Pokud nechcete přeplácet za topení, přečtěte si nová pravidla

Dnem 1. ledna 2019 nabyly účinnosti změny Pravidel pro poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a bytových domech. Podařilo se tak vyřešit problém, který se dotkl tisíců obyvatel: byli nuceni platit za vytápění nikoli podle odečtů jednotlivých měřicích zařízení, ale podle norem průměrné spotřeby. Stalo se tak proto, že jejich práva byla závislá na nečestném chování jejich sousedů, kteří neměli individuální měřící zařízení.

Jak se počítá poplatek za vytápění?

Poplatky za přijatou tepelnou energii se počítají na základě odečtů měřičů tepla. K dispozici jsou komunální a individuální měřící zařízení. První jsou určeny k vyúčtování spotřeby tepelné energie celého bytového domu za zúčtovací období a druhé – v každém bytě. Platby za vytápění se provádějí na základě množství tepla spotřebovaného za určité období za cenu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb.

Jak ovlivnilo chování sousedů částku na účtence?

Dříve platila pravidla, která stanovovala, že pokud v bytovém domě selhalo alespoň jedno individuální měřící zařízení, pak se zbývající jednotlivá měřidla nepoužila pro výpočet poplatků za vytápění.

Například v domě vybaveném společným měřičem tepla jeden z obyvatel nesledoval provozuschopnost jednotlivého zařízení, a proto selhal. Poté všem svědomitým obyvatelům domu automaticky vznikla povinnost platit za vytápění podle zavedených norem, nikoli podle odečtů jejich jednotlivých měřicích zařízení. Ve většině případů to vedlo k navýšení částky uvedené na účtence.

Nová pravidla: nebudete muset platit víc, než byste měli?

Nová pravidla zavádějí možnost výpočtu výše úhrady za vytápění na základě odečtů jednotlivých spotřebičů v domech, které jsou vybaveny společným domovním měřičem tepelné energie a v nichž nejsou všechny místnosti vybaveny jednotlivými spotřebiči. To znamená, že nyní, bez ohledu na to, zda jsou všechny byty vybaveny individuálním měřícím zařízením, budou obyvatelé platit pouze za spotřebované teplo. Vlastníci tak získali „tepelnou nezávislost“ na svých sousedech a mají právo požádat o přepočet plateb, pokud dříve přeplatili za vytápění.

Nyní obyvatelé nebudou platit za teplo, které nedostali?

Nová Pravidla poskytování inženýrských služeb také stanoví, že majitelé bytových prostor, kteří přešli na individuální vytápění, budou moci platit za vytápění pouze společných prostor, tzn. centralizovaná topná zařízení byla demontována a majitelé prostor, ve kterých technická dokumentace k domu nestanovila topná zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá zahřátí betonu v zimě?

Dříve si hradili centralizované vytápění bytu i společných prostor a na vlastní náklady zajišťovali i provoz jednotlivých zdrojů tepelné energie. To znamená, že obyvatelé, kteří přešli na individuální vytápění, demontovali centralizované, například odstranili ze svého bytu všechny radiátory, museli platit za vytápění nejen společného majetku domu, ale i bytů, které vlastnili. Tedy vlastně zaplatili za službu, která jim nebyla poskytnuta.

Tento problém je nyní vyřešen. Pokud se majitel bytu rozhodne odpojit od obecného ústředního vytápění a vytápět své prostory individuálně, např. „brízovým“ topením, pak nemusí platit za centrální vytápění dle normy vypočtené na plochu jeho bytu, jak tomu bylo dříve. Za vytápění bude platit jen malou část domu související se společnými prostory (vchod, schodiště).

Jsou nová pravidla platná, i když dosud nebyl novelizován zákon o bydlení?

Uvažované změny se promítají do návrhu zákona, kterým se mění čl. 157 Zákon o bydlení. Navrhuje upřesnit postup při výpočtu poplatků za vytápění v bytovém domě.

Ve vyúčtování se uvádí, že výše platby za vytápění se vypočítá způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování inženýrských služeb s přihlédnutím k ploše objektu vlastníka a množství tepelné energie, kterou spotřeboval. Navrhuje se stanovit objem spotřeby na základě odečtů hromadných nebo individuálních měřicích zařízení, případně obou současně.

Pokud bude návrh zákona přijat, bude definitivně vyřešena otázka postupu placení za vytápění. Odstraní se tak situace, kdy vlastníci prostor v bytových domech přeplácejí služby, které jim ve skutečnosti nebyly poskytnuty nebo byly poskytnuty v menším rozsahu.

Přestože novely bytového řádu ještě nebyly přijaty a lze předpokládat, že nabudou účinnosti až koncem roku 2019, nová Pravidla jsou již platná a závazná, takže majitelé prostor v bytových domech již mají právo počítat se všemi příznivými změnami.

Co dělat, když jsou účty za vytápění příliš vysoké?

Navzdory tomu, že změny Pravidel již vstoupily v platnost, jsou možné situace, kdy částka za topení v účtech zůstane nadhodnocená. Může k tomu dojít z důvodu technických chyb při generování účtenek, z neznalosti správcovské společnosti o změnách legislativy nebo úmyslného zneužití ze strany správcovské společnosti, počítající s neznalostí občanů o nabytí účinnosti nového postupu pro rozúčtování vytápění. poplatky.

ČTĚTE VÍCE
Kam dát odstraňovač vodního kamene do pračky?

Pokud v účtence najdete nepřiměřeně vysokou částku, musíte se obrátit na správcovskou společnost obsluhující dům s žádostí o přepočet poplatku za vytápění. Musí odkázat na nařízení vlády 1, kterým se změnila Pravidla pro poskytování veřejných služeb, a také uvést úmysl obrátit se v případě zamítnutí žádosti na soud.

Pokud se tyto argumenty ukážou jako nepřesvědčivé a žádost zůstane neuspokojená, musíte se obrátit na soud v místě svého bydliště (místo provozovny, se kterou se spor váže) se žalobou vůči správcovské společnosti za závazek přepočítat platbu za inženýrské sítě (topení).

1 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 28. prosince 2018 č. 1708 „O změnách Pravidel poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a obytných domech o poskytování inženýrských služeb pro vytápění v bytový dům.”

Jaščenko Valentina

Dne 27. dubna vydal Ústavní soud Ruské federace usnesení č. 16-P, ve kterém ověřil ústavnost ustanovení upravujících úhradu za služby zásobování teplem poskytované obyvatelům bytového domu (dále jen MKD) pro obecnou domácí potřeby.

Zároveň uznal normu odpovídající Ústavě, pokud jde o platbu za tuto inženýrskou činnost poskytovanou pro obecnou potřebu domu obyvateli domu napojeného na centralizované sítě vytápění.

Přechod obyvatel bytových domů na autonomní systém vytápění je způsoben řadou jeho výhod: snížení nákladů v důsledku snížení tepelných ztrát a platby za spotřebované množství energie, schopnost samostatně regulovat délku topné sezóny a teplota ohřevu chladicí kapaliny mimo sezónu, dostupnost dodávky teplé vody v konstantním režimu a snížená pravděpodobnost vodního rázu.

Kromě zřejmých výhod je zde značná nevýhoda v podobě pravděpodobnosti opakovaného zpoplatnění teplárenských služeb, což vedlo k mnoha soudním sporům mezi vlastníky a uživateli prostor v bytových domech, kteří přešli na individuální (autonomní) vytápění a organizace dodávající zdroje (správcovské společnosti).

Analýza soudní praxe (viz např. odvolání Soudního kolegia pro civilní věci Krajského soudu v Chabarovsku ze dne 24. února 2016 ve věci č. 33-1312/2016; rozhodnutí Ústředního okresního soudu Kemerovo, Kemerovo Kraj ze dne 8. května 2019 (vstoupil v platnost dne 16. srpna 2019); Rozhodnutí soudního kolegia pro hospodářské spory Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 7. června 2019 č. 308-ES18-25891 ve věci A53 -39337/2017, usnesení Správního soudu okresu Severní Kavkaz ze dne 23. července 2020 č. F08-4982/20 ve věci č. A53-39337/2017), lze rozlišit dva běžné typy takových sporů.

ČTĚTE VÍCE
Která žehlicí plocha je lepší: keramická nebo nerezová?

První se týká bytových domů, ve kterých jsou byty a nebytové prostory vybaveny individuálním (autonomním) vytápěním a společné prostory jsou vytápěny systémem centralizovaného zásobování teplem.

Za těchto okolností, přestože je objekt ve skutečnosti nevytápěn nebo vytápěn individuálním (autonomním) vytápěním, nese jeho vlastník (uživatel) i náklady na obecné potřeby domu, včetně platby za tepelnou energii.

Inženýrské sítě jsou součástí soustavy zásobování teplem (tepelné sítě) bytového domu a patří do společného majetku v souladu s odst. 1 čl. 290 Občanský zákoník, část 1, čl. 36 bytového zákoníku Ruské federace a patří vlastníkům prostor domu na právo společného sdíleného vlastnictví.

Do nákladů na úhradu dodávky tepla jsou zahrnuty i související tepelné ztráty a také náklady na přenos tepelné energie přes tranzitní vedení systému zásobování teplem domu, procházející jak uvnitř konkrétního bytového prostoru, tak ve společných prostorách.

Transport tepelné energie je doprovázen jejími ztrátami technologického charakteru. Tyto ztráty nejsou samostatným předmětem prodeje, protože vznikají v procesu a v souvislosti s přenosem tepelné energie spotřebitelům. Na základě Metodického pokynu pro výpočet regulovaných tarifů a cen elektrické (tepelné) energie na maloobchodním (spotřebitelském) trhu, schváleného nařízením Federální tarifní služby ze dne 6. srpna 2004 č. 20-e/2, jsou náklady na úhrada tepelné energie vynaložené na přenos tepelnými sítěmi (náklady na kompenzaci tepelných ztrát izolací potrubí a ztráty chladiv) jsou zohledněny v tarifu za službu předání tepelné energie tepelnými sítěmi.

V případě, že systém ústředního vytápění domu patří do společného majetku a služba vytápění je poskytována jak pro individuální spotřebu, tak za účelem výdajů na obecné potřeby domu, odmítnutí služby pro individuální (vnitrobytovou) spotřebu nebrání vlastníkovi bytových prostor v bytovém domě odebírat služby dodávky tepla pro obecné potřeby domu.

V návaznosti na stávající normy a předpisy se platba za tepelnou energii na základě části 2 čl. 154 LCD je zahrnuto v platbě za inženýrské sítě. Navzdory závěrům Ústavního soudu však platba vlastníků, kteří demontovali topný systém ze zákonných důvodů, celkové platby za vytápění bez dělení platby za vytápění prostor domu, které nejsou vybaveny individuální nebo obecnou tepelnou energií metr a platba za obecné domovní potřeby stále neodpovídá principu rovnosti stanoveného v části 1 čl. 19 Ústavy a vyžaduje řešení na legislativní úrovni.

ČTĚTE VÍCE
V jakém případě můžete v kanceláři nechat zapnuté topení bez dozoru?

Druhý typ projednávaných občanskoprávních sporů je charakteristický absencí centralizované instalace a (nebo) systému odběru tepla v prostorách a společných prostorách bytových domů. V tomto případě je vytápění zajištěno zcela autonomním systémem.

Přechod obyvatel do vytápěcích prostor napojených na centralizované sítě bytových domů s využitím individuálních bytových zdrojů tepla se zpravidla provádí se souhlasem místních samospráv a v souladu s regulačními požadavky na postup při přestavbě vnitrobytového otopného systému. Za této situace je zřejmé, že obyvatelé mají právo smlouvu o dodávce tepla jednostranně vypovědět, což umožňuje čl. 546 občanský zákoník. Za těchto okolností Ústavní soud důvodně dospěl k závěru, že ustanovení odst. 3 bod 42 (1) Pravidel pro poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a obytných domech, schválených nařízením vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354, a výpočet vzorec v příloze č. 2 uvedených pravidel jako neodpovídající Ústavě nelze použít, neboť přechod obyvatel bytových domů na autonomní elektrické vytápění je dán jejich právem.