Krok 1. Zjistěte, ke které síťové organizaci patří objekt, který je třeba připojit k elektrické síti.

Krok 2. Podat žádost o uzavření smlouvy o technologickém připojení k elektrickým sítím a smlouvy o dodávce energií.

Krok 3. Uzavřete smlouvu o připojení a smlouvu o dodávce energií, proveďte práce předepsané technickými podmínkami a obdržíte osvědčení o technologickém připojení.

2. Ke které síťové organizaci se mám připojit?

Projekt investiční výstavby musí být napojen na nejbližší síťovou organizaci. Najděte síťovou organizaci, jejíž zařízení elektrické sítě se nachází v nejkratší vzdálenosti od hranic lokality, a kontaktujte ji, abyste získali technické podmínky a návrh smlouvy o připojení.

Nejbližší společnost elektrické sítě můžete najít pomocí referenčního zdroje moskevského ministerstva bydlení a komunálních služeb.

Pokud informace nemůžete najít sami, můžete zaslat žádost místnímu státnímu úřadu, na jehož území se nacházejí zájmová zařízení elektrické sítě. V požadavku uveďte umístění objektů, jejichž vlastnictví chcete určit. Orgán samosprávy je povinen poskytnout informace do 15 dnů.

3. Jaké doklady jsou potřeba k uzavření smlouvy o technologickém připojení?

Chcete-li uzavřít smlouvu o technologickém připojení, musíte připravit balíček dokumentů, včetně:

 • doklad prokazující totožnost nebo právní formu žadatele;
 • plán uspořádání zařízení pro příjem energie (EPD), která je třeba připojit k elektrickým sítím organizace sítě;
 • jednovodičové schéma elektrických sítí žadatele, jejichž jmenovitá napěťová třída je 35 kV a výše, s vyznačením možnosti redundance z vlastních zdrojů napájení (včetně redundance pro vlastní potřebu) a možnosti spínání zátěží (výroba ) prostřednictvím vnitřních sítí žadatele;
 • seznam a výkon zařízení pro příjem energie, která lze připojit k nouzovým a provozním automatizačním zařízením;
 • jeden z dokumentů potvrzujících vlastnictví;
 • kopie projektové dokumentace/územně plánovacího projektu/stavebního povolení, zajištění etap výstavby, rekonstrukce investičních projektů – pokud žádost obsahuje informace o etapách výstavby, rekonstrukce investičních projektů (ve kterých jsou připojená přijímací zařízení umístěn nebo bude umístěn);
 • v případě technologického připojení energetických zařízení při výstavbě, rekonstrukci investičních projektů – kopie komplexního schématu inženýrské podpory schváleného stanoveným způsobem pro území, na kterém se plánuje výstavba nebo rekonstrukce (pokud je k dispozici) ;
 • plná moc nebo jiné dokumenty potvrzující oprávnění zástupce žadatele předkládat a přijímat dokumenty, bude-li žádost podávat zástupce žadatele;
 • bude-li technologické připojení prováděno v nebytových prostorách bytového domu – kopie dokladu potvrzujícího souhlas organizace spravující bytový dům, nebo souhlas valné hromady vlastníků prostor bytového domu budova pro organizaci spojení;
 • návrh smlouvy o dodávkách energií (nákup a prodej (dodávka) elektrické energie (energie)) podepsaný žadatelem nebo protokol o nesouhlasech s návrhem smlouvy – poskytuje se na žádost žadatele, pokud hodlá uzavřít smlouvu o dodávce energie ( nákup a prodej (dodávka) elektrické energie (energie) u garantujícího dodavatele) s přiložením dokladů potvrzujících oprávnění zástupce žadatele takovou smlouvu uzavřít, pokud je žádost podána jeho prostřednictvím;
 • kopii rozhodnutí oprávněného spolkového výkonného orgánu o provedení opatření k zajištění vyřazení zařízení na výrobu elektrické energie z provozu – pokud je vyřazení zařízení na výrobu elektrické energie ve vlastnictví žadatele prováděno za účelem výměny to s uvedeným zařízením na výrobu elektrické energie připojeným k elektrickým sítím v žádosti, jehož stavbu (rekonstrukce) rovněž provádí žadatel;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
ČTĚTE VÍCE
Jak oslavit Nový rok v různých zemích Zajímavá fakta?

4. Jak zažádat o technologické připojení?

Se shromážděnými dokumenty kontaktujte síťovou společnost obsluhující území, kde se nachází objekt připojení.

V případě technologického napojení na elektrické sítě UEC as můžete podat žádost:

 • osobně v centru zákaznických služeb; na mos.ru vyplněním požadovaných polí jednotného formuláře žádosti. Jednotným formulářem lze také žádat o smlouvy o připojení na vodovodní a (nebo) kanalizaci, zásobování teplem a rozvody plynu. Úplný seznam je k dispozici v katalogu služeb; na portálu technologických spojení UEC as;
 • zašlete poštou (přiložte všechny potřebné dokumenty) na adresu: 115035, Moskva, Raushskaya nábřeží, budova 8.

V případě technologického připojení k elektrickým sítím PJSC Rosseti Moscow Region můžete podat žádost:

 • osobně v jedné z klientských kanceláří společnosti; na mos.ru vyplněním požadovaných polí jednotného formuláře žádosti. Jednotným formulářem lze rovněž žádat o smlouvy o připojení na vodovodní a (nebo) kanalizaci, zásobování teplem a rozvody plynu. Úplný seznam je k dispozici v katalogu služeb; na webových stránkách Rosseti Moscow Region;
 • zašlete poštou (přiložte všechny potřebné dokumenty) na adresu: 115114, Moskva, 2. Paveletsky proezd, budova 3, budova 2.

5. Jak uzavřít smlouvu o přistoupení?

Jako odpověď na Vaši žádost o technologické připojení obdržíte do 20 pracovních dnů od jejího podání návrh smlouvy a technických podmínek připojení.

V této fázi se musíte seznámit s přijatou smlouvou o technickém připojení, získat odpovědi na své otázky kontaktováním konzultantů síťových organizací (podle toho, ke které organizaci se připojujete), poté smlouvu podepsat a poslat jednu kopii organizaci sítě. . Toto musí být provedeno do 10 pracovních dnů ode dne obdržení smlouvy.

Smlouva o technologickém připojení se uzavírá pomocí osobního účtu žadatele a je uzavřena zaplacením faktury vystavené organizací sítě:

 • fyzické osoby s maximálním výkonem do 15 kW včetně (s přihlédnutím k dříve připojeným) ve III. kategorii spolehlivosti pro domácnost a další potřeby nesouvisející s podnikatelskou činností,
 • právnické osoby a fyzické osoby podnikající s maximálním výkonem do 150 kW včetně (s přihlédnutím k dříve připojeným) podle II, III kategorie spolehlivosti. Není třeba podepisovat smlouvu.

6. Kolik stojí technologické připojení?

Platbu za technologické připojení vypočítá organizace územní sítě ze standardizovaných tarifních sazeb a vzorců pro platbu za technologické připojení stanovených odborem hospodářské politiky a rozvoje města Moskvy.

Postup stanovení poplatků za technologické připojení závisí na parametrech připojení:

 • v případě, že organizace územní sítě nemá technickou způsobilost pro technologické připojení, je poplatek za připojení stanoven na základě individuálního projektu (více o tom čtěte v našem návodu;
 • v ostatních případech – podle standardního postupu (více se o tom dočtete v našem návodu.
ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat individuální měřič tepla v bytě?

Informace o zavedených standardizovaných tarifních sazbách, sazbách a vzorcích platby za technologické připojení jsou zveřejněny na webových stránkách odboru hospodářské politiky a rozvoje města Moskvy.

7. Co dělat po uzavření smlouvy?

Po podepsání dohody o technologickém připojení musíte provést všechny práce předepsané technickou specifikací a oznámit to organizaci sítě.

Po provedení opatření technologického připojení vypracují strany zákony o provedení technologického připojení. Zákon o technologickém připojení k elektrickým sítím, s výjimkou některých případů, můžete získat online na mos.ru vyplněním požadovaných sloupců jednotného formuláře žádosti. Pomocí jednotného formuláře můžete také získat osvědčení o napojení na rozvody studené vody a (nebo) kanalizační soustavy, soustavy zásobování teplem a rozvody plynu. Kompletní seznam je k dispozici v katalogu služeb.

8. Ještě mám otázky. Kam jít?

S dotazy ohledně technologického napojení na elektrické sítě se můžete obrátit na:

Postup technologického připojení soukromých bytových a komerčních zařízení k elektrickým sítím je složitý a vícestupňový proces, jehož postup a pravidla upravuje federální zákon č. 35 „O elektroenergetice“, nařízení vlády č. Ruská federace č. 861 („Pravidla pro technologické připojení“), další podzákonné předpisy a aktuální technické a tržní normy.

Aby bylo možné rychle, úspěšně a výhodně připojit vaše obytné, obchodní nebo průmyslové zařízení k elektrickým sítím, měl by se jeho majitel pečlivě seznámit se stávajícími zásadami ruského trhu s energií a ustanoveními výše uvedených legislativních aktů. Tím se urychlí a zlevní proces technologického připojení, předejde se chybám a výpadkům dodavatelů elektřiny.

Muž vyplní žádost

Co je to technologické spojení?

Podle spolkového zákona č. 35 technologické připojení provádějí společnosti energetických sítí v místě zařízení zákazníka.

Předměty, které podléhají připojení k elektrickým sítím, jsou:

– byly již připojeny, ale prošly rekonstrukcí;

– vyžadují zvýšení připojeného výkonu;

– změnit kategorii spolehlivosti připojení;

– vyměňte upevňovací bod;

– změnit vlastníka, status (bytový/nebytový);

– změnit typ činnosti bez změny napájení, ale změny vnějšího napájecího obvodu.

Síťová společnost obvykle nemá právo odmítnout zákazníkovi technologické připojení, pokud má odpovídající technické podmínky. Veškeré přípojky k elektrickým sítím jsou prováděny za úplatu a na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem sítě a majitelem objektu přípojky.

Technologický postup připojení je upraven federální energetickou legislativou, pravidly TP a zahrnuje několik důležitých fází:

Přípravná fáze: podání žádosti o připojení k elektrickým sítím, získání technických podmínek a uzavření smlouvy se síťovým podnikem.

Etapa projektování a schvalování dokumentace: vytvoření projektu připojení k elektrickému vedení síťového podniku a koordinace dokumentace.

Etapa plnění technických specifikací: výstavba vnějších a vnitřních elektrických obvodů, instalace uzemnění, havarijní ochranné automatiky, ovládacích a měřicích přístrojů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké stavební materiály se používají při stavbě moderních domů?

Fáze uvedení do provozu: kontrola elektrického obvodu z hlediska souladu s technickými specifikacemi, vypracování aktů uvedení do provozu elektroinstalace klienta, získání povolení od společnosti Energonadzor.

Elektrický sloup

Důležité! Kontrola specialisty Rosenergonadzor je nezbytná pro technologické připojení (dočasné i trvalé) a zprovoznění elektroinstalací o výkonu nad 100 kW a domácích elektrických sítí o výkonu nad 15 kW.

Po obdržení všech povolení je elektroinstalace fakticky připojena k elektrickým sítím, zákazník uzavře smlouvu na nákup a prodej elektřiny a do jeho sítě je dodáván proud povoleného výkonu dle specifikace a v souladu vybraný tarif. Energetická dodavatelská společnost, která uzavírá smlouvu o dodávkách energií, rovněž souhlasí s rozdělením vlastnictví rozvahy a provozní odpovědnosti.

Pokud je technicky možné připojit zařízení zákazníka k elektrickým sítím, nemůže síťový podnik odmítnout uzavření smlouvy. Stále však může odmítnout poskytování služeb, pokud nemá technické možnosti pro připojení zařízení s výkonem nad 15 kW (fyzické osoby) a nad 100 kW včetně pro právnické osoby.

Důležitý bod! Odmítnutí technologického připojení z technických důvodů je nutné do 15 dnů nahlásit vlastníkovi objektu připojení. Síťová společnost mu může nabídnout i variantu TP na základě individuálně vypracovaného a odsouhlaseného elektroprojektu nebo nově přepočteného cenového tarifu.

Termíny připojení a ceny

Podle stávající právní úpravy musí síťový podnik určit termíny dokončení díla ve smlouvě uzavřené s vlastníkem zařízení připojeného k elektrickým sítím.

To obvykle vyžaduje:

pro dočasná spojení (pokud vzdálenost mezi sítěmi a připojeným objektem není větší než 300 metrů) – až 15 dní;

pro stacionární domácnost přípojky do 20 kW a komerční přípojky do 100 kW (vzdálenost do sítí – 300-500 metrů) – do 6 měsíců;

pro přípojky s celkovým výkonem do 750 kW – až 12 měsíců;

pro přípojky s celkovým výkonem vyšším než 750 kW – do 24-48 měsíců.

Důležité! Síťové organizace ve skutečnosti často z různých důvodů nedodržují zákonem stanovené lhůty pro dokončení technologických přípojek. Teoreticky je možné nedodržení lhůt napadnout u soudu, ale vyhrát je těžké. Snáze se dohodnete se síťovou společností.

Ceny za připojení k elektrickým sítím se mohou u různých síťových společností lišit, a to i v důsledku rozdílných technických a topografických podmínek.

Pro všechny organizace však platí několik pravidel:

– platba za připojení k energetickým službám je jednorázová;

– připojení k napájecí síti s výkonem do 15 kW se provádí za zvýhodněnou sazbu – 550 rublů;

– pokud se změní forma vlastnictví nebo vlastník, není nutné opětovné připojení – pouze se znovu vystaví dokumenty (zdarma).

Všechny ostatní případy technologického připojení k elektrickým sítím jsou hrazeny ve stávajících tarifech a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší: kovové dlaždice nebo keramické dlaždice?

Aplikace pro připojení k elektrické síti

„Pravidla pro technologické připojení“ (nařízení vlády č. 861) stanoví jako první krok řízení podání žádosti o připojení k elektrické síti. To musí být provedeno tak, aby síťová organizace mohla prostudovat potřeby vlastníka připojeného objektu a posoudit své vlastní schopnosti poskytovat tuto službu.

Zde je třeba vzít v úvahu, že výběr organizace sítě do značné míry závisí na geolokaci zařízení zákazníka:

– pokud vzdálenost od elektrických sítí k hranici pozemku klienta nepřesahuje 300 metrů (město) nebo 500 metrů (venkov) – žádost lze podat u kterékoli ze síťových organizací existujících v okolí;

– pokud je vzdálenost k rozvodným sítím větší než 300–500 metrů, měli byste kontaktovat společnost, jejíž sítě jsou blíže místu zákazníka.

Informace o síťových organizacích přítomných v regionu můžete objasnit podáním žádosti místním úřadům. Veškeré údaje jsou poskytovány do 15 dnů od data žádosti.

Ve své přihlášce do vybrané síťové organizace musíte uvést:

osobní doklady žadatele;

– název a umístění (adresu) zařízení technologického připojení;

– název navrhované energetické společnosti, se kterou zákazník plánuje uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie;

– požadovaný výkon zařízení pro příjem energie;

– požadované termíny dokončení projektových a spojovacích prací.

V žádosti o připojení obchodních zařízení k elektrické síti musíte uvést:

údaje o společnosti nebo fyzickém podnikateli + výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob;

adresa sídla právnické osoby a předmět přidružení;

požadovaný přidělený výkon;

načasování projektových a spojovacích prací;

informace o kategorii spolehlivosti, distribuci výkonu;

informace o charakteru zátěže (druh ekonomické činnosti).

K žádosti musí být přiloženy kopie osobních dokladů (zakládající doklady pro právnické osoby), doklady o vlastnictví objektu připojení a plán umístění napájecích zařízení se specifikacemi a spotřebou energie.

Síťová organizace musí do 15 dnů přezkoumat žádost a průvodní dokumentaci, poté musí zákazníkovi buď vystavit technické podmínky a standardní smlouvu na technologické připojení, nebo musí poskytnutí služby s odůvodněním odmítnout (neúplný balík dokumentů, jejich nesprávné provedení nebo nedostatek technologické možnosti připojení).

Po podpisu smlouvy je každá strana povinna okamžitě začít s plněním smluvních povinností: vlastník nemovitosti – v rámci svého pozemku, organizace sítě – od elektrické sítě až po hranici nemovitosti klienta. Ve smlouvě musí být jasně uvedeny odpovědnosti a vymezení oblastí odpovědnosti.

Důležité! Doba platnosti vydaných technických specifikací je 2-5 let a majitel připojovacího objektu se může v této lhůtě pustit do instalace vnitřních elektrických rozvodů a kabeláže na svém místě. Ale je lepší si pospíšit, abyste postup nezpomalili. Po dokončení prací je nutné informovat organizaci sítě o připravenosti k připojení.

Kdo provádí technologické spojovací práce?

Síťová organizace si může ve smlouvě sjednat své právo provádět elektroinstalační práce u zákazníka (vnitřní rozvody, vnější vstup do domu).

ČTĚTE VÍCE
Je možné připojit vodiče bez spojovací krabice?

Ale to je pro vás nezákonné a nerentabilní:

– ze zákona si můžete podle svého uvážení najmout společnost třetí strany;

– souhlas s elektroinstalačními službami od síťové společnosti povede ke zvýšení času a nákladů na práci.

Vnější elektrickou síť, vstup do domu, napojení na rozvodný panel a napájení a plombování elektroměrů však musí provést specialisté síťové firmy. Zde je odmítnutí odborných služeb vyloučeno a za tyto práce budete muset zaplatit.

V případě potřeby vedení elektrické sítě přes území cizích míst nebo zařízení třetích osob, musí situaci řešit i zástupci síťové společnosti (tento bod musí být specifikován ve smlouvě).

Elektrikář pracující

Změna vlastníka předmětu nebo účelu předmětu

Pokud rezidenční nemovitost změní vlastníka, je převedena do kategorie nebytová (komerční) nebo naopak z kategorie nebytová na bytovou, nové technologické napojení není nutné.

Stačí přeevidovat doklady na nového majitele nebo podle nového stavu nemovitosti.

– Měli byste si od bývalého vlastníka zařízení vyžádat dokumenty k dříve dokončenému připojení a kontaktovat síťovou organizaci, která se připojila k elektrickým sítím, s žádostí o přeregistraci připojení.

– Síťová společnost musí připravit nový akt o vymezení vlastnictví rozvahy a provozní odpovědnosti a podepsat novou smlouvu.

Důležité! Obdobné úkony jsou nutné v případě ztráty nebo absence dokladů pro technologické připojení k elektrickým sítím (před rokem 2003 taková koncepce neexistovala), nebo při změně nepřímého připojení na přímé. Proces restaurování a přípravy dokumentů trvá až 7 dní.

Propojování právnických osob

Za prvé, připojení obchodních společností a jednotlivých podnikatelů k elektrickým sítím nemůže být preferováno (550 rublů za výkon do 15 kW), balíček dokumentů bude tlustší, bude více schválení a minimální spotřeba energie pro podnikání je obvykle nestačí.

S povoleným přiděleným výkonem do 150 kW – platba za standardní tarif;

S povoleným výkonem vyšším než 150 kW – dle individuálního projektu.

Při převodu bytových prostor do nebytových prostor (například prodejna v bytovém domě) musí podnikatel doložit síťovému podniku potvrzení o souhlasu správcovské společnosti, která objekt obsluhuje, se změnou stavu prostor.

Pokud potřebujete rychlé, úspěšné a levné připojení k elektrickým sítím v Moskvě a Moskevské oblasti, obraťte se na specialisty společnosti ELECTRIM. Naši inženýři provedou potřebné průzkumy a výpočty, připraví kompetentní projektovou dokumentaci, provedou povinné kolaudace, získají technické specifikace a pomohou vybrat optimálně funkční zařízení pro technologické připojení k elektrické síti za výhodných podmínek.

Naše služby

Naše práce

Naše certifikace

Naše děkovné dopisy

Skupina společností Elektrim má dlouholeté zkušenosti s řešením problémů souvisejících s napájením soukromých domů, chat a podniků v Moskvě a Moskevské oblasti.