Konstrukce a zařízení ventilačních systémů, klimatizačních systémů a systémů protikouřové ochrany podléhají požadavkům požární bezpečnosti [3, 10]:

Konstrukce vzduchových kanálů a kanálů systémů přívodu a odvodu kouře a tranzitních kanálů (včetně vzduchových kanálů, kolektorů, šachet) ventilačních systémů pro různé účely musí být ohnivzdorné a vyrobené z nehořlavých materiálů. Průsečíky obvodových plášťů budov s požárně odolnými potrubími ventilačních systémů a nosnými (závěsnými) konstrukcemi musí mít mez požární odolnosti ne nižší, než jsou limity požadované pro taková potrubí. K utěsnění rozebíratelných spojů (včetně přírub) konstrukcí požárně odolných vzduchovodů jsou povoleny pouze nehořlavé materiály;

protipožární normálně otevřené ventily musí být vybaveny automaticky a dálkově ovládanými pohony. Použití teplotně citlivých prvků jako součást takových pohonů by mělo být zajištěno pouze jako záložní. Pro požárně bezpečnostní normálně uzavřené ventily a kouřové ventily není povoleno použití pohonů s prvky citlivými na teplotu. Těsnost spojení konstrukcí požárních a kouřových klapek různých typů navzájem by měla poskytovat minimální požadovanou odolnost proti prostupu kouře a plynu;

ventilační poklopy pro odvod kouře s přirozeným impulsem tahu by měly být používány s automaticky a dálkově ovládanými pohony (s možností duplikace termočlánky), poskytujícími tažné síly potřebné k překonání mechanického (včetně sněhu a větru) zatížení;

odtahové ventilátory protikouřových systémů budov, staveb a staveb musí zůstat v provozu při šíření zplodin hoření o vysoké teplotě po dobu nezbytnou pro evakuaci osob (při ochraně osob na evakuačních cestách) nebo po celou dobu rozvoje a hašení požár (při ochraně osob v ohnivzdorných zónách);

protipožární kouřotěsné dveře musí být v místech, kde na sebe navazují, vybaveny těsnicími prvky, zajišťujícími při požadovaných mezích požární odolnosti minimální požadované hodnoty odolnosti proti prostupu kouře a plynu;

kouřové clony (žaluzie, závěsy) musí být vybaveny automatickými a dálkově ovládanými pohony (bez termočlánků) a vyrobeny z nehořlavých materiálů s pracovní délkou uvolnění ne menší než tloušťka vrstvy kouře vzniklé při požáru v místnosti;

skutečné hodnoty parametrů větracích, klimatizačních a protikouřových systémů (včetně limitů požární odolnosti a odolnosti proti pronikání kouře a plynu) musí být stanoveny na základě výsledků zkoušek v souladu s metodami stanovenými předpisy požární bezpečnosti.

Systém ochrany proti kouři. Protikouřový systém budovy, stavby nebo stavby musí zajistit ochranu osob na evakuačních cestách a v bezpečných prostorech před účinky nebezpečných faktorů požáru po dobu nezbytně nutnou k evakuaci osob do bezpečného prostoru, případně po celou dobu rozvoje a hašení požáru odstraněním zplodin hoření a tepelného rozkladu a (nebo) zabráněním jejich šíření.

Odvětrávání kouře – řízená (řízená) výměna plynů vnitřního objemu budovy v případě požáru v některém z jejích prostorů, zabraňující škodlivým účinkům na lidi a (nebo) hmotné statky šíření zplodin hoření, způsobující zvýšený obsah toxických složek , zvýšení teploty a změna optické hustoty vzdušného prostředí.

Systém odvětrávání kouře musí obsahovat:

vyčerpat automaticky a dálkově ovládaný ventilační systém určený k odvádění zplodin hoření během požáru přes zařízení pro nasávání kouře nebo kouřový poklop ven z budovy;

zásobování automatický a dálkově ovládaný ventilační systém určený k zamezení kouře v případě požáru v prostorách bezpečnostních zón, schodišť, výtahových šachet, vzduchových uzávěrů přiváděním venkovního vzduchu a vytvářením přetlaku v nich, jakož i k omezení šíření hoření produktů a kompenzovat objem jejich odstranění.

Systém regulace kouře musí poskytovat jednu nebo více z následujících metod ochrany:

1) použití řešení prostorového plánování pro budovy, stavby a stavby k boji proti kouři během požáru;

2) použití konstrukčních řešení pro budovy, konstrukce a konstrukce pro boj proti kouři během požáru;

3) použití přívodní kouřové ventilace k vytvoření nadměrného tlaku vzduchu v chráněných místnostech, vzduchových komorách a schodištích;

4) použití zařízení a prostředků mechanické a přirozené ventilace výfukového kouře k odstranění zplodin hoření a tepelného rozkladu [10].

Soustava přívod a odvod kouřové větrání budov by mělo být zajištěno k blokování a (nebo) omezení šíření zplodin hoření do prostor bezpečnostních zón, podél evakuačních cest osob a tras hasičských sborů při provádění prací na záchraně osob, detekci a lokalizaci požár v budově.

Soustava ovládání kouře větrání musí být autonomní pro každý požární úsek, kromě systémů přívodního kouřového větrání určených k ochraně schodišť a výtahových šachet komunikujících s různými požárními úseky. Systémy vtok kouřové ventilační systémy by měly být používány pouze v nezbytné kombinaci s kouřovými odsávacími ventilačními systémy. Oddělené použití systémů přívodu kouře bez instalace odpovídajících systémů větrání kouře není povoleno.

Když systémy přívodu a odvodu kouře pracují společně, záporná nerovnováha v chráněné místnosti (průtok přiváděného vzduchu je menší než průtok spalin spalin) by neměla být větší než 30 %. V tomto případě by tlaková ztráta přes zavřené dveře nouzových východů neměla překročit 150 Pa.

ČTĚTE VÍCE
Jaký druh plotu by měl být mezi sousedy na letní chatě?

Soustava výfuku Systémy větrání kouře určené k ochraně chodeb by měly být navrženy odděleně od systémů určených k ochraně místností. Instalace obecných systémů na ochranu objektů s různými funkčními požárními nebezpečími není povolena. Ve vícepodlažních budovách by měly být zajištěny mechanicky poháněné výfukové systémy.

Pro systémy výfuku Odvětrání kouře by mělo zahrnovat:

a) ventilátory (radiální, radiální střešní a axiální) s limity požární odolnosti 0,5 h/200 °C; 0,5 h/300 °C; 1,0 h/300 °C; 2,0 h/400 °C; 1,0 h/600 °C; 1,5 h/600 °C v závislosti na návrhové teplotě dopravovaných plynů a v provedení odpovídajícím kategorii obsluhovaných prostor;

b) vzduchovody a kanály z nehořlavých materiálů třídy P s limity požární odolnosti minimálně:

EI 150 – pro průchozí vzduchovody a šachty mimo obsluhovaný požární úsek;

EI 60 – pro vzduchovody a šachty v obsluhovaném požárním úseku při odvodu spalin z uzavřených parkovišť;

EI 45 – pro svislé vzduchovody a šachty v obsluhovaném požárním úseku při odvodu spalin přímo z obsluhovaných prostor;

EI 30 – v ostatních případech v rámci obsluhovaného požárního úseku;

c) normálně uzavřené požární klapky s mezí požární odolnosti alespoň:

EI 60 – pro uzavřená parkoviště;

EI 45 – při odstraňování zplodin hoření přímo z obsluhovaných prostor;

EI 30 – pro chodby a haly při instalaci klapek na větve vzduchovodů z kouřových šachet;

E 30 – pro chodby a haly při instalaci kouřových klapek přímo do šachtových otvorů.

Ventilátory pro odvod zplodin hoření by měly být umístěny v samostatných místnostech s uzavíracími stavebními konstrukcemi s regulovanou mezí požární odolnosti nebo přímo v chráněných místnostech se speciální konstrukcí ventilátorů.

Je povoleno zajistit přívod venkovního vzduchu pro vytvoření přetlaku ve společných chodbách prostor, ze kterých jsou přímo odváděny zplodiny hoření, dále v chodbách napojených na rekreační oblasti, v ostatních chodbách, halách, atriích chráněných systémy odtahu kouře. .

Proudění venkovního vzduchu pro vtok větrání kouře by mělo být navrženo tak, aby poskytovalo přetlak alespoň 20 Pa.

Velikost přetlaku by měla být určena vzhledem k místnostem sousedícím s chráněnou místností.

Topné systémy. Teplota chladiva pro systémy vytápění a zásobování teplem, ohřívače vzduchu vzduchotechnických jednotek, klimatizace, vzduchotepelné clony apod. (dále jen vnitřní systémy zásobování teplem), podle podmínek pro zajištění požární bezpečnosti staveb , měla by být odebírána nejméně o 20 °C pod teplotou samovznícení látek v místnosti, ale ne více:

110 °C – v místnostech kategorie A a B;

130 °C – v průmyslových prostorách kategorie B1–B4 s únikem hořlavých prachů a aerosolů;

150 °C – v prostorách pro jiné účely (včetně výrobních kategorií B1–B4 bez uvolňování prachu a aerosolů nebo s uvolňováním nehořlavého prachu) [10].

Pokládání nebo křížení potrubí vnitřního vytápění v jednom kanálu s potrubím hořlavých kapalin, par a plynů s bodem vzplanutí par 170 °C a nižším nebo korozivních par a plynů není dovoleno. Vzduchovody, kterými se pohybují výbušné směsi, nesmí procházet potrubím vedoucím chladicí kapaliny. V prostorách kategorie A, B, B1–B3 není vytápění kamny povoleno.

U vnitřních topných systémů by se jako chladicí kapalina měla zpravidla používat voda; Je povoleno používat vodní páru a jiná chladiva (kromě systémů ohřevu bazénové vody apod.), pokud splňují požadavky na požární a výbuchovou bezpečnost.

V místnostech s emisemi prachu z hořlavých materiálů kategorie B, B1–B3 by topná zařízení vodních a parních topných systémů měla být opatřena hladkým povrchem. V místnostech pro plnění a skladování lahví stlačeným nebo zkapalněným plynem, dále ve skladech kategorií A, B, B1, B2, B3 a skladech hořlavých materiálů nebo v místech určených v dílnách pro skladování hořlavých materiálů by měla být topná zařízení chráněny zástěnami vyrobenými z nehořlavých materiálů ve vzdálenosti minimálně 100 mm (čisté) od topných zařízení, které umožňují přístup k nim za účelem čištění.

Větrání a klimatizace. Ve strojovnách výtahů v budovách kategorie A a B a také v uzamčeních vestibulů by mělo být zajištěno mechanické přívodní větrání s přívodem venkovního vzduchu k vytvoření přetlaku nepřetržitě a celoročně:

prostory kategorie A a B;

prostory s únikem škodlivých plynů nebo par 1. a 2. třídy nebezpečnosti.

Stavba společné přechodové komory pro dva a více objektů kategorie A a B není povolena.

U jímek s hloubkou 0,5 m nebo více, jakož i u revizních kanálů, které vyžadují každodenní údržbu a nacházejí se v místnostech kategorií A a B nebo v místnostech, ve kterých se vyskytují škodlivé plyny, páry, by mělo být zajištěno přívodní a výfukové nebo odsávací mechanické větrání. nebo aerosoly jsou emitovány měrným vážením vyšším, než je měrná hmotnost vzduchu.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí stavba rámového domu?

V lokálních sacích systémech by koncentrace odstraňovaných hořlavých plynů, par, aerosolů a prachu ve vzduchu neměla překročit 50 % LEL při teplotě odstraňované směsi.

Obecné odsávací ventilační systémy s mechanickým pohonem pro prostory kategorií A a B by měly být vybaveny jedním záložním ventilátorem (pro každý systém nebo pro několik systémů), který zajišťuje proudění vzduchu nezbytné pro udržení koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachu v prostorách přesahující 10 % NKPR plynů, páry a prachovzdušných směsí.

Doporučuje se, aby systémy větrání, klimatizace a ohřevu vzduchu (dále jen větrání) byly společné pro následující skupiny prostor umístěných v rámci jednoho požárního úseku:

b) veřejná, správní a průmyslová kategorie D (v jakékoli kombinaci);

c) výrobní zařízení jedné z kategorií A nebo B umístěná nejvýše ve třech (odděleně nebo postupně umístěných) podlažích;

d) výrobní zařízení jedné z kategorií B1, B2, B3, B4, G, D nebo sklady kategorie B4;

e) sklady a sklady jedné z kategorií A, B, B1, B2 nebo B3, umístěné nejvýše ve třech (odděleně nebo po sobě jdoucích) podlažích;

e) kategorie A, B, B1, B2, B3 a B4 v libovolných kombinacích a sklady kategorií A, B, B1, B2, B3 a B4 v libovolných kombinacích o celkové ploše nejvýše 1100 m2, pokud prostory jsou umístěny v samostatné jednopatrové budově a mají dveře pouze přímo ven;

g) kategorie B4, G a D a sklady kategorií B4 a D (v libovolných kombinacích) podléhající instalaci normálně otevřených ventilů na vzduchovodech obsluhujících prostory kategorie B4.

Systémy pro místní odsávání škodlivých látek nebo výbušných a požárně nebezpečných směsí by měly být zajištěny odděleně od celkového ventilačního systému.

Pro prostory kategorií A a B by měly být zajištěny mechanicky poháněné všeobecné odsávací ventilační systémy. Je povoleno poskytnout systémům přirozený impuls pro specifikované prostory, pokud jsou výbušné a požárně nebezpečné látky lehčí než vzduch a provozuschopnost těchto systémů je zajištěna při bezvětří v teplém období.

Recirkulace vzduchu není povolena:

a) z prostor kategorie A a B (kromě vzduchových a vzducho-tepelných clon u venkovních vrat a dveří);

b) z laboratorních prostor pro výzkumné a výrobní účely, ve kterých lze pracovat se škodlivými nebo hořlavými plyny, párami a aerosoly;

c) z 5metrových zón kolem zařízení umístěných v místnostech kategorií B1–B4, D a D, pokud se v těchto zónách mohou tvořit výbušné směsi hořlavých plynů, par, aerosolů se vzduchem;

d) z místních odsávacích systémů škodlivých látek a výbušných směsí se vzduchem;

e) ze zámků vestibulu.

Recirkulace vzduchu je povolena z místních sacích systémů pro směsi prachu a vzduchu (kromě výbušných směsí prachu se vzduchem) po jejich vyčištění od prachu.

Nouzové větrání prostor, do kterých je možný náhlý příliv velkého množství škodlivých nebo hořlavých plynů, par nebo aerosolů, by mělo být zajištěno v souladu s požadavky technologické části projektu s přihlédnutím k nekompatibilitě technologického a ventilačního zařízení. z hlediska doby nehody. Nouzové větrání v místnostech kategorií A, B, B1–B4, D a D musí být poháněno mechanicky.

Pro nouzové větrání použijte:

a) hlavní obecné ventilační systémy se záložními ventilátory, jakož i místní sací systémy se záložními ventilátory zajišťující proudění vzduchu nezbytné pro nouzové větrání;

b) systémy uvedené v písmenu a) a navíc nouzové ventilační systémy pro nedostatečné proudění vzduchu;

c) pouze nouzové ventilační systémy, pokud je použití základních systémů nemožné nebo nepraktické.

Vzduchovody s normovanými limity požární odolnosti (včetně tepelně ochranných a protipožárních nátěrů jako součásti jejich konstrukce) musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů. V tomto případě by se tloušťka ocelového plechu pro vzduchové kanály měla brát podle výpočtu, ale ne méně než 0,8 mm. K utěsnění rozebíratelných spojů takových konstrukcí (včetně přírubových) by měly být použity nehořlavé materiály.

Pro pohyb vzduchu, který neobsahuje snadno kondenzovatelné páry, lze použít stavební konstrukce z nehořlavých materiálů s limity požární odolnosti ne nižšími, než jsou normované pro vzduchotechnická potrubí. V tomto případě je nutné zajistit utěsnění konstrukcí, hladké dokončení vnitřních povrchů (spárování nebo opláštění ocelovým plechem) a možnost čištění.

61-26. Pro které prostory by neměly být k dispozici systémy odsávání kouře?

Tato příručka popisuje hlavní funkce webu a jak je používat.

Nacházíte se na stránce s pokyny na webu Testsmart.
Po přečtení návodu se naučíte funkce jednotlivých tlačítek.
Začneme nahoře, postupujeme dolů, zleva doprava.
Upozorňujeme, že v mobilní verzi jsou všechna tlačítka umístěna výhradně shora dolů.
Takže první ikona umístěná v levém horním rohu je logo webu. Kliknutím na něj se bez ohledu na stránku dostanete na hlavní stránku.
“Domů” vás přenese na první stránku.
„Sekce webu“ – vypadne seznam sekcí, kliknutím na jednu z nich se dostanete do sekce, která vás zajímá.

ČTĚTE VÍCE
Proč moje lednička zapáchá i po vyčištění?

Na stránce vstupenky se přidá tlačítko „Vstupenky“, kliknutím se rozbalí seznam vstupenek, kde si vyberete vstupenku, o kterou máte zájem.

“Užitečné odkazy” – kliknutím na něj se zobrazí seznam našich stránek, kde můžete získat další informace.

V pravém rohu jsou ve stejném oranžovém pruhu bílá tlačítka se symbolickými ikonami.

 • První tlačítko zobrazí přihlašovací formulář pro registrované uživatele.
 • Druhé tlačítko přes něj zobrazí formulář zpětné vazby, můžete napsat o chybě nebo jednoduše kontaktovat administraci webu.
 • Třetí tlačítko zobrazuje pokyn, který právě čtete.
 • Poslední tlačítko s obrázkem knihy (dostupné pouze na vstupenkách) zobrazuje seznam literatury potřebné k přípravě.

Jdeme níže, v šedé liště jsou tlačítka pro sociální sítě, pokud se vám naše stránky líbí, klikněte, aby se na zkoušky mohli připravit i ostatní.
Další funkcí je “Vyhledat stránky” – pro vyhledání potřebných informací, vstupenek, dotazů. Pomocí něj vám stránka poskytne všechny známé možnosti.
Posledním tlačítkem vpravo je selektor kliknutím, na který si vyberete, kolik otázek na stránce potřebujete, buď jedna otázka na stránku, nebo všechny otázky tiketu jdou na jednu stránku.

Na hlavní stránce a stránkách kategorií je uprostřed seznam sekcí. Na něm můžete přejít do sekce, která vás zajímá.
Na dalších stránkách uprostřed je samotný lístek. Vyberte správnou odpověď a stiskněte tlačítko odpovědět, po kterém získáte výsledek testu.
Na pravé straně (v mobilní verzi níže) na stránkách vstupenek je navigace vstupenek, která slouží k procházení stránkami vstupenek.

Na stránkách kategorií je blok témat, která byla na web přidána jako poslední.
Níže jsou uvedeny odkazy na placené služby webu. Vstupenky s odpověďmi, komentáři a výsledky testů.
Úplně dole na černém pozadí jsou odkazy na stránky a užitečné odkazy na zdroje, duplikují horní nabídku.
Doufáme, že se vám naše stránky líbily, poté klikněte na tlačítka sociálních sítí, sdílejte je s ostatními a pomozte nám.
Pokud se vám nelíbí, napište svá přání do formuláře zpětné vazby. Pracujeme na zlepšení a kvalitě služeb pro vás.

S pozdravem tým Testsmart.

Otázka: Z jakých prostor je povoleno neposkytovat systémy odtahu kouře? : Viz odpověď

Z jakých prostor je povoleno neposkytovat systémy odvětrávání kouře?

Možnosti testovacích odpovědí:

 • Z každého výrobního nebo skladového prostoru se stálými pracovišti bez přirozeného osvětlení nebo s přirozeným světlem okny a lucernami, které nemají mechanizované (automaticky a dálkově ovládané) pohony pro otevírání příček v oknech (ve výšce 2,2 m a výše od podlahy dolů příčky) a otvory ve svítidlech (v obou případech s plochou dostatečnou k odvodu kouře v případě požáru), pokud jsou prostory zařazeny do kategorie A, B, B1-B3 v budovách stupně požární odolnosti I-IV. jako B4, D nebo D v budovách IV stupeň požární odolnosti
 • Z prostor o výměře 50 m2 a více se stálými pracovišti určenými pro skladování nebo používání hořlavých látek a materiálů
 • Z prostor vybavených automatickým plynovým, aerosolovým nebo práškovým hasicím zařízením (kromě parkovišť)

KLIKNĚTE PRO ZOBRAZENÍ ODPOVĚDI

Varování!
Správná odpověď je zvýrazněna zeleně
Pokud je zvýrazněno několik možností, jsou všechny správné.

Možnosti testovacích odpovědí:

  Z každého výrobního nebo skladového prostoru se stálými pracovišti bez přirozeného osvětlení nebo s přirozeným světlem okny a lucernami, které nemají mechanizované (automaticky a dálkově ovládané) pohony pro otevírání příček v oknech (ve výšce 2,2 m a výše od podlahy dolů příčky) a otvory ve svítidlech (v obou případech s plochou dostatečnou k odvodu kouře v případě požáru), pokud jsou prostory zařazeny do kategorie A, B, B1-B3 v budovách stupně požární odolnosti I-IV. jako B4, D nebo D v budovách IV stupeň požární odolnosti

Pokud máte v testu stále nevyřešené otázky, určitě využijte vyhledávání v naší databázi testů. S největší pravděpodobností tam jsou.

Přejděte na stránku vyhledávání

Další testy na toto téma

Z jakých částí se skládá akční plán lokalizace a odstraňování následků havárií na nebezpečných výrobních zařízeních? Jaké kovové slitiny mají zakázáno instalovat armatury na kyslíkové potrubí? Z jakých trubek mají být spojovací prvky (polospojky, polokroužky) vyrobeny? Jaké trubky se nesmí používat k výrobě částí potrubí, včetně ohybů? Jaké trubky by měly být použity k vytvoření potrubních potrubí v části hrdla nálevky?

ČTĚTE VÍCE
Jaké je nejčastější hodnocení nebezpečnosti?

Správní řád Ohio | Státní předpisy | americké právo

Cornell Law SchoolSearch Cornell

 • 11 – Rozvodnice
 • 101 – Společná legislativní etická komise
 • 102 – Etická komise státu Ohio
 • 103 – Ohio Legislative Service Commission
 • 107 – Poradní komise pro rezidenci guvernéra
 • 109 – Generální prokurátor
 • 109:1 – Charitativní nadace
 • 109:2 – Komise pro výcvik mírových důstojníků
 • 109:4 – Ochrana spotřebitele
 • 109:5 – Úřad pro odhalování a vyšetřování zločinů
 • 109:6 – Výzkum životního prostředí
 • 109:7 – Odškodňování a pomoc obětem trestných činů
 • 109:8 – Tabákový blok
 • 109:9 – Sázky
 • 111 – státní tajemník
 • 111:1 – Firemní archiv
 • 111:2 – Financování kampaně
 • 111:3 – Volby
 • 111:5 — Standardy auditorské stopy pro papírové dokumenty ověřené voliči
 • 111:6 – Notářská komise
 • 113 – státní pokladník
 • 117 – Státní auditor
 • 120 – Komise veřejného ochránce státu Ohio

Kapitola 4 – Osvětlení, ventilace a omezení obsazenosti – Lawrence Park Township – Erie County, Pennsylvania

Kapitola 4 – Osvětlení, větrání a omezení obsazenosti Lori Dushka2021-04-15T13:02:04+00:00

ODDÍL 401 – OBECNĚ

401 Rozsah použití . Ustanoveními této kapitoly se řídí minimální podmínky a normy pro osvětlení, větrání a užívání v budově.

401.2 Odpovědnost . Vlastník budovy musí zajistit a udržovat osvětlení, větrání a vnitřní podmínky v souladu s těmito požadavky. Osoba nesmí obývat jako vlastník nebo umožnit jiné osobě obývat prostory, které nesplňují požadavky této kapitoly.

401.3 Alternativní zařízení . Namísto zde předepsaných prostředků přirozeného osvětlení a větrání bude v souladu s Mezinárodním stavebním zákonem povoleno umělé osvětlení nebo mechanické větrání.

SEKCE – 402 SVĚTLO

402.1 Obytné prostory . Každý obytný prostor musí mít alespoň jedno okno schválené velikosti směřující přímo do ulice nebo do dvora. Minimální celková plocha zasklení každého obytného prostoru musí být 8 procent podlahové plochy takového prostoru. Všude tam, kde stěny nebo jiné části konstrukce směřují k oknu jakékoli místnosti a takovéto překážky jsou umístěny méně než 3 stopy (914 mm) od okna a sahají až k úrovni stropu místnosti, nebude takové okno považováno za směřují přímo do ulice nebo do dvora a nebudou brány v úvahu jako příspěvek k požadované minimální celkové ploše oken. pro místnost.

Výjimka : Pokud je přirozené světlo v místnostech nebo prostorech bez vnějších prosklených ploch zajištěno přilehlým prostorem, volný přístup do přilehlého prostoru nesmí být menší než 8 procent podlahové plochy vnitřního prostoru nebo prostoru, nebo ne menší než 25 čtverečních stop (2,33 m2), v závislosti na tom, co je více. Plocha vnějšího zasklení se počítá na základě celkové plochy obsluhovaného podlaží.

402.2 Společné haly a schodiště . Každá společná chodba a schodiště v obytných prostorech, s výjimkou jedno- a dvourodinných obydlí, musí být vždy osvětleny standardní žárovkou o výkonu nejméně 60 wattů na 200 čtverečních stop (19 m2) podlahové plochy nebo ekvivalentním osvětlením. za předpokladu, že vzdálenost mezi světly nepřesáhne 30 stop (9144 mm). V jiných než obytných prostorách musí být vnitřní a vnější únikové cesty osvětleny vždy, když je plocha budovy obsluhovaná východem obsazena alespoň 1 nožní svíčkou (11 luxů) na podlahách, podestách a schodech.

402.3 Jiná místa . Ostatní prostory musí být vybaveny přirozeným nebo umělým osvětlením dostatečným pro udržení hygienických podmínek, bezpečného pobytu v prostorách a používání přístrojů, zařízení a příslušenství.

ODDÍL 403 – VĚTRÁNÍ

403.1 Obytné prostory . Každý obytný prostor musí mít alespoň jedno otevírací okno. Celková plocha otevíraného okna v každé místnosti nesmí být menší než 45 procent minimální plochy zasklení požadované v oddílu 402.1. Výjimka : Jsou-li místnosti a místnosti bez východu ven větrány přes sousední místnost, volný výstup do sousední místnosti nesmí činit méně než 8 procent plochy vnitřní místnosti nebo místnosti, ale nejméně 25 čtverečních stop (2,33 m2). Větrací otvory do ulice musí být navrženy na celkovou větranou podlahovou plochu.

403.2 Koupelny a toalety . Každá koupelna a toaleta musí splňovat požadavky na větrání pro obytné prostory v souladu s oddílem 403.1, kromě toho, že v těchto místnostech vybavených mechanickým ventilačním systémem není vyžadováno okno. Vzduch odváděný z koupelny nebo toalety mechanickým ventilačním systémem by měl být odváděn ven a neměl by recirkulovat.

403.3 Vybavení kuchyně . Není-li schváleno potvrzením o užívání, není povoleno vařit v žádném pokoji ani v ubytovně a v žádném pokoji nebo ubytovně nesmí být umístěno žádné kuchyňské náčiní ani zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Proč jsou radiátory vodního ohřevu umístěny dole v místnosti a ne nahoře?

1. V případě zvláštního písemného souhlasu úředníka kódu.

2. Spotřebiče jako konvice na kávu a mikrovlnné trouby se nepovažují za spotřebiče pro přípravu pokrmů.

403.4 Procesní ventilace . Když vznikají škodlivé, škodlivé, dráždivé nebo škodlivé výpary, plyny, prach nebo mlha, musí být zajištěn místní odsávací ventilační systém k odstranění kontaminantu ze zdroje. Vzduch by měl být odváděn ven a neměl by recirkulovat do žádné místnosti.

403.5 Výstup pro sušičku prádla . Odsávací systémy sušiček prádla musí být nezávislé na všech ostatních systémech a musí být odvětrávány mimo budovu v souladu s pokyny výrobce. Výjimka: Kondenzační (bezpotrubní) sušičky prádla jsou uvedeny a označeny.

ODDÍL 404 – OMEZENÍ UMÍSTĚNÍ

404.1 Ochrana osobních údajů . Obytné jednotky, hotelové jednotky, obchodní jednotky, obytné prostory a ubytovny musí být uspořádány tak, aby poskytovaly soukromí a byly odděleny od ostatních přilehlých prostor.

404.2 Minimální šířka místnosti . Obytné místnosti, jiné než kuchyně, musí mít minimálně 7 stop (2134 mm) v jakémkoli půdorysném rozměru. Kuchyně musí mít minimálně 3 stopy (914 mm) volné uličky mezi čely pultu a spotřebiči nebo čely pultu a stěnami.

404.3 Minimální výška stropu . Obytné prostory, chodby, chodby, prádelny, koupelny, šatny a obytné sklepy musí mít minimální světlou výšku stropu 7 stop (2134 mm).

1. V jedno- a dvourodinných bytech trámy nebo vazníky rozmístěné nejméně 4 stopy (1219 mm) uprostřed a zasahující ne více než 6 palců (152 mm) pod požadovanou výšku stropu.

2. Suterénní prostory v jedno- a dvourodinných obydlích používané výhradně pro prádelny, studia nebo rekreační účely, s minimální výškou stropu 6 stop 8 palců (2033 mm) a minimální světlou výškou 6 stop 4 palce (1932). mm) pod trámy, vazníky, vzduchovody a podobné překážky.

3. Místnosti určené výhradně ke spaní, studiu nebo podobným účelům a mající šikmý strop v celé místnosti nebo její části, s minimální světlou výškou stropu 7 stop (2134 mm), která nepřesahuje méně než jednu třetinu požadovaného minima podlahová plocha. Při výpočtu podlahové plochy takových prostor se započítávají pouze ty části podlahové plochy, které mají minimální světlou výšku stropu 5 stop (1524 mm).

404.4 Požadavky na ložnici a obývací pokoj . Každá ložnice a obývací pokoj musí splňovat oddíly 404.4.1 až 404.4.5.

404.4.1 Plocha místnosti . Každý obývací pokoj musí mít alespoň 120 čtverečních stop (11,2 m2), každá ložnice musí mít alespoň 70 čtverečních stop (6,5 m2) a každá ložnice obsazená více než jednou osobou nesmí mít méně než 50 čtverečních stop (4,6 m 2). ) podlahové plochy pro každého obyvatele.

404. 4.2 Přístup z ložnic . Ložnice by neměly být jediným prostředkem pro přístup do jiných ložnic nebo obytných prostor a neměly by být jediným prostředkem výstupu z jiných obytných prostor. Výjimka : Apartmány s méně než dvěma ložnicemi.

404.4.3 Přístup na toaletu . Každá ložnice musí mít přístup alespoň do jedné koupelny a jednoho WC, aniž by procházela další ložnicí. Každá ložnice v obytné jednotce musí mít přístup alespoň do jedné koupelny umístěné ve stejném patře jako ložnice nebo v sousedním patře.

404.4.4 Zakázané použití . Kuchyně a nebytové prostory by neměly sloužit ke spaní.

404.4.5 Další požadavky . Ložnice musí splňovat příslušná ustanovení tohoto Kodexu, včetně, ale nikoli výhradně, požadavků na osvětlení, ventilaci, plochu místnosti, výšku stropu a šířku místnosti, které jsou uvedeny v této kapitole; sanitární zařízení a zařízení na ohřev vody – požadavky kapitoly 5; Kapitola 6 požadavky na topná zařízení a elektrické zásuvky; a požadavky na detektory kouře a nouzové východy z kapitoly 7.

404.5 Přeplněnost . Obsazenost každé bytové jednotky nesmí překročit v průměru dvě osoby na obytnou místnost. Pro účely tohoto oddílu se žádné dítě mladší jednoho roku nezapočítává a každé dítě starší jednoho roku, ale mladší dvanácti let se považuje za polovičního člověka.

404.6 Efektivní blok . Nic v této části nebrání efektivnímu obydlí splňovat následující požadavky:

1. Jednotka obývaná ne více než jednou osobou musí mít minimální světlou podlahovou plochu 120 čtverečních stop (11,2 m2). Jednotka obsazená maximálně dvěma osobami musí mít minimální světlou podlahovou plochu 220 čtverečních stop (20,4 m2). Byt obývaný třemi osobami musí mít čistou podlahovou plochu minimálně 320 čtverečních stop (29,7 m2). Tyto požadované plochy nezahrnují plochy požadované v odstavcích 2 a 3.

2. Jednotka musí být vybavena kuchyňským dřezem, kuchyňskými spotřebiči a chladicími spotřebiči, přičemž každý má minimální volný pracovní prostor 30 palců (762 mm).