3.4.1. Velikost týmu a jeho složení s přihlédnutím ke kvalifikaci a skupinám elektrické bezpečnosti pracovníků určuje osoba vydávající pracovní příkaz (pokyn), a to na základě složitosti práce, podmínek jejího provedení, popř. jako zajištění možnosti plného dohledu nad bezpečným výkonem práce všemi členy týmu vedoucím práce (dohlížejícím ).

3.4.2. Při práci s týmem musí tým sestávat alespoň ze dvou pracovníků, včetně vedoucího práce.

Složení brigády vychází z každého jejího člena se skupinou III je povoleno zahrnout jednoho zaměstnance do skupiny I, ale celkový počet členů brigády se skupinou I nejsou povoleny více než dva.

3.4.3. Vydavatel pracovního příkazu, případně jiný zaměstnanec, který má právo vydat pracovní příkaz k výkonu práce v dané elektroinstalaci, je oprávněn změnit složení týmu. Pokyny o změnách ve složení týmu lze telefonicky předat vedoucímu práce nebo povolovateli, který svým podpisem zapíše příjmení a iniciály zaměstnance, který dal pokyn ke změně pracovního příkazu.

Při změně složení brigády nesmí být porušeny požadavky paragrafů 3.4.1, 3.4.2 těchto Pravidel. Vedoucí práce je povinen poučit pracovníky nově zařazené do týmu o opatřeních k bezpečnému provádění práce.

3.4.4. Změny ve složení brigády jsou formalizovány osobou, která vydala pracovní příkaz, a v jeho nepřítomnosti osobou, která má právo vydávat příkazy k práci na této elektrické instalaci.

3.5. Příprava pracoviště a povolení k výkonu práce

3.5.1. Přípravu pracovišť a přijetí lze provádět pouze se svolením provozních pracovníků a v podnicích, kde takoví pracovníci nejsou – se svolením osoby, která vydala příkaz nebo příkaz po dohodě s osobou odpovědnou za elektrická zařízení.

3.5.2. Je zakázáno měnit opatření pro přípravu pracovišť uvedená v objednávce (objednávce).

Vznikne-li pochybnost o dostatečnosti a správnosti přijatých opatření k přípravě pracoviště a možnosti vykonávat práci bezpečně, musí být tato příprava zastavena.

3.5.3. Přípravu pracovišť provádějí zpravidla dva zaměstnanci, kteří mají oprávnění provádět provozní spínače v dané elektroinstalaci. Je povoleno, aby vedoucí práce připravil pracoviště s jedním z členů týmu, pokud má oprávnění provádět provozní spínače v dané elektroinstalaci.

Jeden pracovník může připravit pracoviště, kromě instalace přenosných zemnících spojů v elektrických instalacích výše 1000 B a výroba spínání prováděná na dvou nebo více spojích v elektroinstalacích výše 1000 B, bez ovládacích zařízení pro blokování odpojovačů před nesprávným zásahem.

ČTĚTE VÍCE
Musím vyrovnat stěny pro obklady v koupelně?

3.5.4. Povolovatel musí spolu s vedoucím práce zkontrolovat provedení technických opatření k přípravě pracoviště.

Pokud vedoucí práce spojí povinnosti přijímacího, pak takovou kontrolu provede s jedním z členů týmu, který má skupinu III.

3.5.5. Nástup do práce podle pracovních příkazů a příkazů musí být prováděn přímo na pracovišti.

3.5.6. Přijetí se provádí po kontrole technických opatření pro přípravu pracoviště.

V tomto případě musí žadatel:

– zkontrolovat, zda složení týmu odpovídá tomu, co je uvedeno v objednávce nebo objednávce a zda členové týmu mají osvědčení o testování znalostí;

– provést instruktáž: seznámit brigádu s obsahem rozkazu, rozkazů; označit hranice pracoviště a přístupy k němu; ukázat zařízení nejblíže k pracovišti a živé části opravovaných a přilehlých přípojek, ke kterým je zakázáno se přibližovat, bez ohledu na to, zda jsou pod napětím či nikoli;

– prokázat týmu, že není napětí, ukázáním nainstalovaného uzemnění a kontrolou nepřítomnosti napětí, pokud uzemnění není viditelné z pracoviště, ale v elektrických instalacích 35 kV a níže (tam, kde to konstrukce umožňuje) – následným ručním dotykem živých částí, po kontrole nepřítomnosti napětí.

3.5.7. Po instruktáži musí být povolující tým poučen vedoucím práce o bezpečném provádění práce, používání nářadí, zařízení, mechanismů a zdvihacích strojů.

Je zakázáno, aby tým mohl pracovat bez pokynů.

3.5.8. Provádění pokynů a přijímání je doloženo podpisy přijímající osoby a vedoucího práce (vedoucího) v stůl 3 objednávka s instrukcemi a časem.

3.5.9. Povolení se vydává v obou vyhotoveních pracovního příkazu, z nichž jeden zůstává vedoucímu práce (vedoucímu práce) a druhý povolovateli.

Když vedoucí práce spojí povinnosti povolujícího, povolení je vydáno v jedné kopii pracovního příkazu.

Při práci na zakázkách se čas přijetí zaznamenává do pracovního deníku pro zakázky a zakázky.