Kapitola 6.6. Osvětlovací zařízení a elektroinstalační zařízení

Elektroinstalační přístroje

6.6.21. Požadavky uvedené v odstavcích. 6.6.22-6.6.31, platí pro zařízení (vypínače, vypínače a zásuvky) pro jmenovitý proud do 16 A a napětí do 250 V, jakož i pro zástrčkové spoje s ochranným kontaktem pro jmenovitý proud do 63 A a napětí do na 380 V.

6.6.22. Zařízení instalovaná skrytě musí být uzavřena v krabicích, speciálních pouzdrech nebo umístěna do otvorů v železobetonových panelech vytvořených při výrobě panelů v továrnách stavebního průmyslu. Použití hořlavých materiálů pro výrobu krytů zakrývajících otvory v panelech není povoleno.

6.6.23. Zásuvkové vývody instalované v uzamčených skladovacích prostorech obsahujících hořlavé materiály nebo materiály v hořlavých obalech musí mít stupeň ochrany v souladu s požadavky kap. 7.4.

6.6.24. Zásuvky pro přenosné elektrické přijímače s díly podléhajícími ochrannému uzemnění musí být vybaveny ochranným kontaktem pro připojení vodiče PE. V tomto případě musí konstrukce zásuvky vyloučit možnost použití proudových kontaktů jako kontaktů určených k ochrannému uzemnění.

Spojení mezi uzemňovacími kontakty zástrčky a zásuvky musí být vytvořeno dříve, než se kontakty pod proudem dostanou do kontaktu; pořadí vypnutí by mělo být obrácené. Zemnící kontakty zásuvek a zástrček musí být elektricky připojeny k jejich pouzdrům, pokud jsou vyrobeny z vodivých materiálů.

6.6.25. Konektory musí být navrženy tak, aby je nebylo možné zasunout do zásuvek s vyšším jmenovitým napětím, než je jmenovité napětí zástrčky. Konstrukce zásuvek a zástrček by neměla umožňovat zapojení pouze jednoho pólu dvoupólové zástrčky, jakož i jednoho nebo dvou pólů třípólové zástrčky do zásuvky.

6.6.26. Konstrukce konektorů musí zabránit napnutí nebo zlomení vodičů k nim připojených v místech připojení.

6.6.27. Spínače a spínače pro přenosné elektrické přijímače by měly být zpravidla instalovány na samotných elektrických přijímačích nebo v elektrickém vedení uloženém pevně. Na pohyblivé vodiče je dovoleno instalovat pouze spínače speciální konstrukce určené k tomuto účelu.

6.6.28. V tří- nebo dvouvodičových jednofázových vedeních sítí s uzemněným neutrálem lze použít jednopólové spínače, které musí být instalovány v obvodu fázových vodičů, nebo dvoupólové, a možnost odpojení jednoho neutrálního pracovního vodič bez odpojení fázového vodiče musí být vyloučen.

6.6.29. V tří- nebo dvouvodičových skupinových vedeních sítí s izolovaným neutrálem nebo bez izolovaného neutrálu při napětích nad 50 V, jakož i ve tří- nebo dvouvodičových dvoufázových skupinových vedeních v síti 220/127 V s příp. uzemněný neutrál v místnostech se zvýšeným nebezpečím a zvláště nebezpečných, měly by být instalovány dvoupólové spínače.

ČTĚTE VÍCE
Které potrubí v bytě se považuje za společný majetek?

6.6.30. Zásuvky musí být instalovány:

1. V průmyslových prostorách zpravidla ve výšce 0,8-1 m; Při napájení vodičů shora je povolena instalace ve výšce do 1,5 m.

2. V administrativních, kancelářských, laboratorních, obytných a jiných prostorách ve výšce vhodné pro připojení elektrických spotřebičů k nim, v závislosti na účelu prostor a vnitřním uspořádání, ne však vyšší než 1 m. Je povoleno instalovat zásuvky v (on) speciálně upravené pro tuto lištu z nehořlavých materiálů.

3. Ve školách a ústavech péče o děti (v prostorách pro děti) ve výšce 1,8 m.

6.6.31. Vypínače pro svítidla obecného osvětlení by měly být instalovány ve výšce 0,8 až 1,7 m od podlahy a ve školách, jeslích a školkách v pokojích pro děti – ve výšce 1,8 m od podlahy. Pod strop je možné instalovat vypínače se šňůrovým ovládáním.