Výstavba podniků, budov a staveb nebo jejich rekonstrukce začíná až po včasné, důkladné a komplexní přípravě stavby. Přípravné činnosti zajišťují nepřetržité a technicky zdatné stavební a montážní práce, včasné a kvalitní uvedení zařízení do provozu, koordinaci akčních plánů všech účastníků výstavby a dosažení vysoké rychlosti výstavby.

Organizační a technická příprava výstavby je chápána jako soubor organizačních a technických opatření, která přispívají k systematickému nasazování a realizaci stavební výroby. Organizační a technická příprava je prováděna v souladu s „Pravidly pro investiční zakázky“ objednatelem, v případě potřeby službami generálního projektanta a generálního dodavatele. Načasování realizace organizačně-technických opatření není upraveno normami doby výstavby, ale u složitých objektů je charakter a načasování realizace přípravných opatření stanoveny směrnicemi.

Při praktické realizaci organizačního a technického školení se během něj rozlišují tři hlavní etapy (obrázky 3.1, 3.2):

I. etapa – organizační příprava prováděná v prostoru stavby před zahájením prací na staveništi;

II. etapa – inženýrsko-technická příprava (nebo přípravné období), prováděná na staveništi samotném i mimo něj;

III. etapa – technologická (nebo objektová) příprava prováděná při výstavbě jednotlivých budov a staveb nebo provádění určitých druhů prací.

Obrázek 3.1. Skladba činností organizační přípravy (I. etapa) pro výstavbu

Organizační příprava (1. etapa) se provádí pro staveniště jako celek před zahájením přípravného období a zahrnuje následující soubor činností:

• zajištění projektové a odhadní dokumentace stavby;

• přidělení staveniště v přírodních podmínkách;

• evidence financování výstavby;

• evidence povolení a povolení ke stavebním pracím;

• uzavření rámcové smlouvy a subdodavatelských smluv na výstavbu;

• řešení problematiky stěhování osob a organizací v objektech určených k demolici;

• zajištění stavby přístupovými cestami, elektřinou, vodou, teplem, komunikačním systémem a prostory pro spotřebitelské služby pro pracovníky stavby;

• organizování dodávek zařízení, materiálů, konstrukcí a výrobků pro stavebnictví a řadu dalších činností.

Inženýrské a technické školení (2. stupeň) zahrnuje technické

příprava stavby (práce mimo staveniště) a inženýrská příprava vlastního staveniště (práce na staveništi).

Přípravné práce mimo staveniště zahrnují výstavbu

• příjezdové cesty k místu a kotviště;

• elektrická vedení s trafostanicemi;

• vodovodní sítě s vodními objekty;

• kanalizační kolektory s čistícími zařízeními;

• obytné osady a servisní tábory pro stavitele;

ČTĚTE VÍCE
Jak se sanitární tmel liší od univerzálního tmelu?

• potřebné zázemí pro rozvoj výrobní základny stavebních organizací;

• konstrukce a komunikační zařízení pro stavební řízení.

Přípravné práce na místě zahrnují

• dodávka – převzetí geodetického vytyčovacího podkladu pro stavební a geodetické vytyčovací práce pro pokládku inženýrských sítí, komunikací a výstavbu budov a staveb;

• uvolnění staveniště pro výstavbu

konkrétně – instalační práce (vyklízení území, demolice budov

• územní plánování, umělé snižování hladin podzemních vod (je-li to nutné);

• přeložky stávajících (v případě potřeby) a položení nových inženýrských sítí;

• výstavba trvalých a dočasných komunikací, inventarizace dočasného oplocení staveniště s organizací kontroly přístupu;

• umístění mobilních (inventárních) budov a staveb pro výrobní, skladovací, pomocné, domácí a veřejné účely;

• uspořádání skladovacích ploch a prostor pro materiály, konstrukce a zařízení;

• organizace spojů pro operativní a dispečerské řízení práce;

• zajištění staveniště zásobováním a vybavením požární vody, osvětlením a poplašnými systémy.

Dokončení přípravných prací mimo staveniště a staveniště v rozsahu, který zajistí hlavní stavbu projektovaným tempem, je potvrzeno zákonem.

Je třeba poznamenat, že pokud v 1. etapě přípravných prací hraje prim zákazník a generální projektant, pak ve 2. etapě zaujímají první místo generální dodavatel a subdodavatelé. Skladba a doba trvání prací v přípravném období je stanovena v projektu organizace výstavby (COP), vypracovaném projektanty. Délka přípravné doby výstavby je upravena normami doby výstavby (SNIP 1.04.03. -85).

Při přípravě stavebních a instalačních prací na objektech nebo technologických

logická příprava (fáze 3) proveďte následující operace:

• vypracovávat pracovní projekty (WPP), přenášet a přijímat geodetické průrazné značky upevněné na zemi částmi budov a druhy prací;

• vyvinout a zavést opatření k organizaci práce a poskytnout stavebním četám mapy pracovních procesů;

• organizovat nástrojárnu, která týmům poskytne potřebné prostředky drobné mechanizace, nářadí, měřicí a kontrolní zařízení, lešení, oplocení a instalační zařízení;

• organizovat instalaci a demontáž stavebních strojů a cest pro jejich pohyb;

• organizovat instalaci pomocných zařízení (lešení,

sovy, místa pro zvětšené a dopravníkové montáže konstrukcí

• vytvořit potřebnou zásobu stavebních materiálů a konstrukcí;

• rozšířit silnice pro průjezd vozidel, vybavit místa pro příjem a montáž stavebních materiálů;

• provést soubor opatření k přípravě na období podzim-zima (zprovoznění trvalého vytápění, nákup elektrických ohřívačů, ohřívačů vzduchu, instalace pařenišť, vozíků na izolační maltu a beton, nákup sad zimních pracovních oděvů atd.) a pro začátek jarního tání (výběr

ČTĚTE VÍCE
Jak změřit izolaci elektromotoru pomocí megaohmmetru?

Úkoly přípravy stavební výroby, její účastníci.

Všeobecné organizační a technické školení.

Příprava stavební organizace pro výstavbu zařízení.

Příprava stavby zařízení.

Stavební výroba je komplexní systém s velkým počtem účastníků, kteří jsou v kompetenci různých ministerstev a resortů. Včasné a kvalitní uvedení zařízení do provozu závisí především na koordinaci jejich činností při realizaci projektu. Bez předem promyšleného a provázaného akčního plánu pro všechny účastníky výstavby není možné včasné provedení zakázky.

Podle stávajících stavebních předpisů a předpisů je před zahájením každého projektu vypracován soubor organizačních a technických opatření, která usnadní systematické zavádění a postup výstavby v daném časovém rámci. Provádění těchto činností směřuje k zajištění nepřetržité a technicky zdatné realizace stavebních prací a uvedení zařízení do provozu v plánovaném termínu.

Příprava stavební výroby v souladu s SNiP 3.01.01-85 sestává z obecné organizační a technické přípravy prováděné před zahájením prací na staveništi, příprava na výstavbu zařízení, během níž související práce mimo a na místě k rozvoji a organizaci staveniště se provádí i přilehlá území a opatření ekonomického plánování. PSP zahrnuje přípravu organizace výstavby na výstavbu objektu a přípravu na stavební a instalační práce.

Podle charakteru vykonávané práce v rámci PSP se rozlišují dva typy školení: materiální a informační.

Materiální příprava zahrnuje: organizaci práce performerů a spoluvykonavatelů, výrobní základnu a flotilu stavebních strojů; příprava nástrojů, zařízení, konstrukcí a materiálů.

Informační PSP zahrnuje: projektovou a odhadovou dokumentaci, organizační a technologickou dokumentaci, normy, standardy a návody. V procesu informačního PSP se rozlišují tyto hlavní etapy: návrh stavebních projektů, vývoj PIC, vývoj PPR, plánování požadavků na zdroje (materiálové, pracovní, finanční), příprava logistiky. Uvedené etapy jsou autonomní, protože je provádějí různí účastníci výstavby.

Hlavními regulačními dokumenty, které upravují přípravu na výstavbu zařízení, jsou SNiP 3.01.01-85, SNiP 1.04.03-85 „Normy pro dobu výstavby a nedodělky při výstavbě podniků, budov a staveb“, „Pravidla smluvních dohod pro investiční výstavba“ atd.

Obecnou organizační a technickou přípravu provádí objednatel a předchází pracím přípravného období. Načasování jejich realizace není upraveno normami délky výstavby.

Obecná organizační a technická příprava zajišťuje systematické a vyvážené rozmístění a realizaci výstavby napříč všemi druhy zdrojů v souladu se stanovenými úkoly vycházejícími ze vzájemně souvisejících činností objednatele, projekční, generální dodavatelské a subdodavatelské organizace a dalších účastníků investičního cyklu.

ČTĚTE VÍCE
Kolik energie potřebuje transformátor pro LED pásek?

Všeobecné organizační a technické školení zahrnuje:

Vypracování studie proveditelnosti pro studii proveditelnosti výstavby zařízení, výběr staveniště, zpracování zadání a technických podmínek pro projektování.

Stanovení složení SOT pro výstavbu zařízení, vytváření a zvyšování jejich výrobní kapacity.

Projektování budov a konstrukcí včetně vypracování projektů organizace výstavby (COP).

Přidělení pozemku pro výstavbu.

Evidence financování a uzavírání stavebních smluv a subdodávek.

Stěhování osob a organizací ze staveniště.

Zadávání objednávek na dodávky zařízení, jakož i organizace poskytování zařízení, konstrukcí, materiálů a produktů.

Výstavba příjezdových komunikací a vnějších komunikací obsluhujících zastavěné území.

Do zahájení prací na staveništi musí být schválen projekt s uceleným odhadem a plánem organizace výstavby a vypracována pracovní dokumentace a projektový záměr pro rozsah prvního roku výstavby.

Projektová a odhadová dokumentace předaná objednatelem generálnímu dodavateli obsahuje odsouhlasený stavební plán, který slouží jako podklad pro získání povolení k výkopovým pracím.

Měla by být provedena příprava společné organizace trhu pro výstavbu zařízení, aby byly vytvořeny nezbytné podmínky pro včasné plnění smluvních dohod o uvedení zařízení a výrobních kapacit do provozu a zvýšení konkurenceschopnosti. V tomto případě jsou vyřešeny následující problémy:

Vývoj ERP pro roční program.

Vypracování ročního plánu výroby a ekonomiky.

Vypracování operativních plánů výroby (čtvrtletí, měsíc, týden) s dispečinkem řídicího systému.

Rozvoj komplexní logistické podpory pro budovaná zařízení organizace.

V rámci ERP jsou zpracovávány následující organizační a technologické dokumenty.

Konsolidovaný harmonogram prací pro stavební organizaci na 1-2 roky.

Harmonogram uvádění objektů do provozu a jeho realizace.

Seznam rozdělení smluvních prací mezi organizace, účinkující a speciální týmy (týmy).

Harmonogram přesunů hlavních stavebních strojů a mechanismů na stavbách.

Objekt po objektu plán pro vybavení řídicího systému stroji, mechanismy a standardními stavebnicemi.

Harmonogram požadavků a kompletní dodávka materiálových a technických prostředků pro budovaná zařízení.

PPR na výstavbu zařízení zařazených do ročního programu.

Schémata objektových sítí obsažená v PPR, časově vázaná na konsolidovaný harmonogram prací organizace výstavby.

Ve stávajících výrobních strukturách (trust, sdružení, nájemní podnik) je ERP těchto organizací tvořeno projekty pro organizování obecných stavebních a specializovaných systémů řízení. Spojovacím dokumentem je v tomto případě konsolidovaný kalendářní plán.

Příprava výstavby zařízení v praxi a regulačních dokumentech se nazývá přípravné období, za jehož realizaci jsou odpovědné smluvní obecné stavební a specializované organizace. Hlavním dokumentem pro přípravu objektu pro výstavbu je PPR.

ČTĚTE VÍCE
Jak se dokumenty ukládají v organizacích?

Do přípravného období po dokončení organizačních opatření jsou zahrnuty práce, které je nutné provést k přípravě staveniště pro stavbu.

Práce na staveništi přípravného období zahrnují pouze práce související s rozvojem staveniště a zajišťující běžný vývoj hlavní doby výstavby, jako jsou:

Vytvoření sítě geodetické podpory zákazníkem.

Rozvoj staveniště – vyklízení území, demolice objektů atd.

Inženýrská příprava staveniště.

Výstavba dočasných staveb, ale i jednotlivých hlavních zařízení určených pro potřeby stavby (včetně oplocení areálu stavby).

Mimostaveništní práce přípravného období zahrnují výstavbu hlavních tahů (nad 3 km), elektrického vedení, silnic atd. s trafostanicemi, zásobování vodou s vodovodními objekty atd.

Mezi činnosti pro zpracování organizační a technologické dokumentace pro objekt patří: studie projektové a odhadové dokumentace pro výstavbu objektu a uzavření smlouvy na zpracování PPR pro zvlášť složité objekty, rozvoj PPR na základě stavby (včetně regulační a technologické dokumentace), její koordinace a schvalování.

Regulační a technologickou dokumentaci pro vybavení objektu materiálně technickými prostředky zpracovává generální dodavatel. Subdodavatelé zpracovávají technickou dokumentaci pouze pro jimi vykonávanou práci a předávají ji generálnímu dodavateli ke vzájemné koordinaci prací. Hlavními dokumenty při tvorbě vědeckotechnické dokumentace jsou montážní a technologické mapy, které určují názvosloví a množství materiálových a technických prostředků.

Vypracovávání a schvalování plánů operativních prací zahrnuje vypracování a schvalování měsíčních plánů výroby práce, logistiky a nákladní dopravy, týdenních, denních a hodinových plánů výroby práce, logistiky a nákladní dopravy.

Pro jednotnou a koordinovanou práci všech oddělení a organizací, které se podílejí na výstavbě objektu, musí být vypracovány operační plány zohledňující racionální rozložení objemů stavebních a instalačních prací mezi objekty, týmy a plánovací období stanovené ERP stavební organizace. .