na základě nařízení vlády Ruské federace ze dne 23. prosince 2021 č. 2425 „O schválení jednotného seznamu výrobků podléhajících povinné certifikaci a jednotného seznamu výrobků podléhajících prohlášení o shodě“ (přijato jako náhrada vládou vyhláška č. 982 ze dne 1. prosince 2009)

Jednotný seznam produktů podléhajících povinné certifikaci (256 Kb)

Jednotný seznam výrobků podléhajících prohlášení o shodě (204 Kb)

Povinné potvrzení shody výrobku na jednotném formuláři

na základě Rozhodnutí Komise pro celní unii č. 620 ze dne 7

Jednotný seznam výrobků podléhajících potvrzení shody s vydáním certifikátů shody a prohlášení o shodě v jednotné podobě (208Kb)

Povinné potvrzení o shodě výrobku s technickými předpisy

Seznam produktů dle TR CU 004/2011 „O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení“ (131Kb)

Seznam produktů dle TR CU 005/2011 „O bezpečnosti balení“ (130Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 007/2011 „O bezpečnosti výrobků určených pro děti a mladistvé“ (132Kb)

Seznam produktů dle TR CU 008/2011 „O bezpečnosti hraček“ (131Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 009/2011 „O bezpečnosti parfumerie a kosmetiky“ (129Kb)

Seznam produktů dle TR CU 010/2011 „O bezpečnosti strojů a zařízení“ (207Kb)

Seznam produktů dle TR CU 011/2011 „Bezpečnost výtahů“ (125Kb)

Seznam produktů dle TR CU 012/2011 „O bezpečnosti zařízení pro práci ve výbušném prostředí“ (120Kb)

Seznam produktů dle TR CU 013/2011 „O požadavcích na automobilový a letecký benzin, motorovou naftu a lodní palivo, letecký benzín a topný olej“ (118Kb)

Seznam produktů dle TR CU 014/2011 „Bezpečnost silničního provozu“ (133Kb)

Seznam produktů dle TR CU 015/2011 „O bezpečnosti zrna“ (116Kb)

Seznam produktů dle TR CU 016/2011 „O bezpečnosti zařízení na plynné palivo“ (133Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 017/2011 „O bezpečnosti výrobků lehkého průmyslu“ (132Kb)

Seznam produktů dle TR CU 018/2011 „O bezpečnosti kolových vozidel“ (176Kb)

Seznam produktů dle TR CU 019/2011 „O bezpečnosti osobních ochranných prostředků“ (146Kb)

Seznam produktů dle TR CU 020/2011 „Elektromagnetická kompatibilita technických zařízení“ (125Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 021/2011 „O bezpečnosti potravinářských výrobků“ (122Kb)

Seznam produktů dle TR CU 023/2011 „Technické předpisy pro šťávy z ovoce a zeleniny“ (118Kb)

ČTĚTE VÍCE
Jaký druh vápna se používá k přípravě směsi Bordeaux?

Seznam výrobků dle TR CU 024/2011 „Technické předpisy pro tukové a olejové výrobky“ (120 Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 025/2012 „O bezpečnosti nábytkových výrobků“ (136Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 027/2012 „O bezpečnosti některých druhů specializovaných potravinářských výrobků, včetně dietní léčebné a dietně preventivní výživy“ (119Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 029/2012 „Bezpečnostní požadavky na potravinářská aditiva, aromata a technologické pomocné látky“ (120Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 030/2012 „O požadavcích na maziva, oleje a speciální kapaliny“ (122Kb)

Seznam produktů dle TR CU 031/2012 „O bezpečnosti zemědělských a lesnických traktorů a přívěsů za ně“ (136Kb)

Seznam produktů dle TR CU 032/2013 „O bezpečnosti zařízení pracujících pod přetlakem“ (213Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 033/2013 „O bezpečnosti mléka a mléčných výrobků“ (126Kb)

Seznam výrobků dle TR CU 034/2013 „O bezpečnosti masa a masných výrobků“ (122Kb)

Seznam produktů dle EAEU TR 036/2016 „Požadavky na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro použití jako palivo“ (113Kb)

Seznam produktů podle EAEU TR 037/2016 „O bezpečnosti používání nebezpečných látek v elektrických a radioelektronických výrobcích“ (204Kb)

Seznam produktů dle EAEU TR 038/2016 „O bezpečnosti atrakcí“ (129Kb)

Seznam produktů podle EAEU TR 040/2016 „O bezpečnosti ryb a rybích výrobků“ (128Kb)

Seznam produktů dle EAEU TR 042/2017 „O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště“ (129Kb)

Seznam výrobků dle EAEU TR 043/2017 „O požadavcích na požární bezpečnost a hasicí prostředky“ (212Kb)

Seznam produktů dle EAEU TR 044/2017 „O bezpečnosti balené pitné vody včetně přírodních minerálních vod“ (187Kb)

Povinné potvrzení o splnění požadavků požární bezpečnosti

na základě nařízení vlády Ruské federace ze dne 17. března 2009 č. 241 „O schválení seznamu výrobků, které za účelem propuštění do celních režimů s možností zcizení nebo použití těchto výrobků v v souladu s jejich účelem na území Ruské federace podléhají povinnému potvrzení shody s požadavky federálního zákona „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost““
(ve znění ze dne 9. srpna 2016)

Seznam produktů podléhajících povinnému potvrzení shody s požadavky požární bezpečnosti (201Kb)

Státní registrace výrobků a hygienický a epidemiologický dozor

Seznam produktů podléhajících státní registraci produktů (viz sekce II) (231Kb)

Co se stane, když vaše produkty nebudou řádně certifikovány? Zveme vás, abyste se seznámili s sekcí “Pokuty a porušení”

Maisky Yu. A.

V článku probereme: co je povinná a dobrovolná certifikace produktů a také jaké normy musí produkty splňovat ve státních a komunálních zakázkách.

ČTĚTE VÍCE
Jak odemknout pračku LG Direct Drive?

Povinná certifikace produktu v Ruské federaci

Certifikace výrobku je forma potvrzení shody výrobku se stanovenými bezpečnostními požadavky v souladu s technickými předpisy, normou GOST R nebo mezinárodní normou.

Právní úprava vztahů v oblasti normalizace se provádí:

  • Federální zákon č. 29.06.2015-FZ ze dne 162. června XNUMX „O standardizaci v Ruské federaci“,
  • federální zákon ze dne 27. prosince 2002 č. 184-FZ „o technickém předpisu“ (dále jen „zákon o technickém předpisu“),
  • nařízení vlády a resortů odpovědných za tuto oblast.

Mezinárodní normy, regionální normy a řády, normy a řády cizích států, další dokumenty o normalizaci cizích států se uplatňují v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace.

Státní normy (GOST) byly vyvinuty během období SSSR a později byly konsolidovány a změněny jako národní státní normy (GOST R). Od přijetí zákona „o technickém předpisu“ byl zahájen přechod na certifikáty shody a prohlášení o shodě. Standardní systém GOST R se stále více používá pro dobrovolné hodnocení kvality výrobků.

Posuzování shody výrobku pro účely prodeje na území EAEU se provádí v souladu s Technickými předpisy celní unie (TR CU).

Výrobky podléhající povinné certifikaci v Rusku jsou popsány v nomenklatuře výrobků viz seznam schválený nařízením vlády Ruské federace ze dne 01.12.2009. prosince 982 č. XNUMX. V ruském certifikačním systému je zboží a služby, které mají vliv na bezpečnost lidé obvykle podléhají povinné certifikaci. V takových případech se vydává povinný certifikát shody nebo prohlášení o shodě, které je vystaveno na standardním formuláři.

Certifikáty vydávají akreditované certifikační orgány na základě certifikačních zkoušek výrobků, analýzy výrobních podmínek a dalších nezbytných postupů.

Řízení státních a komunálních zakázek – online kurz pro smluvní manažery, specialisty na smluvní servis a zadávací komise. Na základě požadavků profesního standardu „Procurement Specialist“ byl vyvinut další program profesního rozvoje.

Povinná prohlášení o shodě

Prohlášení je alternativní způsob, jak potvrdit kvalitu produktů a služeb. Prohlášení o shodě je oficiální dokument potvrzující kvalitu výrobku. Sortiment výrobků, jejichž shodu musí být potvrzena prohlášením o shodě, je rovněž stanoven nařízením vlády Ruské federace ze dne 01.12.2009. prosince 982 č. XNUMX.

Kromě povinných certifikátů shody systém normalizace stanoví povinná prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je také formou povinného potvrzení shody výrobku se stanovenými bezpečnostními požadavky a spolu s povinnou certifikací má stejnou právní sílu jako certifikát shody.

ČTĚTE VÍCE
Kolik vrstev základního nátěru je třeba nanést před omítkou?

Prohlášení o shodě přijímá právnická osoba registrovaná na území Ruské federace, která je výrobcem nebo prodejcem nebo vykonává funkce zahraničního výrobce na území Ruské federace na základě dohody s ní v podmínkách zajištění souladu dodávaných výrobků s požadavky regulačních dokumentů az hlediska odpovědnosti za nesoulad dodávaných produktů s požadavky regulačních dokumentů .

Formulář osvědčení o shodě GOST R a prohlášení o shodě GOST R byly schváleny usnesením Gosstandart č. 17 ze dne 1998. března 12.

Pokud produkty nepodléhají povinné certifikaci, lze k potvrzení kvality vydat dobrovolný certifikát GOST R.

Dobrovolná certifikace výrobků v Ruské federaci

Dobrovolný certifikát shody v systému GOST R vydává výrobce nebo dodavatel výrobků za účelem doložení kvality výrobku. Takové produkty mohou být při prodeji konkurenční výhodou.

Certifikát shody GOST R nebo TR CU vydávají speciálně akreditované certifikační orgány.

Existuje několik možností certifikace produktu. Výběr možnosti je dán typem produktu, jeho množstvím a certifikačními účely. Obecně lze certifikát vystavit na zakázku, šarži nebo hromadnou výrobu.

V současné době by se při provádění dobrovolných certifikačních postupů v systému GOST R měli řídit následujícími dokumenty (viz vysvětlení k problematice dobrovolné certifikace v systému GOST R Ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace ze dne 05.12.2016. , XNUMX):

  • Usnesení Státního standardu Ruska ze dne 5. srpna 1997 č. 17 „O přijetí a provádění certifikačních pravidel“;
  • Usnesení Státního standardu Ruska ze dne 21. září 1994 č. 15 „O schválení „Postupu pro provádění certifikace výrobků v Ruské federaci“;
  • Usnesení Státního standardu Ruska ze dne 17. března 1998 č. 12 „O schválení pravidel pro certifikaci „Certifikační systém GOST R. Formy základních dokumentů používaných v systému“;
  • Usnesení Státního standardu Ruska ze dne 4. listopadu 2000 č. 76 „O zavedení systému dobrovolné certifikace výrobků státního standardu Ruska (článek 10).

Požadavek na shodu výrobků s normami ve státních a komunálních zakázkách

Zákon č. 44-FZ stanoví, že objednatel je povinen při popisu předmětu zakázky v zadávací dokumentaci zohlednit pravidlo používání ukazatelů, požadavků, symbolů a terminologie týkající se technických charakteristik, funkčních charakteristik (spotřebitelských vlastností) zboží, práce, služby a kvalitativní znaky předmětu zakázky, které jsou stanoveny technickými předpisy.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete údržbu klimatizace?

Zároveň, pokud zákazník nepoužívá ukazatele, požadavky, symboly a terminologii, musí zadávací dokumentace obsahovat zdůvodnění nutnosti použití dalších ukazatelů, požadavků, symbolů a terminologie. Popis předmětu zakázky může zahrnovat mimo jiné požadavky na potvrzení shody, procesy a výrobní metody v souladu s požadavky technických předpisů, dokumentů vypracovaných a uplatňovaných v národním normalizačním systému, technických specifikací, jakož i ve vztahu k symboly a terminologie.

To znamená, že zákazník má právo požadovat od účastníků předložení certifikátů a prohlášení, pokud podle zákona zboží podléhá povinné certifikaci a prohlášení (viz dopis Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska ze dne 22.06.2016. června 28 č. D1710i-XNUMX). V tomto případě bude účastník povinen poskytnout zákazníkovi příslušný certifikát shody nebo prohlášení o shodě.

Požadavek zákazníka, aby předmět zakázky odpovídal dobrovolným certifikačním dokumentům (GOST R), musí být zdůvodněn v popisu zakázky, jinak to může být vnímáno jako omezení hospodářské soutěže. Pokud takový požadavek existuje, bude účastník požádán, aby předložil příslušný certifikát.

Aplikace hodnot rozsahu GOST (odchylky) v zadávací dokumentaci

V souladu se zákonem č. 44-FZ zákazník při popisu předmětu nákupu stanoví hodnoty vlastností předmětu. V tomto případě mohou být indikátory označeny jako rozsah. Zároveň je účastník povinen uvést v přihlášce konkrétní ukazatele. Znění zákona je však nejednoznačné, když indikátory mají rozsah odchylek povolených GOST nebo technickými specifikacemi. Ministerstvo hospodářského rozvoje proto vydalo několik vysvětlujících dopisů.

Například dopis Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska ze dne 01.08.2016. srpna 28 č. D2011i-44. V aukční dokumentaci můžete uvést GOST bez zveřejnění jejího obsahu, protože takové akce nejsou v rozporu se zákonem č. XNUMX-FZ. Pokud se však zákazník odvolává na technické specifikace, musí být v dokumentaci uveden jejich podrobný popis. To je odůvodněno tím, že podmínky na rozdíl od GOST schvaluje výrobce zboží nebo poskytovatel služeb či prací.

Nebo Dopis Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska ze dne 17.08.2016. srpna 28 č. D2118i-XNUMX. V případě, že zákazník nepoužívá ukazatele stanovené legislativou o technickém předpisu a normalizaci, musí v dokumentaci zdůvodnit použití jiných hodnot. Zákazník, který zúžil hodnoty ukazatelů z GOST, by měl také připravit odůvodnění.

Pokud zákazník v dokumentaci odkázal na GOST a neuvedl žádné další ukazatele, musí účastník aukce poskytnout pouze souhlas s dodáním zboží v první části žádosti. Pokud se zákazník neomezil na odkaz na GOST a uvedl v dokumentaci k elektronické aukci parametry produktu, které mu odpovídají, musí účastník uvést vlastnosti produktu v žádosti. Účastník by neměl v první části aplikace poskytovat odkaz na GOST, protože GOST není specifickým ukazatelem produktu a neumožňuje pochopit jeho vlastnosti (dopis Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska ze dne 30.09.2016. 28 č. D2640i-XNUMX).