Terénní úpravy soukromého pozemku vyžadují instalaci různých systémů, mezi které obvykle patří studna a žumpa. Moderní žumpy jsou utěsněné nádrže, ve kterých se provádí dočasné skladování všech druhů ekonomických a domácích odpadních vod. Vzdálenost od žumpy k domu, studně, vrtu a dalším objektům, stejně jako další důležité body, je stanovena příslušnou regulační dokumentací. Práce na uspořádání žumpy a studny by měly být prováděny ve vzájemném vztahu.

Rozložení jímky

Výběr místa pro žumpu

Žumpa musí být umístěna v bezprostřední blízkosti soukromého domu. Vzdálenost od žumpy k centrálnímu vodovodu musí být minimálně 10 m, mezi jímkou ​​a studnou pitné vody musí být tato mezera minimálně 20 m. Pokud je to možné, je lepší umístit otvor dále, aby se v případě havarijního porušení jeho těsnosti nedostaly do vody ze studny splašky.

Vzdálenost mezi kanalizační jímkou ​​a domem, stejně jako stavbami na sousedských pozemcích, by měla být 10-12 m. Pokud je kanalizační jímka postavena blíže, může havarijní situace vést k zaplavení a poškození celistvosti základu dům a další budovy.

Vzdálenost mezi plotem ohraničujícím pozemek a drenážní jímkou ​​musí být minimálně 1 m. Při výběru hloubky konstrukce je třeba věnovat pozornost hloubce spodní vody. Není dovoleno dělat díru hlubší než 3 m.

Schéma jednoduché betonové žumpy

Schéma jednoduché betonové žumpy.

Je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu zvláštnosti vzájemného umístění utěsněné skladovací nádrže a plynového a vodovodního potrubí. Požadavky jsou následující:

  1. Při použití železobetonových nebo azbestocementových trubek musí být vzdálenost mezi nimi a akumulační nádrží alespoň 5 m.
  2. Při použití litinových trubek o průměru do 20 cm je nutná vzdálenost minimálně 1,5 m.
  3. V případě pokládky litinových trubek o průměru větším než 20 cm lze vzdálenost zvětšit až na 3 m.
  4. Minimální přípustná vzdálenost mezi odpadním a plynovým potrubím je 5 m.

Veškeré požadavky na studny, jímky a další inženýrské stavby stanoví příslušné stavební a regulační dokumenty. Tyto dokumenty obsahují pravidla a požadavky, jejichž dodržování vám umožňuje vyhnout se mnoha problémům spojeným s různými typy nehod.

Požadavky na malé žumpy

Pokud dům neslouží k trvalému bydlení a jediným vybavením, které má, je sprchový kout a umyvadlo, nejsou zde zařízení na ohřev vody a různá zařízení jako bojlery, pračky, myčky atd. s minimální jímkou ​​1 m³/den.

ČTĚTE VÍCE
Proč je měřič připojen přes proudové transformátory?

V takových situacích jsou požadavky na vzdálenost mezi odpadní jímkou, studnou a jinými objekty poněkud uvolněné. Zejména septik může být instalován ne blíže než 5 m od domu. Pokud denní kapacita odvodnění dosáhne 8 m³, musí být vzdálenost zvýšena alespoň na 8 m.

Při stavbě malé odpadní jámy je na příjem vody kladeno několik požadavků:

Schéma žumpy vyrobené ze starých pneumatik

Schéma žumpy vyrobené ze starých pneumatik.

  1. Pokud má autonomní kanalizační systém kapacitu do 3 m³/den, musí být potrubí, kterým je zásobována podzemní voda pro domácí a ekonomické potřeby, umístěno za podzemní vodou ve vzdálenosti nejméně 40-50 m od kanalizace.
  2. Minimální přípustná vzdálenost mezi žumpou a podzemní vodou před podzemní vodou je 25 m.
  3. Minimální přípustná vzdálenost mezi utěsněným septikem podél kolmé osy vzhledem k pohybu podzemní vody je 25-30 m.
  4. Odpadní jímky a zdroje jiných druhů znečištění je povoleno instalovat ve vzdálenosti nejméně 20 m od studní a artéských zdrojů.
  5. Nejlepší je instalovat utěsněný septik po proudu podzemní vody. Umístění proti proudu je optimální pro instalaci konstrukcí pro příjem vody.

Požadavky na žumpy a jejich vzájemnou polohu se studnami a dalšími hospodářskými a domácími objekty jsou poměrně velké. V naprosté většině případů je prostě nemožné splnit každý z nich v plném rozsahu. V takových situacích odborníci doporučují použít následující řešení.

Pro několik soukromých domů nacházejících se v sousedství podél ulice jsou instalovány studny, záchyty nebo studny, po kterých je vytvořeno speciální místo se sklonem až 5% s tvrdým povrchem. Taková plošina by měla mít velikost 300×250 cm Vzdálenost od červené čáry by měla být 2,5-5 m.

Nejdůležitější normy a požadavky na žumpy

Výhody a nevýhody domácí žumpy

Výhody a nevýhody domácí žumpy.

Výstavba kanalizační jímky vyžaduje současné znalosti a dodržování požadavků a pravidel, které se na ni a na kanalizační a vodovodní zařízení vztahují. Neznalost a nedodržování těchto norem a požadavků může vést k různým druhům mimořádných situací, někdy i ke ztrátám na životech.

Abyste předešli poruchám a nehodám v soukromém kanalizačním systému, musíte přísně dodržovat všechna pravidla pro vybavení žump. A první věc, kterou byste měli věnovat pozornost při instalaci utěsněného septiku sami, je vzdálenost mezi ním a zdrojem vody, tzn. dobře, stejně jako centrální kanalizace.

ČTĚTE VÍCE
Co můžete dát na dno vaší kůlny, aby se tam nedostala voda?

Dříve byly kladeny požadavky na vzdálenost mezi septikem a potrubím z různých materiálů. Je důležité plně dodržovat všechna tato pravidla, včetně těch, která se týkají plynového potrubí. Pokud jsou plynové potrubí umístěno blíže k odpadu než 5 m, může dojít k poškození potrubí buď ve fázi vybavování kanalizační jímky, nebo poklesem zeminy při provozu septiku.

Při instalaci kanalizační jímky sami musíte navíc vzít v úvahu typ půdy na místě a způsob instalace plynového potrubí. Ten může být umístěn nad nebo pod zemí.

Schéma zapojení zvonového potrubí se žumpou

Schéma zapojení zvonového potrubí se žumpou.

Je důležité pamatovat na minimální přípustnou vzdálenost mezi žumpou a hranicí soukromého pozemku. Jedná se o 1,5 m. Dost často však majitelé šetří místem a zmenšují jej na 1 m. Takové rozhodnutí lze učinit pouze na vlastní odpovědnost.

Pokud podzemní voda leží v poměrně velké hloubce a pozemek má rovný povrch, nebudou v procesu vybavení žumpy žádné zvláštní potíže. Pokud je i relativně malý sklon, tato akce se znatelně ztíží.

Měli byste se zdržet instalace septiku po proudu podzemní vody, protože to může vést k odtoku vnikajícím do studní a vrtů, pokud na místě existují.

Základní ustanovení sanitárních a regulačních dokumentů

Hlavní ustanovení a požadavky na uspořádání žump jsou uvedeny v dokumentu SanPiN. V souladu s tímto dokumentem je třeba dodržovat následující pravidla.

Pokud lokalita nemá centralizovaný kanalizační systém, můžete vybavit dvorní latrínu, která musí být vybavena vodotěsnou uzavřenou žumpou. Zemní část takové jámy musí být opatřena poklopem. Instalován je také speciální gril s předem vytvořenou přihrádkou na pevný odpad.

Žumpa může mít otevírací nebo odnímatelnou přední stěnu. To zvyšuje snadnost použití septiku, zejména postup při jeho čištění. Na přání je možné propojit několik dvorních latrín do společné žumpy.

Vzdálenost mezi septiky a obytnými budovami, dětskými a sportovišti, různými veřejnými a jinými institucemi se pohybuje v rozmezí 20-100 m. Konkrétní hodnota se volí v souladu se stávajícími podmínkami. Na soukromých pozemcích lze tuto vzdálenost snížit na 10 m.

Pokud majitelé sousedních pozemků nedokážou dosáhnout kompromisu a oboustranně uspokojivého rozhodnutí ohledně umístění žumpy, musí se obrátit na místní oprávněnou organizaci, která za ně rozhodne. Bez ohledu na specifika konkrétní situace se rozhoduje v souladu s pravidlem, které je společné pro všechny, které uvádí, že vzdálenost mezi studnami a studnami a žumpami musí být nejméně 50 m.

ČTĚTE VÍCE
Jakým nátěrem je nejlepší natřít vnitřek dřevěného domu?

Schéma přízemní části pro žumpu

Schéma nadzemní části pro žumpu.

Žumpa musí být vybavena zemní částí. Taková jediná budova může být vyrobena z různých materiálů. Nejčastěji se používají cihly, desky a bloky. Je důležité zajistit, aby materiály k sobě těsně přilnuly. Pronikání hmyzu a hlodavců do nadzemní části jímky je nežádoucí. Samotný septik musí být utěsněn.

Při výpočtu objemu septiku je třeba vzít v úvahu počet lidí, kteří ji používají. Navíc se bere v úvahu hladina podzemní vody. Je třeba vzít v úvahu při volbě hloubky konstrukce, která nesmí přesáhnout 3 m. Je důležité, aby úroveň svodů v jímce nedosahovala k povrchu terénu alespoň o 35 cm.

Doporučení pro čištění žump

Je důležité nejen určit vzdálenost mezi odpadní jímkou, studnou a dalšími důležitými objekty na místě, ale také znát požadavky na údržbu a péči o septik. Včasné čištění může vést k netěsnosti nádoby. Vzniklé splašky znečišťují vodu a způsobují řadu dalších problémů.

Žumpu je nutné čistit minimálně 2x ročně. Konkrétní frekvenci si musí každý zvolit samostatně se zaměřením na to, jak rychle se nádoba naplní.

Za čistotu nadzemní části kanalizační jímky odpovídá vlastník. Doporučuje se provádět čištění denně.

Kromě toho musí být v souladu s hygienickými normami každý týden umýt soukromý záchod na zahradě horkou vodou pomocí speciálních dezinfekčních směsí. Obvykle se používají roztoky chlornanu sodného, ​​bělidla, metakřemičitanu sodného atd. K dezinfekci nepoužívejte suché bělidlo.

Uspořádání kanalizační jímky, i přes zdánlivou primitivnost takového návrhu, tedy vyžaduje dodržování řady důležitých pravidel. Hlavní je vzdálenost mezi obytnými a hospodářskými budovami, zdroj vody, kanalizace a plynové potrubí. Ale ani ostatní uvedené body by neměly být přehlíženy. Nezapomeňte, že dodržování požadavků zaručuje trvanlivost a spolehlivost nejen žumpy, ale i dalších objektů na místě. Berte to s maximální zodpovědností. Hodně štěstí!

Pokud není možné se připojit ke kanalizaci, obyvatelé soukromých domů instalují septiky – nádrže, jejichž hlavní funkcí je čištění odpadních vod ze škodlivých mikroorganismů. Toto čištění probíhá pomocí filtrace a aktivních bakterií.

No, septik, žumpa

Při nedodržení postupu čištění odpadní voda dříve či později znečišťuje podzemní vody, které obyvatelé využívají pro pitnou a domácí potřebu. Ti, kteří se obávají instalace studny na vodu, by si měli pamatovat, že vzdálenost od ní k septiku musí být vypočtena v souladu s regulační dokumentací. To nelze zanedbat, protože jinak může při prasknutí do studny prosakovat špinavá voda. Měli byste se také ujistit, že umístění žumpy vzhledem ke studni odpovídá normám.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít lepidlo na dlaždice pro Penoplex?

Umístění septiku

Při výběru vhodného místa pro instalaci septiku je nutné provést výzkum k určení typu půdy a jejích vlastností.

Zejména pokud má půda na místě hlinité, písčité a písčité hlinité vrstvy, musí být septik instalován nejméně 50 metrů od studny. Je to dáno tím, že odpadní voda proudí rychleji, což může snížit kvalitu filtrace – do vody se tak mohou dostat různé bakterie.

No, septik, žumpa

Vzdálenost od septiku ke studně je ovlivněna přítomností vrstev, které slouží jako filtr, a také podzemní vody a zeminy, která se používá k čištění. Pokud mezi vrstvami není žádné spojení, může být mezera mezi studnou a septikem 20 metrů. V ostatních případech se vzdálenost zvyšuje na 50-70 metrů.

Kromě toho se při instalaci septiku musíte spolehnout na normy pro umístění vodovodních systémů. Mezera mezi potrubím, které přivádí vodu ze studny a čističky, by měla být 10 metrů.

Je také důležité instalovat septik v oblasti, která se nachází pod studnou. Pokud dojde k havárii, špinavá voda poteče opačným směrem od studny.

Jak vybrat místo pro žumpu?

Žumpa zase nemůže být instalována ve vzdálenosti blíže než 10 metrů od centrálního zásobování vodou. A vzdálenost mezi jámou a zdrojem čisté vody – studnou – by měla být ještě větší: od 20 metrů.

Žumpa by měla být od domu vzdálena 10-12 metrů, aby nedošlo k zaplavení v případě havárie. A je lepší umístit jámu ve vzdálenosti jednoho metru od plotu.

No, septik, žumpa

Při výběru hloubky konstrukce se musíte spolehnout na hloubku podzemní vody. Je zakázáno kopat jámu, jejíž hloubka je větší než tři metry. Existují požadavky na relativní umístění utěsněné skladovací nádrže a plynového a vodovodního potrubí:

1. Pokud je průměr litinové trubky do 20 centimetrů, vzdálenost by měla být alespoň jeden a půl metru.

2. U litinových trubek, jejichž průměr přesahuje 20 centimetrů, lze vzdálenost zvětšit na tři metry.

3. Minimální přípustná vzdálenost mezi odpadním a plynovým potrubím je pět metrů.

Soukromé domy někdy nejsou využívány k trvalému pobytu, proto mají pouze sprchu a umyvadlo. V tomto případě může být žumpa minimální – 1 m³ / den a požadavky na její uspořádání se uvolňují a vzdálenost mezi jámou a domem může být nejméně 5 metrů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dokumenty jsou potřebné k registraci lázeňského domu na webu?

Je-li kapacita autonomního kanalizačního systému cca 3 m³/den, je potrubí, kterým je zásobována podzemní voda, umístěno za podzemní vodou ve vzdálenosti minimálně 40-50 metrů od kanalizace.

Je třeba také vzít v úvahu, že minimální přípustná vzdálenost mezi žumpou a podzemní vodou proti proudu je 25 metrů.

Mezera mezi žumpou a artéským zdrojem by měla být alespoň 20 metrů.

Při výpočtu objemu septiku se musíte spolehnout na počet lidí, kteří jej budou používat. Nesmíme také zapomenout na hladinu spodní vody, na které bude záviset hloubka konstrukce. Hladina odpadní vody v žumpě by podle odborníků neměla dosahovat k povrchu alespoň 35 centimetrů.

Je třeba si uvědomit, že jak pohodlné bydlení v domě, tak zdraví rodiny bude záviset na odpovědném přístupu k uspořádání žumpy a septiku. Kromě správného umístění na staveništi je nutné důkladně a rychle vyčistit vpusti a sledovat provozuschopnost konstrukce během provozu. Žumpa musí být vybavena v souladu s dokumentem SanPiN, který podrobně stanoví požadavky na takové konstrukce. Kromě toho je lepší svěřit různé studie a výpočty odborníkům, jejichž dovednosti a zkušenosti jim umožní dodržovat četné normy. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte naši společnost.

Stále máte otázky? Volejte telefonicky + 7 3452 930-317