V jakých případech se používají objímky, když kabely procházejí stěnami?

Zpráva od Paul

Ve všech případech, kdy jsou kabely uloženy za neprostupnými podhledy nebo procházejí příčkami se skupinou hořlavosti G2-G4, musí být uloženy v ocelových trubkách nebo slepých ocelových krabicích s možností lokalizace.

14.15. . Lokalizační schopnost je schopnost ocelové trubky odolat zkratu v elektrickém vedení v ní uloženém, aniž by propálila její stěny – tabulka 14.1.

Zpráva od Michail_D

Ve všech případech, kdy jsou kabely uloženy za neprostupnými podhledy nebo procházejí příčkami se skupinou hořlavosti G2-G4, musí být uloženy v ocelových trubkách nebo slepých ocelových krabicích s možností lokalizace.

Zpráva od Paul

PUE, bod 2.1.58. V místech, kde dráty a kabely procházejí stěnami, mezipodlahovými stropy nebo kde vycházejí ven, je nutné zajistit možnost výměny elektrických rozvodů. K tomu musí být průchod vytvořen v potrubí, krabici, otvoru atd. Aby se zabránilo pronikání a hromadění vody a šíření požáru v místech průchodu stěnami, stropy nebo východy ven, mezery mezi vodiči, kabely a potrubí (kanály, otvory atd.), jakož i záložní potrubí (kanály, otvory atd.) by měly být utěsněny. .p.) snadno odstranitelnou hmotu z ohnivzdorného materiálu. Těsnění musí umožnit výměnu, dodatečnou instalaci nových vodičů a kabelů a zajistit, aby mez požární odolnosti otvoru nebyla menší než mez požární odolnosti stěny (podlahy).

doložka 2.1.79. Vstupy do objektů se doporučuje provádět stěnami v izolačním potrubí, aby se voda nemohla hromadit v průchodu a pronikat do objektu.

doložka 7.1.38. Elektrické sítě uložené za neprůchozími podhledy a v příčkách jsou považovány za skryté elektrické rozvody a měly by být provedeny; za stropy a v dutinách příček z hořlavých materiálů v kovových trubkách s lokalizačními schopnostmi a v uzavřených boxech; za stropy a v příčkách z nehořlavých materiálů* – v potrubích a kanálech z nehořlavých materiálů, stejně jako kabely zpomalující hoření. V tomto případě musí být možné vyměnit vodiče a kabely.
________________
* Podhledy z nehořlavých materiálů jsou takové stropy, které jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů, přičemž ostatní stavební konstrukce umístěné nad zavěšenými podhledy, včetně mezipodlažních, jsou rovněž vyrobeny z nehořlavých materiálů.

Stavební předpisy a předpisy SNiP 3.05.06-85 „Elektrická zařízení“
bod 3.18. Průchody nepancéřových kabelů, chráněných a nechráněných drátů přes ohnivzdorné stěny (přepážky) a mezipodlahové stropy musí být provedeny v úsecích potrubí nebo v krabicích nebo otvorech a přes hořlavé – v úsecích ocelových trubek. Otvory ve stěnách a stropech musí mít rám, který zabrání jejich zničení během provozu. V místech, kde dráty a kabely procházejí stěnami, stropy nebo kde vycházejí ven, by měly být mezery mezi dráty, kabely a potrubím (kanál, otvor) utěsněny snadno odstranitelnou hmotou z nehořlavého materiálu.
Těsnění by mělo být provedeno na každé straně potrubí (potrubí atd.). Při otevřeném pokládání nekovových trubek musí být utěsnění míst, kde procházejí požárními přepážkami, provedeno nehořlavými materiály ihned po položení kabelů nebo vodičů do potrubí.
Utěsnění mezer mezi trubkami (potrubí, otvory) a konstrukcí budovy (viz odstavec 2.25), jakož i mezi dráty a kabely uloženými v trubkách (potrubí, otvory), pomocí snadno odstranitelné hmoty ohnivzdorného materiálu by mělo zajistit požární odolnost odpovídající požární odolnost stavební konstrukce.

ČTĚTE VÍCE
V jakém případě se provádí přepočet energií?

klauzule 3.65. Kabelové průchody stěnami, přepážkami a stropy v průmyslových objektech a kabelových konstrukcích musí být provedeny přes úseky nekovových trubek (volný azbest, plast atd.), texturované otvory v železobetonových konstrukcích nebo otevřené otvory. Mezery v úsecích potrubí, otvory a otvory po položení kabelů musí být utěsněny ohnivzdorným materiálem, například cementem s pískem v objemovém poměru 1:10, jíl s pískem – 1:3, jíl s cementem a pískem – 1,5:1:11, perlit expandovaný stavební omítkou – 1:2 atd., po celé tloušťce stěny nebo příčky.
Mezery v průchodech stěnami nelze utěsnit, pokud tyto stěny nejsou protipožární.

klauzule 3.67. Kabelové vstupy do budov, kabelových konstrukcí a dalších prostor musí být provedeny v azbestocementových volně průtočných trubkách v texturovaných otvorech v železobetonových konstrukcích. Konce trubek musí vyčnívat ze stěny budovy do výkopu, a pokud existuje slepá oblast, za její linii nejméně o 0,6 m a mít sklon směrem k výkopu.