photo124-1

Individuální bytová výstavba je jedním z nejoblíbenějších typů míst pro výstavbu.

Tento typ povoleného využití pozemku předpokládá využití parcely pro individuální bydlení stavba.

Ale v případě potřeby lze VRI země změnit.

Nejvýhodnější je provádět stavební práce v obydlených oblastech, z nichž nejvýhodnější jsou pozemky určené pro individuální bytovou výstavbu.

Co se smí stavět

Hlavním dokumentem upravujícím stavební práce na pozemcích individuální bytové výstavby je Územní řád. Bezpečnost staveb závisí také na přísném dodržování norem., předepsané v SNiPs.

Obecná pravidla, která je třeba dodržovat při plánování stavebních prací:

 • Vypracování diagramu plánování lokality.
 • Oznámení o zahájení a ukončení výstavby zařízení.

VAROVÁNÍ! Od srpna 2018 není pro výstavbu bytových domů do 3 nadzemních podlaží určených k rodinnému bydlení na pozemcích individuální bytové výstavby nutné získat stavební povolení, ale postačí ohlášení o zahájení stavby.

Při přidělování pozemku se doporučuje fixovat jeho hranice kolíky.

Při umístění budovy, dodržujte následující vzdálenosti:

 • od silnice k budoucímu základu budovy – 5 m;
 • od cesty do jiných území na staveniště – minimálně 3 m.
 • od domu k hranici budoucího plotu – ne blíže než 3 m.
 • od hospodářských budov k plotu – nejméně 1 m.

Dodržování červené linie – záruka zákonnosti umístění stavebních projektů, ochrana před soudními spory se sousedy a místními samosprávami.

Podívejme se blíže na to, co lze postavit na pozemku určeném pro individuální bytovou výstavbu.

Bytový dům

photo124-2

Zákonem jsou stanoveny následující parametry bytového domu, které musí být při jeho výstavbě uplatněny na jednotlivých pozemcích bytové výstavby:

 • Nízkopodlažní – počet podlaží není větší než tři.
 • Plocha budovy není větší než 1500 m2.
 • Umístění stavebních projektů až po „červenou čáru“.

Aby bylo možné postavit vedlejší budovy, musí velikost přiděleného pozemku přesáhnout 12 akrů.

Požární režim diktuje následující pravidla:

 • Dřevěné domy jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 15 m od sousedního obytného domu.
 • Vzdálenost mezi kamennými budovami může být od 6 m.
 • Vzdálenost od domu k hospodářským budovám je více než 4 m.
 • Umístění umístění zásobníku plynu mimo dům.
 • Použití elektrického vedení potaženého ochranným materiálem.

Vnitřní konstrukce bytového domu musí splňovat tyto parametry:

 • Výška stropu – 2,5m.
 • Plocha obývacího pokoje – od 12 m2.
 • Velikost ložnice je od 8 m2.
 • Celková plocha koupelny je od 2,7 m2.

Výška plotu je upravena zákonem: 2,5 m. – strana do ulice, 1,5 m. – vymezení od sousedních ploch.

garáž

Výstavba garáže na pozemcích individuální bytové výstavby, kromě dodržení stavebních a požárně bezpečnostních opatření, vyžaduje přísné dodržování hygienických předpisů.

Vysvětluje to skutečnost, že parkovací místa pro vozidla jsou vystavena negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Stávající stavební předpisy pro stavbu garáží mají poradní charakter.

photo124-3

Tato pozice zákonodárců umožňuje vlastníkům objektů postavených v rozporu se stanovenými požadavky nebát se trestní a správní odpovědnosti.

Výjimkou je prokázaná hrozba poškození lidského života a zdraví a také životního prostředí.

Zákonné požadavky na stavbu garáže:

 • Umístění konstrukce s bránou do ulice musí zajistit volný pohyb chodců.
 • Vzdálenost od staveniště ke zdi sousedního domu je minimálně 6m.
 • Vzdálenost od vašeho obytného domu ke garáži je minimálně 3 m.
 • Vzdálenost od plotu ke garáži je minimálně 1 m.
 • Vzdálenost garáže od nejbližšího okraje komunikace je minimálně 3-5m.

Všechny intervaly se počítají od okraje nejvíce vyčnívající části budovy garáže – základny nebo sklonu střechy.

Vše výše uvedené požadavky platí pro garáže umístěné na základu. Dočasné přenosné stavby nejsou pevně svázány s jejich umístěním, takže jejich umístění se řídí výhradně zdravým rozumem.

Pokud při výstavbě garáže není možné dodržet normy SNiP, koordinujte umístění zařízení s majiteli sousedních pozemků. Svou dohodu se sousedy na místě budoucí stavby potvrďte podepsaným dokumentem vyhotoveným v jakékoli formě.

Rozměry budovy garáže nejsou upraveny stavebními zákony a předpisy., proto se velikost vozu bere jako ukazatel, kterým se má řídit při určování plochy budoucí budovy.

ČTĚTE VÍCE
Je možné spojit pokoj s balkonem a koordinovat přestavbu?

Je zakázáno využívat budovu garáže postavenou na pozemcích individuální bytové výstavby ke komerčním účelům.

Při stavbě lázeňského domu nebo sauny na místě pro soukromou bytovou výstavbu územní plánování a hygienická legislativa vyžaduje dodržování následujících pravidel:

 • vzdálenost od demarkační čáry se sousedním místem – od 3 m;
 • vzdálenost k nejbližšímu obytnému domu – 5 m;
 • umístění zařízení s orientací na větrnou růžice pro zamezení kouře ze sousedních obytných budov;
 • postavení budovy na kopci v případě stavebních prací v oblasti se silnými srážkami.

Je dobré, pokud lze lázeňský dům vidět z oken domu – v případě požáru jej můžete rychle zjistit.

Požadavek požární bezpečnosti umístit lázeňský dům nebo saunu v těsné blízkosti nádrže – pokud hraničí s individuální bytovou výstavbou – je podle názoru hygienických kontrolních orgánů kontroverzní.

photo124-4

Dodržení vzdálenosti 20 metrů zabrání vnikání odpadních vod do koryt řek.

To se týká nejen přírodních nádrží, ale i studní pitné vody.

Z hlediska bezpečného provozu lázeňského domu Jako materiál na stěny by bylo vhodnější použít modřín.

Doporučuje se protipožární úprava konstrukčních prvků.

Skleník a skleník

Zařízení pro pěstování zeleninových plodin v chráněné půdě jsou dalším typem staveb, které lze umístit na staveniště individuální bytové výstavby. SNiP doporučuje umístit konstrukci ne blíže než 1 metr od hranice.

Optimální možnost umístění skleníků a skleníků splňuje následující podmínky:

 • kvalitní půda;
 • žádné stínění od stromů;
 • používání přírodních větrolamů;
 • absence efektu aerodynamického tunelu v navrhované oblasti výstavby.

Studna

Vrtání studny musí předcházet geologické průzkumy. Před zahájením prací je nutné vypočítat budoucí spotřebu vody a zaznamenat ji do informační databáze příslušných staveb.

Další nezbytnou fází je získání povolení od společnosti Rospotrebnadzor a dohoda o možnosti provádění práce se sousedy.

Pravidla pro umístění studní na místě individuální bytové výstavby jsou právně stanovena:

 • Dostupnost plánu rozvoje lokality.
 • Vzdálenost od obytného domu ve vzdálenosti minimálně 5 m.
 • Vzdálenost k septiku je přes 25m.
 • Nedostatek zeleně v okruhu 10 m.

Je zakázáno vrtat studny v bezprostřední blízkosti vozovky, jakož i ve sklepech obytných budov.

photo124-5

Pro přístavby na pozemcích individuální bytové výstavby jsou vybírána místa nevhodná pro umístění dalších objektů, stejně jako zřízení zeleninové a květinové zahrady.

Přístřešek se používá pro sezónní nebo trvalé nářadí a vybavení nezbytné pro opravy a údržbu domu a pozemku.

Může být buď stojící na základu nebo snadno demontovatelný.

Zákon Od hranice se sousedním pozemkem se doporučuje dodržet odstup 1 metr prostory určené pro skladování domácího vybavení.

POZOR! Na pozemku s individuální bytovou výstavbou VÚR nelze chovat hospodářská zvířata, proto je zakázáno pro ně stavět kotce a kůlny.

Stříška

Přístřešky umístěné na pozemcích individuální bytové výstavby patří do kategorie dočasných staveb na úrovni hospodářských budov.

Bez ohledu na to, k jakému účelu plánujete stříšku používat, měl by být umístěn ne blíže než 1 metr od pozemku sousedů. Další podmínkou je směr sklonu střechy k vašemu pozemku.

Veranda

Veranda je místnost připojená nebo zabudovaná do trvalé konstrukce. Jeho vnější stěny se stávají prodloužením domu, referenčním bodem pro měření regulačních vzdáleností.

Přidání verandy je nepřijatelné, pokud byla zeď domu původně umístěna v minimální možné vzdálenosti od hranic sousedního pozemku.

Arbor

Při stavbě altánu platí následující pravidla:

 • pro kapitálové zařízení je vzdálenost k plotu sousední domácnosti 3 m;
 • u provizorní stavby je vzdálenost od plotu 1 m.

WC a žumpa

photo124-6

Umístění WC na pozemcích individuální bytové výstavby je možné s výhradou vzdálenosti minimálně 1 m od sousedova plotu.

Při určování přesné vzdálenosti se bere v úvahu umístění zdrojů pitné vody – podle požadavků hygienické legislativy je vyžadována vzdálenost ve vzdálenosti ne blíže než 12 m.

Žumpa umístěna ve vzdálenosti minimálně 50 m od zdroje vody., od hranice sousedního pozemku – od 1 do 3m.

Co jiného je dovoleno

Typ povoleného využití individuální bytové výstavby vám kromě stavebních prací umožňuje věnovat se zahradnictví, terénním úpravám a výsadbě zeleně v místě.

Výsadbu stromů a keřů na pozemcích určených pro individuální bytovou výstavbu upravují pravidla:

 • vzdálenost od keře k hranici sousedního pozemku je minimálně 1 m;
 • interval mezi plotem a nízkými stromy je 2 m;
 • výsadba vzrostlých stromů je povolena ve vzdálenosti větší než 4 m od hranice.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně změřit vzdálenost mezi dvěma body?

Určité typy vývoje

Vznikne-li potřeba postavit objekt, který není určen k uspokojování osobních potřeb, vyvstává otázka legálnosti jeho umístění na pozemek individuální bytové výstavby, zejména pokud výměra pozemku umožňuje umístit kromě domu ještě něco dalšího. a vedlejší stavby.

Pravidla pro využití území a rozvoj území umožňují změnit hlavní druh povoleného využití pozemku na některý z podmíněně povolených.

Přečtěte si více o tom, jak zjistit VRI webu, v samostatném článku.

Aby nedocházelo k neshodám s orgány státního dozoru a městského dozoru, rozdělte pozemky na dva – jeden bude nadále sloužit pro dům, druhý – při změně rezidenční nemovitosti, bude sloužit ke komerčním účelům.

Městský dům

Pojem městský dům v ruské legislativě neexistuje, ale existuje koncepce bytového domu s blokovanou zástavbou, pod kterou lze tento pojem „zapasovat“.

Podmínky pro zákonnost umístění řadového domu na pozemcích soukromé bytové výstavby:

 • počet podlaží ne vyšší než tři;
 • počet bloků nepřesahující deset;
 • přítomnost samostatných východů z každého sektoru budovy na společné pozemky;
 • absence dveřních a okenních otvorů ve stěnách oddělujících bloky;
 • umístění rodinných domů na pozemcích těsně sousedících s sebou;
 • dodržení normy pro příděl pozemku pro umístění jednoho domu (bloku).

Rozdělení vícedílného domu určeného pro jednu rodinu na akcie a jejich následný prodej různým vlastníkům je nezákonné.

Připojený dům

photo124-7

K bytovému domu umístěnému na pozemcích individuální bytové výstavby, pokud z pozemkových dokladů nevyplývá jinak, je povolena výstavba trvalých a netrvalých přístaveb.

Je třeba vzít v úvahu, že přístavba netrvalých staveb nevyžaduje souhlas autorizovaných subjektů.

Při výstavbě podstatných přístaveb je lepší nezanedbat postup při předchozím oznámení zahájení stavby a rekonstrukce.

Samozřejmě, že ne zcela správně postavená vlastní konstrukce může být později legitimována u soudu, ale jsou případy, kdy soud odmítne kladné rozhodnutí:

 • umístění rozšíření v těsné blízkosti komunikačních potrubí a podzemních kabelů;
 • zničení nosné konstrukce budovy pro zajištění integrace přístavby do konstrukce domu;
 • použití nekvalitních stavebních materiálů nebo zastaralých stavebních technologií.

Vícebytový bytový dům

Před změnou VRI pozemku Nedoporučuje se zahajovat výstavbu bytového domu na pozemcích individuální bytové výstavby.

Projděte si celý postup od shromáždění potřebných dokumentů až po získání povolení ke stavbě bytového domu a začněte stavbu legálně.

Několik samostatných budov

Zákonně se doporučuje rozdělit pozemek individuální bytové výstavby, pokud na něm hodláte umístit více bytových domů.

Požadavky na každý dům:

 • nepřesahující maximální počet podlaží;
 • zachování standardů pro pozemek pro umístění jednoho bytového domu.

Hotel

photo124-8

Druh povoleného využití pozemku: „Individuální bytová výstavba“ je nevhodný pro zařízení hotelového typu.

Před nákupem a dokončením transakce si určitě zjistěte, zda mezi možnými VRI pro pozemek, o který máte zájem, patří využití „Hotelových služeb“, „Hotelových služeb jako silničních služeb“ nebo souvisejících speciálních typů.

Pokud pro lokalitu není požadováno VRI, je nutné projít veřejným projednáním.

Splnění výše uvedených požadavků zaručuje získání povolení ke stavbě hotelu a možnost provozování podnikatelské činnosti s využitím vybudovaného zařízení.

prodejna

Legislativně Objekty postavené na pozemcích individuální bytové výstavby je zakázáno využívat ke komerčním účelům.

Pokud je nutné postavit prodejnu u obytného domu nebo využít pozemek pouze pro výstavbu maloobchodu, doporučuje se:

 • rozdělení pozemku provedením zaměření a katastrálního zápisu každé jeho části s následnou změnou druhu povoleného využití území, kde bude prodejna umístěna;
 • změna VRI celého pozemku.

Myčka aut

Montáž montované stavby nebo trvalé stavby na pozemky individuální bytové výstavby povoleno pouze pro osobní použití. Mytí aut se na tyto účely nevztahuje. Jediným východiskem je změnit místo VRI.

Výstavba myčky může narušit ekologickou rovnováhu území. Před výstavbou získat povolení od struktur zapojených do dozorčí činnosti v oblasti environmentální legislativy.

Stavba se stavebním povolením

Jak již bylo zmíněno dříve, ke stavbě bytových domů není potřeba stavební povolení, stačí podat ohlášení o zahájení stavby nebo rekonstrukce stavby. Po dokončení stavby se podává oznámení o jejím dokončení.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho mám uchovávat maso ve slaném nálevu na uzení?

Povolení není nutné ani pro stavbu lázeňského domu, stodoly, garáže nebo netrvalých staveb.

Užitečné videa

Podívejte se na zajímavé video, které popisuje možnost využití pozemku individuální bytové výstavby pro stavbu vícepodlažního domu.

Závěr

Pozemek určený pro individuální bytovou výstavbu je nejlepší možností pro umístění domu a technických místností. Pokud máte v úmyslu používat stránky pro umístění objektů, jejichž účelem je generovat příjem, rozdělte stránku na části a projděte postupem změny VRI.

Nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022: co se změní?

Stavba domu na pozemku individuální bytové výstavby má své vlastní charakteristiky. Jedním z nich je nutnost dodržovat určité normy a pravidla ve stavebnictví. Pokud plánujete stavbu svého domu na pozemku individuální bytové výstavby, pak musíte vědět, jaké změny nás čekají v roce 2022.

Podle nových norem musí být vzdálenost od domu k hranicím pozemku individuální bytové výstavby minimálně 3 metry. Dříve byla tato vzdálenost menší, ale pro zajištění hygienických podmínek a nezbytného přístupu pro hasiče a bytové a komunální služby bylo rozhodnuto vzdálenost zvětšit.

Při stavbě na plochách sousedících s hranicemi sousedů nebo s ulicí musíte také ustoupit od plotu, garáže a dalších budov. Odstup by měl být alespoň 3 metry na každé straně. V případě porušení tohoto pravidla mohou sousedé nebo inspekce hygienické ochrany podat stížnost a porušení zaevidovat.

Změny velikosti domů a poměru obytné plochy k celkové ploše

Nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022: co se změní?

Od 1. ledna 2023 vstoupí v platnost nové standardy výstavby na pozemcích individuální bytové výstavby. Tyto změny, stanovené SNiP 2022, ovlivní různé aspekty budov na pozemcích.

 • Velikosti domů: dříve byla přípustná výška budov omezena na 10 metrů, porušení této hranice mohlo vést k různým důsledkům, včetně demolice nelegálně postaveného domu. S novými stavebními normami se tato výška snížila na 9 metrů. Stane se tak zákazem stavět domy přesahující stanovenou velikost na místě individuální bytové výstavby.
 • Poměr obytné a celkové plochy: dříve sanitární a hygienické normy a stavební řád předepisovaly výstavbu domů s určitými podíly obytné a celkové plochy. Od 1. ledna 2023 se tyto normy zpřísní. Nyní musí obytná plocha tvořit alespoň 70 % celkové plochy domu. To znamená, že celková plocha domu, včetně prostor nejen pro bydlení, ale i pro potřeby domácnosti, by neměla přesáhnout 30 % celkové plochy.
 • Ústupy od hranic pozemku: při stavbě domu na pozemku individuální bytové výstavby je důležité dodržovat pravidla ústupů od hranic pozemku. Podle nových norem musí být překážky alespoň 3 metry od hranic sousedních pozemků a alespoň 5 metrů od hranic chaty nebo zahradnických neziskových partnerství (SNT). Měli byste také vzít v úvahu vzdálenost k plotu sousedů nebo jiným budovám na místě, abyste neporušili jejich práva na osvětlení a větrání.
 • Vzdálenost garáže od domu: pokud plánujete postavit garáž na svém soukromém pozemku pro bydlení, měli byste počítat i s minimální vzdáleností garáže od domu dle nových norem. Podle nových pravidel musí být vzdálenost mezi garáží a obytným domem minimálně 8 metrů.

Tyto změny ve velikostech domů a poměrech podlahové plochy byly zavedeny s cílem vyhovět přísnějším stavebním předpisům a zachovat pohodlné a bezpečné životní prostředí. Proto je při plánování a výstavbě bytového domu na pozemku individuální bytové výstavby důležité zohlednit všechny podmínky předepsané novými normami.

Odpovědnost za dodržování nových norem pro výstavbu individuální bytové výstavby na pozemku individuální bytové výstavby nese vlastník pozemku. V případě porušení těchto norem mohou být uplatněna různá opatření, včetně pokut a demolice nelegálně postaveného zařízení. Před zahájením výstavby na pozemku individuální bytové výstavby byste si proto měli pečlivě přečíst předepsané nové normy a pravidla.

Povinná přítomnost odvodňovacího systému a energeticky účinných technologií

Od roku 2022 vyžadují nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby odchylku od dříve platných podmínek. Pokud dříve bylo možné postavit dům méně než 3 metry od hranic pozemku, nyní byla tato vzdálenost zvýšena. Developeři musí dodržovat nová pravidla ohledně umístění domů na pozemcích.

ČTĚTE VÍCE
Je možné zateplit dům z pěnového polystyrenu?

Podle zákona, pokud se pozemek nachází v SNT nebo na pozemcích dacha, pak vzdálenost od domu k hranicím obou stran ulice nesmí být menší než 5 metrů. Kromě toho musí být dům usazen 3 metry od hranic pozemku.

Pokud jsou tyto požadavky porušeny, mohou si sousedé stěžovat na porušení stavebních předpisů. V tomto případě bude muset developer ukázat, kolik metrů bylo porušeno az jakých důvodů.

Při plánování výstavby na pozemku individuální bytové výstavby je důležité zohlednit konkrétní umístění domu. Pokud například lokalita hraničí s jinými lokalitami, pak by jejich hranice měly být brány v úvahu a měly by se od nich odchýlit v souladu s požadavky zákona.

Měli byste také zvážit vzdálenost od sousedů. Pokud se dům nachází ve vzdálenosti menší než 3 metry od sousedního pozemku, pak je vlastník domu povinen to vzít v úvahu při plánování výstavby a dodržování požadavků SNiP.

Jedním z rysů nových stavebních norem na pozemcích pro individuální bytovou výstavbu je povinná přítomnost odvodňovacího systému a energeticky účinných technologií. To znamená, že majitel domu jej nemůže jednoduše zaregistrovat a začít stavět bez zabezpečení těchto důležitých systémů.

Pro budovy na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022 existují také normy pro ústupy od hranic pozemku pro stavbu plotu a garáže. Podle norem musí být plot instalován ne blíže než 0,5 metru od hranice a garáž musí být instalována ne méně než 1 metr od hranice pozemku.

Při stavbě domu je navíc nutné počítat se vzdáleností od pásem hygienické ochrany. Nové normy požadují, aby byl dům na pozemku individuální bytové výstavby umístěn minimálně 30 metrů od pásem hygienické ochrany.

Pokud dojde k porušení těchto norem a požadavků, může být developer odpovědný za správní nebo dokonce trestní odpovědnost. Proto je důležité pečlivě prostudovat a dodržovat všechna pravidla při plánování a výstavbě individuální bytové výstavby na pozemku.

Kolik metrů od plotu můžete postavit dům podle zákona 2022

Nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022: co se změní?

V roce 2022 vstoupily v platnost nové stavební normy na pozemcích individuální bytové výstavby, které se týkají mimo jiné tak důležitého aspektu, jakým je vzdálenost plotu k domu. Dříve platila určitá pravidla, která se při výstavbě na zemědělských pozemcích nebo v SNT musela dodržovat. Nyní však tato pravidla platí i pro jednotlivé lokality bytové výstavby.

V roce 2023 budou zpřísněny současné normy ohledně nutnosti ustoupit od hranice pozemku při stavbě garáže nebo domu a také upřesněny požadavky na umístění staveb na pozemku. Pro dodržení plánovacích pravidel a hranic lokality je nutné zaregistrovat nová schémata nebo změnit plány stávajících objektů na místě.

Podle nových norem musí být mezi plotem a domem či dalšími případnými stavbami ponechána určitá vzdálenost. Když mluví o stavbě domu na pozemku individuální bytové výstavby, pak je třeba ustoupit od plotu hranic pozemku nejméně 3 metry podél dlouhé strany pozemku a nejméně 1,5 metru na ostatních stranách.

Existují však výjimky např. z podmínek pásma hygienické ochrany pro plynovod nebo jiné komunikace, uliční uspořádání a jízdní vlastnosti v rámci obce.

Pro přesnější informace je nutné seznámit se s aktuálními normami stanovenými zákonem a SNiP a také se poradit s odborníky, aby nedošlo k porušení stavebních pravidel a aby nebyli zodpovědní za porušení.

Pokud čelíte přestupkům ze strany sousedů v budovách nebo rizikům požáru a hranicím areálu, kterým čelíte a na které se nevztahují nová pravidla, můžete se obrátit na příslušné úřady nebo místní úřady a stěžovat si na porušování pravidel ze strany sousedů.

Stanovené minimální vzdálenosti od hranice pozemku ke stěnám budovy

Jedním z důležitých aspektů nových standardů výstavby na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022 jsou stanovené minimální vzdálenosti od hranice pozemku ke stěnám objektu. Tyto vzdálenosti jsou regulovány SNiP (Systém normativních dokumentů pro výstavbu a plánování).

Podle současných norem nesmí být vzdálenost od hranice pozemku ke stěnám budovy menší než následující hodnoty:

 1. Od hranice pozemku ke stěnám domu nebo budov – nejméně 3 metry;
 2. Od hranice pozemku k plotu nebo jiným konstrukcím – nejméně 1 metr.
ČTĚTE VÍCE
Co můžete šít z látky vlastníma rukama pro začátečníky?

Takové požadavky existují pro zajištění hygienických a hygienických podmínek pro život na místě. Umožňují zajistit potřebnou vzdálenost domu nebo budov od hranic pozemku a sousedních pozemků.

Dodržování předepsaných vzdáleností je důležité pro bezpečnost a pohodlí sousedů. Umožňuje vyhnout se případným konfliktům a sporům mezi sousedy, kdy jeden soused postaví dům nebo stavbu na hranici svého pozemku, přičemž poruší stavební pravidla a nedodrží stanovené minimální vzdálenosti.

V případě porušení stanovených vzdáleností mají sousedé právo kontaktovat příslušné orgány, aby zaregistrovali porušení a vyvodili odpovědnost za takové jednání. Požární a hygienicko-epidemiologické služby mohou také evidovat přestupky a přijímat opatření k jejich odstranění.

Při stavbě domu nebo stavby na pozemku individuální bytové výstavby je nutné vzít v úvahu nejen minimální vzdálenosti od hranice pozemku, ale také další podmínky předepsané SNiP a pravidly SNT (zahradnické neziskové partnerství ) a stavby přiléhající k pozemku.

Pokud potřebujete určit, kolik metrů musíte nechat od hranice pozemku ke stěnám domu nebo budov, podívejte se na příslušné stavební předpisy. Doporučuje se také konzultovat s odborníky v této oblasti, aby se předešlo možným porušením a konfliktům se sousedy.

Vzdálenost Od hranice pozemku až po zdi domu nebo budov Od hranice pozemku až po plot nebo jiné stavby
Minimální vzdálenost Minimálně 3 metru Minimálně 1 metru

Možnost zvětšení vzdálenosti od plotu za určitých podmínek

Nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby v roce 2022: co se změní?

V roce 2022 byly na pozemku individuální bytové výstavby zavedeny nové stavební normy a pravidla. Jedna ze změn se týkala vzdálenosti od plotu k hranicím pozemku.

Podle nových pravidel mohou jednotliví účastníci bytové výstavby za určitých podmínek zvětšit vzdálenost od plotu k hranicím svého pozemku. Dříve byla vzdálenost od plotu určena pásmy hygienické ochrany a byla 3 metry.

Nyní přišli s novými pravidly, podle kterých můžete zvětšit vzdálenost od plotu, za dodržení určitých předepsaných norem a pravidel:

 1. Pokud se místo nachází ve vesnici nebo na ulici s budovami dacha, pak by vzdálenost od plotu měla být alespoň 5 metrů.
 2. Pokud se místo nachází nedaleko od SNT, musí být vzdálenost od plotu alespoň 8 metrů.
 3. Pokud se místo nachází mimo SNT a není umístěno ve vzdálenosti od SNT, musí být vzdálenost od plotu alespoň 12 metrů.

Individuální účastníci bytové výstavby tak mají za určitých podmínek možnost zvětšit vzdálenost od plotu k hranicím svého pozemku na 5, 8 nebo 12 metrů.

Je však třeba si uvědomit, že při stavbě domu nebo garáže na místě musíte dodržovat všechny předepsané stavební normy a pravidla. V případě porušení těchto pravidel může stavitel nést odpovědnost za porušení stavebních předpisů, které by mohlo vést ke zrušení stavby nebo dokonce demolici dokončených staveb.

Proto je důležité evidovat všechny budovy na místě v souladu se zákonem a dodržovat všechna stavební pravidla a předpisy.

Pokud soused porušil stavební předpisy, jak moc byste měli ustoupit od jeho stavby, abyste neporušili svá práva? Vše závisí na umístění pozemků a budov na nich.

Pokud je plot umístěn přesně podél hranice pozemku, pak je v souladu se současnými normami a stavebními pravidly nutné ustoupit od jeho stavby o 3 metry. A při stavbě domů a garáží platí jiné standardy neúspěchu.

Pokud soused staví dům nebo garáž v blízkosti hranice vašeho pozemku a nedodržuje stanovené normy úpadku, můžete se obrátit na dozorové orgány a stěžovat si na porušení. V takové situaci se doporučuje kontaktovat právníka, který vám pomůže chránit vaše práva a porušování sousedy.

V roce 2022 byly zavedeny nové standardy pro výstavbu na pozemcích individuální bytové výstavby, včetně změn ohledně vzdálenosti od plotu. Nyní mají jednotliví účastníci bytové výstavby možnost za určitých podmínek zvětšit vzdálenost od plotu k hranicím svého pozemku. Je však nutné dodržovat všechny předepsané stavební normy a pravidla, aby se předešlo negativním důsledkům a konfliktům se sousedy.