237. Při provozu je nutné hlídat rovnoměrné rozložení zátěže a hlídat stav prvků závěsného systému, dále zajistit seřízení napnutí závěsů po instalaci a při provozu kotle způsobem předepsané návodem k obsluze (návodem).

238. Volba média z odbočky nebo potrubí spojujícího bezpečnostní zařízení s chráněným prvkem není povolena.

239. Instalace uzavíracích zařízení na přívodu páry k ventilům a na potrubí mezi pulzním a hlavním ventilem pulzních bezpečnostních zařízení je zakázána.

240. Přímočinné stavoznaky instalované svisle nebo nakloněné dopředu pod úhlem nejvýše 30° musí být umístěny a osvětleny tak, aby hladina vody byla dobře viditelná z pracoviště obsluhy kotlů.

Pro ochranu personálu před zničením průhledných desek na kotlích s tlakem vyšším než 4 MPa je nutné monitorovat přítomnost a neporušenost ochranného pláště na přímočinných indikátorech hladiny vody.

241. Je-li vzdálenost od plošiny, ze které je sledována hladina vody v parním kotli, k přímým hladinoměrům větší než 6 metrů, stejně jako v případě špatné viditelnosti přístrojů, musí být dva snížené dálkové hladinoměry nainstalováno. V tomto případě je na kotlových tělesech povolen provoz jednoho přímočinného ukazatele hladiny vody.

Redukované dálkové stavoznaky musí být připojeny ke kotlovému tělesu na samostatných armaturách nezávisle na ostatních stavoměrech a mít uklidňovací zařízení.

U kotlů na odpadní teplo a kotlů energetické techniky musí být na ovládacím panelu kotle zobrazeny stavy dálkových indikátorů hladiny.

242. Pokud konstrukce kotle (v odůvodněných případech) poskytuje místo přímočinných hladinoměrů (se sklem hladinoměru) hladinoměry jiného provedení (magnetický hladinoměr) nebo byla jejich montáž provedena při rekonstrukci ( modernizace) kotle, pak poskytnuté pokyny musí být součástí výrobního návodu (návodu) pro obsluhu kotle nebo projektové dokumentace pro rekonstrukci (modernizaci) o postupu údržby instalovaného hladinoměru a jeho odečtů s přihlédnutím k opravy chyb jeho čtení.

243. Stupnice tlakoměru se volí na základě podmínky, že při provozním tlaku by měla být ručička tlakoměru ve druhé třetině stupnice.

Na stupnici tlakoměru by měla být vyznačena červená čára na úrovni dělení odpovídající provoznímu tlaku pro daný prvek s přihlédnutím k dodatečnému tlaku od hmotnosti sloupce kapaliny.

Místo červené čáry je dovoleno připevnit na tělo tlakoměru destičku vyrobenou z kovu (nebo jiného materiálu odpovídající pevnosti), natřenou červenou barvou a těsně přiléhající ke sklu tlakoměru.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje skříň se sklem v obývacím pokoji?

Tlakoměr musí být instalován tak, aby jeho hodnoty byly jasně viditelné pro obsluhující personál, a jeho stupnice by měla být umístěna svisle nebo nakloněna dopředu až o 30°, aby se zlepšila viditelnost odečtů.

Jmenovitý průměr tlakoměrů instalovaných ve výšce do 2 metrů od úrovně vyhlídkové plošiny tlakoměrů musí být minimálně 100 mm; instalováno ve výšce 2 až 5 metrů – nejméně 160 mm; instalované ve výšce více než 5 metrů – nejméně 250 mm. Při instalaci tlakoměru ve výšce nad 5 metrů je třeba jako zálohu nainstalovat manometr s redukovaným tlakem.

244. Před každým tlakoměrem musí být instalován třícestný ventil nebo jiné podobné zařízení pro propláchnutí, kontrolu a odpojení tlakoměru; před manometrem určeným k měření tlaku páry musí být navíc sifonová trubice o jmenovitém vrtání minimálně 10 mm v průměru.

Na kotlích s tlakem 4 MPa a vyšším musí být instalovány ventily umožňující odpojení tlakoměru od kotle, zajištění jeho komunikace s atmosférou a propláchnutí sifonové trubky.

b) schopnost dosáhnout jmenovitého parního výkonu kotlů, parametrů a kvality páry a vody;

c) provozní režim stanovený na základě uvedení do provozu a provozních zkoušek a provozních příruček (návodů);

e) změna výroby kotlové páry v regulačním rozsahu vlivem automatizačních zařízení;

246. Nově uváděné parní kotle s tlakem 10 MPa a vyšším po instalaci musí být vyčištěny společně s hlavním potrubím a ostatními prvky cesty voda-pára. Způsob čištění je uveden v návodu k obsluze (návod). Kotle s tlakem pod 10 MPa a teplovodní kotle musí být před uvedením do provozu podrobeny alkalizaci nebo jinému čištění podle pokynů v návodu k obsluze (návodu).

247. Před spuštěním kotle po opravě musí být zkontrolována provozuschopnost a připravenost k zapnutí hlavního a pomocného zařízení, přístrojové techniky, dálkového a automatického ovládání, zařízení procesní ochrany, blokování, informační a provozní komunikace. Jakékoli závady zjištěné v tomto případě musí být před spuštěním odstraněny.

a) provozuschopnost zařízení, přístrojové techniky, zařízení dálkového a automatického řízení, zařízení technologické ochrany, stavědel, informací a komunikací;

c) provozuschopnost a připravenost k zapnutí těch přístrojů a zařízení, na kterých byly během odstávky provedeny opravy.

Pokud dojde k poruše bezpečnostních blokování a bezpečnostních zařízení, která zastaví kotel, není povoleno jeho spuštění.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi filtračními a izolačními prostředky na ochranu dýchacích cest?

248. Spouštění a vypínání kotle lze provádět pouze na pokyn odborníka odpovědného za dobrý stav a bezpečný provoz s příslušným zápisem do provozního deníku způsobem stanoveným výrobními pokyny a režimovými kartami. O době spuštění je informován veškerý personál spojený s obsluhou spouštěného kotle.

249. Bubnový kotel musí být před zatápěním naplněn chemicky vyčištěnou a odvzdušněnou napájecí vodou a kvalita vody musí odpovídat požadavkům těchto FNP a návodu k obsluze (návodu).

Pokud v kotelně není odvzdušňovací zařízení, je povoleno plnit litinové kotle chemicky čištěnou vodou.

Průtokový kotel musí být naplněn napájecí vodou, jejíž kvalita musí odpovídat návodu k obsluze v závislosti na schématu úpravy napájecí vody.

250. Plnění nechlazeného bubnového kotle je povoleno, pokud teplota kovu vršku prázdného bubnu není vyšší než 160°C.

251. Plnění přímoproudého kotle vodou, odstraňování vzduchu z něj, jakož i úkony při proplachování od nečistot je nutné provádět v oblasti až k ventilům zabudovaným v dráze kotle v režimu spalování separátoru nebo po celé dráze. v režimu přímého vypalování.

Průtok zapalovací vody by měl být roven 30 % jmenovitého průtoku. Jiná hodnota průtoku zapalování může být určena pouze návodem k obsluze (návodem) výrobce nebo návodem k obsluze upraveným na základě výsledků zkoušek.

252. Průtok síťové vody před zapálením teplovodního kotle musí být nastaven a udržován v dalším provozu ne nižší, než je minimum přípustné, stanovené výrobcem pro každý typ kotle.

253. Při zatápění průtočných kotlů blokových instalací by měl být tlak před ventily zabudovanými do kotlové cesty udržován na úrovni 12-13 MPa u kotlů s provozním tlakem 14 MPa a 24-25 MPa u kotlů. kotle s nadkritickým tlakem.

Změna těchto hodnot nebo střelba posuvným tlakem je povolena po dohodě s výrobcem na základě speciálních zkoušek.

254. Před zapálením a po odstavení kotle musí být topeniště a plynové potrubí, včetně recirkulačních, odvětráno odsavači kouře, dmychadlem a recirkulačními odsavači kouře s otevřenými klapkami cesty plyn-vzduch po dobu nejméně 10 minut proudem vzduchu sazba minimálně 25 % jmenovité hodnoty, pokud výrobce nebo uvádějící organizace nestanoví jiné pokyny.

Větrání tlakových kotlů a teplovodních kotlů bez odtahů kouře by se mělo provádět pomocí dmychadel a recirkulačních odsávačů kouře.

ČTĚTE VÍCE
Jak zobrazit obrázek z počítače na Windows 10 TV?

Před zapálením kotlů z nevychlazeného stavu se zbývajícím přetlakem v cestě pára-voda by mělo začít větrání nejdříve 15 minut před zapálením hořáků.

255. Před zapálením plynového kotle je nutné zkontrolovat těsnost uzavíracích ventilů před hořáky podle aktuálního návodu.

Při známkách kontaminace plynem v kotelně není dovoleno zapínat elektrické zařízení, zapalovat kotel a používat otevřený oheň.

256. Při zapalování kotlů musí být zapnutý odtah kouře a dmychadla a při zapalování kotlů, které jsou konstruovány pro provoz bez odtahů kouře, musí být zapnutý dmychadlo.

a) pro kotle s tlakem 4 MPa a nižším – při přetlaku v kotli 0,1 MPa a před zařazením do hlavního parovodu;

256. Při provozu je nutné hlídat rovnoměrné rozložení zátěže a sledovat stav prvků závěsného systému, dále zajistit seřízení napnutí závěsů po instalaci a při provozu kotle způsobem předepsané návodem k obsluze (návodem).

257. Volba média z odbočky nebo potrubí spojujícího bezpečnostní zařízení s chráněným prvkem není povolena.

258. Instalace uzavíracích zařízení na přívodu páry k zabezpečovacím zařízením a na potrubí mezi impulsním a hlavním ventilem impulsních bezpečnostních zařízení je zakázána.

259. Druh a počet stavoznaků instalovaných na kotlovém tělese při jeho provozu musí odpovídat pokynům vývojáře a výrobce v technické dokumentaci kotle.

260. Přímé stavoznaky musí být umístěny (svisle nebo nakloněny dopředu pod úhlem nejvýše 30° v závislosti na výšce umístění od pozorovací plošiny pro jejich odečítání) a osvětleny tak, aby hladina vody byla viditelná z pracoviště. pracovníků údržby kotle nebo z místa, ze kterého pracovníci monitorují hladinu vody způsobem předepsaným výrobními pokyny.

261. Každý přímý a nepřímý stavoznak musí udávat přípustné horní a spodní hladiny stanovené v souladu s doporučeními výrobce v návodu k obsluze kotle (návodu).

262. Na přímočinných stavoměrech pro kotle s provozním tlakem vyšším než 4 MPa je při jejich provozu nutné z důvodu ochrany personálu zajistit přítomnost a neporušenost ochranného pláště před zničením průhledných desek.

263. Je-li vzdálenost od plošiny, ze které je sledována hladina vody v parním kotli, k přímým hladinoměrům větší než 6 metrů, stejně jako v případě špatné viditelnosti přístrojů, musí být dva snížené dálkové hladinoměry. nainstalováno.

Redukované dálkové stavoznaky musí být připojeny ke kotlovému tělesu na samostatných armaturách nezávisle na ostatních stavoměrech a mít uklidňovací zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Je možné plavat v bazénu se zapnutým filtrem?

U kotlů na odpadní teplo, energetických a energeticky technologických kotlů musí být na ovládacím panelu kotle zobrazeny stavy dálkových stavoznaků.

264. Výška průhledného prvku vodoznaku musí přesahovat přípustné meze hladiny vody na každé straně nejméně o 25 mm.

265. Pokud je v odůvodněných případech konstrukce kotle místo přímočinných hladinoměrů (s vodoznakem) opatřena hladinoměry jiného provedení (magnetický hladinoměr) nebo byly instalovány při rekonstrukci (modernizaci) kotle, pak pokyny stanovené vedením musí být zahrnuty do výrobního návodu (návodu) pro provoz kotle nebo projektové dokumentace pro rekonstrukci (modernizaci), o postupu údržby instalovaného hladinoměru a jeho odečtů, odečítání zohlednit opravy chyb jeho čtení.

266. Druh, množství a místo montáže zařízení pro regulaci tlaku na kotli musí odpovídat pokynům zpracovatele projektu a výrobce v technické dokumentaci kotle.

267. Stupnice tlakoměru se volí na základě podmínky, že při provozním tlaku by měla být ručička tlakoměru ve druhé třetině stupnice.

Stupnice tlakoměru musí mít na úrovni dělení vyznačenou červenou rysku odpovídající nejvyššímu dovolenému provoznímu tlaku pro daný prvek s přihlédnutím k přítlaku od hmotnosti sloupce kapaliny.

Namísto červené čáry je dovoleno připevnit k tělu tlakoměru destičku (držák) z kovu nebo jiného materiálu dostatečně pevné barvy, natřený červeně a těsně přiléhající ke sklu tlakoměru, jako ukazatel max. přípustná hodnota tlaku.

268. Tlakoměr musí být instalován tak, aby jeho hodnoty byly viditelné pro obsluhující personál, a jeho stupnice by měla být umístěna svisle nebo nakloněna dopředu až o 30°, aby se zlepšila viditelnost odečtů.