Rozvíjející se individuální bytová výstavba vyvolává otázku dodržování hygienických norem a pravidel a pro ty, kteří bydlí ve venkovském domě, to znamená, že je nutné zajistit odvádění domovních odpadních vod, likvidovat špinavou vodu a dodržovat ekologické předpisy v životním prostředí. . Stávající SNiP, GOST a SanPin jasně regulují práci inženýrských komunikací v malých městech a osadách, v obytných budovách umístěných mimo město a na venkově, v prázdninových vesnicích, SNT a chatách. Samostatné normy byly také zavedeny pro obytné budovy umístěné daleko od centralizovaných dálnic – vodovodní sítě, kanalizační trasy atd. Pravidla platí pro soukromé bydlení s „vymoženostmi“ na dvoře, pro domy s nezávisle vybavenými kanalizačními systémy ve formě žump nebo autonomní septiky. Nejdůležitějším dilematem přitom zůstává, jak správně vypočítat a dodržet vzdálenost od septiku na místě k sousedním objektům.

Obsah článku

Nutnost dodržet standardní vzdálenosti od septiku

Před vykopáním septiku v chatě nebo předměstské oblasti musíte znát vzdálenosti, které je třeba přísně dodržovat, aby byly dodrženy hygienické normy. Ať už se jedná o septik ve venkovském domě, biologickou instalaci na území venkovského domu, provzdušňovací stanici nebo jiné čistící zařízení, vlastník místa je před zákonem odpovědný za zachování čistoty přírody.

Chybný výpočet umístění septiku vede nejen ke kontaminaci vlastního pozemku, ale také vystavuje pozemky sousedů nebezpečí kontaminace toxickými produkty, zhoršuje celkový ekologický stav okolních oblastí a mění hygienické podmínky. a epidemiologická situace v rezidenční oblasti se zhoršuje. Za nedodržení norem SanPin a špatný stav individuální kanalizace obytného domu hrozí obžalovanému správní nebo trestní postih.

Regulační dokumenty a pravidla pro projekty

Stávající regulační rámec upravující problém výstavby septiků plně nevysvětluje současný stav věcí. I když vlastník venkovského majetku hodlá při instalaci septiku přísně dodržovat SNiP, SP, SanPiN a další předpisy, bude čelit nevyřešeným problémům, nedostatkům a legislativním chybám.

 1. Pojmy a definice týkající se problematiky kanalizačního zařízení pro soukromé domácnosti jsou definovány vágně. Byly vypracovány pouze obecné požadavky na budovy, ale není řečeno nic o návrhu objektu, vnitřní struktuře, účelu a funkčnosti. A vůbec nic se nemluví o relativně nových technologicky vyspělých biorafinérských stanicích a provzdušňovacích zařízeních.
 2. Rozsah předpisů je nepřesně nebo neúplně uveden ve vztahu k typům a kategoriím zahrádkářských neziskových partnerství, malých obcí, SDT, individuální bytové výstavby apod. Proto při vybavování stokové sítě v soukromé domácnosti vlastník chata se nedobrovolně řídí dokumenty s přísnějšími nároky. V důsledku toho nastává patová situace – požadavky na ochranu životního prostředí nelze splnit v rámci hranic standardního pozemku.
 3. Rozpor mezi platnými předpisy, zejména pokud jde o nejběžnější pravidla týkající se dodržování vzdáleností od septiku k ostatním objektům.
 4. Nemožné požadavky na zachování mezer mezi konstrukcemi na místě, které je zjevně menší.

Řekneme vám podrobněji, jak umístit čističku na pozemku dacha nebo na území chaty v souladu s předpisy SNiP, SP, SanPiN a dalšími dokumenty.

Vzdálenost od septiku k sousednímu pozemku

Proč nemůžete postavit septik blíže, než se očekávalo

Vzhledem k tomu, že odpadní produkty na počátku svého rozkladu mají výrazné toxické vlastnosti, jejich pronikání do úrodných vrstev půdy nebo podzemních pramenů může rychle otrávit přírodu.Odpadní vody s nečistotami saponátů a jiných domácích chemikálií, zbytky potravin a nevhodné pro potravinářské produkty se dostávají do autonomní kanalizace síť., uvolňující toxiny a patogenní bakterie při rozkladu.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá vyschnutí polosuchého potěru?

Nejjednodušší způsob, jak kontaminovat čistou vodu odpadem, je v nedaleké studni, jezeru, řece nebo rybníce nebo ve studni na místě. Na základě toho by vzdálenost od VOC s jakoukoli účinností k nejbližšímu zdroji vody vhodné k pití neměla být menší než 50 m. Zahradní rostliny, keře a stromy trpí pomaleji, ale neméně plně.

Dokonce i špinavé nebo zpevněné cesty mohou být ovlivněny nadměrným množstvím toxinů v podzemních vodách v důsledku abnormálně fungujících kanalizací. Problémem je urychlení eroze půdy pod vozovkou a velké objemy odtoku mohou proces urychlit. A za pár let se silnice zhroutí kvůli jednomu nevhodně postavenému septiku.

Odstranění septiku z jiných staveb na letní chatě nebo předměstské oblasti

Strukturálně vypadá septik jako utěsněná plastová nádrž s jedním nebo více kontrolními poklopy a jednou nebo více komorami. Při výpočtu vzdálenosti od septiku k jakémukoli sousednímu zařízení se bere v úvahu pravděpodobnost provozních mezer v komorách a odpadní vody vstupující do půdy. Proto je každý letní obyvatel nebo majitel chaty povinen dodržovat stávající normy pro odstranění septiku.

 1. Na letní chatě je povoleno instalovat LOS (místní úpravna) o kapacitě 1,0-3,0 m 3 s odvodněním do oblasti s nižší úrovní terénu.
 2. Skladování a zpracování domovních odpadních vod je povoleno pouze ve filtračním příkopu s pískovým a štěrkovým ložem, na drenážních polích nebo v jiných VOC umístěných ve vzdálenosti větší než 1 metr od přilehlého kordonu.
 3. Je povoleno odvádět domovní odpadní vodu do vnějšího příkopu pomocí příkopu speciálně navrženého pro odvodnění. To ale bude vyžadovat povolení od místní hygienické a epidemiologické stanice.

Dnes nejsou regulovány vzdálenosti mezi septikem a ostatními VOC a hranice přídělu. Letní obyvatelé proto musí používat zastaralé standardy: od hranice pozemku, který nesousedí s jinými územími, může být septik instalován ve vzdálenosti jednoho metru nebo více. Vzdálenost od hranice sousedící se sousedním pozemkem je stejná, ale je lepší stavbu vyřídit se sousedem předem, aby se později věc nedostala k soudnímu sporu.

Vzdálenost od plotu vašeho souseda k vašemu septiku

Nejčastěji se instalace kanalizačního septiku mimo město provádí pomocí individuální bytové výstavby. Pro sezónní bydlení na chatě instalují venkovní skříň nebo vykopou žumpu, která není designově vzduchotěsná. Tyto typy zařízení, včetně kompostovacích jímek, podléhají přísnějším standardům vzdálenosti:

 • boční stěny LOS a zadní část stanice by měly být odděleny od hranice se sousedním pozemkem 4,0 metry a dále;
 • mezera mezi přední stěnou VOC a obytnou budovou je ≥ 8 m;
 • od čistírny po okraj lesa – 20 metrů;
 • od VOC k silnici a/nebo plynovodu ≥ 5 metrů;
 • vzdálenost septiku od přístavků je ≥ 1 metr.
ČTĚTE VÍCE
Jaký dokument definuje konkrétní požární vzdálenosti mezi budovami a konstrukcemi?

Podle stavebních předpisů, vzdálenost septiku od plotu sousedů – hodnota není konstantní a závisí především na regionálních požadavcích:

 • od VOC k oknům sousedního domu – minimálně 12 metrů;
 • od hranice sousedního pozemku k čističce – 5 metrů.

Nedorozumění, spory a nevyřešené problémy ohledně umístění septiku by proto měly být řešeny s místní správou nebo architektonickým oddělením.

SNT a další komunity vytvářejí své vlastní standardy a doprovázejí je schématy a plány, které označují umístění všech zařízení, včetně kompostu, žump, septiků a dalších zařízení na úpravu. Nejčastěji se tyto improvizované dokumenty neshodují s požadavky SP, SanPiN a SNiP, protože malý pozemek neumožňuje udržovat žádnou zákonem schválenou vzdálenost.

Pokud je v SNT organizováno centralizované zásobování vodou, mohou být žumpy umístěny synchronně. Konkrétní umístění každého čistícího zařízení je uvedeno v obecném územním plánu partnerství v souladu s požadavky na volný přístup zařízení na likvidaci odpadních vod k VOC na chatě.

Na území soukromých farem jsou uspořádány žumpy pro likvidaci odpadu z dobytka a jiných zvířat. Vzdálenost VOC od užitkového bloku je stanovena na 1 metr nebo více, k obytné budově – více než 12 metrů. Je povoleno umístit žumpu uvnitř soukromých pozemků pro domácnost, aby byla dodržena minimální povolená vzdálenost od plotu a oken sousedních domů.

Jak moc potřebujete ustoupit od plotu?

Umístění septiku v zákonem stanovené vzdálenosti od vozovky znamená, že lokalita patří do určité kategorie. Dvoukomorovou nádrž je tedy povoleno umístit ve vzdálenosti 1 metr od plotu sousedního pozemku, pokud je k domu připojen centrální vodovod.

Ve vesnicích lze podle předpisu SP 53.13330.2019 instalovat jakýkoli septik, ale mezera mezi ním a přilehlým plotem je zachována na dva metry nebo více. To neplatí pro žumpu.

Při uspořádání drenáže v přilehlé oblasti se doporučuje instalovat ji dva metry od plotu sousedního pozemku a ne blíže než 5 m od podzemních inženýrských sítí.

Septik musí být udržován ve vzdálenosti ≥ 5 m od plotu směrem k silnici.

Pokud je VOC instalován v blízkosti stromořadí, musí být dodržena vzdálenost 5 m od obrubníku vozovky k čističce. Vzdálenost mezi stanicí a hranicí je dva metry.

Vzdálenost VOC od obytné budovy

Optimální vzdálenost od septiku k domu vzniká na základě kombinace následujících podmínek:

 • délka mimo domovní kanalizaci;
 • přítomnost podzemních zdrojů a hladiny podzemní vody pod obytnou budovou;
 • tvorba cizích pachů z kanalizace a septiku.

Podle GOST 21.601-2011 je pro instalaci kanalizačních systémů v soukromých domácnostech nutné, aby byl sklon potrubí 2°. Nařízení SP 32.13330.2012 a SNiP 2.04.03-85 stanoví vzdálenost od VOC k obytné budově ≥ 5 m.

Společný podnik doporučuje umístit nádrž 10 metrů od vstupních dveří domu. Standardní vzdálenost septiku od bydlení je 5-10 metrů od místa vyústění potrubí z podzemní části domu. Nádrž je umístěna ve vzdálenosti ≥ 8 m od domu postaveného poblíž. Mezi přístavky a kůlnami s domácími zvířaty, lázeňským domem a garáží, skleníkem nebo skleníkem by měla být mezera ≥ 1 m.

ČTĚTE VÍCE
Co je termostat v instalatérství?

Jemnosti v pravidlech pro umístění septiku

Instalace čistírny odpadních vod je povolena po vydání povolení úřadů. Pokud je septik instalován na prázdném místě, je povoleno udržovat vzdálenost od následujících objektů – obytný dům a zdroj pitné vody. Od bočního ohraničení je vzdálenost k septiku 1 metr.

Garáž s kontrolním otvorem by měla být umístěna ve vzdálenosti 2 metrů, bez ní – 1 metr. V případě nutnosti porušení vzdálenosti ve směru snížení bude nutné po dohodě obou stran vydat stavební povolení a na umístění septiku v různých vzdálenostech od sousedova plotu. Oba vlastníci pozemků musí ve své žádosti potvrdit svůj souhlas s odchýlením se od požadavků společného podniku.

Umístění septiku na pozemku

Kroky výpočtu před instalací

SP 32.13330.2018 obsahuje doporučení pro způsoby nakládání s odpady a užitkovou vodou. Odstavec 9.2.13.2 uvádí, že použití přirozených metod čištění odpadních vod je povoleno, pokud je stav půdy v místě uspokojivý, vzdálenost podzemní vody od povrchu a přítomnost spolehlivého drenážního systému.

Objem septiků je vypočítán na základě následujících požadavků.

 1. Septik s jednou komorou lze instalovat pro rodinu 5 osob.
 2. Dvoukomorová čistící nádrž je instalována na místě s až 50 obyvateli žijícími v domě.
 3. Septik se třemi nádržemi může sloužit až stovce lidí.

Kromě toho musí být každý septik vybaven hrubými a jemnými filtry pro zachycení nečistot a přirozeným odvětráváním.

Sazby spotřeby vody za den na obyvatele

Bez centrálního plynovodu, s přívodem studené vody a kanalizace

S plynem, studená voda, kanalizace

S centrálním zásobováním teplou vodou, kanalizací, kotli na tuhá paliva pro zásobování teplou vodou
a vytápění

S centrálním zásobováním teplou vodou, kanalizací, plynovými kotli na zásobování teplou vodou
a vytápění

S průtokovými kotli určenými pro odběr vody na několika místech

Co hrozí porušením instalací SNiP

Nesprávné fungování septiku může vést k rychlému znečištění životního prostředí a nejnebezpečnějším důsledkem je kontaminace pitné vody. Škodlivé a toxické biologické odpady podléhají zaručené likvidaci, proto zákon stanoví trestní a správní odpovědnost vlastníka pozemku za nepřijetí opatření k zabránění havárie na čistírně odpadních vod. Vlastník nemovitosti a pozemku musí samostatně předcházet mimořádným událostem a přijímat opatření proti znečišťování životního prostředí. Za prvé, tato opatření zahrnují udržování vzdálenosti od bydlení k septiku.

Pokud majitel domu sám nemůže odstranit chyby instalace VOC, zákon stanoví přísná opatření: městská služba vyřadí VOC z provozu jakýmkoli vhodným způsobem a stát nenese odpovědnost za bezpečnost demontovaných součástí. .

Pokud septik způsobil újmu lidem a přírodě, mají sousedé právo žalovat viníka mimořádné události a požadovat náhradu ztrát. Podle ustanovení občanského zákoníku Ruské federace může být majiteli stránek uložena pokuta. Veškeré právní a jiné náklady navíc musí uhradit osoba odpovědná za nehodu septiku.

Normy pro odstranění septiku z domu

Proto je lepší okamžitě objednat správný projekt s přesnými výpočty, abyste později nemuseli znovu provádět instalaci a vyvíjet novou dokumentaci.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít kouřovou pásku v topném systému?

Možnosti septiku – princip činnosti a konstrukce

Při navrhování a vybavování soukromého kanalizačního systému se doporučuje zahrnout do jeho složení VOC a dodržet všechny požadované vzdálenosti k sousedním objektům. Je nutné okamžitě vypočítat denní spotřebu vody a průtok odpadní vody a vybrat variantu návrhu pro septik.

Pro venkovský dům s koupelnou a sprchou, ve kterém budou sezónně bydlet 4 osoby, je nejlepší možností jednokomorový septik se štěrkopískovým polštářem na dně jámy. Prostřednictvím zemního filtru bude voda čištěna na technickou úroveň a drenáž může být odčerpána jednou až dvakrát za celou letní sezónu.

V oblastech s mělkou spodní vodou je optimálním řešením se septikem nádrž s pevným dnem nebo několika svisle instalovanými železobetonovými skružemi se štěrkopískovým polštářem na zemi. Hloubka prstenců je až 4 metry, pokud je spodní vrstva půdy jílovitá. V opačném případě je nutné utěsnit dno septiku hlínou nebo betonem. Ze septiku tohoto provedení se odpadní voda odčerpává jednou za půl roku.

Pro chatu s kuchyňským dřezem, několika umyvadly, vanou a WC budete potřebovat septik s přepadovým zařízením a biologickým čištěním odpadních vod. Paralelní variantou je provzdušňovací jednotka s drenážním polem. Vyčištěná voda může být použita pro zavlažování pozemku nebo jiné technické potřeby. Septik bude muset být vyprázdněn 1-2krát každých 12 měsíců.

Venkovní WC a žumpa (kompost) patří do další skupiny čistících zařízení pro likvidaci odpadních vod. Před oplocením pozemku je nutné od těchto konstrukcí více ustoupit a tyto standardy jsou uvedeny výše.

Výhody septiku

Žumpa nebo venkovní záchod je nejjednodušší zařízení a péče o něj vyžaduje velké úsilí. Údržba septiku spočívá v přivolání kanalizačního vozu a čištění odpadních vod v nádržích VOC probíhá automaticky a offline. Výkon jakéhokoli septiku můžete zvýšit jednoduchým rozšířením nádob pro sběr, skladování a čištění špinavé vody:

 • čistící systém funguje bez vydávání nepříjemných pachů;
 • Údržba septiku není obtížná a je třeba ji provádět zřídka;
 • nádrže svou přítomností na místě nepoškozují přírodu a člověka;
 • septiky jsou určeny pro dlouhou dobu bezúdržbového provozu – až 50 let;
 • Instalace septiku je jednodušší než kopání žumpy.

Septiky jsou vyrobeny z odolných plastových, kovových a železobetonových prvků. Účelem systému čištění domovních odpadních vod je usazování odpadních vod, které protékají potrubím do nádrží. Ke konečnému čištění vody dochází pomocí anaerobních bakterií. Výhodou provedení je, že nevyžaduje instalaci nuceného větrání, přívod elektřiny, ani připojení dalších pomocných zařízení.

Výběr místa pro septik je jedním z úkolů, které je třeba vyřešit při přípravě na instalaci autonomního kanalizačního systému. Je vhodné, aby septik nebyl umístěn příliš daleko a byl přístupný pro kanalizační vozy. Přitom by neměl nikomu překážet, tím méně někomu škodit.

ČTĚTE VÍCE
Jaké operace lze provádět na soustruhu na dřevo?

Navíc při umístění septiku je nutné dodržet stávající stavební a hygienické předpisy. Budete také muset vzít v úvahu konkrétní polohu pozemku – zejména blízkost hranic se sousedy a dokonce i přítomnost sousední infrastruktury (dům, studna, hospodářské budovy atd.).

Vzdálenost od septiku k hranici sousedního pozemku: normy a praxe

Důležitý je faktor „sousedství“. Po instalaci a spuštění vašeho autonomního kanalizačního systému si mohou sousedé stěžovat – například si stěžovat na hluk nebo zápach. A pokud se ukáže, že septik je příliš blízko sousedova pozemku (a ještě více sousedova domu nebo zdroje vody), stanou se tyto nároky zcela oprávněné.

Abyste se nedostali do problémů, musíte jasně znát pravidla a orientovat se v předpisech. Umístěním septiku s přihlédnutím k současným normám budete mít jistotu, že máte pravdu.

Jaká pravidla existují

Regulační rámec pro umístění kanalizačních zařízení na soukromém pozemku se bohužel neustále mění. A některá ustanovení pravidel si odporují. A přesto můžeme zdůraznit základní požadavky týkající se vzdálenosti od hranic lokality a sousední infrastruktury.

Nejprve byste se měli zaměřit na SP 53.13330.2019. Tento soubor pravidel stanoví klíčové ukazatele, včetně minimálních vzdáleností od septiků k hranicím pozemku. Obsahuje následující standardy:

1) Vzdálenost kompostovací jímky, přístavku nebo septiku musí být minimálně 2 metry od hranic sousedního pozemku nebo ulice.

2) Jednokomorový nebo dvoukomorový septik by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 1 metr od hranic pozemku.

3) Sběr a filtrace odpadních vod by měla být prováděna ve vzdálenosti ne blíže než 1 metr od sousední nemovitosti.

Jak vidíte, požadavky jsou protichůdné. V praxi, pokud je to možné, dodržují 2metrovou normu – a v případě jakýchkoli rozporů se sousedy se odvolávají na odpovídající doložku společného podniku.

Vzdálenost od domu a dalších sousedních objektů

Existují další pravidla, na která byste neměli zapomínat.

Vzdálenost od domu a dalších sousedních objektů

Při umísťování septiku je nutné zohlednit nejen hranice pozemků – ale i objekty na nich umístěné. Existují požadavky na minimální přípustné vzdálenosti od kanalizačního zařízení k sousedovu domu, budovám, studně, stromům a keřům.

V souladu se společným podnikem by měly být zachovány následující vzdálenosti od sousedních objektů:

 • 12 metrů (doporučeno), nejméně 5 metrů – do obytné budovy;
 • 8 metrů – do pitné studny, vrtu;
 • 4 metry – do samostatné budovy pro hospodářská zvířata a drůbež;
 • 3 metry – na vysoké stromy;
 • 1-2 metry – až středně velké stromy a keře;
 • minimálně 1 metr k přístavkům.

Přísnější požadavky jsou kladeny na umístění filtračních částí autonomního kanalizačního systému. Filtrační studna musí být umístěna minimálně 8 metrů od domu a 50 metrů od zdroje pitné vody. Doporučené vzdálenosti pro podzemní filtrační pole: 50 metrů ke studni, od 8 metrů k domu (v závislosti na kapacitě septiku).

Pokud jde o hranice s ulicí, je lepší instalovat septik ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od ulice (pokud je to možné). Umístění kanalizačních systémů mimo hranice pozemku je zakázáno.