1. Energetickou inspekci lze provádět u budov, staveb, staveb, energetických zařízení, energetických zařízení, zdrojů tepelné energie, tepelných sítí, systémů centralizovaného zásobování teplem, centralizovaného zásobování studenou vodou a (nebo) kanalizací, ostatní objekty systému komunální infrastruktury, technologické procesy, jakož i ve vztahu k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům.

2. Hlavní cíle energetického auditu jsou:

1) získávání objektivních údajů o objemu využívaných energetických zdrojů;

2) stanovení ukazatelů energetické účinnosti;

3) určení potenciálu pro úspory energie a zvýšení energetické účinnosti;

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 upravil odstavec 4 části 2 článku 15 tohoto federálního zákona

4) vypracování seznamu opatření pro úsporu energie a zvýšení energetické účinnosti a provedení jejich posouzení nákladů.

Informace o změnách:

4. Právo vykonávat činnost energetické inspekce mají pouze osoby, které jsou členy samoregulačních organizací v oblasti energetické inspekce. Vytváření a fungování samoregulačních organizací v oblasti energetické inspekce musí být prováděno v souladu s požadavky tohoto federálního zákona a federálního zákona ze dne 1. prosince 2007 N 315-FZ „O samoregulačních organizacích“ (dále jen jako federální zákon „o samoregulačních organizacích“).

Informace o změnách:

Část 5 novelizovaná od 16. ledna 2019 – federální zákon ze dne 19. července 2018 N 221-FZ

5. Energetická inspekce se provádí na dobrovolné bázi.

Informace o změnách:

Část 5.1 novelizovaná od 16. ledna 2019 – federální zákon ze dne 19. července 2018 N 221-FZ

5.1. Federální výkonný orgán odpovědný za provádění energetických průzkumů stanoví požadavky na provádění energetických průzkumů a jejich výsledky.

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 doplnil článek 15 tohoto federálního zákona o část 5.2, která nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

5.2. Osoba provádějící energetický audit je povinna dodržovat požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledků, normy a pravidla samoregulační organizace v oblasti energetického auditu, jejímž je členem.

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 doplnil článek 15 tohoto federálního zákona o část 5.3, která nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

5.3. Osoba, která provedla energetický audit, vypracuje energetický pasport a zprávu o energetickém auditu a předloží je samosprávné organizaci v oblasti energetického auditu, jejímž je členem, k ověření splnění požadavků na energetický audit. energetický audit a jeho výsledky, standardy a pravidla samoregulační organizace v oboru Energetický průzkum, jejímž je členem. Taková samoregulační organizace v oblasti energetického auditu je povinna do třiceti dnů ode dne obdržení zprávy o energetickém auditu a energetického pasportu předat tyto doklady s poznámkou v energetickém pasportu o souladu výsledky energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, stanovené normy a pravidla osobě, která energetický průzkum provedla, poté předá tyto výsledky energetického průzkumu osobě, která si energetický průzkum objednala. . Pokud se v důsledku kontroly zjistí, že výsledky energetického průzkumu neodpovídají požadavkům na provedení energetického průzkumu a jeho výsledkům, stanoveným normám a pravidlům, energetickému pasportu a zprávě o energetickém průzkumu jsou vráceny osobě, která energetický průzkum provedla, do třiceti dnů ode dne jejich obdržení samoregulační organizací v oblasti energetického průzkumu energetický audit k odstranění zjištěných neshod.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od podpěr a závěsů by měly být umístěny svarové spoje?

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 doplnil článek 15 tohoto federálního zákona o část 5.4, která nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

5.4. Od okamžiku, kdy samoregulační organizace v oblasti energetického auditu vyznačí do energetického pasportu shodu výsledků energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, standardy a pravidla takového self -regulační organizace, osoba, která provedla energetický audit, a samoregulační organizace v oblasti energetického auditu, jejímž je členem, odpovídá společně a nerozdílně tomu, kdo si energetický průzkum objednal, za ztráty způsobené v důsledku nedostatky v poskytovaných službách energetického průzkumu.

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 změnil část 6 článku 15 tohoto federálního zákona

6. Energetický pasport zpracovaný na základě výsledků energetické inspekce bytového domu předá ten, kdo jej zpracoval, vlastníkům prostor v bytovém domě nebo osobě odpovědné za údržbu bytového domu. obytný dům.

7. Energetický pas vypracovaný na základě výsledků energetického průzkumu musí obsahovat údaje:

1) na zařízení měřícími zařízeními použitých energetických zdrojů;

2) o objemu spotřebovaných energetických zdrojů a jeho změnách;

3) o ukazatelích energetické účinnosti;

4) o výši ztrát převáděných energetických zdrojů (pro organizace provádějící převody energetických zdrojů);

5) o potenciálu úspor energie, včetně posouzení možných úspor energetických zdrojů z fyzikálního hlediska;

Informace o změnách:

Federální zákon č. 28-FZ ze dne 2013. prosince 399 upravil odstavec 6 části 7 článku 15 tohoto federálního zákona

6) na seznamu opatření na úsporu energie a zvýšení energetické účinnosti a jejich nákladové hodnocení.

8. Neplatné od 1. července 2014.

Informace o změnách:

9. Neplatné od 1. července 2014.

Informace o změnách:

Informace o změnách:

Článek 15 byl doplněn o část 10 ze dne 16. ledna 2019 – federální zákon ze dne 19. července 2018 N 221-FZ

10. Samoregulační organizace v oblasti energetické inspekce je povinna uchovávat kopii energetického pasportu s označením o souladu výsledků energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, normami a řád takové samoregulační organizace a zprávy o energetickém auditu po dobu pěti let ode dne připojení stanovené značky v energetickém pasportu, jakož i předkládat je federálnímu výkonnému orgánu oprávněnému vytvářet a zajišťovat chod státu informační systém v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti, a to způsobem stanoveným tímto orgánem.

ČTĚTE VÍCE
Kolik chladírenských baterií potřebujete pro chladicí tašku?

Článek 15. Energetická inspekce

1. Energetickou inspekci lze provádět u budov, staveb, staveb, energetických zařízení, energetických zařízení, zdrojů tepelné energie, tepelných sítí, systémů centralizovaného zásobování teplem, centralizovaného zásobování studenou vodou a (nebo) kanalizací, ostatní objekty systému komunální infrastruktury, technologické procesy, jakož i ve vztahu k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům.

(Část 1 ve znění spolkového zákona ze dne 28.12.2013. června 399 N XNUMX-ФЗ)

(viz text v předchozím textu)

2. Hlavní cíle energetického auditu jsou:

1) získávání objektivních údajů o objemu využívaných energetických zdrojů;

2) stanovení ukazatelů energetické účinnosti;

3) určení potenciálu pro úspory energie a zvýšení energetické účinnosti;

4) vypracování seznamu opatření pro úsporu energie a zvýšení energetické účinnosti a provedení jejich posouzení nákladů.

(ve vydání federálního zákona z 28.12.2013 N 399-FZ)

(viz text v předchozím textu)

3. Vypršela platnost. – Federální zákon ze dne 28.12.2013. srpna 399 N XNUMX-FZ.

(viz text v předchozím textu)

4. Právo vykonávat činnost energetické inspekce mají pouze osoby, které jsou členy samoregulačních organizací v oblasti energetické inspekce. Vytváření a fungování samoregulačních organizací v oblasti energetické inspekce musí být prováděno v souladu s požadavky tohoto federálního zákona a federálního zákona ze dne 1. prosince 2007 N 315-FZ „O samoregulačních organizacích“ (dále jen jako federální zákon „o samoregulačních organizacích“).

Část 5 umění. 15 se použije s přihlédnutím ke znakům stanoveným v čl. 9 federálního zákona ze dne 01.04.2020 N 69-FZ (nařízení vlády Ruské federace ze dne 21.09.2022 N 2724-r).

5. Energetická inspekce se provádí na dobrovolné bázi.

(Část 5 ve znění spolkového zákona ze dne 19.07.2018. června 221 N XNUMX-ФЗ)

(viz text v předchozím textu)

5.1. Federální výkonný orgán odpovědný za provádění energetických průzkumů stanoví požadavky na provádění energetických průzkumů a jejich výsledky.

(Část 5.1 byla zavedena federálním zákonem č. 28.12.2013-FZ ze dne 399. prosince 19.07.2018; ve znění federálního zákona č. 221-FZ ze dne XNUMX. června XNUMX)

(viz text v předchozím textu)

5.2. Osoba provádějící energetický audit je povinna dodržovat požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledků, normy a pravidla samoregulační organizace v oblasti energetického auditu, jejímž je členem.

(Část 5.2 byla zavedena federálním zákonem č. 28.12.2013-FZ ze dne 399. března XNUMX)

ČTĚTE VÍCE
Je možné brousit nůžky na nehty doma?

5.3. Osoba, která provedla energetický audit, vypracuje energetický pasport a zprávu o energetickém auditu a předloží je samosprávné organizaci v oblasti energetického auditu, jejímž je členem, k ověření splnění požadavků na energetický audit. energetický audit a jeho výsledky, standardy a pravidla samoregulační organizace v oboru Energetický průzkum, jejímž je členem. Taková samoregulační organizace v oblasti energetického auditu je povinna do třiceti dnů ode dne obdržení zprávy o energetickém auditu a energetického pasportu předat tyto doklady s poznámkou v energetickém pasportu o souladu výsledky energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, stanovené normy a pravidla osobě, která energetický průzkum provedla, poté předá tyto výsledky energetického průzkumu osobě, která si energetický průzkum objednala. . Pokud se v důsledku kontroly zjistí, že výsledky energetického průzkumu neodpovídají požadavkům na provedení energetického průzkumu a jeho výsledkům, stanoveným normám a pravidlům, energetickému pasportu a zprávě o energetickém průzkumu jsou vráceny osobě, která energetický průzkum provedla, do třiceti dnů ode dne jejich obdržení samoregulační organizací v oblasti energetického průzkumu energetický audit k odstranění zjištěných neshod.

(Část 5.3 byla zavedena federálním zákonem č. 28.12.2013-FZ ze dne 399. března XNUMX)

5.4. Od okamžiku, kdy samoregulační organizace v oblasti energetického auditu vyznačí do energetického pasportu shodu výsledků energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, standardy a pravidla takového self -regulační organizace, osoba, která provedla energetický audit, a samoregulační organizace v oblasti energetického auditu, jejímž je členem, odpovídá společně a nerozdílně tomu, kdo si energetický průzkum objednal, za ztráty způsobené v důsledku nedostatky v poskytovaných službách energetického průzkumu.

(Část 5.4 byla zavedena federálním zákonem č. 28.12.2013-FZ ze dne 399. března XNUMX)

6. Energetický pasport zpracovaný na základě výsledků energetické inspekce bytového domu předá ten, kdo jej zpracoval, vlastníkům prostor v bytovém domě nebo osobě odpovědné za údržbu bytového domu. obytný dům.

(ve vydání federálního zákona z 28.12.2013 N 399-FZ)

(viz text v předchozím textu)

7. Energetický pas vypracovaný na základě výsledků energetického průzkumu musí obsahovat údaje:

1) na zařízení měřícími zařízeními použitých energetických zdrojů;

2) o objemu spotřebovaných energetických zdrojů a jeho změnách;

ČTĚTE VÍCE
Kolik metrů LED pásku lze připojit k jednomu bloku?

3) o ukazatelích energetické účinnosti;

4) o výši ztrát převáděných energetických zdrojů (pro organizace provádějící převody energetických zdrojů);

5) o potenciálu úspor energie, včetně posouzení možných úspor energetických zdrojů z fyzikálního hlediska;

6) na seznamu opatření na úsporu energie a zvýšení energetické účinnosti a jejich nákladové hodnocení.

(ve vydání federálního zákona z 28.12.2013 N 399-FZ)

(viz text v předchozím textu)

8 – 9. Ztráta platnosti od 1. července 2014. – Federální zákon ze dne 28.12.2013. června 399 N XNUMX-FZ.

(viz text v předchozím textu)

10. Samoregulační organizace v oblasti energetické inspekce je povinna uchovávat kopii energetického pasportu s označením o souladu výsledků energetického auditu s požadavky na provedení energetického auditu a jeho výsledky, normami a řád takové samoregulační organizace a zprávy o energetickém auditu po dobu pěti let ode dne připojení stanovené značky v energetickém pasportu, jakož i předkládat je federálnímu výkonnému orgánu oprávněnému vytvářet a zajišťovat chod státu informační systém v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti, a to způsobem stanoveným tímto orgánem.