1. Schválit Pravidla bezpečnosti práce při práci ve výškách dle přílohy.

3. Tato objednávka nabývá platnosti 1. ledna 2021 a platí do 31. prosince 2025.

na ministerstvu spravedlnosti

15 Prosinec 2020 let

registrace N 61477

Aplikace
na příkaz ministerstva
pracovní a sociální ochranu
Ruská federace
ze dne 16. listopadu 2020 N 782n

Pravidla ochrany práce při práci ve výškách

I. Obecná ustanovení

1. Pravidla ochrany práce při práci ve výškách (dále jen Pravidla) stanoví státní regulační požadavky na ochranu práce a upravují postup při jednání zaměstnavatele a zaměstnance při organizování a provádění práce ve výškách.

2. Požadavky Pravidel se vztahují na pracovníky a zaměstnavatele – fyzické nebo právnické osoby, kteří uzavřeli pracovní poměr s pracovníky provádějícími práce ve výškách (dále jen zaměstnavatelé, zaměstnanci).

3. Práce ve výškách zahrnují práce, při kterých:

a) s možným pádem zaměstnance z výšky 1,8 m a více jsou spojena rizika, včetně:

když zaměstnanec šplhá do výšky větší než 5 m nebo sestupuje z výšky větší než 5 m po žebříku, jehož úhel sklonu k vodorovné ploše je větší než 75°;

při provádění prací na stavbách ve vzdálenosti blíže než 2 m od neoplocených výškových rozdílů větších než 1,8 m, jakož i v případě, že výška ochranného plotu míst je menší než 1,1 m;

b) jsou rizika spojená s možným pádem pracovníka z výšky menší než 1,8 m při práci na strojích nebo mechanismech, na povrchu kapalných nebo sypkých jemných hmot nebo vyčnívajících předmětech.

4. Zaměstnavatel je na základě specifik své činnosti a charakteristiky zařízení povinen v rámci postupu řízení odborných rizik systému řízení BOZP (dále jen BOZP Systém řízení), posuzovat odborná rizika spojená s možným pádem zaměstnance z výšky v souladu s klasifikací prací ve výškách uvedenou v odst. 3 Pravidel.

Práce klasifikované zaměstnavatelem jako práce ve výškách musí být zohledněny v místních dokumentech BOZP.

5. Pro zajištění bezpečnosti pracovníků musí zaměstnavatel pokud možno vyloučit práce ve výškách.

6. Nelze-li vyloučit práci ve výškách, musí zaměstnavatel zajistit provedení opatření BOZP ke snížení stanovených úrovní pracovních rizik spojených s možným pádem zaměstnance, a to i použitím níže uvedených inženýrských (technických) metod k omezení riziko vystavení zaměstnanců identifikovaným nebezpečím:

a) používání ochranných plotů s výškou 1,1 m nebo více, které zajišťují bezpečnost pracovníků před pádem na místech a pracovištích;

b) používání inventárních lešenářských konstrukcí, lešení, lešenářských zařízení a prostředků, používání výtahů (věží), stavebních fasádních výtahů, závěsných lešení, kolébek, strojů nebo mechanismů;

c) používání kolektivních a individuálních ochranných prostředků.

7. Práce s vysokým nebezpečím pádu zaměstnance z výšky, jakož i práce ve výšce bez použití lešení, prováděné ve výšce 5 m a více; práce vykonávané na stavbách ve vzdálenosti menší než 2 m od neoplocených (při absenci ochranných plotů) výškových rozdílů větších než 5 m nebo s výškou plotu menší než 1,1 m se provádějí na pokyn zaměstnavatele pro výkon práce s vystavením pracovního příkazu vydaného na zvláštním formuláři -povolení k výkonu práce (dále jen povolení k zaměstnání) (doporučený vzor je uveden v příloze č. 2 Pravidel).

ČTĚTE VÍCE
Jaká posloupnost opatření by měla být provedena v případě úrazu elektrickým proudem?

8. Práce ve výškách, u kterých opatření přijatá zaměstnavatelem k zajištění bezpečnosti zaměstnance zajišťují přijatelné minimální riziko jeho pádu, včetně těch uvedených v odst. 6 písm. „a“ a „b“, jakož i periodicky opakované práce ve výškách uvedené v odstavci 7, a které jsou nedílnou součástí běžného technologického postupu, vyznačujícího se stálostí místa, podmínek a povahou práce, používáním kolektivních ochranných prostředků, určitým a stálým složením kvalifikovaných pracovníků. , v souladu s OSMS zaměstnavatele, lze provádět bez vydání povolení k zaměstnání.

Bezpečnostní opatření při provádění stanovených prací musí být stanovena v technologických mapách, návodech na ochranu práce nebo výrobních návodech s přihlédnutím k požadavkům tohoto řádu.

9. Tok dokumentů v oblasti ochrany práce je možné provádět v elektronické podobě pomocí elektronického podpisu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který umožňuje identifikaci zaměstnance v souladu s právními předpisy Ruské federace.

10. Zaměstnavatel má v závislosti na specifikách své činnosti a na základě posouzení míry profesního rizika právo:

a) stanovit dodatečné bezpečnostní požadavky, které nejsou v rozporu s Pravidly. Požadavky na ochranu práce musí být obsaženy v příslušných pokynech na ochranu práce a sděleny zaměstnanci ve formě příkazů, pokynů a instrukcí;

b) za účelem kontroly bezpečného výkonu práce používat přístroje, přístroje, zařízení a (nebo) komplex (systém) přístrojů, přístrojů, zařízení, které zajišťují vzdálený obrazový, zvukový nebo jiný záznam pracovních procesů.

11. Požadavky Pravidel jsou zohledňovány při navrhování objektů, budov, staveb, při vypracovávání technologických postupů a projektů pro výrobu montážních, instalačních a demontážních prací, jakož i provozu mechanismů nebo zařízení, budov a staveb.

II. Požadavky na pracovníky při práci ve výškách

12. Práce ve výškách smí provádět osoby, které dosáhly věku osmnácti let.

13. Pracovníci provádějící práce ve výškách musí mít kvalifikaci odpovídající povaze vykonávané práce. Úroveň kvalifikace je potvrzena dokladem o odborném vzdělání (výcviku) a (nebo) kvalifikaci.

14. Pracovníci s povolením přímo vykonávat práce ve výškách, vykonávané s povolením, se dělí do následujících bezpečnostních skupin pro práci ve výškách (dále jen skupiny):

Skupina 1 – pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu nebo pod přímým dohledem zaměstnance jmenovaného na příkaz zaměstnavatele (dále jen pracovníci skupiny 1);

Skupina 2 – mistři, mistři, vedoucí praxe, dále pracovníci určení pracovním povolením jako odpovědní vykonávající (výrobci) výškových prací a pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků a specialistů (dále jen pracovníci skupiny 2);

15. Mezi zaměstnance skupiny 3 bezpečnosti práce ve výškách (dále uvedené kategorie jsou pracovníci skupiny 3) patří:

a) zaměstnanci jmenovaní zaměstnavatelem odpovědnými za organizaci a bezpečný výkon práce ve výškách, včetně těch, které jsou vykonávány s povolením k zaměstnání;

b) osoby odpovědné za vypracování akčního plánu pro evakuaci a záchranu pracovníků v případě nouze a během záchranných akcí;

c) pracovníci provádějící údržbu a periodickou kontrolu osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP);

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat kuchyni na míru? Několik užitečných rad?

d) zaměstnanci vydávající povolení;

e) odpovědní vedoucí práce ve výškách vykonávané s vydáním povolení k zaměstnání;

f) úředníci, do jejichž pravomoci patří schvalování plánu práce ve výškách a/nebo technologických map pro práce ve výškách;

g) specialisté provádějící školení pro práce ve výškách,

h) členové zkušebních komisí zaměstnavatelů a organizací provádějících školení o bezpečných metodách a technice provádění prací ve výškách.

Pracovníkům spadajícím do skupiny 3 pro bezpečnost práce ve výškách může být povolen přímý výkon práce po potvrzení kvalifikace a obdržení osvědčení pro příslušnou skupinu.

16. Zaměstnavatel (jím pověřená osoba) je povinen zorganizovat před zahájením práce ve výškách školení o bezpečných způsobech a technikách provádění práce ve výškách pro pracovníky:

a) osoby, kterým je povoleno pracovat ve výšce poprvé;

b) převedeni z jiných zaměstnání, pokud tito zaměstnanci předtím neabsolvovali odpovídající školení;

c) přestávka v práci ve výšce delší než jeden rok.

17. Pracovníci provádějící práce ve výškách musí znát a umět používat bezpečné metody a techniky pro provádění práce ve výškách a také mít odpovídající praktické dovednosti.

Školení pracovníků v bezpečných metodách a technikách pro provádění práce ve výškách (včetně praktických dovedností v používání vhodných OOPP, jejich kontrole před a po použití) v korespondenci, jakož i výhradně s využitím e-learningu a distančních technologií, vedení praktických kurzů osvojení bezpečných metod a Techniky pro výkon práce ve výškách, jakož i absolvování stáží v autoškolicím režimu, nejsou zaměstnanci povoleny.

18. Pracovníci, kteří smějí pracovat ve výškách poprvé, včetně těch, kteří provádějí práce ve výškách na lešení, jakož i na místech s bezpečnostním plotem vysokým 1,1 m nebo více, musí:

a) znát pokyny pro ochranu práce při práci ve výškách;

b) znát obecné informace o technologickém postupu a zařízení na daném pracovišti, místě výroby nebo dílny;

c) znát výrobní pokyny;

d) znát pracovní podmínky na pracovišti;

e) znát okolnosti a charakteristické příčiny úrazů, nehod, požárů, ke kterým došlo ve výškách v organizacích (podnikech), případy pracovních úrazů při práci ve výškách; odpovědnosti a opatření v případě nehody nebo požáru; způsoby použití hasicích prostředků, havarijních ochranných a poplachových systémů dostupných na místě, jejich umístění, schémata a evakuační cesty v případě nouze;

f) znát hlavní nebezpečné a škodlivé výrobní faktory charakteristické pro práci ve výškách;

g) znát vysoce rizikové oblasti, stroje, mechanismy, přístroje, prostředky zajišťující bezpečný provoz zařízení (bezpečnostní, brzdicí zařízení a ploty, blokovací a poplašné systémy, bezpečnostní značky);

h) znát a umět používat bezpečné metody a techniky pro provádění výškových prací.

Pracovníci, kteří smějí pracovat ve výšce poprvé, musí mít praktické dovednosti v používání zařízení, nástrojů, mechanismů (kontrola provozuschopnosti zařízení, spouštěcích zařízení, nářadí a zařízení, zamykání, uzemnění a dalších ochranných prostředků) a poskytování první pomoci oběti, praktické dovednosti v používání vhodných OOP, jejich kontrola před a po použití.

19. Pracovníci 1. skupiny bezpečnosti práce ve výškách (pracovníci s povolením pracovat jako součást týmu nebo pod přímým dohledem zaměstnance jmenovaného na příkaz zaměstnavatele) musí navíc:

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od hranice pozemku lze stavět přístavky?

a) znát metody a prostředky prevence úrazů a nemocí z povolání;

b) znát a umět aplikovat základy evakuační a záchranné techniky;

c) mít praktické dovednosti v poskytování první pomoci oběti.

20. Pracovníci 2. skupiny bezpečnosti práce ve výškách (mistři, předáci, vedoucí praxe, jakož i pracovníci určení na základě povolení k práci ve výškách odpovědnými vykonávači (výrobci) práce ve výškách) nad rámec požadavků pro pracovníky 1 týmy bezpečnosti práce ve výškách musí znát:

a) požadavky norem, pravidel, norem a předpisů o ochraně práce a bezpečnosti práce; postup při vyšetřování a hlášení úrazů a nemocí z povolání;

b) pravidla a požadavky pro používání, aplikaci, provoz, vydávání, péči, skladování, kontrolu, zkoušení, vyřazování a certifikaci ochranných prostředků;

GOST R 12.3.049-2017

NÁRODNÍ NORMA RUSKÉ FEDERACE

Systém norem bezpečnosti práce. Konstrukce

Pojmy a definice

Systém norem bezpečnosti práce. Konstrukce. Pracuje ve výškách. termíny a definice

Datum představení 2017-09-01

předmluva

1 VYVINUTO Výzkumným, výrobním a poradenským centrem pro bezpečnost ve stavebnictví a bydlení a komunálních službách (NPKTSS a Housing and Communal Services) – pobočka Národní asociace středisek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (NATSOT), federální autonomní instituce „Federal Centrum pro normalizaci, normalizaci a technické posuzování shody ve stavebnictví“ (FAU „FCS“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

4 POPRVÉ PŘEDSTAVENO

5 REPUBLIKACE. května 2019

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v Článek 26 federálního zákona ze dne 29. června 2015 N 162-FZ „O normalizaci v Ruské federaci“. Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.gost.ru)

Pojmy stanovené v této normě jsou uspořádány systematicky, odrážejí systém pojmů v oblasti zajištění bezpečnosti práce ve výškách ve výstavbě a bydlení a komunálních službách (HCP) při výstavbě nových budov a objektů, rekonstrukcích stávajících. , provádění oprav a údržby.

Pro každý pojem existuje jeden standardizovaný termín.

Synonymní termín je uveden jako reference a není standardizován.

Pro zachování integrity terminologického systému obsahuje norma terminologický článek z jiné normy fungující na stejné úrovni standardizace, který je uzavřen v rámci tenkých čar.

Uvedené definice (s výjimkou definice pojmu 20 „stavební bezpečnostní pás“) lze v případě potřeby změnit tak, že se do nich zavedou odvozené znaky, odhalí se významy pojmů v nich použitých, označí se předměty zahrnuté v rozsahu definovaného pojmu. Změny nesmí ovlivnit rozsah a obsah pojmů definovaných v této normě.

Standardizované termíny jsou vytištěny tučným písmem, jejich krátké formy reprezentované zkratkou jsou světlé a synonymum kurzívou.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je vhodné použít frekvenční měnič?

Rozsah 1

Tato norma stanoví pojmy a definice v oblasti zajištění bezpečnosti práce ve výškách ve výstavbě a bydlení a komunálních službách (HCS) při výstavbě nových budov a staveb, rekonstrukcích stávajících, provádění oprav a údržby.

Norma se nevztahuje na termíny používané při provádění prací metodou průmyslového horolezectví, kdy je nutné do práce zapojit horolezce nebo jiné speciálně vyškolené vysoce kvalifikované pracovníky.

Pojmy stanovené touto normou jsou doporučeny pro použití ve všech typech dokumentace a literatury v oblasti bezpečnosti práce ve výškách, které jsou v rámci normalizačních prací a/nebo využívajících výsledků této práce.

Schematické znázornění některých nejdůležitějších typů osobních ochranných prostředků pro pracovníky ve výškách je uvedeno v příloze A.

Poznámka – Grafický materiál obsažený v příloze A je poskytován pro referenční účely a nedefinuje provedení osobních ochranných prostředků pro jejich průmyslovou výrobu.

Norma obsahuje spolu se známými a široce používanými pojmy v oblasti individuálních a kolektivních ochranných prostředků používaných k zamezení pádu pracovníků z výšky i pojmy a definice související s novými ochrannými prostředky zaváděnými v posledních deseti letech v monolitické bytové výstavbě.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující normy:

GOST 24258 Lešení prostředky. Všeobecné technické podmínky

GOST 26887 Plošiny a schodiště pro stavební a instalační práce. Všeobecné technické podmínky

Poznámka – Při používání této normy je vhodné zkontrolovat platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo pomocí ročního informačního indexu „Národní normy“ , která byla zveřejněna k 1. lednu běžného roku, a o vydáních měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ pro aktuální rok. Pokud je nahrazena nedatovaná referenční norma, doporučuje se použít aktuální verzi této normy s přihlédnutím ke všem změnám provedeným v této verzi. Pokud je nahrazena datovaná referenční norma, doporučuje se použít verzi této normy s rokem schválení (přijetí) uvedeným výše. Pokud je po schválení této normy provedena změna v odkazované normě, na kterou je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které se odkazuje, doporučuje se, aby bylo toto ustanovení aplikováno bez ohledu na tuto změnu. Pokud je referenční norma zrušena bez náhrady, pak se ustanovení, ve kterém je na ni uveden odkaz, doporučuje použít v části, která nemá vliv na tento odkaz.

3 Termíny a definice

Běžné pojmy používané v oblasti bezpečnosti pracovníků ve výškách

1 pracovní podmínky: Soubor faktorů pracovního prostředí a pracovního procesu, které ovlivňují výkon a zdraví zaměstnance.

2 bezpečné pracovní podmínky: Pracovní podmínky, za kterých jsou pracovníci vyloučeni z expozice škodlivým a/nebo nebezpečným výrobním faktorům nebo úrovně jejich expozice, nepřekračují stanovené normy.

3 nebezpečný výrobní faktor: Výrobní faktor, jehož dopad na pracovníka může vést ke zranění nebo smrti.

4 škodlivý výrobní faktor: Výrobní faktor, jehož dopad na zaměstnance může vést k onemocnění.

5 zaměstnanec (pracovní): Fyzická osoba uznaná za zdravotně způsobilou k práci ve výškách a pracující v organizaci na základě dohody o pracovní činnosti (smlouvy) jako dělník.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit půdu ve skleníku před výsadbou rajčat?

6 práce steeplejack: Práce prováděné ve výšce větší než 5 m od povrchu země, stropu nebo pracovní plošiny, na které se pracuje, kdy je pracovník přímo na konstrukčních prvcích a jediným prostředkem ochrany proti pádu z výšky je bezpečnostní pás nebo bezpečnostní systém.

7 práce ve výškách: Práce prováděné ve výšce větší než 1,3 m od povrchu země, podlahy, plošin, mezipodlahových stropů, nátěrů, jakož i práce prováděné v nebezpečných prostorech blíže než 2 m od hranice výškového rozdílu 1,3 m v absence bezpečnostních plotů.

8 práce ve výškách prvního stupně nebezpečí: Lezecké práce, jejichž provádění vyžaduje po pracovníkovi určité dovednosti a znalosti průmyslového horolezectví.

9 práce ve výšce druhého stupně nebezpečí: Práce na mezipodlažních podlahách méně než 2 m od hranice výškového rozdílu 1,3 m při absenci bezpečnostních plotů nebo bezpečnostních sítí, stejně jako lezení a sestupování po vertikálních závěsných schodech delších než 5 m bez obloukových chráničů.

10 práce ve výškách třetího stupně nebezpečí: Práce prováděné z lešení, lešení, automobilových věží, štaflí a podobných prostředků, navržené a vyrobené v souladu se stanoveným postupem a s ochranným plotem minimálně 1,1 m.

11 samostatná práce: Pracovní operace prováděné pracovníkem ve výšce bez dozoru a kontroly kvalifikovanějším pracovníkem.

12 práce prováděné metodou průmyslového horolezectví: Pracovní operace ve výšce, jejíž provádění vyžaduje zapojení vysoce kvalifikovaných osob, včetně horolezců, kteří prošli teoretickým a praktickým výcvikem a mají dovednosti používat speciální vybavení a bezpečnostní systémy, včetně bezpečnostních pásů, vertikálních nebo horizontálních bezpečnostních lan, lapačů , spouštěcí zařízení, „sedadla“, madla a další potřebná zařízení.

Termíny týkající se oplocení nebezpečných prostor

13 nebezpečná oblast: Oblast, kde se provádějí pracovní operace blíže než 2 m od hranice výškového rozdílu většího než 1,3 m při absenci bezpečnostních plotů nebo ochranných sítí.

14 bezpečnostní plot inventáře: Plot určený k varování před nebezpečnými pádovými zónami, zamezení přístupu do těchto zón a zadržení pracovníka v případě ztráty stability poblíž hranice výškového rozdílu.

15 signální plot: Plot určený k označení nebezpečného prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí pádu pracovníka z výšky.

16 bezpečnostní plot: Plot určený k zamezení neúmyslného přístupu pracovníka do nebezpečného prostoru, zejména na hranici výškového rozdílu.

17 bezpečnostní plot: Plot určený k tomu, aby zabránil pádu pracovníka z výšky, pokud ztratí stabilitu blízko hranic výškového rozdílu.

18 signální ochranný plot: Plot instalovaný ne blíže než 0,5 m a ne dále než 2 m od hranice výškového rozdílu a určený k vyznačení hranic nebezpečné zóny.

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici na portálu od 20 do 24 hodin moskevského času, 7 dní v týdnu.

Tento dokument nebo informace o něm jsou také vždy dostupné v odborných referenčních systémech „Tekhexpert“ a „Code“.

Potřebujete úplné znění a stav dokumentů GOST, SNIP, SP?
Zkuste “Techexpert: Laboratoř. Inspekce. Certifikace” zdarma