Podle nařízení vlády Ruské federace ze dne 30.11.2021. listopadu 2130 N XNUMX „O schválení pravidel pro připojení (technologického připojení) objektů investiční výstavby k centralizovaným systémům zásobování teplou vodou, zásobování studenou vodou a (nebo) kanalizací , o změně některých aktů vlády Ruské federace a uznání některých aktů vlády Ruské federace za neplatné a ustanovení jednotlivých aktů vlády Ruské federace“
Předpisy pro připojení

Fáze připojení (technologické připojení):

Připojení k centralizovanému zásobování studenou vodou a (nebo) sanitárním systémům se provádí v následujícím pořadí:

a) zaslání žádosti o vydání technické specifikace (je-li to nutné) a vydání technické specifikace těmto osobám

b) žadatel zašle zhotoviteli žádost o připojení;

c) uzavření smlouvy o připojení;

d) provádění opatření pro připojení stanovených ve smlouvě o připojení;

e) podepsání zákona o připojení žadatelem a zhotovitelem.

f) uzavření smlouvy o dodávce vody/sanitaci nebo jednotné smlouvy o dodávce vody a hygieně.

Šablony aplikací

K žádosti o vydání technické specifikace je třeba přiložit:

1. Kopie základních dokumentů (pro jednotlivce – kopie pasu nebo jiného identifikačního dokladu), jakož i dokumenty potvrzující autoritu osoby, která žádost podepsala;

2. Kopie vlastnických a vlastnických listin k pozemku; (Při předložení výpisu z Jednotné státní evidence nemovitostí jako titulního dokladu je nutné takový výpis obdržet nejdříve 30 kalendářních dnů přede dnem odeslání žádosti o vydání technické specifikace)

3. Kopie titulu a titulních dokumentů pro připojený objekt; (Při předložení výpisu z Jednotné státní evidence nemovitostí jako titulního dokladu je nutné takový výpis obdržet nejdříve 30 kalendářních dnů přede dnem odeslání žádosti o vydání technické specifikace)

Právní dokumenty zahrnují:

– doklad (osvědčení) o státní evidenci vlastnictví k nemovitostem, vydaný zákonem stanoveným orgánem evidence;

4. Dokumenty obsahující informace o hranicích pozemku, na kterém se připojený objekt nachází (plánuje být umístěn) (topografická mapa pozemku v měřítku 1:500 s vyznačením hranic takového pozemku (pokud existuje) ) nebo kopii povolení k užívání pozemku nebo pozemku s přílohou schématu hranic pozemku nebo části pozemku navrženého k užívání v katastrálním plánu území).

K žádosti o uzavření smlouvy o připojení je třeba přiložit:

1. Kopie základních dokumentů (pro jednotlivce – kopie pasu nebo jiného identifikačního dokladu), jakož i dokumenty potvrzující autoritu osoby, která žádost podepsala;

ČTĚTE VÍCE
Musím cibulky tulipánů po odkvětu vykopat?

2. Kopie vlastnických a vlastnických listin k pozemku; (Při předložení výpisu z Jednotné státní evidence nemovitostí jako titulního dokladu je nutné takový výpis obdržet nejdříve 30 kalendářních dnů přede dnem odeslání žádosti o vydání technické specifikace)

3. Kopie titulu a titulních dokumentů pro připojený objekt; (Při předložení výpisu z Jednotné státní evidence nemovitostí jako titulního dokladu je nutné takový výpis obdržet nejdříve 30 kalendářních dnů přede dnem odeslání žádosti o vydání technické specifikace)

4. Situační plán umístění objektu s odkazem na území sídla;

5. Topografická mapa pozemku, na kterém se nachází (plánované umístění) připojeného zařízení, v měřítku 1:500 se všemi nadzemními a podzemními komunikacemi a stavbami s vyznačením hranic takového pozemku, odsouhlaseného s provozní organizace;

6. Bilance spotřeby vody a odvodnění připojeného zařízení;

7. Územní plán pozemku a při napojení vodovodních a kanalizačních sítí – územně plánovací projekt a projekt územního zaměření, pokud smlouva o připojení stanoví, že zhotovitel provede architektonicko-stavební návrh, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizace centralizovaných systémů teplé vody, zásobování studenou vodou a (nebo) kanalizace na pozemku žadatele (s výjimkou propojovacích bytových domů a dříve vybudovaných, ale nenapojených napojených objektů).

Uchazeč má po dohodě se zhotovitelem právo zajistit architektonický a stavební návrh, výstavbu a rekonstrukci centralizovaného zásobování teplou vodou, studenou vodou a (nebo) kanalizací umístěných mimo hranice pozemku v jeho vlastnictví, za účelem připojení projektu investiční výstavby.

(Podle článku 37 vlády Ruské federace ze dne 30.11.2021. listopadu 2130 N XNUMX „O schválení Pravidel pro připojení (technologického připojení) projektů investiční výstavby na centralizované zásobování teplou vodou, zásobování studenou vodou a (nebo) sanitární systémy , o změně některých aktů vlády Ruské federace a uznání některých aktů vlády Ruské federace za neplatné a ustanovení některých aktů vlády Ruské federace“)

Předkládání a příjem dokumentů

Způsoby předkládání dokumentů

Vyplnění žádosti o připojení na webu;

Na papíře výrobnímu oddělení státního jednotného podniku „Lenoblvodokanal“, který se nachází v oblasti, kde se nachází připojené zařízení žadatele;

Emailem. Poštovní adresa: 191124, St. Petersburg, Sinopskaya embankment, 74, letter A.

Dokumenty je možné podávat elektronicky s elektronickým kvalifikovaným podpisem připojeným k dokumentu.

Způsoby, jak získat dokumenty:

V elektronické podobě (s využitím digitálního podpisu vedoucího podniku).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi tlakovým spínačem a tlakovým senzorem?

Ve výrobním oddělení Státního jednotného podniku “Lenoblvodokanal”, kde byly předloženy dokumenty.

Výrobní a technické skupiny regionálních výrobních útvarů Státního jednotného podniku Lenoblvodokanal

číslo Výrobně-technická skupina Číslo pevné linky Dodatečné číslo adresa
1. Boksitogorsky okres 8 (81366) 471-38 Pikalevo, sv. Závodskaja, 16
2. okres Volchov 8 (81363) 771-07 Volchov, Volchovský prospekt, 22
3. Okres Vsevolozhsk 8 (81370) 383-03 209 Vsevolozhsk, Vsevolozhsky prospect, 29
4. Okres Vyborg 8 (81378) 306-93 Okres Vyborg, Vyborg, st. Kuibysheva, 13
5. okres Gatchina 8 (81371) 780-40 3 Kommunar, dálnice Leningradskoe, 23G
6. okres Kingisepp 8 (81374) 324-57 Slantsy, sv. Lenina, 20 let
7. okres Kirishi 8 (81368) 242-17 Kirishi, nábřeží Volkhovskaya, 60
8. Kirovský okres 8 (81362) 691-47 206 Kirovsk, sv. Ladožskaja, 9
9. Lodějnopolský okres 8 (81364) 253-60 Lodějnoje Pole, ter. Miroshkinichi, 2
10. čtvrť Luga 8 (81372) 249-16 Luga, sv. Yana Fabritsius, 28
11. Podporozhsky okres 8 (81365) 200-27 Podporozhye, sv. Svirskaya, 80A
12. Priozerský okres Sosnovo – 8 (81379) 645-56
Priozersk – 8 (81379) 371-99
Sosnovo, sv. Mechanizatorov, 1
Priozersk, st. Gagarina, 1
13. Slantsevsky okres 8 (81374) 321-56
8 (81394) 08-069
Slantsy, sv. Lenina, 20 let
14. Tikhvinskij okres 8 (81367) 715-79 Tikhvin, 1 mikročást, č. 2
15. Tosněnsky okres 8 (81371) 780-40 3 Kommunar, dálnice Leningradskoe, 23G

Výrobní a technické oddělení:

tel.: 8 (812) 403-00-53 (ext. 872, 833)
e-mail: info@vodokanal-lo.ru

Zásobování domu nebo pozemku vodou je možné vrtáním studny nebo studny nebo připojením k centrálnímu vodovodu a provádí se v souladu s federálním zákonem č. 07.12.2011-FZ ze dne 416.

Předpisy v oblasti zásobování vodou

Chcete-li se připojit k systému centrálního zásobování vodou, musíte se řídit následujícími předpisy:

 1. federální zákon č. 416-FZ „O zásobování vodou a sanitaci“;
 2. Nařízení vlády Ruské federace ze dne 29.07.2013. července 644 č. XNUMX („Pravidla pro zásobování studenou vodou a sanitaci“)
 3. Nařízení vlády Ruské federace ze dne 29.07.2013. července 645 č. XNUMX „O schvalování standardních smluv v oblasti zásobování vodou“;
 4. Nařízení vlády Ruské federace ze dne 13.02.2006. února 83 č. XNUMX („Pravidla pro stanovení a poskytování technických podmínek“).
ČTĚTE VÍCE
Je možné skrýt topné trubky ve stěně v bytě?

Neoprávněné odběry do centrálního vodovodu jsou zakázány. To hrozí pokutou podle zákoníku o správních deliktech Ruské federace a vymáháním náhrady škody podnikům Vodokanal.

Kdy se mohu připojit k přívodu vody

Podle zákona č. 416-FZ a vyhlášky č. 644 jsou při zvažování problematiky připojení k vodovodnímu řádu možné 3 scénáře:

 1. pokud je připojení technicky možné, nemá Vodokanal právo občanům připojení odmítnout, protože takové dohody mají povahu veřejné nabídky;
 2. není-li připojení možné z důvodu nedostatku volné kapacity, je Vodokanal nebo místní správa povinna provést změny v investičním programu zásobování vodou, zajistit opatření k položení nového potrubí nebo zvýšení kapacity (v tomto případě bude připojení trvat mnohem déle) ;
 3. připojení bude odmítnuto, pokud není technická možnost připojení na centrální vodovod v místě objektu (např. pokud osada není vybavena vodovody).

Pro zjištění, zda existuje technická možnost připojení, je třeba podat žádost o vydání technických podmínek.

Postup pro vydávání technických specifikací

Veškeré následné připojovací akce budou prováděny na základě technické specifikace a dohody s Vodokanalem. Technické podmínky lze vydat:

 • po převzetí pozemku od obce do nájmu nebo vlastnictví;
 • pokud technické specifikace vypršely nebo je majitel stránek neobdržel dříve, musí kontaktovat Vodokanal sám.

K žádosti o vydání technických podmínek je třeba přiložit tyto doklady:

 1. kopie cestovního pasu, plná moc pro zástupce;
 2. vlastnické doklady k pozemku (výpis USRN, nájemní smlouva na individuální bytovou výstavbu atd.);
 3. doklad o hranici pozemku, na kterém se plánuje výstavba nebo rekonstrukce zařízení, o povoleném užívání pozemku;
 4. doklad o omezujících parametrech povolené stavby zařízení odpovídající tomuto paragrafu;
 5. druh zdroje a připojené sítě inženýrské a technické podpory (v tomto případě se jedná o vodovodní a kanalizační síť);
 6. plánovaný termín uvedení zařízení do provozu (pokud je dům již postaven, není nutné tyto údaje předkládat);
 7. plánovaná hodnota připojené zátěže (pokud byla dříve vypočtena).

Hlavním podkladem pro vydání technických podmínek je plán pozemku s promítnutím jeho hranic a inženýrských sítí. Tento dokument lze získat prostřednictvím místní správy nebo přímo od společnosti Vodokanal.

Podle paragrafu 9 vyhlášky č. 83 se technické podmínky vydávají do 14 dnů bez účtování poplatku. Současně s vydáním technické specifikace je žadateli poskytnuta informace o poplatku za připojení.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je minimální ochranná vrstva betonu pro výztuž?

Uzavření smlouvy o připojení k vodovodu

Po obdržení technických podmínek je potřeba podat Vodokanalu žádost o připojení k vodovodu. K žádosti jsou přiloženy následující dokumenty:

 1. kopie cestovního pasu, plná moc pro zástupce;
 2. notářsky ověřené kopie titulních dokumentů pro web,
 3. situační plán umístění objektu s odkazem na území sídla;
 4. polohopisná mapa lokality v měřítku 1:500 (se všemi povrchovými a podzemními komunikacemi a stavbami), dohodnutá s provozními organizacemi;
 5. informace o podmínkách výstavby a uvedení zařízení do provozu;
 6. bilance spotřeby vody a nakládání s vodou objektu za dobu užívání maximální hodnoty výkonu (zátěže) s uvedením účelů využití vody a rozložení objemů zátěže;
 7. informace o složení a vlastnostech odpadních vod určených k vypouštění do centralizované kanalizace;
 8. informace o účelu objektu, výšce a počtu podlaží budov, staveb, staveb.

Dokumenty dříve zaslané Vodokanalu k získání technických podmínek není třeba znovu předkládat. Pokud jsou všechny doklady v pořádku, nejpozději do 20 dnů je společnost Vodokanal povinna zaslat smlouvu o připojení k podpisu.

Zasíťování a přípojka vody

Při uzavírání smlouvy Vodokanal určí seznam podmínek a opatření pro vlastní připojení, včetně:

 1. doba platnosti podmínek připojení – pokud tato lhůta zmešká vinou žadatele nebo Vodokanalu, bude muset být uhrazena pokuta (náklady ponese viník);
 2. spojovací bod s adresou;
 3. technické požadavky na objekt žadatele, včetně zařízení a zařízení pro připojení, k opatřením pro připojení (napojení“ na vodovod);
 4. garantovaný volný tlak v místě připojení (a geodetická značka vršku potrubí);
 5. povolený odběr objemu vody a způsob odběru vody (dovolená);
 6. normy pro objem odpadních vod, normy pro nakládání s odpadními vodami z hlediska složení odpadních vod nebo normy pro přípustná vypouštění;
 7. požadavky na instalaci vodoměrných zařízení a uspořádání měřící jednotky, technické vlastnosti těchto zařízení;
 8. požadavky na zajištění požární bezpečnosti, dodávka studené vody pro hašení;
 9. hranice provozní odpovědnosti za sítě Vodokanal a žadatele.

Po uzavření smlouvy vybuduje Vodokanal síť potrubí k hranici s areálem. Samozřejmě, že pokud síť již místem prochází, Vodokanal vybaví pouze přípojný bod (tie-in). Vlastník nebo nájemce je povinen provést nebo objednat stavební a instalační práce v hranicích pozemku. Tyto práce mohou za úplatu provést i specialisté Vodokanalu.

Pro položení vodovodního a kanalizačního systému na vašem místě je třeba objednat projekt. Projekt lze získat od společnosti Vodokanal nebo jiné projekční organizace. Projekt bude zahrnovat technické požadavky na instalační práce a podléhá schválení Rospotrebnadzor.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou nevýhody zapojování vodičů do série?

Při provádění prací na pokládání potrubí je třeba vzít v úvahu následující nuance:

 1. k provádění zemních prací musíte získat objednávku (povolení) od místní správy;
 2. i v případě, že práce na projektu provádí třetí osoba, musí Vodokanal provádět technický dozor;
 3. pro vlastní spouštění vody musí být podepsán zákon o zprovoznění vodovodního potrubí za účasti Vodokanalu.

Dokončení stavebních a instalačních prací je potvrzeno zákonem o položení potrubí, zákonem o hydraulické zkoušce systému, zákonem Rospotrebnadzor (SES) o proplachování a dezinfekci vodovodu, zákonem o instalaci měřiče.

Vlastní zásobování vodou také probíhá za účasti specialisty Vodokanalu s ověřením měřidel, tlakovou kontrolou v potrubí a podepsáním zákona.