V současných SNiP, SanPin a GOST se vzdálenost od septiku ke studně s pitnou vodou může lišit ve stanovených mezích – 5-10 metrů. Jakou vzdálenost dodržet v konkrétním případě pro určitou oblast se stávajícími parametry není všem vlastníkům nemovitostí jasné. Ostatně nejmenší vzdálenost mezi objekty závisí na vlastnostech půdy, hladině spodní vody, provedení kanalizačního systému atd. Všechny čistírny však mají jednu podmínku společnou – zamezení znečištění a kontaminace vod, i když septik tank selže.

Obsah článku

Podmínky pro umístění septiku na místě

Legislativní rámec Ruské federace kromě normativní vzdálenosti od septiku k studni stanoví další omezení a zavádí některá pravidla pro používání systémů:

 • od VOC do umělých nebo přírodních nádrží s vodou bez průtoku – 30 metrů;
 • ze septiku do nádrží s cirkulací vody – 10 metrů;
 • z biologické čistírny do obytné budovy ≥ 5 metrů, do užitkových bloků – 1 metr;
 • k centralizovanému vodovodu ≥ 10 metrů;
 • od septiku k vozovce nebo pěší komunikaci (s asfaltem, základním nátěrem, betonovou vozovkou) ≥ 5 metrů;
 • od systému čištění odpadních vod k hranici sousedního pozemku ≥ 4 metry;
 • od VOC do zahradního pozemku ≥ 5 metrů, přičemž omezení se vztahuje na zahradní rostliny a sady a pro ostatní stromy – 3 metry.

Často je septik namontován na místě s dříve postaveným domem, užitkovými bloky a zahradou (zahradou). Ne vždy se tedy podaří najít místo pro čističku hned – vždyť poloha objektu musí odpovídat zákonu a stavebním předpisům. Nuance umístění septiku jsou podrobně známy pouze odborníkům, proto se doporučuje poskytnout profilové společnosti otázku, jak nejlépe udržovat vzdálenost od septiku ke studně.

Doporučení pro výběr místa pro septik

Přesně vypočítaná vzdálenost od septiku je stanovena Rospotrebnadzorem, kontrolorem sanitární a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva a území Ruské federace.

Projekt instalace a umístění VOC je založen na standardech SanPiN 2.1.5.980-00, 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, 42-128-4690-8 a SNiP 2.04.01-85, 2.04.03- 85. Právní a legislativní akty obsahují doporučení týkající se dodržování vzdáleností od staveb a budov na chatě nebo osobním pozemku a na přilehlých územích.

 1. Vzdálenost od VOC k nejbližšímu zdroji pitné vody ≥ 20-50 metrů.
 2. Vzdálenost septiku od hranice sousedního pozemku je ≥ 3 metry.
 3. Standardní bezpečná vzdálenost septiku od vody v přírodních nádržích – rybnících, jezerech, nádržích se stojatou vodou je ≥ 30 metrů.
 4. Vzdálenost od řeky ≥ 10 metrů.
 5. Vzdálenost od obytné budovy ≥ 4 metry.
 6. Vzdálenost od čistírny k autu nebo pěší komunikaci je ≥ 5 metrů.

Současné předpisy upravují umístění VOC ve vztahu ke zdrojům pitné vody, vzdálenost k dalším stavebním a inženýrským objektům.

Hloubka studny a čistící nádrže

Při výpočtu umístění VOC je nutné vycházet z parametru prohloubení septiku. Tato hodnota závisí na typu konstrukce stanice. Optimální pro 4-5člennou rodinu je čistírna se třemi usazovacími komorami, z nichž poslední je zakopána pod ostatními. Z této komory je voda absorbována do půdy přes drenážní podložku ze štěrku, oblázků nebo drceného kamene. Odčerpávat odpadní vodu je možné také speciálními drenážními čerpadly – tuto vodu lze využít k zalévání zahradních rostlin.

Stupeň čištění pitné vody závisí na hloubce přírodního zdroje: čím hlubší studna nebo studna, tím čistší voda. Za nejčistší je považována voda z artéské studny o hloubce 70-300 metrů. Půdní studie prokázaly, že odtoky v domácnostech, padající do hloubky asi 60 metrů a hlouběji, se čistí zcela přirozeným způsobem – přes vrstvy půdy. Těsnost pažnicové trubky ve studni musí být absolutní až do hloubky 25-30 metrů. Trubky z PVC a hadice od čerpadla jsou vloženy dovnitř plášťové trubky.

ČTĚTE VÍCE
Jak daleko od sousedova plotu mohu sázet stromy?

Požadavky na minimální vzdálenost od septiku ke studně

Legislativní a regulační rámec pro stanovení vzdálenosti od LOS k studni je SNiP 2.04.03-85 a SP 32.13330.2019. Nejnovější dokument stanoví další standardy pro výpočet vzdáleností a vzdáleností od zdroje pitné vody k septiku moderní konstrukce, v pouzdře zvláštní pevnosti a zvýšené těsnosti, s velkými rozměry nádrží, které jsou bezpečné pro použití. SNiP a SP označují minimální i maximální povolenou vzdálenost odstranění.

Při návrhu umístění septiku je navíc nutné vzít v úvahu krajinu a terén. Studna je tedy vyvrtána výše vzhledem k septiku, který je instalován v nížině na místě. Pokud hygienická a epidemiologická stanice při kontrole zjistila nesplnění požadavků při instalaci a provozu septiku, stavba je uznána jako nezákonně postavená, vlastník lokality je administrativně potrestán (pokutován). Septik je určen k demolici.

Stávající předpisy

Odhadovaná vzdálenost instalace septiku od pitné studny závisí na vlastnostech půdy, jejíž mnoho vrstev slouží jako filtry pro přirozené čištění vody. Hlína a písčitá hlína procházejí vodou rychleji než jiné druhy půdy, zatímco nečistoty pronikají do půdy spolu s vodou.

Pokud je na místě nalezena právě taková zemina, pak by měla být vyvrtána hlubší studna nebo by měla být uspořádána drenážní pole pro úplné čištění odpadních vod ze septiku. Na takovém místě je zákonem povolená nejmenší vzdálenost 25-30-50 metrů v závislosti na konkrétních vrstvách v půdě.

Pro čistící stanici skladu je dodržena vzdálenost 30 metrů. Jedná se o komplikovanou verzi běžné žumpy vybavené železobetonovými prstenci a betonovým dnem. Odpadní voda je čerpána ze septiku pomocí čističky odpadních vod. Pokud jste zvolili septik s čištěním podzemních odpadních vod, můžete počítat s delším provozem zařízení bez odčerpávání vody, ale budete muset dodržet vyjmutí septiku ze studny, protože zemní filtry dokážou vodu čistit např. 70-80 %.

Ale když jsou VOC odstraněny z vrtu o 30-50 metrů na malé ploše, je téměř nemožné dodržet normy a to je velký problém stávajících norem. V tomto případě se doporučuje kontaktovat specializovanou organizaci pro další průzkum půdy a výpočet optimálního návrhu septiku s minimální vzdáleností od studny, obytné budovy a dalších objektů. Jedním z řešení tohoto problému je umístění VOC v domě. Při správné údržbě konstrukce a úpravě vody bude SanPiN dodržen.

Septik v soukromém domě standardy SNiP

Požadavky na septik

Výše uvedené normy obsahují seznam požadavků na umístění a provedení VOC. Podstata pravidel je následující:

 • septik je instalován na místě, které je majetkem uživatele stanoveného území;
 • vzdálenost od VOC k centralizovanému zásobování vodou ≥ 10 metrů;
 • žumpa musí být hluboká alespoň 3 metry;
 • vzdálenost od spodní části stanice k hornímu bodu výskytu podzemní vody ≥ 1 metr;
 • nad žumpou by měl být utěsněný poklop pro revizi;
 • komory septiku by neměly být naplněny výše než 0,35 metru od povrchu půdy;
 • odpadní vody jsou odčerpávány jednou za půl roku s paralelní dezinfekcí nádrží.

Jakákoli odchylka od norem pro instalaci a provoz septiku znamená pokutu a / nebo zákaz používání septiku a jeho demontáže. Stupeň trestu určují místní úřady na základě kontrolních prověrek hygienické a epidemiologické stanice.

Sankce za nedodržení

Voda v septiku způsobuje pomalé škody na zdraví a přírodě. Instalace VOC bez povolení příslušných úřadů je zakázána, nepovolené umístění septiku povede k jeho nucené likvidaci. K získání povolení musí vlastník webu získat projekt, schválit jej a požádat s ním sanitární a epidemiologickou stanici nebo Rospotrebnadzor.

ČTĚTE VÍCE
Kde se používá relé pro řízení fáze?

Schválení lze získat, pokud projekt splňuje platná pravidla a předpisy. Projekt by se neměl během prací měnit – budoucí kontroly najdou odchylky a septik bude demontován a majitel stavby bude pokutován.

Nedodržení norem se trestá administrativně: u právnických osob. osoby jsou následovány pokutami ve výši 20000 250000-1500 20000 rublů, pro jednotlivce – XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX rublů. Pokud se porušování bude opakovat nebo dojde k velkým škodám na místě a přilehlých územích, mohou dozorové orgány předložit případ soudu a zahájit trestní řízení.

Pokud se vyskytnou stížnosti sousedů a kontrola shledala jejich oprávněnost, je majitel stránek administrativně upozorněn a je mu nařízeno, aby problémy řešil pokojnou cestou.

Na co si dát ještě pozor

Kromě hlavního úkolu – navržení místa instalace septiku a jeho typického designu, by mělo být dodrženo několik dalších podmínek pro usnadnění instalace a provozu VOC.

 1. Po prostudování vlastností půdy vyberte místo pro septik, kde při odtlakování pouzdra nebudou odpady padat do čisté vody.
 2. Mezní vzdálenosti se vypočítávají pro každý konkrétní případ na základě údajů o vlastnostech půdy. Hlavní roli v tom hraje schopnost půdy filtrovat odtok. Voda procházející hlínou se lépe čistí než voda filtrovaná přes písčitou hlínu.
 3. Pokud je možné instalovat septik pod zařízení pro příjem vody, lze tuto možnost považovat za optimální.
 4. Při výpočtu umístění a výšky VOC je nutné vzít v úvahu úroveň promrznutí půdy. Septik by měl být pohřben pod touto hodnotou, aby se komory nemusely izolovat.

Pokud nebylo možné samostatně vypočítat a vybrat místo pro instalaci čistírny, vyhledejte pomoc od specialistů.

Potenciální hrozby

Optimální vzdálenost septiku od studny s pitnou vodou závisí na kritériích, která mohou ohrozit kvalitní filtraci vody a provoz zařízení:

 • vlastnosti půdy, hloubka a rychlost proudění podzemní vody;
 • úroveň filtrace vody půdními vrstvami, stupeň přirozeného biologického čištění odpadních vod;
 • druh půdy může zpomalit nebo urychlit instalaci konstrukce, špatná propustnost půdy zpožďuje odtok vody přirozeným půdním filtrem;
 • pokud VOC vyžaduje neustálé čištění, lze stanici doplnit o skladovací komory;
 • při změně ročních období se zvyšuje rychlost zemní filtrace, což může vést k oslabení základů domu, což způsobí trvalé znečištění území;
 • výškový rozdíl při výpočtu vzdálenosti od studny k septiku by měl být takový, aby studna nebo studna byla nad nejvyšší komorou septiku.

Podle předpisů společného podniku je vzdálenost 25-30 metrů brána jako minimální vzdálenost od studny nebo studny k VOC. Některé krajské hygienické a epidemiologické stanice však vyžadují dodržování vzdálenosti 50 metrů.

Na základě balíku dokumentů od místních úřadů umožňuje SES stavbu septiku podle projektu, který jasně udává vzdálenost mezi objekty. Tyto údaje musí odpovídat hygienickým a stavebním normám.

Některé modely nových septiků mohou být instalovány v domě, pokud v něm nebydlí více než dva lidé. Stav zařízení přitom musí sledovat sami obyvatelé.

Možnosti pro malou oblast

Ne všechny požadavky normativních aktů jsou životaschopné v měřítku Ruska. Takže v malé letní chatě, která spadá pod definici individuální bytové výstavby, nebude možné dodržet standardní vzdálenosti. Problém se řeší následujícími způsoby.

 1. Vypracujte předběžný plán budov na místě. Nejčastěji malá oblast nemůže pojmout potřebné struktury kvůli nesprávnému plánování nebo nedostatku plánu jako takového.
 2. Posílit hydroizolační vlastnosti půdy na místě. Do spodní vrstvy zeminy pod septikem můžete přidat jíl, abyste získali přirozený půdní filtr.
 3. Zvyšte kapacitu (výkon) septiku přidáním komor, drenážních polí, systémů anaerobního čištění.
ČTĚTE VÍCE
Jaké uspořádání kuchyňského nábytku je nejlepší pro výklenkovou kuchyni?

V praxi je artézská studna na místě díra v zemi hluboká až 50 metrů, v některých případech až 70 metrů nebo více. Pokud je studna vyvrtána v souladu se všemi pravidly, s vysoce kvalitními pažnicovými trubkami, pak se artézská voda nikdy nemísí s kanalizací septiku, i když je vzdálenost mezi studnou a VOC horizontálně menší než 10 metrů. Ale artéské studny jsou technicky složité stavby, které vyžadují použití složitého vybavení a zkušeností. Kromě toho je nutné neustále kontrolovat neporušenost a těsnost spojů plášťových trubek. Tyto požadavky jsou doma těžko splnitelné, takže riziko kontaminace pitné vody zůstává.

Kolik metrů by mělo být mezi septikem a zdrojem pitné vody

Minimální povolené vzdálenosti od septiku ke zdroji pitné vody jsou v rozmezí od 20 do 50 m. Hodnota je regulována celou řadou SNiP a SanPiN schválených na legislativní úrovni. Při návrhu jeho umístění je třeba vzít v úvahu, že jakékoli nedodržení stanovených norem může vést ke správní a dokonce i trestní odpovědnosti a také k získání povinnosti demontovat konstrukci.

Od čeho se potřebuješ dostat pryč

Přesná vzdálenost od septiku je regulována Federální službou pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem (Rospotrebnadzor). Odkazuje na federální výkonné orgány, které se specializují na kontrolu a dohled nad oblastí zajištění hygienické a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva Ruské federace.

Ve fázi navrhování umístění septiku je nutné dodržovat řadu hygienických a epidemiologických pravidel a předpisů (SanPiN), jakož i stavebních předpisů a předpisů (SNiP):

 • SNiP 2.04.03-85 „Skanalizace. Externí sítě a struktury“ je hlavním dokumentem obsahujícím podstatu tématu.
 • SNiP 2.04.01-85 “Vnitřní zásobování vodou a kanalizace budov” – norma, která zahrnuje normy pro vzdálenost mezi sedimentačními nádržemi a pitnou vodou.
 • SanPiN č. 2.1.5.980-00 “Hygienické požadavky na ochranu povrchových vod” – seznam pravidel, která charakterizují hranici ochranného pásma vzhledem k povrchu vodních útvarů.
 • SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 „Zóny hygienické ochrany a hygienická klasifikace podniků, staveb a jiných objektů“ – dokument upravující průchod sanitárních zón kolem objektů, které představují potenciální nebezpečí (včetně septiků)
 • SanPiN 42-128-4690-8 “Sanitární pravidla pro údržbu území obydlených oblastí”, která upravuje pravidla pro uspořádání septiku.

V těchto předpisech jsou uvedeny všechny efektivní vzdálenosti k objektům na pozemku i mimo něj. Podrobně jsou popsány podmínky pro jejich instalaci, provoz a údržbu.

Minimální polstrování

Stávající předpisy vyžadují přísné dodržování následujících pravidel územního umístění:

 • Vzdálenost od zdroje pitné vody – 20-50m.
 • Vzdálenost od hranice se sousedním pozemkem je 3m.
 • Poloha vzhledem k rybníku, jezeru, jiné vodní ploše se stojatou vodou – 30 m. K řece – 10 m.
 • Umístění v blízkosti domu – minimálně 4 m.
 • Vzdálenost od silnice (bez ohledu na typ nátěru: asfalt, zemina, beton) – 5 m.

Je zřejmé, že výše uvedené normy upravují nejen umístění septiku ve vztahu ke zdroji pitné vody, ale také vzdálenost dalších blízkých objektů: domy, silnice, nádrže, hranice pozemků.

ČTĚTE VÍCE
Jaké funkce může v interiéru plnit umělé osvětlení?

Požadavky na septik

Jak již bylo zmíněno dříve, seznam podmínek, které musí žumpa splňovat, je uveden v SanPiN 42-128-4690-8 a SNiP 30-02-97, které do tohoto bodu nebyly vyvolány. Obsah dokumentů počítá s řadou požadavků na umístění a uspořádání septiku. Tyto normativní akty nebudeme studovat v plném rozsahu, odhalíme pouze jejich hlavní podstatu:

 • Septik by měl být umístěn na území, které je plně ve vlastnictví uživatele pozemku.
 • Vzdálenost od něj k hlavnímu vodovodu by neměla být menší než 10 m. Pro nižší hodnoty obdržíte souhlas SES.
 • Hloubka žumpy by neměla přesáhnout 3 m. Zde je však třeba vzít v úvahu ještě jeden předpoklad. Spočívá ve vzdálenosti od dna septiku k hornímu bodu podzemní vody. Jeho minimální hodnota je 1 m.
 • V přízemní části odtokové jímky je osazeno hermeticky uzavíratelné okno, dveře, poklop.
 • Napouštění jímky výše než 35 cm od horního okraje není povoleno.
 • Čerpání se provádí při plnění, nejméně však jednou za 1 měsíců.
 • Při odčerpávání je nutné provést dezinfekci.

Pokuty

Obsah septiku představuje hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Neoprávněná instalace je zákonem zakázána a musí být odstraněna. Chcete-li získat povolení, budete muset požádat s předem schváleným projektem SES nebo Rospotrebnadzor.

Kladnou odpověď můžete získat pouze tehdy, když je projekt navržen tak, aby neodporoval stávajícím předpisům a řadě pravidel. Po získání povolení k provádění prací může majitel místa pokračovat v uspořádání septiku. Nedoporučuje se podvádět a odchýlit se od obsahu vyvinutého schématu, protože v důsledku detekce se to projeví v řadě sankcí.

Navíc je třeba mít na paměti, že na místo může kdykoliv dorazit kontrolní komise. Účelem její návštěvy je ověřit skutečné a doložené vzdálenosti septiku. Na základě výsledků přijatých opatření je vypracován akt o shodě, ve kterém budou vyznačeny zjištěné odchylky (pokud existují).

Jakékoli porušení instalace nebo provozu žumpového septiku může mít za následek sankce v podobě pokuty nebo zákazu dalšího užívání s nucenou demontáží konstrukce. Výše trestu se určuje na základě závažnosti situace a dříve zaznamenaných případů ignorování zákonných požadavků.

Zdravý! Porušení výše uvedených norem znamená administrativní odpovědnost ve výši: pro právnické osoby – od 20 000 do 250 000 rublů, pro jednotlivce – od 1 500 do 20 000 rublů. V případě opakovaného porušení nebo rozsáhlých ekologických škod je připuštěna trestní odpovědnost.

Příkladem je následující situace. Majitel venkovského domu postavil obyčejný septik s filtračním dnem. Nepočítal však s tím, že takové provedení lze použít, pokud objem odváděného odpadu za den nepřesáhne jeden metr krychlový. V jeho situaci je uvolnění mnohem větší, což je zdokumentováno. Řekněme, že se to provádí s přihlédnutím k odečtům měřiče studené / teplé vody.

V této situaci majiteli domu hrozí pokuta, jejíž výši určuje smírčí soudce a bude záviset na míře porušení ekologických norem.

Pokud se v důsledku stížnosti od sousedů odhalí jediné porušení pravidel pro používání septiku, porušovatel obdrží varování, ve kterém bude důrazně doporučeno, aby problém odstranil a problém vyřešil pokojně.

Důležité! V případě následného porušení hygienických norem existuje možnost získat pokutu.

Na co si dát ještě pozor

Při návrhu umístění a návrhu septiku je nutné dbát na řadu podmínek, které ještě více usnadní jeho instalaci a zjednoduší následnou obsluhu. Nejvýznamnější jsou:

 • Pokud je to možné, na základě vlastností pozemku vyberte pro umístění septiku takové místo, kde se i při odtlakování nedostane špinavá voda do čisté vody (povrchové, zemní).
 • Přípustné hodnoty jsou stanoveny individuálně a vypočteny v závislosti na typu půdy. V této situaci hrají hlavní roli filtrační vlastnosti posledně jmenovaného. Například odtok, který prošel jílem, se čistí lépe než prosakování písčitými půdami.
 • Nejlepší volbou by bylo umístění septiku pod úrovní zařízení pro příjem vody, i když tato podmínka neplatí pro všechny lokality. Zároveň se nedoporučuje vybavit jej v nížině kvůli vysoké pravděpodobnosti naplnění taveninou a dešťovou vodou.
 • Neměli byste zapomenout na úroveň zamrznutí půdy a pokusit se vybavit jímku pod touto úrovní. Ačkoli na téměř 1,5 m, což odpovídá moskevské oblasti, to s největší pravděpodobností nebude možné. Abyste předešli možnému problému se zamrzáním kanalizace, zkuste potrubí izolovat nebo natáhnout topný kabel.

Zdravý! Pokud v důsledku opakovaných pokusů najít nejlepší místo pro žumpu nebylo možné, kontaktujte specialisty.

Kam umístit septik na 6 akrů

Ne vždy jsou požadavky předepsané v předpisech použitelné v životní situaci. Například při velikosti minimální přípustné plochy pro spadání do kategorie individuální bytové výstavby 20 x 30 m není možné takové odsazení provádět. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit:

 • Předběžně vypracujte plán budovy. Ve většině případů k nedostatku vzdálenosti dochází kvůli předčasnému plánování. Pokud již v této fázi promyslíte všechny možné nuance a rozložíte zdroj pitné vody a jímku různými směry, budete schopni problém vyřešit.
 • Zvyšte hydroizolační vlastnosti půdy. Nejjednodušší je přidat jíl, který funguje jako výborný přírodní filtr. Lze to provést i jinými dostupnými způsoby.
 • Změňte výkon žumpy. V této situaci je třeba chápat, že v případě poklesu objemu odpadních vod obsažených v jímce se snižují požadavky na dodržování hygienických a epidemiologických norem.
 • Nainstalujte biofiltr do kanalizačního systému. Zařízení plní roli nezávislého septiku s vysokým stupněm čištění. S ním budou požadavky na dodržování vzdálenosti od septiku ke zdroji menší. Kromě toho lze vodu vypouštět do běžné jímky.
ČTĚTE VÍCE
Proč jsou radiátory obvykle umístěny pod okny v patře?

Ve skutečnosti uspořádání studní pro těžbu artéské vody zahrnuje vrtání díry až do hloubky 50 m (vyskytuje se i hlouběji). V kvalitním provedení se voda odčerpaná z útrob země nikdy nesmíchá s tou, která bude v septiku. I když mezi nimi není více než 10 m.

Artézské vrty však vyžadují maximální soustředění profesionality účinkujících a pravidelnou prevenci stavu pažnicových trubek. Tyto podmínky nejsou vždy dodrženy, v důsledku toho existuje riziko otravy jídlem z produktů, které se dostaly do pitné vody z horních vrstev (splašky, déšť, obsah jímky).

Zdravý! Rozdíl mezi studnou a studnou je v tom, že první dodává vodu z hlubokých (50 metrů nebo více) vrstev, druhá – z horní (ne více než 25 m.).

Závěr

Uspořádání a dodržení vzdálenosti od septiku ke zdroji pitné vody, sousednímu pozemku, domu či jiným objektům je jednou z klíčových etap při návrhu budoucího bydlení. Moderní odtoky obsahují obrovské množství chemikálií, které mohou okamžitě otrávit všechny živé věci kolem. Vytvoření pohodlných a bezpečných životních podmínek je možné pouze při přísném dodržování stávajících norem a pravidel schválených na legislativní úrovni.