Septik může být součástí autonomního kanalizačního systému s biologickým čištěním, fungovat jako akumulační nádrž pro pouliční „ptačí budku“ a fungovat jako vyrovnávací nádrž, když je soukromý dům napojen na centrální kanalizaci. Může být vyroben z betonu, kovu, plastu a čehokoli, co vám přijde pod ruku. V tomto článku mluvíme o moderních plastových septikách.

Obsah

Septik může být součástí autonomního kanalizačního systému s biologickým čištěním, fungovat jako akumulační nádrž pro pouliční „ptačí budku“ a fungovat jako vyrovnávací nádrž, když je soukromý dům napojen na centrální kanalizaci. Může být vyroben z betonu, kovu, plastu a čehokoli, co vám přijde pod ruku. V tomto článku mluvíme o moderních plastových septikách.

Jedná se o spolehlivé, pohodlné provedení s dlouhou životností. Materiálům, ze kterých jsou vyrobeny, trvá staletí, než se v přírodních podmínkách rozloží. Plastové septiky proto zůstávají utěsněné až 50 let.

Co znamená „povolení k instalaci septiku“?

Majitelé soukromých domů se při stavbě budovy a uspořádání místa zabývají především problémem zásobování vodou a řešením choulostivého problému, jmenovitě kanalizace. Bez ní to nejde. Zpočátku se můžete omezit na „ptačí budku“, ale později většina majitelů začne budovat autonomní kanalizační systém. Mnoho lidí instaluje stanice biologického čištění. Výjimkou jsou lidé, kteří žijí ve své letní chatě pouze během teplé sezóny. V SNT je velké množství pouličních latrín. Bohužel se v Ruské federaci stále provozují žumpy.

Mezi majiteli domů panují různé názory na to, zda je k instalaci septiku potřeba povolení. Nikdo nemá právo zakázat instalaci septiku nebo výstavbu místní kanalizace. Ale v našem případě povolení znamená rozhodnutí SES, zda konkrétní kanalizační systém a septik odpovídá pravidlům hygienických a stavebních předpisů, zda návrh nebude zasahovat do sousedů, zda nebude poškozovat životní prostředí atd. A hlavně, zda SES schvaluje navrhované řešení kanalizační problematiky. Pokud úřad schválí, dostanete úřední dokument, lidově řečeno povolení. Pokud neschválí, upravte projekt a odešlete žádost znovu.

Povolení může být zamítnuto, pokud projekt nezohledňuje všechny předpisy týkající se septiků a vnější kanalizace. Normy jsou uvedeny v mnoha SNiP, SanPiN a podobných dokumentech. Je velmi těžké jim porozumět, protože. jsou neustále aktualizovány. Často obsahují protichůdné informace, vágní pojmy a nejednoznačné postoje. Například v různých dokumentech a někdy i ve stejném dokumentu najdete výrazy „plot“, „hranice pozemku“, „hranice sousedního pozemku“ doplněné různými čísly. Neexistuje žádné vysvětlení, co tím zákonodárci mysleli. Kromě toho si předpisy z různých oddělení mohou navzájem odporovat.

ČTĚTE VÍCE
Kolik vodičů je potřeba k připojení třífázového motoru?

Návrh kanalizace je lepší objednat u kompetentní společnosti. Sami pochopí džungli tvorby zákonů. Pokud máte zájem pracovat na kanalizaci svépomocí, konzultace s inženýrem neuškodí.

Jaké normy je třeba vzít v úvahu pro získání povolení?

Septik na místě není neškodná nádoba zakopaná v zemi. Jeho prvním úkolem je shromažďovat splašky do kontejneru. V závislosti na typu konstrukce může také separovat tytéž odpadní vody na frakce, čímž vzniká voda vyčištěná na ten či onen stupeň. Kvalita vyčištěné vody rozhoduje o tom, co s ní dále dělat – odeslat k dalšímu čištění do speciálního zařízení, vypustit na zem (příkop) nebo použít pro technické potřeby a závlahy.

Ať už je septik jakýkoli, hrozí únik jeho obsahu do okolí. Pokud je septik nekvalitní, netěsný, špatně nainstalovaný nebo nefunguje správně, splašky skončí v zemi a vodních plochách. Hrozí nebezpečí kontaminace půdy a vodních ploch E. coli a nebezpečnými mikroorganismy. Do kontejneru jsou obvykle vypouštěny kolonie aerobních a anaerobních bakterií, které separují odpad na kal, vodu a plyn (kyslík nebo CO 2). Vypouštění těchto prospěšných bakterií do přírody je nežádoucí.

Při absenci větrání se v nádrži hromadí metan. Může být vyhozen. Tito. musí být větrání. Odpadní voda je zdrojem nepříjemných pachů. Často se stává jablkem sváru mezi sousedy.

Při plánování umístění septiku pro snížení rizika zvažte minimální vzdálenosti, které musí splňovat pravidla:

 • K plotu (hranice pozemku) – 2 metry;
 • Do jakékoli obytné budovy – 5 m;
 • Do přístavků – 1 m;
 • Ke zdroji pitné vody (studna, vrt) – 15 metrů a více. Specifika závisí na typu půdy a hladině podzemní vody;
 • K silnici – 5 m;
 • Do podzemního plynovodu – 5 m;
 • K řece nebo potoku – 10 m;
 • K jezeru nebo rybníku – 30 m.

SNiP stanoví nezbytná pravidla pro výstavbu a provoz čistírenských zařízení. SanPiN regulují standardy čistoty vody. Požadavky hygienické služby říkají, že při čištění odpadních vod může být více než 90 % technologické vody vypouštěno na zem nebo do příkopu bez dodatečné filtrace. Pokud stupeň čištění nedosáhne stanovené hodnoty, dále se čistí ve filtračních zařízeních. Při vysoké hladině podzemní vody je pro dočištění konstruována filtrační kazeta umístěná nad hladinou podzemní vody. Obsah akumulačních septiků nesmí v žádném případě spadnout na zem. Musí být odčerpán pomocí kanalizačního vozu.

ČTĚTE VÍCE
Odkud může pocházet voda v misce myčky?

SNiP nejsou povinné. Jsou doporučeny k implementaci. Pokud je vše provedeno správně, sousedé ani jiné osoby nebudou moci doložit nároky na váš septik a kanalizaci jako celek. To je velmi důležité v případě ověřování a pro předcházení konfliktům. Proto, když máte v rukou oficiální povolení, je pravda na vaší straně.

Kdo potřebuje získat povolení?

Není nutné, aby jej dostávali všichni. Pokud se dům nachází v sanitární zóně, je možné instalovat septik a čistící zařízení pouze s povolením. Okolo zdrojů vlivu na životní prostředí, stanoviště a lidské zdraví je zřízeno pásmo hygienické ochrany.

Povolení k instalaci septiku v soukromém domě bude vyžadováno, když se budova nachází ve městě. Jasné pokyny ohledně individuální bytové výstavby v tuto chvíli neexistují. Ale je lepší získat povolení. Stejně jako v SNT. Faktem je, že příslušné orgány a hygienická služba mohou přijít zkontrolovat správnost výstavby autonomní kanalizace. Například na základě stížnosti sousedů. SES má právo kontrolovat čistotu vypouštěné vody. Pokuty pro fyzické osoby jsou zatím mírné. Odstranění nedostatků podle předpisu však bude dražší. Mít dokument u vlastníka webu snižuje riziko konfliktu.

Jak získat povolení k instalaci septiku

Povolení se získávají od regionálního SES nebo Organizace pro ochranu životního prostředí. Musí odpovědět do měsíce od data podání žádosti.

 1. Projekt kanalizace s umístěním na místě;
 2. Technický pas septiku;
 3. Topologický průzkum lokality;
 4. Plán domu;
 5. doklad o vlastnictví domu a pozemku;
 6. Smlouva o odvozu splaškového odpadu;
 7. Aplikace.

Pokud se stránka nachází na území města, budete také potřebovat:

 1. Katastrální plán;
 2. Pomoc od ZISZ;
 3. Osvědčení o připojení k elektrické síti. Pro to musíte kontaktovat napájecí síť ve vaší oblasti. Platnost 10 dní.

Nastavení autonomního kanalizačního systému bude vyžadovat čas a peníze. Takové úsilí by mělo být podpořeno povolením. Mnoho majitelů venkovských domů nese veškerou práci. Je to pochopitelné – většina našich spoluobčanů má nízké příjmy. O to větším zklamáním je, když se úsilí změní v chyby při výběru septiku a konstrukce. Pokud je sebemenší příležitost, obraťte se na spolehlivou společnost. Odborníci vám pomohou vybrat optimální septik. Řeknou vám, kam jej na území umístit, vypracují projekt a provedou práce na klíč v souladu se všemi normami.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od okraje střechy je okap instalován?

Co udělat, abyste získali povolení k připojení kanalizace k webu

Při stavbě chaty nebo venkovského domu na venkovském pozemku potřebuje majitel povolení k připojení kanalizace pro připojení k centralizovanému systému. Přečtěte si článek a zjistěte, jaké dokumenty jsou ke schválení potřeba, jakými postupy musíte projít, co hrozí neoprávněným připojením (pokuty pro fyzické a právnické osoby).

Povolení je nutné získat prostřednictvím specializovaných firem na příslušném regionálním oddělení odboru bydlení a komunálních služeb a dalších služeb.

Koordinované napojení na centrální kanalizační systém poskytuje majiteli domu řadu výhod:

 • Úspora při nákupu a instalaci kanalizace.
 • Jednoduchost a hospodárnost údržby sítě.
 • Není potřeba neustálé sledování hladiny a stavu odpadních vod.

Při instalaci kanalizace je nutné dodržovat příslušné GOST a SanPiN, které jsou součástí souboru pravidel pro projektování, realizaci a údržbu různých typů kanalizačních sítí.

Kde začít

Pro připojení kanalizačního systému doma je třeba zvolit způsob připojení (oddělený, smíšený). Můžete samostatně připojit domácí a dešťovou kanalizaci nebo zvolit smíšený systém (pokud je centralizovaná síť uspořádána podle stejného principu).

Dále je nutné zkontrolovat, zda pozemek leží v pásmu vodoochranného místa, v území se zvláštními podmínkami využití. Pásma ochrany vod zahrnují území přiléhající k břehům řek, nádrží, jezer, moří a dalších vodních ploch. Při provádění kanalizace na pozemku chráněného území je nutné zajistit dezinfekci odpadních vod ultrafialovým světlem.

Jak získat povolení ke kanalizaci a co dělat:

 • Objednejte si služby geodetické firmy, jejíž specialisté vypracují schéma zapojení.

Tato práce je placená, cena vypracování projektu závisí na seznamu a rozsahu prací. Chcete-li ušetřit peníze, můžete si objednat společný projekt společně se svými sousedy. Je nutné připravit balíček dokumentů pro podnik, který vypracuje technické podmínky pro připojení, průzkum místa s vyznačením hranic území, písemné povolení od vlastníků míst, kterými potrubí projde do centralizované kanalizace Systém.

 • Koordinovat dokumenty s příslušnými hygienickými a epidemiologickými službami.

Získání povolení je nutné, aby nedocházelo ke znečišťování půdy, podzemních vod, vodních zdrojů splachem. Je nutné získat povolení k vedení potrubí ve Vodokanalu, SES, dopravní policii (pokud potrubí bude procházet pod nebo přes obecnou komunikaci), organizacích obsluhujících elektrické sítě, plynovody a další komunální služby.

ČTĚTE VÍCE
Kde je nejlepší místo na stavbu jezírka na místě?

Kdo dává povolení ke kanalizaci, je třeba zjistit na krajské pobočce veřejně prospěšných společností, která zajišťuje zásobování vodou a kanalizaci v oblasti.

 • Uzavřete smlouvu s organizací, která provádí údržbu a opravy centralizovaného kanalizačního systému.

Smlouva je uzavřena mezi majitelem domu a dodavatelem veřejných služeb. K předložení smlouvy vlastník lokality předloží žádost, naskenovaný georeferencovaný územní plán, topografickou mapu lokality se zakreslenými komunikacemi (měřítko 1:500), informace o složení odpadních vod, které budou svedeny do centralizované kanalizace. Ve většině případů se smlouva uzavírá na 18 měsíců nebo na jinou dobu uvedenou v dokumentu.

Po instalaci potrubí drenážního systému jsou sítě podrobeny mytí a dezinfekci. Energetická společnost, která obsluhuje centrální kanalizační síť, podepisuje akt technologického připojení k soustavě.

Co je potřeba k získání povolení k napojení na centrální kanalizační síť

Na začátku stavby mnoho lidí přemýšlí o tom, zda na stavbu kanalizace potřebuje povolení. Je potřeba koordinovat projekt a práce, aby se v budoucnu neplatily pokuty a nerozebírali systém na náklady developera.

Chcete-li získat povolení, musíte příslušným úřadům předložit:

 • Plán místa a plán stavby. Plány by měly uvádět uspořádání potrubí kanalizačního systému. Aplikuje jej specialista ze společnosti poskytující služby geodetického průzkumu.
 • Projektová dokumentace pro napojení na centrální kanalizaci. Dokument je vypracován projektantem na základě technických specifikací a situačního plánu.
 • Podpisy sousedů. Povolení sousedů k položení kanalizace je nutné jako potvrzený písemný souhlas (pokud potrubí bude procházet sousedními oblastmi).
 • Povolení služeb, jejichž inženýrské komunikace procházejí pod místem, kde budou položeny potrubí kanalizačního systému (potrubí tepla nebo plynu, elektrické kabely atd.).

Vzor povolení k napojení na kanalizaci lze získat od společnosti, která bude projekt koordinovat.