Tento řád obsahuje základní ustanovení upravující obecný postup při přípravě, provádění a evidenci výsledků kontrol nosných stavebních konstrukcí budov a staveb a posuzování jejich technického stavu.

Problematika provádění inženýrsko-geologických studií půdních základů není v tomto dokumentu diskutována.

Tato Pravidla jsou určena k použití při kontrole stavebních konstrukcí budov a staveb pro obytné, veřejné, administrativní, domovní a průmyslové účely za účelem zjištění jejich technického stavu a lze je využít i při rozhodování o otázkách vhodnosti obytných budov pro žijící v nich.

Pravidla upravují postup při provádění prohlídky stavebních konstrukcí, určují schéma a rozsah prací, umožňují objektivní posouzení technického stavu, skutečné únosnosti konstrukcí a v případě potřeby informovaná technická rozhodnutí o opravě a obnovovacích opatření nebo metod vyztužení.

Sekce webu související s tímto dokumentem:

Odkazy na dokumenty

V typech práce

Ve zprávách

V komentářích/dotazech

K tomuto dokumentu nejsou žádné komentáře, otázky ani odpovědi

obsah

  • PŘEDMLUVA 1
  • ÚVOD 1
  • 1. OBLAST POUŽITÍ 1
  • 2. REGULAČNÍ ODKAZY 2
  • 3. POJMY A DEFINICE 2
  • 4. OBECNÁ USTANOVENÍ 4
  • 5. FÁZE ŠETŘENÍ A ROZSAH PRACÍ 5
  • 6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 6
  • 7. PŘEDBĚŽNÁ (VIZUÁLNÍ) KONTROLA 7
  • 8. PODROBNÉ (INSTRUMENTÁLNÍ) VYŠETŘENÍ 7
   • 8.1. Rozsah podrobného vyšetření 8
   • 8.2. Měřicí práce 8
   • 8.3. Stanovení materiálových charakteristik betonových a železobetonových konstrukcí 9
   • 8.4. Stanovení materiálových charakteristik kovových konstrukcí 12
   • 8.5. Stanovení materiálových charakteristik kamenných konstrukcí 14
   • 8.6. Stanovení materiálových charakteristik dřevěných konstrukcí 14
   • SEZNAM REGULAČNÍCH DOKUMENTŮ, NA KTERÉ JSOU ODKAZY V SP 21
   • STATISTICKÉ POSOUZENÍ PEVNOSTI BETONU 24
   • DOPAD POŽÁRU NA PEVNOSTNÍ UKAZATELE BETONU A VÝZTUŽE 34
   • INFORMACE O VÝVOJÁCÍCH KODEXU PRAVIDEL 36

   Podmínky

   Podmínky

   kategorie technického stavu stavební konstrukce nebo stavby a stavby jako celku, vyznačující se poškozením a deformacemi naznačujícími vyčerpání únosnosti a nebezpečí zřícení (nutná neodkladná mimořádná opatření)
   viz stránka s termíny

   soubor opatření k zajištění zvýšení užitných vlastností konstrukcí, které dosáhly omezeného provozuschopného stavu na úroveň původního stavu
   viz stránka s termíny

   samostatná neshoda struktur s jakýmkoli parametrem stanoveným projektem nebo regulačním dokumentem (SNiP, GOST, TU, SN atd.)
   viz stránka s termíny

   stanovení a studium značek charakterizujících stav stavebních konstrukcí budov a staveb s cílem určit možné odchylky a zabránit narušení normálního režimu jejich provozu
   viz stránka s termíny

   kategorie technického stavu stavební konstrukce nebo stavby a stavby jako celku, vyznačující se absencí závad a poškození, které mají vliv na snížení únosnosti a provozuschopnosti
   viz stránka s termíny

   soubor stavebních, organizačních a technických opatření k odstranění fyzického a morálního opotřebení, která nezahrnují změnu hlavních technicko-ekonomických ukazatelů budovy nebo stavby, včetně případné výměny jednotlivých konstrukčních prvků a systémů inženýrského zařízení
   viz stránka s termíny

   stupeň použitelnosti stavební konstrukce nebo stavby a stavby jako celku, stanovený v závislosti na podílu snížení únosnosti a provozních vlastností staveb
   viz stránka s termíny

   kvantitativní nebo kvalitativní hodnota parametru stanoveného projektem nebo regulačním dokumentem, který charakterizuje pevnost, deformovatelnost a další normalizované vlastnosti stavební konstrukce
   viz stránka s termíny

   speciální případ rekonstrukce, který zahrnuje změnu a aktualizaci prostorového a architektonického řešení stávajícího starého objektu a jeho zastaralého inženýrského vybavení v souladu s požadavky současných norem na estetiku podmínek bydlení a provozní parametry bytových a průmyslových objektů. budov
   viz stránka s termíny

   postupné (v čase) odchylování hlavních provozních ukazatelů od současné úrovně technických požadavků na provoz budov a staveb
   viz stránka s termíny

   kategorie technického stavu stavební konstrukce nebo stavby a stavby jako celku, vyznačující se poklesem únosnosti a provozních vlastností, ve kterých je nebezpečí pro obývání osob a bezpečnost zařízení (bezpečnostní opatření a je nutné zpevnění konstrukcí)
   viz stránka s termíny

   stavební konstrukce, které absorbují provozní zatížení a nárazy a zajišťují prostorovou stabilitu budovy
   viz stránka s termíny

   provoz stavby nebo stavby jako celku, prováděný v souladu s technologickými nebo životními podmínkami stanovenými normami nebo projektem
   viz stránka s termíny

   kategorie technického stavu, ve které kvantitativní a kvalitativní hodnoty parametrů všech kritérií pro posuzování technického stavu stavebních konstrukcí budov a staveb splňují požadavky regulačních dokumentů (SNiP, TSN, GOST, TU atd.)
   viz stránka s termíny

   soubor opatření ke stanovení a vyhodnocení skutečných hodnot sledovaných parametrů, které charakterizují provozní stav, vhodnost a výkonnost objektů kontroly a určují možnost jejich dalšího provozu nebo potřebu obnovy a posílení
   viz stránka s termíny

   kategorie technického stavu konstrukcí, ve kterých se vyskytují závady a poškození, které vedly k mírnému snížení únosnosti, ale nehrozí náhlá destrukce a funkčnost konstrukce je možná sledováním jejího stavu, doby trvání a provozu. podmínky
   viz stránka s termíny

   je prohlídka budovy nebo stavby a jednotlivých staveb pomocí měřicích přístrojů a zařízení (dalekohledy, kamery, svinovací metry, posuvná měřítka, sondy atd.)
   viz stránka s termíny

   stanovení stupně poškození a kategorie technického stavu stavebních konstrukcí nebo budov a staveb obecně na základě srovnání skutečných hodnot kvantitativně hodnocených charakteristik s hodnotami stejných charakteristik stanovenými projektovým nebo regulačním dokumentem
   viz stránka s termíny

   výpočet stávající konstrukce podle aktuálních projektových norem se zavedením do výpočtu geometrických parametrů konstrukce získaných na základě průzkumu nebo podle projektové a skutečné dokumentace skutečné pevnosti stavebních materiálů, efektivního zatížení , rafinované schéma návrhu zohledňující existující vady a poškození
   viz stránka s termíny

   porucha způsobená konstrukcí během výroby, přepravy, instalace nebo provozu
   viz stránka s termíny

   kategorie technického stavu, ve kterém některé z číselně hodnocených řízených parametrů nesplňují požadavky projektu, norem a norem, ale existující porušení požadavků, například na přetvárnost, a v železobetonu na odolnost proti trhlinám podle těchto specifické provozní podmínky nevedou k poruchám a je zajištěna únosnost konstrukcí s ohledem na vliv existujících vad a poškození
   viz stránka s termíny

   soubor stavebních prací a organizačně-technických opatření souvisejících se změnami hlavních technicko-ekonomických ukazatelů (zatížení, dispozice prostor, stavební objem a celková plocha objektu, inženýrská vybavenost) za účelem změny provozních podmínek, maximální kompenzace za ztráty ze stávajícího fyzického a morálního opotřebení a dosažení nových provozních cílů budovy
   viz stránka s termíny

   procento ztráty návrhové únosnosti stavební konstrukce
   viz stránka s termíny

   soubor stavebních, organizačních a technických opatření za účelem odstranění poruch (obnovení provozuschopnosti) stavebních prvků a udržení normální úrovně výkonnostních ukazatelů
   viz stránka s termíny

   soubor opatření k zajištění zvýšení únosnosti a provozních vlastností stavební konstrukce nebo stavby a stavby jako celku oproti skutečnému stavu nebo návrhovým ukazatelům
   viz stránka s termíny

   zhoršení technických a souvisejících provozních ukazatelů budovy způsobené objektivními příčinami
   viz stránka s termíny

   je objasnit skutečné geometrické parametry stavebních konstrukcí a jejich prvků, určit jejich soulad s projektem nebo odchylku od něj. Přístrojová měření objasňují rozpony konstrukcí, jejich umístění a sklon v půdorysu, rozměry příčných řezů, výšku místností, značky charakteristických uzlů, vzdálenosti mezi uzly atd. Na základě výsledků měření jsou vypracovány plány se skutečným umístěním staveb, řezů staveb, výkresy pracovních řezů nosných konstrukcí a styčných uzlů staveb a jejich prvků.
   viz stránka s termíny

   soubor technických, prostorově plánovacích, sanitárních a hygienických, ekonomických a estetických charakteristik budovy, které určují její výkonnostní vlastnosti
   viz stránka s termíny

   Je to důležité,

   Chybí důležité odstavce nebo jsou neoznačené

   Tato sbírka technické dokumentace je určena pouze pro informační účely, bez komerčního využití. Texty zde shromážděných dokumentů mohou být zastaralé, mohou být nahrazeny novými nebo mohou být zrušeny.

   Oficiální dokumenty naleznete na oficiálních stránkách příslušných organizací nebo v oficiálních publikacích. Naše organizace a správa stránek nenesou odpovědnost za případné škody a/nebo ztráty vzniklé nebo obdržené v souvislosti s používáním dokumentace.

   © JSC NPO Tekhkranenergo pobočka Nižnij Novgorod 2010-2023
   Nižnij Novgorod, ul. Poltavskaja, 22, kancelář 107

   ČTĚTE VÍCE
   Kolik stojí výměna vstupního ventilu na pračce?