1. Rekonstrukce a (nebo) přestavba prostor v bytovém domě, prováděná bez důvodů uvedených v části 6 článku 26 tohoto zákoníku, nebo v rozporu s projektem rekonstrukce a (nebo) přestavby předloženým v souladu s s odstavcem 3 části 2 článku 26 tohoto kodexu jsou neoprávněné.

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

2. Zákonem stanovenou odpovědnost nese osoba, která neoprávněně upravila a (nebo) předělala prostory v bytovém domě.

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

Reklama do předchozího stavu v přiměřené době a způsobem stanoveným orgánem provádějícím schvalování.

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

4. Na základě rozhodnutí soudu mohou být prostory v bytovém domě zachovány v přestavěném a (nebo) upraveném stavu, pokud tím nejsou porušena práva a oprávněné zájmy občanů nebo nedochází k ohrožení jejich života nebo zdraví.

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

5. Pokud nebudou odpovídající prostory v bytovém domě uvedeny do původního stavu ve lhůtě uvedené v části 3 tohoto článku způsobem stanoveným orgánem provádějícím kolaudaci, soud na návrh tohoto orgánu stanoví že nebylo učiněno rozhodnutí podle části 4 tohoto článku, rozhodne:

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

1) ve vztahu k vlastníkovi při prodeji ve veřejné dražbě těchto prostor v bytovém domě s úhradou vlastníkovi výtěžku z prodeje těchto prostor v bytovém domě po odečtení nákladů na výkon soudního rozhodnutí s uložením na nového vlastníka těchto prostor v bytovém domě povinnost uvést je do předchozího stavu;

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

2) ve vztahu k nájemci bytových prostor na základě smlouvy o sociálním nájmu smlouvu o nájmu bytových prostor bytového fondu ke společenskému využití, o ukončení této smlouvy s uložením vlastníkovi těchto bytových prostor, který byl pronajímatelem podle uvedené smlouvy povinnost uvést tyto bytové prostory do předchozího stavu.

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

6. Orgán provádějící kolaudaci pro nového vlastníka nebytových prostor v bytovém domě, které nebyly uvedeny do předchozího stavu způsobem stanoveným v části 3 tohoto článku, nebo pro vlastníka nebytových prostor, který byl pronajímatelem na základě smlouvy ukončené způsobem stanoveným v části 5 tohoto článku stanoví novou lhůtu pro uvedení těchto prostor do předchozího stavu. Pokud tyto prostory nebudou uvedeny do původního stavu ve stanovené lhůtě a způsobem předem stanoveným orgánem provádějícím kolaudaci, jsou tyto prostory předmětem prodeje ve veřejné dražbě způsobem stanoveným v části 5 tohoto článku.

ČTĚTE VÍCE
Jak samostatně vypočítat větrání v místnosti?

(ve vydání federálního zákona z 27.12.2018 N 558-FZ)

(viz text v předchozím textu)

7. Ustanovení částí 2 – 6 tohoto článku se nevztahují na prostory nacházející se v bytovém domě, který je v havarijním stavu a je předmětem demolice nebo rekonstrukce.

Foto: Global Look Press

Přestavba bytu je cenově nejdostupnější a tedy oblíbený způsob, jak zlepšit své životní podmínky. Neměli bychom však zapomínat, že na tom často závisí bezpečnost bytového domu. I drobný zásah do konstrukce stavby může mít pro majitele dost vážné důsledky – finanční i právní.

Situace, kdy přestavbou riskujete ztrátu domova, jsou v kartách RBC Real Estate.

Rekonstrukce bez projektu a povolení

Podle Zákona o bydlení Ruské federace se přestavba bytu provádí pouze po dohodě s orgány místní samosprávy a na základě jejich rozhodnutí. Jakékoli změny konfigurace obytných prostor musí být uvedeny v jeho technickém pasu. „Pokud orgány státního bytového dozoru nebo obecní bytové kontroly odhalí skutečnost sanace, nebude toto porušení jen tak ignorováno a na porušovatele bude uplatněna široká škála donucovacích opatření – od vydání příkazu a vyvození odpovědnosti za jeho nedodržení. násilně zabavit přestavěné prostory u soudu a prodat je v dražbě,“ říká Taťána Trofimenko, zástupkyně Evropské právní služby. Radou všech právníků je vypracovat s architektem projekt přestavby a nechat jej schválit bytovým inspektorátem.

Pokud byla přestavba bytu provedena, byť nezákonně, ale v rozumných mezích, lze takové změny legalizovat, pokud existuje kladný závěr stavebního průzkumu. K tomu je třeba podat na magistrátu žalobu s požadavkem na zachování bytových prostor v přeplánovaném stavu.

V Moskvě úřady udělaly určité ústupky ohledně schvalování menších přestaveb. Lze je dohodnout předložením technické zprávy od projekční organizace, která má schválení SRO, spolu se žádostí o schválení a technickým pasem předělaných bytových prostor. Schválení přestavby poskytnutím technické zprávy však nezbavuje vlastníka bytu administrativní odpovědnosti za nelegální přestavbu, připomíná Dmitrij Tomko, vedoucí praxe bytového práva a sociálních vztahů Národní právní služby „Amulex“.

Převod „mokrých“ zón na „suché“.

Nejčastějším příkladem přestavby je přesun tzv. „mokrých“ prostor (kuchyň, koupelna a WC) do prostor bytu, které nejsou určeny k vybavení vodovodem a kanalizací. Například na území Altaj jeden z obyvatel bytového domu spojil kuchyň, koupelnu, toaletu a chodbu do jedné místnosti. „V nově vzniklé místnosti byl instalován sprchový kout, který je umístěn nad kuchyní bytu, ložnice bytu byla předělána na kuchyň s dřezem, kanalizací a vodovodním potrubím. Krajský soud nařídil majiteli uvést byt do původního projektovaného stavu a protinávrh vlastníka bytu na zachování prostor v předělaném stavu byl zamítnut,“ uvádí příklad Dmitry Tomko. Nejsou zde poskytnuta žádná alternativní řešení – podle bytového řádu nelze nad pokoje umístit koupelnu (sprchový kout), toaletu a kuchyň.

ČTĚTE VÍCE
Co je potřeba do slizu přidat, aby se natáhl a křupal?

Změna fasády budovy

Ruská legislativa v oblasti bydlení zakazuje přestavbu obytných budov a bytů, což může vést ke zničení nosných konstrukcí budovy, narušení provozu inženýrských systémů a také ke zhoršení bezpečnosti a vzhledu fasád. Samostatně je třeba poznamenat, že sanace se provádí v bytových domech, které mají památkově chráněný status. To vyžaduje další souhlasy orgánu památkové ochrany.

Například v Petrohradě majitel vybavil dům – kulturní památku – dalšími balkony, změnil design střechy podkroví a vytvořil další dveře v jedné z místností, říká Dmitrij Tomko. Tím objekt ztratil svůj původní vzhled a původní dispozici. Rozhodnutím soudu byl byt majiteli zabaven a dán do dražby.

Kombinace pokoje s balkonem a lodžií

Další častou možností přestavby bytu je spojení balkonu/lodžie s pokojem nebo kuchyní. Navíc převedení výše uvedené kuchyně na balkon může soud považovat nejen za přestavbu, ale i za rekonstrukci zařízení. Podle zákona vyžaduje taková změna v konfiguraci bytu povinný souhlas inspekce bydlení, protože může vést k poškození sousedních bytů a celé budovy.

Dmitrij Tomko uvádí příklad jednoho z obyvatel bytového domu v Primorye, který demontoval okenní parapet v obývacím pokoji, aby umožnil přístup na nepovolený balkon. „Majitel svou demontáží příčky, jejíž část se nacházela pod stropním trámem, poškodil budovu a učinil sousední byt neobyvatelným, a následně vedl k nucenému zabavení předělaných prostor,“ říká právník.

Připojení technických prostor

Často se majitelé bytů rozhodnou zlepšit své životní podmínky nelegální přístavbou technických prostor, které jsou společným majetkem všech obyvatel bytového domu. Zpravidla mluvíme o podkroví, skladovacích místnostech a méně často o technických místnostech.

Bytový zákon stanoví jasný postup při přestavbě a rekonstrukci bytových prostor v bytovém domě, včetně schvalování těchto změn. Dále platí i Pravidla užívání bytových prostor. Za porušení tohoto příkazu je poskytována správní odpovědnost, a to až do nuceného zabavení předělaných prostor u soudu a jejich prodeje v dražbě.

Propojit takové prostory s bytem je možné, k tomu je však kromě projektu odsouhlaseného inspekcí bydlení nutný souhlas všech vlastníků – musí být doložen v zápisu z valné hromady. Kromě toho je nutné plně dodržovat procesní aspekty stanovené v článcích 44–48 zákoníku o bydlení RF, a nikoli banální sběr podpisů, upozorňují právníci. Po technickém přičlenění půdní vestavby nebo komory k bytu a zprovoznění je nutné zapsat vlastnictví.