V souladu s odstavcem 1 Čl. 157 zákona o bydlení Ruské federace se výše platby za inženýrské služby vypočítá na základě objemu spotřebovaných inženýrských sítí, určeného na základě odečtů měřicích zařízení, a pokud nejsou k dispozici, na základě norem pro spotřebu veřejných služeb. služby schválené vládními orgány ustavujících subjektů Ruské federace způsobem stanoveným vládou Ruské federace.

Podle článku 42 Pravidel pro poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a bytových domech schválených nařízením vlády Ruské federace ze dne 06.05.2011. května 354 č. 354 (dále jen Pravidla č. XNUMX) se výše úhrady za inženýrské služby poskytované spotřebiteli v bytovém prostoru vybaveném individuálním nebo obecným (bytovým) měřicím zařízením, s výjimkou úhrady za inženýrské služby na vytápění, stanoví na základě odečtů takového měřicího zařízení za zúčtovací období.

Z odstavců. „k (1)“ čl. 33 Pravidel č. 354 vyplývá, že je-li k dispozici individuální, společné (bytové) nebo pokojové měřící zařízení, má spotřebitel právo odečítat jeho odečty měsíčně a předávat přijaté odečty zhotoviteli popř. jeho pověřenou osobou nejpozději do dne stanoveného smlouvou obsahující ustanovení o poskytování veřejných služeb.

Mezitím pp. „g“ bod 31 Pravidel č. 354 je zhotovitel povinen přijímat odečty od spotřebitelů jednotlivých, společných (bytových), pokojových měřících zařízení, a to i způsoby umožňujícími dálkový přenos informací o odečtech měřících zařízení. (telefon, internet atd.) a použít je při výpočtu výše úhrady za inženýrské sítě za zúčtovací období, za které byly odečty odečteny, a také zkontrolovat stav určených měřicích zařízení a spolehlivost informací poskytovaných spotřebitelům o jejich čteních.

Zhotovitel má zároveň právo kontrolovat správnost informací předávaných spotřebitelem zhotoviteli o odečtech jednotlivých, společných (bytových) a prostorových měřicích zařízení nejvýše jednou za 1 měsíce (odst. 3, odst. 1 pravidel

Nutno podotknout, že v souladu s odst. „z“ bod 31 Řádu č. 354, mezi povinnosti exekutora dále patří informovat spotřebitele alespoň jednou za čtvrtletí uvedením v platebních dokladech o načasování a postupu spotřebitele při odečítání jednotlivých, společných (bytových), pokojových měřících zařízení a předání informací o odečtech exekutorovi nebo jím pověřené osobě.

Neposkytne-li spotřebitel odečty jednotlivého, obecného (bytového), pokojového měřiče za zúčtovací období ve lhůtách stanovených Řádem č. 354, nebo smlouvou obsahující ustanovení o poskytování inženýrských služeb, nebo rozhodnutím hl. valná hromada vlastníků prostor v bytovém domě, pak v souladu s odst. „b“ bod 59 Pravidel č. 354 je úhrada za inženýrské sítě poskytnuté spotřebiteli v bytovém nebo nebytovém prostoru za zúčtovací období stanovena na základě vypočtené průměrné měsíční spotřeby energetického zdroje spotřebitelem, zjištěné podle odečtů individuálního nebo obecného (bytového) měřiče za období ne kratší než 6 měsíců (pro vytápění – na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby za topné období v případech, kdy se v souladu s 42 odst. 1 předpisu č. 354 při stanovení výše poplatků za vytápění použijí odečty individuálního nebo společného (bytového) měřiče, a pokud doba provozu měřícího zařízení bylo kratší než 6 měsíců – pak za skutečnou dobu provozu měřícího zařízení, ne však kratší než 3 měsíce (pro vytápění – alespoň 3 měsíce topného období v případech, kdy v souladu s 42 odst. 1 písm. ) předpisu č. 354 se při stanovení velikosti poplatku za topení vychází z odečtů individuálního nebo obecného (bytového) měřiče).

ČTĚTE VÍCE
Lze na pitnou vodu použít pozinkované trubky?

Výpočet průměrného měsíčního objemu spotřeby energetického zdroje spotřebitelem se provádí od zúčtovacího období, za které spotřebitel nedodal odečty, do zúčtovacího období (včetně), za které spotřebitel odečty elektroměru poskytl dodavatel, ale nic víc

3 zúčtovací období za sebou.

Pokud spotřebitel po uplynutí stanovených 3 zúčtovacích období neposkytne informace o odečtech jednotlivého měřidla, pak se v souladu s odstavcem 60 Pravidel č. 354 vypočítá výše úhrady za inženýrské sítě na základě norma spotřeby inženýrských sítí.

© Úřad Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem v Čuvašské republice – Chuvashia, 2023

Tvorba a propagace webových stránek – FMF

Poštovní adresa:
428018, Čeboksary, Moskovsky pr., 3D

telefon:
+7 (8352) 58-17-13
E-mail:
sanit@21.rospotrebnadzor.ru

Našel jsem váš úžasný starý článek o tom, co se stane, když nepřenesete údaje z měřičů. Bylo by zajímavé vědět o precedentech, kdy lidé nepředložili data déle než tři měsíce a správcovská společnost provedla přepočet na základě skutečného nahromaděného svědectví a co je to stálo.

Měl jsem zpoždění kvůli převodu odečtů měřidel a správcovská společnost provedla kalkulaci na základě obecného domovního tarifu. A teď se nepočítá.

Nechápu, jsem jediný, kdo takhle trpí?

Julia, bohužel, správcovská společnost funguje podle zákona. Pokud neodešlete aktuální odečty měřidel, je správcovská společnost nucena účtovat poplatky nejprve podle vaší průměrné spotřeby a po třech měsících – podle normy.

Když začnete své údaje přenášet včas, můžete započítat kilowatty a metry krychlové navíc, které správcovská společnost započítala do současného a budoucího období. Toto pravidlo však platí pouze v prvních šesti měsících poté, co přestanete přenášet odečty, nebo než požádáte o přepočet na základě revizní zprávy měřiče.

Z vašeho dotazu jsem pochopil, že uplynuly pouhé tři měsíce a vaše měřicí zařízení nikdo nekontroloval. Pokud byla kontrola a je hlášení, že se stavy měřidel liší od stavů na účtence, je třeba provést přepočet. A pokud od posledního předání svědectví uplynulo šest měsíců, pak musí inspekce zahájit samy energetické společnosti. V případě nesrovnalostí se objeví právo na přepočet.

Přepočet odečtů

Platby za energetické zdroje jsou účtovány podle norem, pokud byt nemá měřiče nebo nejsou reálně využívány. Když neposkytnete odečty měřidel, v prvních třech měsících by vám mělo být účtováno podle vaší průměrné měsíční spotřeby v předchozích šesti měsících a následně podle norem společných pro všechny.

ČTĚTE VÍCE
Kteří důchodci mají nárok na dotaci na bydlení a komunální služby?

Pokud nejste spokojeni s časovým rozlišením, můžete napsat prohlášení správcovské společnosti a požádat o kontrolu provozuschopnosti měřicího zařízení a zjištění aktuálních odečtů.

Do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti se k vám domů dostaví specialista na management. Musí vše zkontrolovat a vystavit podklady. Na další účtence bude uvedena správná spotřeba vody nebo elektřiny a výše přeplatku. Bude se počítat v budoucích obdobích.

Někdy samotná správcovská společnost přenáší aktuální údaje do centra pro vypořádání hotovosti a někdy musíte zprávu převzít osobně nebo ji odeslat prostřednictvím webové stránky. Přejděte na web společnosti, která účtenky tiskne, a ověřte si, zda je možné jí poslat naskenovaný dokument přes internet.

Na účtence za další měsíc bude uvedena správná spotřeba vody nebo elektřiny a výše přeplatku. Bude se počítat v budoucích obdobích.

V praxi mohou energetické společnosti odmítnout přepočet na základě zprávy o sesouhlasení. Je to nezákonné.

Bytový inspektorát z Krasnojarského území zkontroloval činnost veřejně prospěšných společností a nařídil jim přepočítat náklady na studenou vodu spotřebiteli na základě svědectví. Proti byli pracovníci komunálních služeb, protože za osm měsíců stihli podle normy spočítat mnohem více, než ukazoval měřák.

Pracovníci veřejných služeb se pokusili napadnout příkaz, obrátili se k soudu a dostali se až k Nejvyššímu soudu Ruské federace. Ten vysvětlil: protože existují nové odečty měřidel, znamená to, že za období od předchozího přenosu odečtů by měl být výpočet proveden podle měřidel. Provedené časové rozlišení musí být odstraněno a musí být vystaven potvrzení o utracených metrech krychlových podle aktuální sazby.

Vaše situace je tato: utratíte jedno množství kilowattů nebo metrů krychlových, ale podle účtenky je jich více. Není na tom nic špatného: když znovu začnete vykazovat včas, již zohledněné výdaje se rozdělí do budoucích období.

Pokud například pracovníci veřejných služeb předpokládali, že jste spotřebovali 60 m 3 teplé vody, ale ve skutečnosti jich bylo pouze 50 m 3, pak při přenosu odečtů pomalu přidávejte aktuální spotřebu. Řekněme, že ne 60 plus 4 m 3 vynaložených za poslední měsíc, ale 60 plus 1 m 3. Takže po několika měsících včasného přenosu hodnot se čísla na účtence a skutečnost budou shodovat.

ČTĚTE VÍCE
Jakou barvu získáte, když smícháte červenou a fialovou?

Pokud jste přepočítáni na základě výpisu odečtených hodnot, objeví se na účtence minusový sloupec s přeplatkem. A pokud začnete přenášet odečty bez certifikátu, bude to vypadat, jako byste si koupili kubíky vody do budoucna, možná i za nižší tarif.

Newsletter T-F o bytech a domech

Co dělat se zvýšeným tarifem

Zákon o úsporách energie říká, že je nutné stimulovat úspory energie a zvyšovat energetickou účinnost, to znamená být vědomý o procesu spotřeby energie a kontrolovat množství spotřebované vody a elektřiny.

Stát chce, abychom se cítili nepohodlně kvůli plýtvání vodou nebo rozsvícení světel ve všech místnostech najednou. Proto existuje zvláštní navyšující koeficient 1,5 k normě spotřeby energie – to je pokuta, pokud není měřidlo nebo majitel neumožnil jeho kontrolu specialistům.

Pokud neodečty měřidel po dobu šesti měsíců neodešlete, měli by k vám přijít zkontrolovat vaše měřicí zařízení. O této kontrole budete informováni 14 dní předem. Oznámení lze provést doporučenou poštou, dokumentem předaným proti podpisu, řádkem na účtence, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem.

Nejpozději dva dny před termínem prohlídky můžete kontaktovat společnost energetických služeb a domluvit se na jiném termínu prohlídky. Kontrolu lze naplánovat nejdříve dva dny po vaší žádosti a nejpozději tři dny po datu oznámení.

Kontrolní hlášení je podkladem pro přepočet nahoru nebo dolů. Bez něj není nutný přepočet.

Obálka článku

Obecně platí, že situací, kdy je přepočet možný nebo povinný, je stále méně. Když je měřidlo, tak se poplatek přepočítá v případě nekvalitní dodávky energie. Například pokud je horká voda skutečně studená. Když není měřidlo a není možné jej nainstalovat, lze poplatek přepočítat, pokud jste dočasně nepřítomni v bytě a prokážete to.

Co bys měl dělat

Dohodněte se se správcovskou společností na kontrole odečtů měřidel. Správcovská společnost nemůže provedení takové kontroly odmítnout a na základě zprávy o kontrole je povinna provést přepočet.

Pokud nechcete, aby k vám chodili inspektoři, nezlobte se, že vám stavy měřidel na účtence trochu předběhly: přeplatek nevznikne – v následujícím uvedete pouze malé nebo nulové výdaje měsíce. Dojde dokonce k malému zvýhodnění, protože tarify rostou dvakrát ročně a náklady na bydlení a komunální služby se vám ve skutečnosti spočítají podle starých tarifů.

ČTĚTE VÍCE
Jaká označení by měla být aplikována na kabel podle GOST?

V budoucnu se pokuste přenášet údaje z měřičů alespoň jednou za tři měsíce: tímto způsobem se můžete vyhnout zvýšeným nákladům na energie.

Další materiály o nákupu bytů a domů, uspořádání a opravách – v našem telegramovém kanálu “Svoi Ugol”. Přihlaste se k odběru, ať vám nic neunikne: @t_nedviga

Stáhnout

Vážená advokátko Aliso Markino!

Pokud neznáte PP354 a RF Housing Code, stejně jako soudní praxi, neuvádějte lidi v omyl.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/2c89fbd61239ac65f3203353df59d3c653c9a2f8/

61. Zjistí-li zhotovitel při ověřování spolehlivosti údajů poskytnutých spotřebitelem o odečtech jednotlivých, společných (bytových), prostorových měřičů a (nebo) kontrole jejich stavu, že měřidlo je v dobrém stavu, včetně plomb na něm nejsou poškozeny, existují však rozpory mezi odečty kontrolovaného měřicího zařízení, distributorů a objemem energetického zdroje, který spotřebitel předložil zhotoviteli a který zhotovitel použil při výpočtu výše platby za služby za energie za zúčtovací období předcházející kontrole, pak je zhotovitel povinen přepočítat výši úhrady za služby a zaslat spotřebiteli ve lhůtách stanovených pro úhradu energií za zúčtovací období, ve kterém zhotovitel kontrolu provedl , požadavek na dodatečné zpoplatnění služeb poskytovaných spotřebiteli nebo oznámení o výši poplatku za energie, který byl spotřebiteli přeúčtován. Nadměrné částky zaplacené spotřebitelem jsou započteny při platbě za budoucí zúčtovací období.
(ve znění vyhlášky vlády Ruské federace 28.12.2018 N 1708)
(viz text v předchozím textu)
Výši poplatku je nutné přepočítat na základě odečtů provedených zhotovitelem při kontrole kontrolovaného měřidla.
V tomto případě, pokud spotřebitel neprokáže opak, se objem (množství) energetického zdroje ve výši zjištěného rozdílu v odečtech považuje za spotřebovaný spotřebitelem během zúčtovacího období, ve kterém byla kontrola zhotovitelem provedena. .

Julio, napište žádost do trestního zákoníku a uveďte klauzuli 61 PP354, to stačí, i když existují rozhodnutí ozbrojených sil RF.
Nutné přepočítat do 3 (TŘÍ) DNŮ.
Hodně štěstí,

Andrey, naprosto správně jsi poukázal na NAPROSTO NESPRÁVNOU odpověď právníka. Je třeba provést přepočet (v souladu s článkem 61 Pravidel 354) a v případě přeplatku jej vrátit. Další věc je, že pracovníci veřejných služeb zaujímají stejné postavení jako Alice a většina lidí není připravena jít k soudu. Ale existuje kontrola bydlení, mimochodem, státní zastupitelství se někdy zaplete s důchodci, existují precedenty. Jiná věc je, že energetické společnosti si pak dlouhodobě odečítají výši přeplatku.

Evgeniya, jen ty vůbec neuvádíš poznámku, POKUD JSOU ČÍTAČE PLATNÉ.

Andrey, souhlasím – ve vlastní praxi jsem dosáhl přepočtu vodoměrů! Nyní mám v ENP za vodu minusové částky a bude to tak ještě několik let))

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít vestavnou myčku bez nábytku?

Anastasie, řekni mi prosím, jak jsi přesně dosáhla přepočtu. Již více než rok neposkytuji své hodnoty vody, správcovská společnost mi řekla, že to přepočítají až za půl roku. Nová budova, nikdo nebydlí. Nejsou žádné náklady.

Anastasie, také mě to velmi zajímá, doufám, že Anastasia je stále tady))

Julia Andrianová

Anastasie, jak jsi dosáhla toho přepočtu? Podělte se prosím o své zkušenosti.

Milá Andrey, Julii zajímá jak přepočet podle objemu, tak přepočet podle tarifů. Odpovídám jí s odkazem na stejný paragraf 61, že jí může být strženo vyúčtování a ona kvůli přeplatku nějakou dobu nezaplatí. Pokud znáte soudní praxi ohledně přepočtu tarifů, podělte se.

Jen se neurážej, prosím.
Gratulujeme k nadcházejícím jarním prázdninám – 8. BŘEZNA!
Vše nejlepší a úspěch ve vaší vytoužené profesi.

Zasílám soudní praxi, nejnovější z Nejvyššího soudu Ruské federace s komentáři:

Rozsudek Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 26.08.2019. srpna 302 č. 19-ES14339-XNUMX,
A33-27839/2018.

Spotřebitel téměř rok – 9 měsíců nedodal odečty vodoměrů na studenou vodu. Dostal plat, kterému se říká „průměrný“. Když byly odečty konečně provedeny, Středisko veřejných služeb odmítlo provést přepočet. Přesně k tomu byl povinen nejprve příkazem Služby a poté soudem.

Nyní se ukazuje, že odečty měřidel nemusí být přenášeny po velmi dlouhou dobu. Kolik – rozhodnutí soudu samozřejmě neříká. Z příkladu ale vyplývá, že se jedná minimálně o velmi dlouhé období. No, například rok je možný. Například jste jeli na dlouhou dovolenou, přestěhovali jste se někam žít – do jiné země nebo do jiného regionu a nebojte se, vrátíte se domů, poskytnete všechny důkazy a požádáte o přepočet poplatku.
Povinnost přepočtu byla mimochodem původně uvedena v paragrafu 61 vlády Ruské federace ze dne 06.05.2011. května 354 č. XNUMX. Postup je následující: požádáte o přepočet, přijdou za vámi s zaškrtněte, abyste provedli aktuální odečty a vystavili odpověď na požadavek, vystavte novou fakturu na základě aktuálních údajů . Mimochodem, je možné, že pokud jste byli doma a používali inženýrské sítě, nebudete muset vracet peníze, ale doplatit sami. To platí pro případy, kdy je spotřebováno velké množství zdrojů.

jaké jsou závěry? jaké následky?
h.h. 6 a 7 čl. 157 bytového zákoníku Ruské federace, kde se píše o pokutách za porušení postupu pro výpočet poplatků za prospěšné služby. V souladu s tím trestní zákoník nebo RSO nejen přepočítá a vrátí přebytek, ale také zaplatí pokutu žadatelům.