1. Tato norma stanoví grafická označení materiálů v řezech a na fasádách, jakož i pravidla pro jejich aplikaci na výkresy všech průmyslových odvětví a stavebnictví.

(Změněné vydání, rev. č. 2).

1a. Obecné grafické označení materiálů v sekcích bez ohledu na typ materiálů musí odpovídat následujícímu. 1.

(Uvedeno dodatečně, Rev. č. 1).

2. Grafická označení materiálů v sekcích, v závislosti na druhu materiálů, musí odpovídat údajům uvedeným v tabulce. 1.

Je povoleno používat další označení pro materiály, které nejsou uvedeny v této normě, vysvětlující je na výkresu.

1. Kovy a tvrdé slitiny

2. Nekovové materiály, včetně vláknitých monolitických a deskových (lisovaných), s výjimkou materiálů uvedených níže

4. Přírodní kámen

5. Keramické a silikátové materiály pro zdivo

7. Sklo a jiné průsvitné materiály

9. Přírodní půda

1. Kompozitní materiály obsahující kovy a nekovové materiály se označují jako kovy.

2. Grafické označení odstavce 3 by mělo být použito, není-li třeba udávat směr vláken.

3. Grafickým označením bodu 5 se označují cihlářské výrobky (pálené i nepálené), žáruvzdorné materiály, stavební keramika, elektroporcelán, škvárové tvárnice atd.

(Změněné vydání, dodatek č. 1, 2).

3. Nainstalujte následující označení pro pletivo a zásyp z libovolného materiálu (v průřezu), jak je uvedeno na výkresu. 1.

a – mřížka; b – zásyp

4. Při zvýrazňování materiálů a výrobků na pohled (fasáda) musí jejich grafické označení odpovídat uvedenému v tabulce. 2.

4. Zdivo ze stavebních a speciálních cihel, kabřince, keramiky, terakoty, umělých a přírodních kamenů libovolného tvaru atd.

1. (Vypuštěno, změna č. 1).

2. Pro upřesnění druhu materiálu, zejména materiálů se stejným typem označení, by mělo být grafické označení doplněno vysvětlujícím nápisem v kreslicím poli.

3. Ve speciálních konstrukčních výkresech pro vyztužení železobetonových konstrukcí by se měla používat označení v souladu s GOST 21.501.

4. Označení materiálu na pohledu (fasáda) je dovoleno neaplikovat úplně, ale pouze v malých oblastech podél obrysu nebo v místech uvnitř obrysu.

5. Šikmé rovnoběžné šrafovací čáry by měly být nakresleny pod úhlem 45° k obrysové čáře obrázku (nakreslete. 2a) nebo k její ose (obr. 2b), nebo k čarám kreslicího rámu (obr. 2).

ČTĚTE VÍCE
Jaká barva se hodí k šeříku v interiéru kuchyně?

Pokud se šrafovací čáry připojené k čarám kreslicího rámečku pod úhlem 45° shodují ve směru s obrysovými čarami nebo středovými čarami, pak by měl být místo úhlu 45° použit úhel 30° nebo 60° (obr. 3 a 4).

Šrafovací čáry by měly být nakresleny se sklonem doleva nebo doprava, ale zpravidla ve stejném směru na všech sekcích patřících ke stejnému dílu, bez ohledu na počet listů, na kterých jsou tyto sekce umístěny.

(Změněné vydání, rev. č. 1).

6. Vzdálenost mezi rovnoběžnými přímými čarami šrafování (frekvence) by měla být zpravidla stejná pro všechny úseky dané části prováděné ve stejném měřítku a volí se v závislosti na ploše šrafování a potřebě diverzifikace šrafování sousedních sekce. Uvedená vzdálenost by měla být od 1 do 10 mm v závislosti na ploše šrafování a potřebě diverzifikace šrafování sousedních sekcí.

(Upravené vydání, změna č. 2).

7. Úzké a dlouhé plochy průřezu (například lisované, válcované a jiné podobné díly), jejichž šířka na výkrese je od 2 do 4 mm, mohou být zcela šrafovány pouze na koncích a na obrysech otvory a zbývající plocha průřezu – po malých částech na několika místech (obrázky 5 a 6). Skleněné šrafovací linie (obr. 7) by měly být aplikovány se sklonem 15-20 ° k čáře větší strany obrysu řezu.

(Upravené vydání, změna č. 4).

8. Úzké oblasti průřezu, jejichž šířka na výkrese je menší než 2 mm, mohou být zobrazeny černě, přičemž mezi sousedními sekcemi zůstávají mezery alespoň 0,8 mm (obrázky 8, 9).

Ve stavebních výkresech je povoleno označit jakýkoli materiál jako kov na úsecích malé plochy nebo toto označení nepoužívat vůbec, přičemž se do výkresového pole udělá vysvětlující nápis.

9. označení uvedené v odstavci 3 tabulky. 1 a označení zásypu v příčném řezu se provádí ručně.

(Změněné vydání, rev. č. 1).

10. U sousedních částí dvou částí byste měli vzít sklon čar šrafování pro jednu část doprava, pro druhou – doleva (protišrafování).

Při stínování „v kleci“ pro sousední části dvou částí by vzdálenost mezi šrafovacími čarami v každé části měla být odlišná.

ČTĚTE VÍCE
Jaké označení se vztahuje na válcové trubkové závity?

V sousedních úsecích se šrafováním stejného sklonu a směru byste měli změnit vzdálenost mezi čarami šrafování (obr. 10) nebo tyto čáry posunout v jedné části vůči druhé, aniž byste změnili úhel jejich sklonu (obr. 11).

11. Pro velké plochy průřezu, stejně jako při označování půdního profilu, je dovoleno použít označení pouze na obrysu řezu s úzkým pruhem jednotné šířky (obr. 12).

(Upravené vydání, změna č. 1).

INFORMAČNÍ ÚDAJE

1. VYVINUTA A ZAVEDENA Výborem pro normy, opatření a měřicí přístroje v rámci Rady ministrů SSSR

2. SCHVÁLENO A NABÍZENO usnesením Výboru pro etalony, opatření a měřidla při Radě ministrů SSSR ze dne 28. května 1968 č. 758

Změnu č. 4 přijala Mezistátní rada pro normalizaci, metrologii a certifikaci korespondenčně (zápis č. 23 ze dne 28. února 2006)

Pro přijetí změny hlasovaly národní normalizační orgány těchto států: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [alfa-2 kódy dle MK (ISO 3166) 004 ]

3. (Vypuštěno, dodatek č. 4)

4. MÍSTO GOST 3455-59 a GOST 11633-65

5. REFERENČNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ DOKUMENTY

Označení NTD, na které je odkaz uveden

6. VYDÁNÍ (srpen 2007) s dodatky č. 1, 2, 3, 4, schváleno v srpnu 1980, září 1987, březen 1989, červen 2006 (IUS 11-80, 12-87, 7-89, 9-2006)

Systém projektové dokumentace pro výstavbu

PODMÍNĚNÉ GRAFICKÉ OBRÁZKY PRVKŮ BUDOV, STAVEB A KONSTRUKCÍ

Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symbol grafické prvky budov, děl a staveb

Datum představení 2013-05-01

předmluva

Cíle, základní principy a obecná pravidla pro provádění prací na mezistátní normalizaci stanoví GOST 1.0 „Mezistátní normalizační systém. Základní ustanovení“ a GOST 1.2 „Mezistátní normalizační systém. Mezistátní normy, pravidla a doporučení pro mezistátní normalizaci. Pravidla pro vývoj, přijetí, aktualizaci a zrušení”

O standardu

1 VYVINUTO Otevřenou akciovou společností „Centrum pro metodiku přidělování a normalizace ve stavebnictví“ (JSC „CNS“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIJATO Mezistátní vědeckotechnickou komisí pro normalizaci, technickou regulaci a posuzování shody ve stavebnictví (MNTKS) (zápis ze dne 8. prosince 2011 N 39)

Hlasoval pro přijetí:

Krátký název země podle MK (ISO 3166) 004-97

ČTĚTE VÍCE
Co je třeba udělat jako první před zahájením svařovacích prací?

Zkrácený název národního normalizačního orgánu

Agentura pro výstavbu a bydlení a komunální služby

Ministerstvo výstavby a místního rozvoje

Odbor architektury, výstavby a urbanistické politiky Ministerstva pro místní rozvoj

Agentura pro stavebnictví a architekturu pod vládou

Ministerstvo pro místní rozvoj, výstavbu a bydlení a veřejné služby

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 11. října 2012 N 481-st byla od 21.201. května 2011 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2013 jako národní norma Ruské federace.

6 REVIZE. července 2020

Informace o nabytí účinnosti (ukončení) této normy a jejích změnách na území výše uvedených států jsou zveřejněny v rejstřících národních norem vydávaných v těchto státech, jakož i na internetu na webových stránkách příslušné národní normalizace těla.

V případě revize, změny nebo zrušení této normy budou příslušné informace zveřejněny na oficiálních stránkách Mezistátní rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci v katalogu „Mezistátní normy“

Rozsah 1

Tato norma stanoví hlavní podmíněné grafické obrázky a označení prvků budov, konstrukcí a stavebních konstrukcí používaných v projektové a pracovní dokumentaci pro výstavbu.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující mezistátní normy:

GOST 2.303 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. linky

GOST 2.306 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Označení grafických materiálů a pravidla pro jejich aplikaci na výkresech

GOST 2.315 Jednotný systém pro projektovou dokumentaci. Obrázky zjednodušených a podmíněných spojovacích prvků

GOST 21.112 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Manipulační zařízení. Konvence

GOST 21.204 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Podmíněná grafická označení a vyobrazení prvků územních plánů a dopravních staveb

GOST 21.205 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly prvků sanitárních systémů

GOST 21.206 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly potrubí

GOST 21.302 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Symboly v dokumentaci pro inženýrské a geologické průzkumy

GOST 21.501 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Pravidla pro realizaci pracovní dokumentace pro architektonické a konstrukční řešení

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem a klasifikátorů na oficiálních stránkách Mezistátní rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci (www.easc.by) nebo podle rejstříků národních norem zveřejněných v státy uvedené v předmluvě nebo na oficiálních webových stránkách příslušných národních normalizačních orgánů. Je-li na dokument uveden nedatovaný odkaz, měl by se použít mutatis mutandis aktuální dokument. Pokud je odkazovaný dokument nahrazen odkazem s datem, měla by se použít uvedená verze tohoto dokumentu. Pokud je po přijetí této mezinárodní normy provedena změna v odkazovaném dokumentu, na který je uveden datovaný odkaz, která ovlivní ustanovení, na které je odkazováno, toto ustanovení se použije bez ohledu na tuto změnu. Pokud je odkazovaný dokument zrušen bez náhrady, platí ustanovení, ve kterém je uveden odkaz na něj, v rozsahu, v němž není tento odkaz dotčen.

ČTĚTE VÍCE
Co může nahradit rozpouštědlo pro akrylové barvy?

3 Obecná ustanovení

3.1 Navržené budovy, stavby a jejich prvky jsou na výkresech zobrazeny pomocí konvenčních grafických symbolů a zjednodušených obrázků stanovených touto normou, s přihlédnutím k požadavkům GOST 21.501, jakož i pomocí symbolů stanovených GOST 2.306, GOST 21.112, GOST 21.204, GOST 21.205, GOST 21.206 a GOST 21.302.

3.2 Typy čar používaných při provádění podmíněných obrázků a symbolů musí odpovídat GOST 2.303.

3.3 Je povoleno používat další symboly a symboly, které nejsou uvedeny v této normě, vysvětlující je na výkrese nebo ve všeobecných údajích na pracovních výkresech.

4 Podmíněné grafické obrázky a symboly

4.1 Stěny

Stěny a příčky (bez plnicích otvorů) na výkresech jsou znázorněny podle tabulky 1.

1 Stěna s otvorem bez parapetu a překladu

2 Stěna s otvorem a překladem

3 Stěna s otvorem, parapet a překlad

4 Stěna s otvorem, klenutým překladem, čtvrtoknem a parapetem o malých tloušťkách stěn

5 Stěna s otvory umístěnými nad sebou

6 Stěna s otvorem umístěným níže (plocha parapetu)

7 Horizontálně navržená stěna (s ohybem a zaoblením)

8 Stěna s proměnnou tloušťkou ve vertikálním řezu

9 Šikmá stěna se spodní částí silnější

10 Stěna proměnné tloušťky s otvorem a parapetem*

11 Šikmá stěna s otvorem a parapetem**

12 Vertikální stěna s dekorací

13 Příčka ze skleněných tvárnic (na půdorysu a řezu)

* Plán nezobrazuje otevření.

** V plánu není zobrazen neviditelný povrch stěny a otvor je zobrazen ve zjednodušené podobě.

Poznámka – Tenké stěny (méně než 2 mm v příslušném měřítku) jsou zobrazeny černě. V tomto případě jsou hranice otvorů znázorněny krátkými příčnými tahy.