Obyvatelé soukromých domácností a letní obyvatelé mohou potvrdit, že jejich vlastní studna není vůbec luxus, ale prostředek první nutnosti.

Proto vše, co je nějak spojeno s tématem „studny“, vždy vyvolává mnoho otázek. Navrhuji analyzovat nejdůležitější z nich.

Proč se nemůžete podělit o vodu ze své studny se svými sousedy?

Ne, tohle vůbec není výzva k chamtivosti. Existují pro to naprosto racionální důvody. Uvedu jasný příklad ze soudní praxe.

Letní obyvatel z Permského teritoria dostal pokutu 3 rublů za poskytování vody ze své studny svým sousedům. Voda v mnoha oblastech v rámci jejich SNT byla nepitná – sousedé se proto s tímto letním obyvatelem dohodli, že mu kompenzují část nákladů na vrtání studny a na oplátku z ní budou odebírat vodu.

Tamní geologický dozor to ale považoval za porušení článku 7.1 zákona o správních deliktech Ruské federace a vydal rozhodnutí.

Faktem je, že těžba podzemní vody ze studny je jednou z forem využití podloží, které je u nás uznáváno jako federální majetek.

Tak pro studnu je zpravidla nutné získat licenci od státu. Za nedostatek licence stanoví stejný článek 7.1 Kodexu správních deliktů Ruské federace pokutu (ve výši 3 000 až 5 000 rublů pro občany).

Existuje však jedna důležitá výjimka – povolení studny se nevyžaduje, pokud:

 • používá občan pouze pro vlastní domácí potřeby,
 • v tomto případě denní objem vyrobené vody nepřesahuje 100 metrů krychlových,
 • a studna neovlivňuje vodonosnou vrstvu, která slouží jako zdroj centrálního zásobování vodou.

V tomto případě nebyla dodržena první podmínka pro „studnu bez povolení“ – využití pro osobní účely, protože voda byla poskytnuta vč. sousední oblasti.

To posloužilo jako základ pro převzetí administrativní odpovědnosti. Je pravda, že rozhodnutí bylo u soudu zrušeno, ale pouze z důvodu procesních porušení, ale soud se ztotožnil se samotnou logikou dozorového úřadu (Okresní soud Permského území, rozhodnutí ze dne 26. října 2017).

Majitel studny proto může čelit pokutám za sdílení vody s ostatními.

Co hrozí, když je studna hlubší než 5 metrů?

Stejný článek 19 zákona „O podloží“, který uvádí podmínky pro „neoprávněné“ užívání vody ze studny, zmiňuje zákaz výstavby podzemních staveb hlubších než 5 metrů na místě.

Vznikly tak znepokojivé fámy, že studna hlubší než 5 metrů může být pokutována, protože na ni musí být vydána licence. A vzhledem k tomu, že studny, které nepřesahují hranici 5 metrů, jsou extrémně vzácné, vyhlídky na pokuty se zdají být velmi široké.

Ale ve skutečnosti není všechno tak děsivé, pokud si pečlivě přečtete zákon. Hovoří o „podzemních stavbách“ hlubokých až 5 metrů. Mezitím v předpisech ministerstva přírodních zdrojů „podzemní stavby“ zahrnují jámy, tunely, doly atd.

ČTĚTE VÍCE
Je možné nalepit dekorativní kámen na sádrovou omítku?

Zatímco studna je definována jako “struktura pro příjem vody”. Znamená to, že zákaz překročení 5metrové hloubky se na studny nevztahuje a jejímu majiteli nelze na takovém základě uložit pokutu.

Kde se dá studna nacházet?

Rospotrebnadzor klade zvláštní požadavky na umístění studny a pravidla jejího provozu. Hlavním cílem je zabránit znečištění podzemních vod.

Vlastníci studní by proto měli vzít v úvahu požadavky hygienických norem obsažených v SanPiN 2.1.4.1175-02 (schváleno usnesením hlavního státního sanitáře ze dne 25. listopadu 2002 č. 40).

Zejména je zakázáno umísťovat studnu blíže než 50 metrů od žump, záchodů, kanalizací, skladů hnojiv apod., které se nacházejí před tokem podzemní vody.

Tuto vzdálenost lze zkrátit pouze po samostatné dohodě s hygienickou a epidemiologickou inspekcí. Na chatě musí být studna nebo studna vzdálena minimálně 8 metrů od kompostovacího zařízení a kůlny (SP 53.13330.2019).

V období povodní není dovoleno umisťovat studnu v bažinatých a zatopených oblastech. Studna musí být hermeticky uzavřena a musí mít odtokové potrubí.

Porušení těchto pravidel podléhá správním pokutám:

 • Část 1 Čl. 6.3 zákoníku o správních deliktech Ruské federace – od 100 do 500 rublů,
 • Umění. 6.5 Kodex správních deliktů Ruské federace – od 1 000 do 1 500 rublů.

A navíc budou muset být nahrazeny škody způsobené na zdraví občanů a na životním prostředí.

S příchodem nového roku byli všichni majitelé soukromých domů postaveni před důležitou otázku: musí na svém území platit daň za použití studny? Dříve byl tento druh činnosti osvobozen od zdanění, ale v roce 2023 se pravidla změnila.

Dříve, bez licence na používání vody, mohli majitelé soukromých domů beztrestně používat studnu. Skutečnou odpovědnost za daňové povinnosti má však nyní každý. To znamená, že pokud máte studnu, kterou používáte k zásobování domu vodou, musíte vzít v úvahu daňové nuance a splnit všechny potřebné požadavky.

Proč se ale daň ze studny stala relevantní a proč v roce 2023? Základem problému je nedostatek financí ve státním rozpočtu. Pro doplnění státní pokladny bylo rozhodnuto zdanit používání studní a tím získat další finanční prostředky. Majitelé soukromých domů proto potřebují povolení k užívání studny a musí platit daň.

ČTĚTE VÍCE
Co říkáte soupravě povlečení se dvěma povlaky na přikrývku?

Je však třeba poznamenat, že vše není tak jednoduché. Za zdanění studní jsou odpovědné krajské úřady a každý region si může v této oblasti stanovit své vlastní charakteristiky a pravidla. Proto je důležité sledovat daňové informace vašeho státu. Kdo přesně bude daň platit a jaká bude její výše, to jsou otázky, které si nejlépe vyjasníte u místních finančních úřadů nebo na webových stránkách krajských správ.

Kdo byl osvobozen od daně ze studny?

Zavedení daně ze soukromých domovních studní v roce 2023 vedlo ke změnám v požadavcích a pravidlech týkajících se povinnosti ji platit. Existují však funkce, kdy daň ze studny platit nemusí.

Zodpovědnost za daň ze studny v soukromém domě?

Proč potřebujete studniční licenci? V důsledku změn ve zdanění je vlastník odpovědný za daň ze studny v soukromém domě. Existuje však osvobození od této daně.

Kdo byl osvobozen od daně ze studny?

V soukromém domě není třeba platit daň ze studny, pokud byla studna vrtána před zavedením daně, tedy do roku 2023. V tomto případě je vlastník studny odpovědný za získání licence na užívání vody, ale je osvobozen od placení daně ze studny.

Při výstavbě nové studny po roce 2023 je však vlastník povinen získat licenci na užívání vody a platit daň ze studny v souladu se stanovenými normami a sazbami.

Chybí daňová licence studny v soukromém domě?

Pokud vlastník studny nemá oprávnění k nakládání s vodou, jeho povinnost platit daň ze studny nezaniká. V tomto případě je také povinen požádat o licenci a zaplatit příslušnou daň.

Proč platit daň ze studny v soukromém domě?

Daň ze studny v soukromém domě se vybírá za používání vodních zdrojů a je považována za povinnou platbu, pokud existuje příslušná licence na používání vody. Výše daně je stanovena v souladu s aktuálními pravidly a sazbami stanovenými vládními úřady.

Závěry

Jak je patrné z výše uvedeného, ​​majitelé studní v soukromých domech jsou povinni platit daň ze studní, pokud byly vyvrtány po roce 2023 a mají příslušnou licenci na používání vody. Pokud licence neexistuje, majitel bude muset stále platit daň. Osvobození od daně je poskytováno pouze pro studny provedené před zavedením této daně.

ČTĚTE VÍCE
Jaká tloušťka potěru by měla být nad elektrickou podlahou?

Odpovědnost za chybějící licenci

Kdo by měl platit daň ze studny v soukromém domě a proč potřebuji licenci na studnu?

Majitelé soukromých domů, kteří mají studny pro zásobování vodou, jsou povinni platit daň za používání zdrojů podzemní vody. K použití studny pro osobní účely, například k zásobování domácnosti pitnou vodou, však není vyžadována licence.

Od daně ze studny doma byl osvobozen každý, kdo používal studnu k zásobování pitnou vodou a jehož spotřeba činila nejvýše 100 metrů krychlových za rok. Od roku 2023 však bude tento režim osvobození od daně zrušen. Nyní jsou všichni majitelé studní v soukromých domech povinni platit daň bez ohledu na objem spotřeby.

Kdy je vlastník studny v soukromém domě povinen mít povolení ke studni?

Vlastník soukromého domu musí mít licenci na studnu, pokud ji plánuje využívat nejen pro vlastní potřebu, ale i k poskytování vody ostatním, případně ke komerčním účelům, jako je prodej nebo pronájem vody.

Proč potřebujete licenci na studnu v soukromém domě?

Licence pro studnu v soukromém domě je nezbytná pro kontrolu využívání vodních zdrojů a zajištění bezpečnosti dodávky vody. Licence vám umožňuje kontrolovat kvalitu a množství odebrané vody a také zajišťuje, že voda bude využívána v souladu se stanovenými normami a předpisy.

Nuance a funkce, které potřebujete znát při získávání licence na studnu:

 1. Musíte podat žádost předepsaným způsobem a vyplnit příslušnou dokumentaci.
 2. Licenci lze vydat pouze na nemovitost.
 3. Mezi povinnosti vlastníka studny patří placení roční daně a podávání zpráv o množství a kvalitě vyrobené vody.
 4. Povolení na studnu může být odebráno, pokud jsou porušeny podmínky užívání nebo jsou zjištěny nedostatky v kvalitě vody.

Za absenci licence na studnu v soukromém domě čelí majitel správní a / nebo trestní odpovědnosti v závislosti na závažnosti porušení. Proto je důležité splnit všechny potřebné požadavky a získat povolení pro studnu včas.

Proč musíte platit daň ze studny v soukromém domě?

Daň ze studny v soukromém domě je povinná daň, kterou musí platit majitelé soukromých domů, které mají studnu pro zásobování vodou.

Vlastnosti daně ze studny:

 • Daň platí pouze majitelé soukromých domů, kteří mají studnu pro zásobování vodou;
 • Studna musí být registrována u příslušných úřadů pro zjištění základu daně;
 • Výše daně ze studny může záviset na regionu a celkové ploše pozemku, na kterém se dům nachází;
 • Daň ze studny se obvykle vybírá ročně;
 • Poplatníci jsou povinni samostatně oznámit správci daně přítomnost studny a změny s ní související (například opravy);
 • Neoznámení nebo neplacení daně může mít za následek sankce;
 • Osvobození od daně ze studny může být poskytnuto pro určité kategorie občanů, jako jsou důchodci, osoby se zdravotním postižením, nebo pokud se dům nachází v odlehlých nebo ekologicky nepříznivých oblastech.
ČTĚTE VÍCE
Jak ovlivňuje průřez vodiče jeho ohřev pod vlivem proudu?

Kdo potřebuje licenci na studnu?

Pro vrtání a provozování studní je potřeba zvláštní oprávnění. Licence se vydává na základě obdržených povolení a absolvování povinné zkoušky odběrů vody. K zajištění kontroly kvality vody a zabránění kontaminaci podzemních kolektorů je nutná licence.

Proč je nutné platit daň ze studny v soukromém domě?

Platba za použití studny v soukromém domě je povinná a nezbytná pro udržení infrastruktury a zajištění kvalitního zásobování vodou. Daň ze studny umožňuje státu získat další finanční prostředky na rozvoj a podporu vodovodního systému, který zase poskytuje pohodlné životní podmínky všem občanům.

Vlastnosti a nuance

Zavedení daně ze studny v soukromém domě v roce 2023 vedlo ke vzniku řady funkcí a nuancí, se kterými by se měli majitelé studní seznámit.

Musím platit daň ze studny?

Majitelé soukromých domů se studnami jsou podle nového zákona povinni platit daň z využívání zdrojů podzemní vody. Toto pravidlo platí pro všechny bez ohledu na to, zda je studna hlavním zdrojem zásobování vodou nebo je využívána jako zdroj vedlejší.

Kdo je odpovědný za placení daně?

Za zaplacení daně ze studny odpovídá vlastník nemovitosti. Pokud je dům pronajatý nebo ve společném vlastnictví, odpovědnost sdílejí příslušné strany.

Kdy potřebujete licenci k užívání studny?

Licence k užívání studny je nutná, pokud je hlavním zdrojem zásobování vodou nebo je využívána ke komerčním účelům. Majitelé studní, kteří nespadají do těchto kategorií, nevyžadují licenci.

Proč byl dříve osvobozen od daně, pokud jste měli licenci?

Dříve byli od daně ze studny osvobozeni vlastníci, kteří měli licenci k využívání zdrojů podzemní vody. Se zavedením nového zákona se však placení daně stalo povinným bez ohledu na existenci licence.

Nuance placení daně ze studny

Výše daně ze studny se stanoví na základě objemu spotřeby vody za předchozí rok. Za každý metr krychlový spotřebované vody je stanovena určitá sazba daně. Majitelé studní musí tento faktor zohlednit při placení daní a provádět výpočty v souladu s platnými pravidly a předpisy.

Majitelé studní v soukromých domech musí být opatrní a vědomi si své povinnosti platit daně za využívání zdrojů podzemní vody. Je důležité naučit se všechny vlastnosti a nuance daně a také sledovat změny v legislativě v této oblasti.

ČTĚTE VÍCE
Jaký tlak by měl být v akumulátoru v soukromém domě?

Když není potřeba licence

V soukromém domě může být daň ze studny osvobozena, pokud jsou splněny určité podmínky.

Kdo může být osvobozen od povolení pro studnu v soukromém domě?

 • Pro pitnou nebo domácí spotřebu vody ze studny o objemu nejvýše 50 metrů krychlových za rok.
 • Pro zalévání zahrady nebo zeleninové zahrady o rozloze ne větší než 0,25 hektaru.
 • Pro studny do hloubky 15 metrů, bez použití speciálního zařízení.

Je však nutné vzít v úvahu nuance a vlastnosti, které se mohou v různých regionech a státech lišit. Příslušná pravidla si ověřte u místní vlády nebo daňového úřadu.

Odpovědnost za to, že nemáte povolení na studnu v soukromém domě, může zahrnovat pokuty a dodatečné daně.

Proč je nutné platit daň ze studny v soukromém domě?

Za použití vodních zdrojů a za možnost rychlého přístupu k pitné vodě nebo vodě pro jiné potřeby se vybírá daň ze studny v soukromém domě.

Hlavním důvodem zavedení daně je zajištění udržitelného hospodaření s vodními zdroji, udržení kvality vody, kontrola využívání a zamezení možného vyčerpání nebo znečištění těchto zdrojů.