotřebiteli výměnu měřičů tepla a do doby jejich výměny stanovit množství spotřebované tepelné energie výpočtem v těchto případech:

a) je-li doba, po kterou byl skutečný průtok chladiva menší než minimální normovaná hodnota pro daný měřicí přístroj, více než 30 procent vykazovaného období (pokud nedojde k poruchám v provozu soustav zásobování teplem);

b) je-li doba, po kterou byl skutečný průtok chladiva větší než maximální normovaná hodnota pro daný měřicí přístroj, více než 10 procent vykazovaného období (pokud nedojde k poruchám v provozu soustav zásobování teplem).

59. Časová bilance se vypočítá pomocí vzorce:

V případě nesoučasného výskytu mimořádných situací:

– celková doba mimořádných situací, h;

– čas vykazovaného období, h;

– doba normální činnosti měřiče tepla v normálním režimu, h;

– doba, po kterou byl teplotní rozdíl menší než přípustný normalizovaný teplotní rozdíl pro měřič tepla definovaný v pasportu měřiče tepla, h;

– čas výpadku napájení, h;

– doba trvání jakékoli poruchy (havárie) měřicích přístrojů (včetně změny směru proudění chladiva) nebo jiných zařízení měřicí jednotky, které znemožňují měření tepelné energie, h.

Při současném výskytu dvou nebo více havarijních stavů je pro výpočet akceptován libovolný časový interval havarijní situace kromě jednoho (doba jejich působení je zohledněna a zaznamenána v archivu měřiče tepla, ale není sčítána). Volbu konkrétního časového úseku může provést měřič tepla buď podle stanovených priorit, nebo jiným způsobem uvedeným ve smlouvě.

Během mimořádných situací; ; Výpočet tepelné energie se neprovádí.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když je horizontální akumulátor umístěn svisle?

60. Množství tepelné energie spotřebované během vykazovaného období () se vypočítá pomocí vzorce:

– množství tepelné energie vypočítané měřičem tepla v normálním režimu během intervalu, Gcal.

– množství tepelné energie vynaložené na kompenzaci ztrát tepelné energie izolací s přihlédnutím k úniku chladiva v úseku potrubí od hranice bilance k měřicí stanici. Tato hodnota je uvedena ve smlouvě a je zohledněna v případě, že měřidlo není instalováno na hranici rozvahy.

– množství tepelné energie spotřebované spotřebitelem v mimořádných situacích podle odečtů elektroměrů;

– množství tepelné energie nevrácené spotřebitelem spolu se ztraceným chladivem (únik, neoprávněná demontáž chladiva).

61. Množství tepelné energie spotřebované během období mimořádných situací () se vypočítá podle vzorce Gcal:

– množství tepelné energie vypočítané měřičem tepla v normálním režimu během intervalů , a , Gcal;

– doba normální činnosti měřiče tepla v normálním režimu, h;

– celková doba mimořádných situací, h;

62. Pokud celková hodnota přesáhne 15 kalendářních dnů během vykazovaného období, množství spotřebované tepelné energie se stanoví výpočtem podle požadavků § 8.

63. Množství tepelné energie nevrácené spotřebitelem spolu se ztraceným chladivem (únik, neoprávněná demontáž chladiva) () se vypočítá pomocí vzorce:

– vypočtená hmotnost úniku chladiva (podle části X této metodiky), t;

– vážená průměrná entalpie chladicí kapaliny ve zpětném potrubí spotřebitele, kcal/kg;

– průměrná entalpie studené vody u zdroje tepelné energie, kcal/kg.

64. V letním období jsou pro účtování akceptovány odečty měřidel tepla, a to i v případě, že v noci a o víkendech je skutečný průtok chladiva pod minimální hodnotou normalizovaného rozsahu pro měřicí přístroj, ale současně průměrný hodinový průtok chladiva rychlost za vykazované období překračuje minimální průtok, o který je měřicí přístroj normalizován:

– objem chladiva prošlého přívodním potrubím během vykazovaného období, m3;