2.3.25. Při výběru metod pro pokládku silových kabelových vedení do 35 kV se musíte řídit následujícím:

1. Při pokládání kabelů do země se doporučuje položit do jednoho výkopu maximálně šest silových kabelů. V případě většího počtu kabelů se doporučuje pokládat je do samostatných výkopů se vzdáleností mezi skupinami kabelů minimálně 0,5 m nebo do kanálů, tunelů, nadjezdů a galerií.

2. Pokládání kabelů v tunelech, podél nadjezdů a v galeriích se doporučuje, pokud je počet silových kabelů vedených v jednom směru větší než 20.

3. Pokládání kabelů v blocích se používá v podmínkách velmi stísněných prostor na trase, na křižovatkách s železniční tratí a vjezdy, kdy je možnost úniku kovu apod.

4. Při výběru metod pro pokládku kabelů napříč městskými oblastmi je třeba vzít v úvahu počáteční kapitálové náklady a náklady spojené s údržbou a opravami, jakož i pohodlí a nákladovou efektivitu údržby konstrukcí.

2.3.26. Na území elektráren musí být kabelová vedení položena v tunelech, kanálech, kanálech, blocích, podél nadjezdů a v galeriích. Pokládání silových kabelů v příkopech je povoleno pouze do vzdálených pomocných zařízení (sklady pohonných hmot, dílny) s počtem nejvýše šesti. Na územích elektráren s celkovým výkonem do 25 MW je také povoleno pokládání kabelů v příkopech.

2.3.27. Na území průmyslových podniků musí být kabelová vedení položena v zemi (v příkopech), tunelech, blocích, kanálech, podél nadjezdů, v galeriích a podél zdí budov.

2.3.28. V prostorách rozvoden a rozvodných zařízení musí být kabelová vedení uložena v tunelech, kanálech, kanálech, potrubích, v zemi (v rýhách), zemních železobetonových žlabech, podél nadjezdů a ve štolách.

2.3.29. Jednotná kabelová vedení by měla být ve městech zpravidla vedena v zemi (v příkopech) podél neprůjezdných částí ulic (pod chodníky), podél dvorů a technických pásů ve formě trávníků.

2.3.30. V ulicích a náměstích nasycených podzemními komunikacemi se doporučuje položit 10 nebo více kabelových vedení v proudu v kolektorech a kabelových tunelech. Při křížení ulic a náměstí se zlepšeným povrchem a hustým provozem by kabelová vedení měla být položena v blocích nebo trubkách.

2.3.31. Při výstavbě kabelových vedení v oblastech permafrostu je třeba vzít v úvahu fyzikální jevy spojené s povahou permafrostu: vzdouvání půdy, mrazové trhliny, sesuvy půdy atd. V závislosti na místních podmínkách mohou být kabely uloženy v zemi (v příkopech) pod aktivní vrstva, v aktivní vrstvě v suchých, dobře propustných půdách, v umělých násypech z velkoskeletových suchých importovaných zemin, ve vaničkách na povrchu země, na nadjezdech. Kabely s potrubím pro vytápění, vodovod, kanalizaci apod. se doporučuje pokládat společně ve speciálních konstrukcích (kolektorech).

ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat podhledy v místnosti s nábytkem?

2.3.32. Při provádění různých typů pokládání kabelů v oblastech permafrostu by se mělo vzít v úvahu následující:

1. Pro pokládku kabelů v zemních výkopech jsou nejvhodnější drenážní zeminy (kámen, oblázky, štěrk, drcený kámen a hrubý písek); vzduté a sesedající zeminy jsou pro uložení kabelových vedení nevhodné. Kabely lze pokládat přímo do země, pokud počet kabelů není větší než čtyři. Vzhledem k půdě, permafrostu a klimatickým podmínkám je kladení kabelů do potrubí uložených v zemi zakázáno. Na křižovatkách s jinými kabelovými vedeními, silnicemi a podzemními komunikacemi by měly být kabely chráněny železobetonovými deskami.

Pokládání kabelů v blízkosti budov není povoleno. Vstup kabelů z příkopu do budovy při absenci větrané půdy musí být proveden nad nulovou značkou.

2. Ukládání kabelů do žlabů lze použít v místech, kde aktivní vrstva je tvořena nevážnými zeminami a má rovný povrch se sklonem do 0,2 %, zajišťující odvod povrchové vody. Kabelové kanály by měly být vyrobeny z vodotěsného železobetonu a na vnější straně pokryty spolehlivou hydroizolací. Kanály musí být shora zakryty železobetonovými deskami. Kanály mohou být zakopány v zemi nebo bez zakopání (na povrchu země). V druhém případě musí být pod kanálem a v jeho blízkosti vytvořen polštář o tloušťce nejméně 0,5 m suché půdy.

2.3.33. Uvnitř budov lze kabelová vedení pokládat přímo podél stavebních konstrukcí (otevřených a v krabicích nebo potrubích), v kanálech, blocích, tunelech, potrubích uložených v podlahách a stropech, jakož i podél základů strojů, v šachtách, kabelových podlahách a dvojitých podlahách .

2.3.34. Kabely naplněné olejem lze pokládat (s libovolným počtem kabelů) v tunelech a galeriích a v zemi (v příkopech); způsob jejich pokládky určuje projekt.

položení kabelu v zemi vstup do domu u chaty

Při instalaci elektrického vstupu do domu každý z nás přemýšlí, jak to nejlépe udělat – vzduchem nebo pod zemí?

Instalace air SIP je vždy mnohonásobně rychlejší a několikanásobně levnější.

podzemní nebo vzdušný přívod elektřiny do budovy

Za prvé, je to spolehlivější. A za druhé, nekazí fasádu budovy a vzhled okolí.

jak nainstalovat potrubní stojan pro zadání SIP do výkresů domu

Často se tyto dvě metody kombinují. Nejprve se provede vstup z podpěry do speciálního stojanu na trubky.

jak položit SIP na fasádu domu

A již z této rozvodné skříně je kabel položen do země a přiveden do domu. Když je podpěra umístěna v blízkosti budovy, některé dráty SIP jsou namontovány přímo na fasádě.

ČTĚTE VÍCE
Co je funkční postel?

My se ale obrátíme konkrétně k podzemnímu vstupu. Podívejme se, s jakými obtížemi se setkáte při pokládání kabelu do země, a klaďte zvláštní důraz na běžné chyby při provádění této práce, které nakonec dříve nebo později vedou k selhání kabelu.

Instalace kabelu do země může být provedena dvěma způsoby:

  • bez jakékoli ochrany (s použitím pancéřových značek KL)
  • v trubkách nebo speciálním zvlnění

Podívejme se nejprve na první metodu. Zde se zpravidla používá kabel s páskovým pancířem – VBbShv nebo AVBbShv.

kabel s páskovým pancířem pro podzemní vstup do budovy
dekódování písmen v názvu kabelů s PVC izolací

zemnící kabel

Není vůbec nutné používat pancíř typu AABL, AASHV, kde je jednodílný litý hliníkový ochranný plášť. Mohou to být jen stuhy, které se navzájem překrývají.

Pancíř v tomto případě nechrání ani tak před vnějšími vlivy (někdo začal kopat tam, kde to není možné), ale před deformací a tahovými silami při zvedání půdy.

jaké značky kabelů nelze položit do země

111

Totéž platí pro SIP drát. Nelze ji položit do země ani v trubkách.

Vyberte průřez kabelu podle připojeného zatížení, ale ne méně než 10 mm2 pro měď nebo 16 mm2 pro hliník.

Na YouTube často najdete videa, kde se používá měděný kabel s dráty 6 mm2 nebo hliník 10 mm2. Vysvětluje to údajně malý počet elektrických spotřebičů v domě nebo v zemi.

Z hlediska zátěže vám to může stačit, ale při dodržení požadavků na minimální průřez vodiče PEN budete mít přestupek. U jednofázového napájení musí být kabel třížilový, u třífázového napájení – pětižilový.

Zvolený kabel by měl být pečlivě položen do výkopu. Jakou má mít velikost, jaké vzdálenosti je třeba při jejím hloubení dodržovat?

hloubení výkopu pro kabel v blízkosti základů domu je zakázáno
minimální vzdálenost od výkopu s kabelem k základu domu je 60 cm

Je nutné dodržet určitou vzdálenost 60 cm.

vzdálenost od kabelu v zemi k základu

Po položení do země by kabel neměl padat na linii působení základové síly směřující pod úhlem 45 stupňů od základny.

Vyžaduje se také normalizované odsazení z rostlin a stromů na vašem webu. Zde jsou minimální rozměry pro pokládku podzemních kabelů od nejbližších komunikací, konstrukcí a překážek.

minimální vzdálenosti od kabelu v zemi ke stromům, rostlinám, budovám
vzdálenosti od kabelu v zemi k potrubí
vzdálenosti od kabelu v zemi k potrubí

standardní provedení pro uložení kabelu do země A5-92

Jaké rozměry by měl mít tento příkop? Zde se můžete pohybovat po standardním projektu A5-92 „Pokládání kabelů s napětím do 35 kV v příkopech“ – ke stažení.

ČTĚTE VÍCE
Jak daleko od stěny by měla být pračka?

hloubka kabelu v zemi 700m nebo 900mm

Hloubka kabelu je 0,7m. Všimněte si, že se jedná o vzdálenost od povrchu k horní části samotného kabelu.

Vzhledem k tomu, že pod ním bude pískový polštář 10-15 cm, celková hloubka příkopu by měla být alespoň 900 mm.

jak hluboko zakopat kabel do země

výkop kabelového příkopu

Kde se všechna tato čísla vzala? Proč nemůžete jednoduše vykopat kabel na svém dvoře do hloubky rýčového bajonetu? Proč takové trápení?

Instalaci neprovádíte na veřejném místě v ulici města nebo na staveništi, kde budou jezdit těžké nákladní automobily.

Hlavním důvodem takové hloubky výskytu je zajištění optimálního teplotního režimu kabelu.

Proč jsou kabely uloženy tak hluboko?

Položením co nejblíže k zemi přijdete o hlavní výhodu podzemního pokládání – absenci vlivu okolní teploty a povětrnostních podmínek.

Horní vrstvy půdy se mnohem více prohřejí a vlhkost po dobrých deštích se prostě nedostane do pláště kabelu, pokud jej máte na 70 cm. Co se nedá říct o 30-40cm.

Druhým bodem takové hloubky záložky je tlak. Čím hlouběji kabel leží, tím rovnoměrněji je na něj tlak shora rozložen.

Zejména při vnějších vlivech – průjezd auta po dálnici KL, nahoře bylo umístěno něco těžkého atp.

Pokud váš vchod do domu prochází z podpěry přes silnici, pak zde musíte zakopat kabel do ještě větší hloubky – 1000 mm.

hloubka kabelu při přecházení silnice

Minimální šířka výkopu se vypočítá podle vzorce = průměr kabelu + 100 mm na každé straně pro pískové lože.

zemní smyčka v jednom výkopu s kabelem

Mimochodem, aby taková pracná práce na kopání příkopu nepřišla nazmar, někteří do něj navíc položili zemní smyčku. To je jen když
nezapomeňte na minimální odsazení 300-350mm.

111-73

No a v případě ochrany kabelu trubkou obvod není vůbec na překážku. Koneckonců není nutné, aby byl ve tvaru trojúhelníku nebo čtverce.

A pokud to geometrie místa a umístění vstupu umožňují, je stejný příkop přizpůsoben pro současné pokládání: